Лесова Жанар Ерікқызы Толқын теңдеуіне жалпыланған түйіндес Дарбу есебі Обобщенная сопряженная задачабет1/11
Дата25.04.2016
өлшемі1.89 Mb.
түріЗадача
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Математика, физика және информатика институтының 2014/2015 оқу жылында күндізгі және сырттай бөлімдерінде оқитын студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыптары, ғылыми жетекшілері және пікір сарапшылары:
Күндізгі бөлім
5В010900-Математика, қазақ бөлімі

Студенттердің толық аты-жөні

Диплом тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы

(аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде


Ағылшын тілінде

1

Лесова Жанар Ерікқызы

Толқын теңдеуіне жалпыланған түйіндес Дарбу есебі

Обобщенная сопряженная задача Дарбу для волнового уравнения

Darboux generalized dual problem for a wave equation

Алдашев С.А.

ф.-м.ғ.д., профессорУаисов Б.У.

к. ф.-м.-н., доцент

КазАТК им

М. Тынышпаева2

Түсіпхан Мәлікұлы

Сызықтық гиперболалық теңдеулерге жалпыланған Дарбу есебі

Обобщенная задача Дарбу для линейных гиперболических уравнений

Darboux generalized problem for hyperbolic equations

Алдашев С.А.

ф.-м.ғ.д., профессорУаисов Б.У.

к. ф.-м.-н., доцент

КазАТК им

М. Тынышпаева3

Расмуханова Нұрсәуле Алпамысқызы

Риман функциясы және Коши есебі

Функция Римана и задача Коши

Riemann’s function and Cauchy problem

Алдашев С.А.

ф.-м.ғ.д., профессорУаисов Б.У.

к. ф.-м.-н., доцент

КазАТК им

М. Тынышпаева4

Чакерова Айдана Ақылбекқызы

Бессель функциялары және олардың қолданылуы

Функция Бесселя и ее применение

Bessel’s function and its applications

Алдашев С.А.

ф.-м.ғ.д., профессорУаисов Б.У.

к. ф.-м.-н., доцент

КазАТК им

М. Тынышпаева5

Оңғаралиева Ардақ

Риман функциясы және Гурса есебі

Функция Римана и задача Гурса

Riemann’s function and Gurs problem

Алдашев С.А.

ф.-м.ғ.д., профессорУаисов Б.У.

к. ф.-м.-н., доцент

КазАТК им

Тынышпаева6

Бұғыбаева Ақбота Дәуітәліқызы

Параметрге тәуелді меншікті интегралдың қасиеттері

Свойства собственных интегралов, зависящих от параметров

Properties of proper integrals depending on parameters

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Хомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ7

Ақанбайқызы Мәскура

Риман интегралы және оның қолданылуы

Интеграл Римана и его применение

Riemann’s integral and its application

Алдашев С.А.

ф.-м.ғ.д., профессорУаисов Б.У.

к. ф.-м.-н., доцент

КазАТК им

М. Тынышпаева8

Исмаил Ғазиза Хәкімқызы

Кейбір сандық тізбектердің жинақтылығы туралы

О сходимости некоторых числовых последовательностей

Convergence of some number sequences

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Хомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ9

Көбентаева Әйгерім Қалиханқызы

Эйлердің гамма-функциясы Г(х) және оның маңызды қасиеттерінің әр түрлі қолданулары

Гамма-функция Эйлера Г(х) и различные применения ее важнейших свойств

Euler’s gamma function and applications of its basic properties

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Хомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ10

Нұрбергенова Нұршуақ Нұрбергенқызы

Екі еселі сандық қатарлар және олардың жинақталуы

Двойные числовые ряды и их сходимость

Double number series and their convergence

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Хомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ11

Абишева Самал Кайратовна

Дифференциялдық есептеудің негізгі теоремаларының кейбір маңызды салдарлары

Некоторые важные следствия из основных теорем дифференциального исчисления

Some important corollaries of basic theorems of differential calculus

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Хомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ12

Марат Айгерім Ерболқызы

Нормаланған кеңістіктегі негізгі кері операторлардың қасиеттері

Основные свойства обратных операторов, действуйщих в нормированных пространствах

Basic properties of inverse operators spanning normed spaces

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Хомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ
13

Спабек Айбек Ұлықпанұлы

Эйлердің бета-функциясы және оның маңызды қасиеттерінің әр түрлі қолданулары

Бета-функция Эйлера и различные применения ее важнейших свойств

Euler’s beta function and different applications of its prime properties

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Айтжанов С.Е.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ14

Хабаргельдина Марал Бекенқызы

Комплекс санының логарифмі және оның қасиеттері

Логарифм комплексного числа и его свойства

Logarithm of a complex number and its properties

Естаева Ғ.Ж. ф-м.ғ.д.,

аға оқытушыАйтжанов С.Е.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ15

Шалқар Бекзат Қырқынбайұлы

Комплекс айнымалылы сызықтық және бөлшек сызықтық функциялар

Линейная и дробно-линейная функция комплексного переменного

Linear and fractionally linear function of a complex variable

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Айтжанов С.Е.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


16

Юсуфалиев Сарвар Батиралиевич

Комплекс айнымалылы жалпы дәрежелік және көрсеткіштік функциялар

Общая степенная и показательная функции комплексного переменного

General power and exponential functions of a complex variable

Естаева Ғ.Ж.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Айтжанов С.Е.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


17

Абдуллаев Нурболат Мейрамович

Комплекс айнымалылы көрсеткіштік функциясының анықтамасы және қасиеттері

Определение и свойства показательной функций комплексного переменного

Definition and properties of a power function of a complex variable

Естаева Ғ.Ж. ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы Бөлен А.

ф-м.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры


Айтжанов С.Е.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ18

Егембердиева Айгерім Ержигитқызы

Комплекс айнымалылы тригонометриялық және гиперболалық функциялардың қасиеттері

Свойства тригонометрических и гиперболических функций комплексного переменного

Properties of trigonometric and hyperbolic functions of a complex variable

Естаева Ғ.Ж. ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы Бөлен А.

ф-м.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры.


Айтжанов С.Е.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ19

Оразбаева Улжалғас Темірханқызы

Жылу өткізгіштік теңдеуін Фурье тәсілімен шешу және стержіндегі жылудың таралуын зерттеу

Решение уравнения теплопроводности методом Фурье и исследование распространения тепла в стержне

Solving thermal conductivity equation using Fourier method and investigating heat conduction in a shank

Көксалов Қ.К.

ф.-м.ғ.д., профессорСатыбалдиев О.С.

п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ
20

Темірбек Айгерім Ғалымқызы

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер және кейбір физика есептерін шешуде қолдануы

Дифференциальные уравнения первого порядка и их применение к решению некоторых задач физики

First-order differential equations and their application to solving some Physics problems

Көксалов К.К.

ф.-м.ғ.д., профессорСатыбалдие О.С в,п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ


21

Аязбаева Аяулым Тұрарқызы

Дәрежелік қатарлар және функцияларды дәрежелік қатарға жіктеу

Степенной ряд и разложение функции в степенной ряд

Power series and expanding a function as a power series

Көксалов К.К.

ф.-м.ғ.д., профессорСатыбалдиев О.С.

п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ
22

Басқанова Ақбота Дәулетқанқызы


Өрістер теориясы және сұйықтық механикасы есептерінде қолдануы

Теория поля и ее применение в задачах механики жидкости

Field theory and its application to of fluid mechanics problems

Көксалов К.К.

ф.-м.ғ.д., профессорСатыбалдиев О.С.

п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ
23

Бекмолда Айнура Жумабекқызы

Тербеліс теңдеуін Фурье тәсілімен шешу және шектің тербелістерін зерттеуге қолдануы

Решение уравнения колебания методом Фурье и его применение к исследованию колебания струны

Solving equation of string oscillation using Fourier method and its application to investigating string oscillation

Көксалов К.К.

ф.-м.ғ.д., профессорСатыбалдиев О.С.

п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ
24

Бауыржан Оралған


Риман және Лебег интегралдарын есептер шығаруға қолдану

Применение интегралов Римана и Лебега при решении задач

Integral of Riemann Lebesqve and their application to the decision of tasks

Биргебаев А.

ф.-м.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессорыСатыбалдиев О.С.

п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ
25

Мамбетова Улжалғас

Үзіліссіз функциялармен туындының бар болуының арасындағы байланыс

Связь между непрерывностью функций и существования производной

Connection between continuous to the function and by existence of derivative

Биргебаев А.

ф.-м.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессорыСатыбалдиев О.С. п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ


26

Султанмуратов Бахытбек

Тамаша шектер және олардың есептер шығарудағы маңызы

Замечательные пределы и их применеие

Remarkable limits and their application

Биргебаев А. ф.-м.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры

Сатыбалдиев О.С. п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ


27

Ілес Айгул

Тейлор формуласы оның әртүрлі қалдығының формасы


Формула Тейлора и разные формы ее остатка

Taylor formula and different forms of its error

Шалбаев Е. Б.

ф.-м.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессорыТокыбетов Ж. А.

ф.-м.ғ.к., проф.

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


28

Аяпова Гулжазира Махамбетовна

Туынды арқылы функцияны зерттеу

Исследование функции с помощью производной

Investigating a function using derivatives

Асқарова М.А.

к.п.н., профессор университетаСахаев Ш.С.,

ф.-м.ғ.д., профессор

Әл-Фараби ат. Қаз ҰУ


29

Дүйсенбаева Гүлбақыт Беймбетқызы

Орто үшбұрыш және оның қасиеттерін қолданып салу есептерін шығару

Орто треугольник и применение его свойств при решении задач на построение

Ort triangle and application of its properties to solving construction problems

Асқарова М.А.

к.п.н., профессор университетаСахаев Ш.С.,

ф.-м.ғ.д., профессор

Әл-Фараби ат. Қаз ҰУ


30

Ербосынова Меруерт Махамбеталиевна

Проективтік кеңістіктегі екінші ретті қисықтар

Кривые второго порядка в проективном пространстве

Second-order curves in projective space

Асқарова М.А.

к.п.н., профессор университета

Сахаев Ш.С.,

ф.-м.ғ.д., профессор

Әл-Фараби ат. Қаз ҰУ


31

Есіркеп Айгерім Жұмаханқызы

Векторлардың аналитикалық геометрияда қолданылуы

Применение векторов в аналитической геометрии

Applications of vectors to analytic geometry

Асқарова М.А.

к.п.н., профессор университетаСахаев Ш.С.,

ф.-м.ғ.д., профессор

Әл-Фараби ат. Қаз ҰУ


32

Абылбекова Ақжарқын Жасуланқызы

Логарифмдік функцияларды математикалық талдау әдістерімен анықтау

Определение логарифмической функции методами математического анализа

Defining a logarithmic function using methods of math analysis

Асқарова М.А.

к.п.н., профессор университета

Сахаев Ш.С.,

ф.-м.ғ.д., профессор

Әл-Фараби ат. Қаз ҰУ


33

Мәжитов Бейбарыс Нүркенұлы

Жүктелген екінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін периодты шеттік есеп

Периодическая краевая задача для нагруженного дифференциального уравнения второго порядка

Periodic boundary value problem for a loaded second order differential equation

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Бакирова Э.А..

к.ф.м.н. доцент

Математика және математикалық модельдеу институты


34

Бидайшиева Айгүл Бахытқалиқызы

Үшінші ретті сызықты жай дифференциалдық теңдеу үшін екінүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі туралы

Однозначная разрешимость линейной краевой задачи для линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка

Unique solvability of linear boundary value problems for linear ordinary differential equation of the third order

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Бакирова Э.А..

к.ф.м.н. доцент

Математика және математикалық модельдеу институты


35

Орысбай Фариза

Кешугілі аргументі бар сызықты дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебі

Задача Коши для линейного дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом

Cauchy problem for linear differential equations with delay argument

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Бакирова Э.А..

к.ф.м.н. доцент

Математика және математикалық модельдеу институты


36

Нұржұмаева Тоғжан Оразғазықызы

Сызықты дифференциалдық тендеулер жүйесін интегралдаудың матрицалық-векторлық тәсілі туралы

О матрично-векторном методе интегрирования линейных систем дифференциальных уравнений

The matrix-vector method of integration of linear systems of differential equations

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Бакирова Э.А..

к.ф.м.н. доцент

Математика және математикалық модельдеу институты


37

Мұсаханова Әсел Маратқызы

Екінші ретті жай дифференциалдық теңдеу үшін сызықты көпнүктелі шеттік есеп туралы

Об одной линейной многоточечной краевой задаче для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

A linear multi-point boundary value problem for an ordinary differential equation of second order

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Кабдрахова С

к.ф.м.н.


Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


38

Ахметова Арайлым Ганибекқызы

Импульсті әсері бар екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеу үшін екінүктелі шеттік есептің шешімі туралы

О решении двухточечной краевой задачи для линейного дифференциального уравнения второго порядка с импульсным воздействием

Solving two-point boundary value problem for a second- order linear differential equation with pulse impact

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Кабдрахова С

к.ф.м.н.


Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


39

Рыспек Айғаным

Фурье қатарлары және олардың дифференциалдық теңдеулер теориясында қолданылуы

Ряды Фурье и их применение в теории дифференциальных уравнений

Fourier series and their application to the theory of differential equations

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Кабдрахова С

к.ф.м.н.


Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


40

Қантөре Сандуғаш Батырханқызы

Жалпылама біртекті дифференциялдық теңдеулер және олардың қолданылуы

Обобщенные однородные дифференциальные уравнения и их применения
Generalized homogeneous differential equations and their applications

Темирбекова Л.Н.,

PhD, аға оқытушыДаирбаева Л.М.

к.ф.-м.н. «Механико-математический» факультет, КазНУ им.аль-Фараби
41

Насырова Назым Серікжанқызы

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешудің жуықтау әдістері
Приближенные методы решения дифференциальных уравнений первого порядка


Approximated methods of solving first-order differential equations

Темирбекова Л.Н.

PhD, аға оқытушыДаирбаева Л.М.

к.ф.-м.н. «Механико-математический» факультет, КазНУ им.аль-Фараби42

Сарсенбаев Рустем

Кубтық тепе –теңдіктер және n мүшелі алгебраның теңсіздіктері және оларды күрделігі жоғары есептерде қолдану

Кубические тождества и неравенства алгебры n -номов и их приложение к задачам повышенной трудности

Cubic ideutities and inegualities its application to desionof compound problems.

Нурлыбаев А.Н.

ф.-м.ғ.,проф.Мухамеджанов С.Т.

д.ф.-м-н., профессор КазНУ им.

Аль-Фараби


43

Хожанова Жанылсын

Биномның жалпыланған (қысқаша) көбейту формулалары n мүшелі тепе-теңдіктердің тиімді (қысқаша) қорытылуы

Эффективный (краткий) вывод тождеств n -номов обобщающих формулы сокращенного умножения биномов и следствия из них

Effective (short) proof n-novial indtntities and their corollaries and applications.

Нурлыбаев А.Н.

ф.-м.ғ.,проф.
Мухамеджанов С.Т.

д.ф.-м-н., профессор КазНУ им.

Аль-Фараби


44

Каратаев Абай

Дөңес көбұрыштардың нақтыланған классификациясы және оның салалары

Уточненная классификация выпуклых четырехугольников и следствия из нее

General classification of convex quadraliterals and its corollary.

Нурлыбаев А.Н.

ф.-м.ғ.,проф.Мухамеджанов С.Т.

д.ф.-м-н., профессор КазНУ им.

Аль-Фараби


45

Алимжан Ақбөпе

Арифметика-геометриялық прогрессия, қасиеті және оларды олимпиадалық есептерде күрделі қосындыларды есептеуде қолдану.

Арифметико-геометрическая прогрессия, свойства и ее применение для вычисления сложных сумм в олимпиадных задачах

Arithmetico-geometric proqression, its properties and application.

Нурлыбаев А.Н.

Мухамеджанов С.Т.

д.ф.-м-н., профессор КазНУ им.

Аль-Фараби


46

Мухаметкірім Ахмет

Орта мектепте математикалық ұғымдарды оқыту әдістемесі

Методика обучения математическим понятиям в средней школе

Methods of teaching mathematical concepts in secondary school

Жантлеуов К.К.

ф.-м. ғ.к., аға оқытушыКангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


47

Жумагелдиев Алтынбек

Негізгі мектеп курсында геометрияны тереңдетіп оқыту әдістемесі

Методика углубленного обучения геометрии в основной школе

Methods of in-depth training in basic school geometry

Жантлеуов К.К.

ф.-м. ғ.к., аға оқытушыКангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


48

Нургали Балауса

Планиметрия курсын оқытуда ақпараттық технологияны қолдану

Использование информационных технологий при изучения курса планиметрии

Using information technology in learning course planimetry

Жантлеуов К.К.

ф.-м. ғ.к., аға оқытушыКангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


49

Турысбекова Молдир

Геометрия курсында фигуралар арасындағы метрикалық қатынастарды оқыту

Обучение метрическим отношениям между фигурами в курсе геометрии

Education metric relations between the figures in the course of geometry

Жантлеуов К.К.

ф.-м. ғ.к., аға оқытушыКангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


50

Абдінасырова Жулдызай

Мектепте теңдеулер мен теңсіздіктер мазмұндық желісін оқыту әдістемесі

Методика обучения содержательным линиям уравнений и неравенств в школе

Methods of teaching meaningful lines of equations and inequalities in school

Алдибаева Т.А.

п. ғ.к., аға оқытушыОразбекова Л.Н., әл-Фараби ҚазҰУ доценті

51

Уалишева Тоты

5-9 сыныптарда алгебраны оқыту әдістемесі

Методика преподавания алгебры в 5-9 классах

Methods of teaching algebra in classes 5-9

Алдибаева Т.А.

п. ғ.к., аға оқытушыОразбекова Л.Н., әл-Фараби ҚазҰУ доценті

52

Болысбек Сайлаубек

Мәтінді есептерді шығарудың арифметикалық тәсілінің дидактикалық мүмкіндіктері

Дидактические возможности арифметических способов решения текстовых задач

Didactic opportunities arithmetical methods of solving word problems


Алдибаева Т.А.

п. ғ.к., аға оқытушыОразбекова Л.Н., әл-Фараби ҚазҰУ доценті

53

Мақсұтова Данагүл

Математика сабақтарында оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру

Повышение творческой активности учащихся на уроках математики

Increasing the creative activity of pupils in mathematics lessons


Алдибаева Т.А.

п. ғ.к., аға оқытушыДәулетқұлова А.Ө. ҚазҚызМУ, доцент

54

Масатова Рауан

Математикадан оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру

Организация самостоятельных работ учащихся 10-11 классов по математике

Organization of independent work of students in math classes 10-11


Алдибаева Т.А.

п. ғ.к., аға оқытушыДәулетқұлова А.Ө. ҚазҚызМУ, доцент

55

Махай Лаура

Планиметрия курсындағы салу есептерін шығаруға үйрету әдістемесі

Методика обучения решению задач на построение в курсе планиметрии

Methods of teaching problem solving to build aware planimetry

Алдибаева Т.А.

п. ғ.к., аға оқытушыДәулетқұлова А.Ө. ҚазҚызМУ, доцент

56

Елтай Сардарбек

Математика тарихы элементтерін оқытуда оқушылардың жобалау қызметін ұйымдастыру әдістері

Методы организации проектной деятельности школьников при изучении элементов истории математики


Methods of the organization of design activity of school students when studying elements of history of mathematics.

Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

57

Талдаубек Нурбек

Алгебра және анализ бастамалары курсындағы «Тригонометриялық функциялар»

«Тригонометрические функции» в курсе алгебры и начал анализа
"Trigonometrical functions" it is aware of algebra and the beginnings of the analysis.


Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

58

Жанысбек Данияр

Математикалык моделдеу элементтерін 7 сынып алгебра курсында қолдану әдістері.

Методы использования элементов математического моделирования в курсе алгебры 7 класса

Methods of an ispolzovaniye of elements of mathematical modeling it is aware of algebra of the 7th class

Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

59

Крамбай Балжан

Негізгі мектеп математикасын оқытуда сыни ойлауды дамыту

Развитие критического мышления на уроках математики в основной школе

Development of critical thinking in mathematics lessons

Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

60

Төлеу Перизат

Қолданбалы есептерді шешу үшін арнайы функцияларды қолдану.

Применение специальных функций для решения прикладных задач.

The use of special functions for solving applied problems

Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

61

Орынхан Бектай

Негізгі және бастауыш мектептерде математиканы оқытудағы сабақтастық.

Преемственность в обучении математике начальной и основной школ

Continuity in training in mathematics

between elementary school and the mainАхметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

62

Жолдасов Елмұрат

Қиындығы жоғары есептерді шығару-оқушылардың шығарма-шылық белсенділігін арттыру құралы.

Решение задач повышенной трудности как средство развития творческой активности школьников


The solution of problems of the increased difficulty as means of development of creative activity of school students


Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

63

Шаменова Салтанат

Жоғары сынып математика сабақтарында оқытуда интербелсенді құралдарын қолдану

Использование интерактивных средств обучения на уроках математики в старших классах

Use of interactive tutorials at mathematics lessons in the senior classes.

Ахметова Ж.Ш.

аға оқытушыЕскалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

64

Нышан Улдана

Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуді оқыту әдістемесі

Методика обучения решению тригонометрических уравнений и неравенств

Methodos of teaching linere trigonometry equations and nonquetions

Жумалиева Л.Д.

аға оқытушыШыракбаев А.Б

к.ф-м.н., доцент

ТарГПИ


65

Калдыбекова Акжаркын

Геометриялық және физикалық есептерді шығаруда интегралды қолдану

Приложение интеграла к решению геометрических и физических задач

Usage of integral in solving geometric and physical tasks

Жумалиева Л.Д.

аға оқытушыШыракбаев А.Б

к.ф-м.н., доцент

ТарГПИ


66

Сандыбаева Айгуль

VII-IX сыныптар алгебрасында мәтіндік есептерді теңдеулер және теңдеулер жүйесін құру арқылы шығару

Решение текстовых задач по алгебре в VII-IX классах путем составления уравнений и систем уравнений

Solutions of text tascs with implementation of equftions and systems of equftions in algebry at VII-IX grades

Жумалиева Л.Д.

аға оқытушыШыракбаев А.Б

к.ф-м.н., доцент

ТарГПИ


67

Арипбаева Жадыра

Жалпы білім беру мектептерінде «Тригонометрия» тақырыбын оқытуда математика тарихы элементтері

Элементы истории математики при изучении темы «Тригонометрия» в общеобразовательной школе

Elements of mathematics history in teaching of trigonometry at school

Жумалиева Л.Д.

аға оқытушыШыракбаев А.Б

к.ф-м.н., доцент

ТарГПИ


68

Сағындық Аида

Кейбір маңызды теңсіздіктерді математиканың стандартты емес есептерін шығаруға қолдану

Использование некоторых важных неравенств при решении нестандартных задач математики

The usе of several important inequalities in solving no-standart problems of mаthimatic.

Естаева Г.Ж.

ф.-м.ғ.к., аға оқытушыХомпыш Қ.,

ф.-м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


69

Шихмуратова Қамқа

Мектеп геометрия курсында төртбұрыштар тақырыбын оқыту әдістемесі

Методика обучения теме «Четырехугольники» в школьном курсе геометрии

Methods of teaching the topic "a quadrilateral " in school geometry course

Өтепберген Ш. М.

ф.-м.ғ.к., аға оқытушыКангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


70

Мухаммед Хайдари Реза

Шығыс математиктерінің еңбектерін оқушыларды есеп шығаруға баулуда қолдану

Использование трудов математиков Востока при решении математических задач

Use of works of mathematicians of the East at the solution of mathematical tasks

Өтепберген Ш. М.

ф.-м.ғ.к., аға оқытушыКангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


71

Кенжебаева Назым

Орта мектепте математика оқытудың негізгі әдістерін тригонометриялық есептерді шығаруда қолдану

Использование основных методов обучения математике при решении тригонометрических задач в средней школе

Use of the main methods of training in mathematics at the solution of trigonometrical tasks at high school

Өтепберген Ш. М.

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы


Кангужин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


72

Кеңесбай

Фариза


Математика сабағында оқушылардың танымдық дербестігін дамытуда жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологиясын қолдану

Реализация технологии  личностно-ориентированного обучения при развитии познавательной самостоятельности учащихся на уроках математики

Implementing technology student-centered learning in the development of cognitive independence of students in math class

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет