Лесова Жанар Ерікқызы Толқын теңдеуіне жалпыланған түйіндес Дарбу есебі Обобщенная сопряженная задачабет2/11
Дата25.04.2016
өлшемі1.89 Mb.
түріЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


5В010900-Математика, орыс бөлімі

Студенттердің толық аты-жөні

Диплом тақырыбы

Ғылыми жетекшінің

аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы

(аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде


1

Статенина Анастасия

ВячеславовнаДирак функциясы және оның дифференциалдық теңдеулер теориясында қолданылуы

Функция Дирака и ее применение в теории дифференциальных уравнений

Dirac delta function and its application to the theory of differential equations

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Кабдрахова С к.ф.м.н.

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


2

Аламов Владимир

Екінші ретті сызықты жай диф-ференциалдық теңдеу үшін екінүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі туралы

Об однозначной разрешимости двухточечной краевой задач для линейного обыкновенного дифференциального уравнеия второго порядка

On the unique solvability of the boundary-value problem for a linear ordinary differential equation of second order

Искакова Н.Б.

ф-м.ғ.д.,

аға оқытушы


Кабдрахова С к.ф.м.н.

Әл-Фараби атындағы

Қаз ҰУ


3

Мамет Элзат Ипратұлы

Жоғарғы ретті жалпылама біртекті дифференциялдық теңдеулер

Обобщенные однородные дифференциальные уравнения высших порядков

Higher-order generalized homogeneous differential equations

Темирбекова Л.Н.

PhD, аға оқытушыДаирбаева Л.М. к.ф.-м.н. «Механико-математический» факультет, КазНУ аль-Фараби

4

Касым Нұрсұлтан

Туындыларды кіші өсімше пікіріне қолдануы

Применение производных к принципу малых приращений

Applications of derivatives to marginality

Абдыкаримова С.П., аға оқытушы

Даирбаева Л.М. к.ф.-м.н. «Механико-математический» факультет, КазНУ им.аль-Фараби

5

Байтикова Джулия

Туындыларды оңтайландыру және модельдеуге қолдануы

Применение производных в оптимизации и моделировании

Applications of derivatives to optimization and modeling

Абдыкаримова С.П., аға оқытушы

Даирбаева Л.М. к.ф.-м.н. «Механико-математический» факультет, КазНУ им.аль-Фараби

6

Антошкина Екатерина

«Логарифмдік теңдеулер» тақырыптарын оқыту мысалдарында оқытудың саралау құралдарымен оқушылардың танымдық дербестігін дамыту

Развитие познавательной самостоятельности учащихся средствами дифференциации обучения на примере изучения темы:

«Логарифмические уравнения»Developing students’ cognitive independence through differentiation of teaching by the example of studying “Logarithmic equations”

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

7

Кравцова Ульяна

Математикадан оқушылардың дербес оқу қызметін ұйымдастыру негізіндегі оқыту технологиялары

Технология обучения на основе организации самостоятельной учебной деятельности учащихся в обучении математике

Technology of teaching and learning on the basis of organizing students’ independent learning activities when teaching Mathematics

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

8

Войтов

Даниил


Мектеп математика курсында негізгі тригонометриялық түсініктерді ендірудің әдістемелік ерекшеліктері

Методические особенности

введения основных тригонометрических понятий в школьном курсе математикиMethodological fundamentals of applying technology of developing critical thinking in the process of teaching Mathematics

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

9

Рыскельди Асель

Орта буын математикасын оқыту үрдісінде бақылау және бағалау технологияларын қолдану

Применение технологии контроля и оценки в процессе обучения математике в среднем звене

Application of control and assessment technology in the process of teaching Mathematics at secondary school

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

10

Бекбердиева Ажар

Математика сабағындағы көрнекілік - 5-6 сынып оқушыларының танымдық қызметін арттыру құралы.

Наглядность как средство повышения познавательного интереса у учащихся 5-6 классов на уроках математики

Use of visual methods as a means of increasing 5-6-th forms students’ cognitive interest at Math lessons

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

11

Кабдиров Еркебулан

Сыныптан тыс жұмыстар үрдісінде математикаға танымдық қызметін дамыту.

Развитие познавательного интереса к математике в процессе внеклассной работы

Developing cognitive interest in Mathematics in the process of extracurricular activities

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

12

Тажимет

ЖаннаМатематикалық логика сабақтарында әртүрлі есептеу жүйелерін оқыту.

Изучение различных систем счисления на уроках математической логики

Studying various number notations at Math Logic lessons

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

13

Кайраткызы Бахытжан

Математика сабағында есептер шығару кезінде оқушылар білімін өзектендіру бойынша мұғалім жұмысының тәсілдері

Приемы работы учителя по актуализации знаний учащихся при решении задач на уроках математики

Teacher’s working methods on actualization of students’ knowledge when solving math problems at math lessons

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

14

Хамзаев

Ахмеджан


Математиканы оқыту үрдісінде оқушыларды кәсіби бағдарлау

Профессиональная ориентация учащихся в процессе обучения математике

Professional orientation of students’ in the process of teaching Mathematics

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

15

Надырова Назерке

Математика сабағында «Тригонометриялық теңдеу-лер» тақырыптарын оқыту мысалдарында тұлғалық ерекшеліктерін ескеру.

Учет индивидуальных особенностей на уроках математики на примере изучения темы «Тригонометрические уравнения»

Considering individual particular qualities at math lessons by the example of studying “Trigonometric equations”

Кабулова А.Р.

п.ғ.к., аға оқытушыЕсенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

16

Пичь Оксана

Жоғары сынып оқушыларын математикадан қолданбалы сипаттағы есептерді шығаруға оқытудың әдістемесі

Методика обучения учащихся старших классов решению задач прикладного характера по математике

Methodology of educating of senior classes of students to the decision of tasks of the applied character on матем атике

Жадраева Л.У., п.ғ.к., аға оқытушы

Гончарова К.Л.

к.п.н.,доцент17

Степанова Евгения

Мектеп математика курсында параметрлі есептерді шешудің әдістемелік ерекшеліктері

Методические особенности решения задач с параметрами в школьном курсе математики

Methodical features of decision of tasks with parameters in the school course of mathematics

Жадраева Л.У., п.ғ.к., аға оқытушы

Гончарова К.Л.

к.п.н.,доцент18

Абдираимова Улжалгас

Математика сабақтарында тарихи мағлұматтарды қолдану

Использование исторического материала на уроках математики

Use of historical material on the lessons of mathematics

Жадраева Л.У., п.ғ.к., аға оқытушы

Есенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

19

Ауыт Шатмира

Жоғары сыныпта «Алғашқы функция және интеграл» тақырыптарын оқыту мысалында оқушылардың математикалық қабілетін дамыту

Развитие математических способностей учащихся старших классов на примере изучения темы «Первообразная и интеграл»

Developing mathematical flairs of senior classes of (students on the example of study of theme ("Prototypal and integral")

Жадраева Л.У., п.ғ.к., аға оқытушы

Есенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

20

Мырзабай Салтанат

Мектеп математика курсында ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін оқыту әдістемесі

Методика обучения элементам теории вероятностей и математической статистики в школьном курсе математики

Elements theory of chances and mathematical statistics in the school course of mathematics

Жадраева Л.У., п.ғ.к., аға оқытушы

Есенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ


5В011000- Физика мамандығы, қазақ бөліміСтуденттің аты-жөні

(толық)

Диплом тақырыбы


Ғылыми жетекшісінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы (Аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тіліндеДидарбек Пархат Баймаханбетұлы

«Диэлектриктердегі электр өрісі» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Электрическое поле в диэлектриках»

Development of training aids on the subject "Electric Field in Dielectrics"

Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Ізбасар Таңжарық Алжанұлы

«Электролиттердегі (сұйықтардағы) ток» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Электрический ток в электролитах (жидкостях)»

Development of training aids on the theme "Electric current in an electrolyte (liquid)"

Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Ерлан Сапар

«Газдардағы электр тогы» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Электрический ток в газах»

Development of training aids on the theme "Electric current in gases"

Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Давлетбаева Меиргул Жетписбаевна

«Электрмагнитизмнің негізгі мәселелері» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Основные положения электромагнетизма»

Development of training aids on the theme "The main provisions of electromagnetism"

Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Молдабаев Нұрғазы Мухтарбекұлы

«Электрөткізгіштің табиғаты мен физикалық ұғымдары» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Физические понятия о природе электропроводности»

Development of training aids on "Physical concepts about the nature of the electrical conductivity"

Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Есенгелдиева Эльмира Мэлсқызы

«Электромагниттік тербелістер» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Электромагнитные колебания»

Development of training aids on "Electromagnetic oscillations"


Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Әбдіманап Ұлданай Бахытқызы

«Айнымалы ток» тақырыбына оқу – әдістемелік құрал дайындау

Разработка учебно-методического пособия по теме «Переменный ток»

Development of teaching aids on "Alternating current"

Ерматов С.Е

ф-м.ғ.д., профессорЖамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Жазықбаева Гүлжан Мырзамұратқызы

Атомдық ядроларындағы екі бозондық кластерлік және коллективтік қозуларының корреляциясы

Корреляция двухбозонных кластерных и коллективных возбуждений в атомных ядрах

Correlation of two-bosonic cluster and collective excitation in nuclear

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Адамбек Гүлбаршын Әбдіғапарқызы

Квазиклассикалық жуықтауында альфа бөлшектердің шашырауы

Рассеяние альфа частиц в квазиклассическом приближении

Dispersion of alpha particles in quasiclassical approximations

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Маханбетова Ұлжан Райынбекқызы

 атомдық ядроның кластерлік қозулары

Кластерные возбуждения атомного ядра 

Cluster excitement of an atomic nucleusКабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Балкыбекова Сагида Альжановна

Титанның жұп изотоптарының коллективтік және кластерлік қозуларының табиғаты

Природа коллективных и кластерных возбуждений в четных изотопах титана

The nature of collective and cluster excitement in even isotopes of the titan

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Қожабай Абай Мырзабекұлы

 атомдық ядроның кластерлік күйлері

Кластерные состояния атомного ядра 

Clustering states of atomic nucleus of 

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Тлеуимбет Лаззат Мухтарқызы

 атомдық ядроның кластерлік құрылымы

Кластерная структура атомного ядра 

Clustering structure of atomic nucleus of 

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Мұрат Фариза Қайратқызы

 атомдық ядроның α кластерлік күйлерін бозондық моделі бойынша талдау

Альфа кластерные состояния  в бозонной модели

α cluster states of in a bosonic model

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Кенжеғұлова Нұршат Сәлімгерейқызы

 атомдық ядроның электрлік ауысулары

Электрические переходы в атомном ядре 

Electrical transitions in atomic nucleus of 

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Рзабекова Айсулу Язитқызы

 атомдық ядроның электрлік ауысулары

Электрические переходы в атомном ядре 

Electrical transitions in atomic nucleus of 

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Ордабекова Ақмарал Базарбайқызы

 атомдық ядроның электрлік ауысулары

Электрические переходы в атомном ядре 

Electrical transitions in atomic nucleus 

Кабулов А.Б

Д.ф-м.н,. профессорБактыбаев К.Б.

ф.-м.ғ.д., профессор,

КазНУ им аль-Фараби
Турсункулова Айдана Абдыхановна

“Заттағы электромагниттік өріс”

тақырыбына электрондық оқу құралын дайындауРазработка электронного учебного пособия по теме “Электромагнитное поле в среде”

Electronic manual on

“The electromagnetic field in the medium”Истеков К.К.

к.ф-м.н., профессорСпанова Г.А.

к.ф.-м.н.,

ст. преподаватель,

КазНУ им аль-Фараби

Турсункулова Мадина Жолдасовна

“Шашырау теориясының элементтері”

тақырыбына электрондық оқу құралын дайындауРазработка электронного учебного пособия по теме “Элементы теории рассения”

Electronic manual on “Elements of the theory of the scattering”

Истеков К.К.

к.ф-м.н., профессорСпанова Г.А.

к.ф.-м.н., ст. преподаватель,

КазНУ им аль-Фараби
Оралбаева Фариза Нурланқызы

Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысын компьютерде модельдеу

Компьютерное моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту

Computer simulation of the motion of a body thrown at an angle to the horizon

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент, Сатпаев атындағы ҚазҰТУ

Қабыл Жансая Еркінбекқызы

Физикалық эксперименттегі өлшеу нәтижелерін ең кіші квадраттар әдісімен өңдеудің әдістемесі

Методика обработки результатов измерений методом наименьших квадратов в физическом эксперименте

The technique result processing method of least squares in a physical experiment


Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Бердібай Гүлфарида Нұрланқызы

Дененің тұтқыр ортадағы қозғалысын модельдеу

Моделирование движения тела в вязкой среде

Simulation of motion of a body in a viscous medium

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Орынбай Айгерім Мерекеқызы

Жартылай өткізгіштер мен металдардың физикалық қасиеттерін зерттеудің әдістемесі

Разработка методики изучения физических свойств полупроводников и металлов

Developing methods of studying the physical properties of semiconductors and metals

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Төреқұл Жаннұр Талапқызы

Температураға тәуелді металл өткізгішті және жартылай өткізгішті резисторларды тізіле және параллель жалғау есебін математикалық модельдеу

Математическое моделирование последовательного и параллельного соединения резистора из металлической проволки и полупроводникого резистора

Mathematical modeling of serial and parallel connection of a resistor from the metal wire and the semiconductor resistor

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Какенова Шугыла Амангельдиевна

«Атом және атом ядросы физикасы» электронды оқулығын жасау

Разработка электронного учебника «Физика атома и атомного ядра »

The development of the electronic textbook "Physics of atoms and atomic nuclei"

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Ержанова Айдана Қанатқызы

«Электр тізбектері теориясы» электронды оқулығын жасау

Разработка электронного учебника «Теория электрических цепей»

The development of the electronic textbook "Theory of electrical circuits"

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Қорданова Гүлназ Амангелдықызы

«Физикадағы компьютерлік әдістер» электронды оқулығын жасау

Разработка электронного учебника «Компьютерные методы в физике»

The development of the electronic textbook "Computer Methods in Physics"

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Тлевкабулов Нурбек Сафаралиевич

Жартылай өткізгіштегі Холл эффектісін зерттеу

Изучение эффекта Холла

в полупроводниках
Study of Hall effect
in semiconductors

Рыстыгулова В.Б.

к.ф-м.н., доцент м.а.Маматова Г.У.

ф-м.ғ.к., доцент,

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Сабыржанова Ақерке

Қайратқызы
Қоршаған ортаның радиациялық фонын зерттеу

Исследование радиационного фона окружающей среды

Study of background radiation environment


Тезекеев Серик Мухамедярович,

аға оқытушыДоштаев К., т.ғ.к, доцент, М.Тынышпаев атындағы ҚазККААлимханова Балерке МуратовнаТағамдар құрамындағы нитраттарды зерттеу

Исследование содержания нитратов в продуктах питания

Research of the content of nitrates in food

Тезекеев Серик Мухамедярович,

аға оқытушыДоштаев К., т.ғ.к, доцент, М.Тынышпаев атындағы ҚазККАДаутбекова Мадина Бахтиярқызы

Оптикалық активті орталардың поляризациялық қасиеттерін зерттеу

Исследование поляризационных свойств оптических активных сред

Research of polarizing properties of optical active environments

Тезекеев Серик Мухамедярович,

аға оқытушыДоштаев К., т.ғ.к, доцент, М.Тынышпаев атындағы ҚазККА
Маханова Ақбота Күмісбекқызы

Кавитациялық эффект

Кавитационный эффект

Cavitational effect

Тезекеев Серик Мухамедярович,

аға оқытушыДоштаев К., т.ғ.к, доцент, М.Тынышпаев атындағы ҚазККАСыдық

Ақерке ҚайратқызыДиэлектриктердің электрлік қасиеттерін зерттеу және электрон зарядын анықтау


Исследование электрических свойств диэлектриков и определение отношения заряда электрона к его массе.


Investigation of electrical properties of dielectrics and determining relationship of electronic charge to its mass

Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентИскаков Ж. т.ғ.к, доцент,

Алматы энергетикалық және байланыс университеті


Диқамбай Төлеген Бақытұлы

Жоғары дәрежелі беттермен шектелген жұдырықшалы механизмнің динамикасы

Динамика кулачкового механизма, ограниченного поверхностями вращения высокого порядка.

Dynamics of a cam mechanism constrained by surfaces of rotation of high order


Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентЕлгондина М.Б.

ф.-м.ғ.к., доцент,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Аманова Сымбат Жаксылыковна

Қозғалтқышы плотинасыз гидротурбина болатын поршенді насостың динамикасы


Динамика кривошипного поршневого насоса с приводом бесплотинной гидротурбины.

Dynamics of a crank-type piston pump with a damless hydroturbine drive


Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентДжомартов А.А.

т.ғ.д., ҰИА корреспондент мүшесі ,

Ө.Жолдасбеков атындағы ИММАШ
Рахымбаева Қаракөз Сансызбайқызы

Элементар бөлшектердің қозғалысын математикалық моделдеу


Математическое моделирование движения элементарных частиц


Mathematical modeling of motions of elementary particles


Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентИскаков Ж.

т.ғ.к, доцент,

Алматы энергетикалық және байланыс университеті
Расулметова Гулмира Розматовна

Кванттық жүйелерді моделдеу

Моделирование квантовых систем.

Modeling of quantum systems

Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентИскаков Ж.

т.ғ.к, доцент,

Алматы энергетикалық және байланыс университеті
Манахбаева Жансая Нурмаханқызы

Математикалық маятниктің сызықты емес тербелістері


Нелинейные колебания математического маятника

Non-linear oscillations of mathematical pendulum

Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентЕлгондина М.Б.

ф.-м.ғ.к., доцент,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Тыныштықбай Гүлжанар Үмітханқызы

Түзетелетін беттермен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған серпімді конструкцияның тербелісі

Колебания упругих конструкций на опорах качения со спрямленными поверхностями.Oscillations of resilient constructions on rolling bearers with rectified surfaces


Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентЕлгондина М.Б.

ф.-м.ғ.к., доцент,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Жүнісәлі Жанерке Сүгіралықызы

Жұмыс звеносында жүк орналасқан, идеальды емес энергия көзі бар ортогональды механизмнің тербелмелі қозғалысы

Колебательные движения ортогонального механизма с неидеальным источником энергии при наличии груза на рабочем звене.


Oscillatory movements of orthogonal mechanisms with non-ideal source of energy in case of loading in working link


Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентДжомартов А.А.

т.ғ.д., ҰИА корреспондент мүшесі,

Ө.Жолдасбеков атындағы ИММАШ
Жәмбек Нурлыбек Жұмабекұлы

«Электр және магнетизм» пәні бойынша электронды оқу құралын жасау

Создание электронного учебного пособия по предметам «Электричество и магнетизм»

Writing a textbook on «Electricity and magnetism»

Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентИскаков Ж. т.ғ.к, доцент,

Алматы энергетикалық және байланыс университеті

Кудайбергенкызы Перизат

Серпімдітұтқыр жер қабатындағы дөңгелеу үйкелісін ескерген жағдайдағы жоғары дәрежелі айналу беттерімен шектелген теңселмелі тірекке орналасқан қатты дененің тербелісі

Колебательные движения твердого тела на опорах качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом трения качения на упруговязких грунтах.

Oscillatory movements of solid body on rolling bearers constrained by surfaces of high order taking into consideration rolling friction on resilient ground

Бисембаев Қуатбай

т.ғ.д., доцентЕлгондина М.Б.

ф.-м.ғ.к., доцент,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Мелдебаев Раимбек

Қалдыбекұлы
Толқындық оптика зертханалық жұмыстарының электрондық оқулығы

Электронный учебник лабораторных работ по волновой оптике

Electronic textbook of laboratory works on wave optics

Әлсейітов Ғалым Жақсыгельдинович

ф-м.ғ.к., аға оқытушыКарибаева Г.

ф.-м.ғ.к, доцент,

Алматы технологиялық университеті
Әбіл Оразәлі Әбділләұлы


Оптика есептер жинағының электрондық оқулығы

Электронный учебник сборника задач по оптике


Electronic textbook collection tasks on optics

Әлсейітов Ғалым Жақсыгельдинович

ф-м.ғ.к., аға оқытушыАдибаев Б.М. ф.-м.ғ.к, профессор, С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУТұхан Гүлзада ТұрлыбекқызыДифракциялық тор және оның қолданылуы

Дифракционная решетка и её применение

Diffraction grating and its applicationӘлсейітов Ғалым Жақсыгельдинович

ф-м.ғ.к., аға оқытушыАдибаев Б.М. ф.-м.ғ.к, профессор, С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУТойбекова Арайлым Қалиқызы


Оптрондар және оның қолданылуы

Оптроны и их применение


Ottrey and their applicationӘлсейітов Ғалым Жақсыгельдинович

ф-м.ғ.к., аға оқытушыКарибаева Г.

ф.-м.ғ.к, доцент,

Алматы технологиялық университеті
Мәмбетқұл Гүлнәз Болатқызы


Интерференция және оның техникада қолданылуы

Интерференция и ее применение в технике

Interference and its application in engineering

Әлсейітов Ғалым Жақсыгельдинович

ф-м.ғ.к., аға оқытушыКарибаева Г.

ф.-м.ғ.к, доцент,

Алматы технологиялық университеті
Өтегенов Нұржан Нұрлибекұлы


Цифрлік құрылғылар, оларды жіктеу және жұмыс істеу принципі.

Цифровые устройства, их классификация и принцип действия.


Digital devices, their classification and function


Кинжебаева Динар Альжановна

т.ғ.к, доцентХайрлиева Н.

т.ғ.к, доцент,Сатпаев атындағы ҚазҰТУ
Жүнісова Жанар Бақытжанқызы

7 сыныптың «Масса және күш. Қысым» бөлімдері мысалында оқушыларды физика есептерін шығаруға үйрету тәсілдері

Обучение школьников решению задач по физике на примере разделов 7 класса «Масса и сила. Давление»

Training of school students in the solution of tasks in physics (on the example of the section "Mass and strength. Pressure” of 7 klass )

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУКүзімбетова Таншолпан Асқарқызы

7 сыныптың «Жұмыс пен энергия. Қуат» бөлімі мысалында оқушыларды физика есептерін шығаруға үйрету әдістері

Обучение школьников решению задач по физике на примере раздела 7класса «Работа и энергия. Мощность»

Training of school students in the solution of tasks in physics (on the example of the section "Work and energy. Power” of 7 klass )

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУСайлаубаев Бекнар Әділетұлы

7-сыныпта физикалық практикумды дайындау және өткізудің әдістемелік мәселелері

Методические вопросы подготовки и проведения физического практикума в 7 классе

Methodological aspects of the preparation and conduct physical workshop in the 7th grade

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУАсанбек Нұрлан Күнтуарұлы

Электр тізбектерінің компьютерлік нобайлайларын жалпылау сабақтарында қолдану әдістері

Методы применения компьютерных моделей электрических цепей на обобщающих уроках

Methods of application of computer models of electrical circuits, summarizes lessons

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУЖармуқамет Гүлбаршын

7-сынып оқушыларының физика пәні бойынша білімдерін бақылау әдістері

Методы контроля знаний по физике учащихся 7-класса

Methods of control of knowledge of physics 7th grade students

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУАманова Маржан Әбдіқайымқызы

Орта мектепте физиканың электр және магнетизм негіздері бөлімін оқыту ерекшеліктері

Особенности изучения раздела «Основы электричества и магнетизма » в средней школе


Features of the study section "Basics of electricity and magnetism" in high school

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Мурадов А.Д. к.ф.м.н., доцент, КазНУ им. Аль-ФарабиДауітқан Жарқынгүл

Орта мектепте физиканың механика бөлімін оқыту ерекшеліктері

Особенности изучения раздела «Механика» в средней школе


Features of studying of the section "mechanics" at high school 

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Мурадов А.Д. к.ф.м.н., доцент, КазНУ им. Аль-ФарабиДантаева Шынар Новрузбаевна

Орта мектепте физиканың термодинамика бөлімін оқыту ерекшеліктері

Особенности изучения раздела «Термодинамика» в средней школе


Features of the study under "thermodynamics" in high school

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Мурадов А.Д. к.ф.м.н., доцент, КазНУ им. Аль-ФарабиМукажанова Акбота Ермуратовна

Орта мектепте молекулалық физика және термодинамика бөлімін оқытуда графикалық есептерді қолдану

Использование графических задач при изучении раздела молекулярной физики и термодинамики в средней школе

Use of graphic tasks when studying the section molecular physics and thermodynamics at high school

Қырықбаева Әсем АқылшақызыМурадов А.Д. к.ф.м.н., доцент, КазНУ им. Аль-ФарабиМусатаева Толганай Сайлауқызы

Орта мектепте физика мен биологияның пәнаралық байланысы


Меж предметные связи физики и биологии в курсе средней школы

Interdisciplinary communication between physics and biology in school physics courses

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н.

Доктор PHD,

КазНУ им. Аль-Фараби
Малибек Кәмила Тілекқызы

Орта мектепте механика бөлімін оқытуда графикалық есептерді қолдану

Использование графических задач при изучении механики в средней школе


Use of graphic methods when studying physics at high school 

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н.

Доктор PHD,

КазНУ им. Аль-Фараби
Науқанова Назерке Маратқызы

Орта мектепте физиканың сұйықтар мен газдардың қасиеттері бөлімін оқыту ерекшеліктері

Особенности изучения раздела «Жидкости и их свойства» в средней школе


Features of studying of the section "Liquids and Their Properties" at high school

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н.

Доктор PHD,

КазНУ им. Аль-Фараби
Муқиат Зердегүл

Күрделі есептерді шығару арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру

Развитие творческих способностей учащихся с помощью решения сложных задачи


Development creative abilities of pupils with the help the solution of complex challenges


Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н.

Доктор PHD, КазНУ им. Аль-Фараби

Күзенбаев Жасұлан Кәрімұлы

Мектеп физика курсындағы «Электростатика негіздері» тақырыбы бойынша электрондық оқу- әдістемелік курал дайындау

Подготовка электронного учебно- методического пособия по теме «Основы электростатики» в школьном курсе физики

Preparation of electronic teaching aid on the topic «Basis of electrostatics» in school course of physics

Кулбеков Данияр Маратұлы -ст. преп.

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Мырзалиев Айтжан Ринатұлы

Мектеп физика курсындағы «Кинематика негіздері» тақырыбы бойынша электрондық оқу- әдістемелік курал дайындау

Подготовка электронного учебно- методического пособия по теме «Основы кинематики» в школьном курсе физики

Preparation of electronic teaching aid on the topic «Principles of the kinematics» in school course of physics

Кулбеков Данияр Маратұлы -ст. преп.

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ

Түркпенбаева Жангүлім Назарқызы

Мектеп физика курсындағы «Тұрақты электр тоғы» тақырыбы бойынша электрондық оқу- әдістемелік курал дайындау

Подготовка электронного учебно- методического пособия по теме «Постоянный электрический ток» в школьном курсе физики

Preparation of electronic teaching aid on the topic «Constant electrical current» in school course of physics

Кулбеков Данияр Маратұлы -ст. преп.

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУТөрехан Әйгерім Төреханқызы

Мектеп физика курсындағы «Электромагниттік индукция» тақырыбы бойынша электрондық оқу- әдістемелік курал дайындау

Подготовка электронного учебно- методического пособия по теме «Электромагнитная индукция» в школьном курсе физики

Preparation of electronic teaching aid on the topic «Elektromagnetic induction» in school course of physics

Кулбеков Данияр Маратұлы -ст. преп

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет