Лесова Жанар Ерікқызы Толқын теңдеуіне жалпыланған түйіндес Дарбу есебі Обобщенная сопряженная задача


В011100-Информатика, қазақ бөлімібет4/11
Дата25.04.2016
өлшемі1.89 Mb.
түріЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


5В011100-Информатика, қазақ бөлімі


Студенттің аты-жөні

(толық)


Диплом тақырыбы

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы (Аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тіліндеИбраимкулов Айбек


FLASH ортасында программалау жүйесінің жұмыс істеу принципін моделдеу

Моделирование принципов работы системы программирования в среде FLASH

Modeling principle of the system programming in FLASH

Халықова Гүлира Заманбекқызы, к.п.н., профессор

Салгараева Гульназ Ибрагимовна, к.техн.н.,доцент, Зав.каф. ИПМ КазГОС ЖенПУНұрманова Айгерім

Программалау пәнінен электрондық ресурстар жасау технологиясы


Технология разработки электронных ресурсов по программированию

Technology development of electronic classes Programming

Халықова Гүлира Заманбекқызы, к.п.н., профессор

Салгараева Гульназ Ибрагимовна, к.техн.н.,доцент, Зав.каф. ИПМ КазГОС ЖенПУНаурызбай Айзат

Moodle программалық құралының көмегімен «Кафедра» жүйесін құру

Создание информационной системы «Кафедра» на основе ПО Moodle

Creation of the "Department" on the basis of software Moodle

Ильясова Ризвангуль Аршидиновна д.п.н., доцент

Муканова Гульмира самуддиновна, к.техн.н.,

Профессор КазНТУ им.Сатпаева

Үркінбаева Анаргүл

Педагогикалық ЖОО-да информатикалық пәндерді оқытудағы инновациялық технологиялар

Инновационные технологии в преподавании информатических дисциплин в педвузах

Innovative technologies in teaching informatics disciplines in teacher training Universities

Ильясова Ризвангуль Аршидиновна д.п.н., доцент

Муканова Гульмира самуддиновна, к.техн.н.,

Профессор КазНТУ им.Сатпаева

Жанатұлы Нұрсұлтан

Сынып жетекшісінің ақпараттық жүйесін құру


Создание информационной системы классного руководителя

Development of information system of the class teacher

Фархадов Талгат, к.ф.-м.н.,доцент

Серикбаев Абдукарим Усерович, д.ф.-м.н., профессор,

Проректор КазНАУ

Батық Гүлсезім

Информатика пәнінен студенттердің АКТ құзырлығын қалыптастыру жолдары


Пути формирования ИКТ компетентности студентов по информатике

Ways of formation of students ICT competence in computer science

Фархадов Талгат, к.ф.-м.н.,доцент

Серикбаев Абдукарим Усерович, д.ф.-м.н., профессор,

Проректор КазНАУ

Орақова Гауһар

Программалау пәнінен электрондық есептер жүйесін құру

Создание системы электронных задач по программированию

Creating a system of electronic programming problems

Фархадов Талгат, к.ф.-м.н.,доцент

Серикбаев Абдукарим Усерович, д.ф.-м.н., профессор,

Проректор КазНАУ

Дауренбекова Меиркуль

«Абай атындағы ҚазҰПУ Информатика және ИТ кафедрасының оқу жүктемесінің орындалуы» программалық модулін жасау

Разработка программного модуля «Выполнение учебной нагрузки на кафедре ИИТ КазНПУ им.Абая»


Development of the software module "Perform teaching load in the department of IIT KazNPU Abai"

Жанбырбаев А.Б., к.ф.-м.н.,ст.преп.

Муханбетжанов С.Т., д.ф.-м.н., профессор,

КазНУ им.Аль-Фараби

Жасакбаева Алия

«Web қосымшаларының ақпараттық қауіпсіздігі» пәнінен электрондық ресурс жасау

Разработка электронного ресурса по дисциплине «Информационная безопасность Web - приложений»


Development of the electronic textbook "Information Security Web - applications"

Жанбырбаев А.Б., к.ф.-м.н.,ст.преп.

Муханбетжанов С.Т., д.ф.-м.н., профессор,

КазНУ им.Аль-Фараби

Дербисали Арайлым

«Программалық жобаларды басқару пәнінен электрондық оқулық жасау Серикбаев Абдукарим Усерович

Проректор КазНАУРазработка электронного учебника «Управление программными проектами»


Development of an electronic textbook "Software project management"

Жанбырбаев А.Б., к.ф.-м.н.,ст.преп.

Муханбетжанов С.Т., д.ф.-м.н., профессор,

КазНУ им.Аль-Фараби

Төреғали Балнұр

«Мәліметтер қоры» пәнінен электрондық зертханалық жұмыс даярлау

Разработка электронной лабораторной работы по дисциплине «Базы данных»

«Мәліметтер қоры» пәнінен электрондық зертханалық жұмыс даярлау

Нугманова Салима Ауесхановна к.п.н., ст. Преп.

Аманбаев Абрахман

Алматинскийуниверситет энергетики и связи

Медеубек Таңшолпан

Мектептегі информатика курсында операциялық жүйелерді оқыту

Обучение операционным системам в школьном курсе информатики

Мектептегі информатика курсында операциялық жүйелерді оқыту

Нугманова Салима Ауесхановна

к.п.н., ст. Преп.Аманбаев Абрахман

Алматинскийуниверситет энергетики и связи

Оспан Ақмарал

Мектеп оқушыларына ACTION Script тілінен факультативтік курс даярлау

Подготовка факультативного курса для школьников по ACTION Script

Мектеп оқушыларына ACTION Script тілінен факультативтік курс даярлау

Нугманова Салима Ауесхановна

к.п.н., ст. Преп.Аманбаев Абрахман

Алматинскийуниверситет энергетики и связи

Құсан Дилбар


Программалау тілін пайдаланып сызықтық алгебра есептерін шешу

Решение линейных алгебраических задач с помощью языка программирования

Solution of linear algebraic problems using a programming language

Бердышев Абдымаувлен Сулейменович д.ф.-м.н., профессор

Калимолдаев Максат, д.ф.-м.н., профессор,

Директор Института информационных и вычислительных технологии

Кәріпбай Мөлдір

Бастауыш сыныпта информатиканы оқыту технологиясы

Технология обучения информатике в начальных классах

Technology training to computer science in the elementary grades

Бердышев Абдымаувлен Сулейменович д.ф.-м.н., профессор

Калимолдаев Максат, д.ф.-м.н., профессор,

Директор Института информационных и вычислительных технологии

Сәрсебай Балжан

Бет кескінін танитын АЖ құру

Создание системы по распознаванию лица


Creating a system of facial recognition

Бердышев Абдымаувлен Сулейменович д.ф.-м.н., профессор

Калимолдаев Максат, д.ф.-м.н., профессор,

Директор Института информационных и вычислительных технологии

Махметқанова Елназ

Бұйрықты сөйлеулерін танитын ақпараттық жүйе құру.

Технология разработки системы

голосового управления
Development of information system of recognition command words.

Бердышев Абдымаувлен Сулейменович д.ф.-м.н., профессор

Калимолдаев Максат, д.ф.-м.н., профессор,

Директор Института информационных и вычислительных технологии

Сабырғат Айгерім

Қаладағы көлік ағындарын талдау және зерттеу жүйесін құру

Создание системы анализа и исследования транспортных потоков города

Creating a system of analysis and research of traffic flow of the city

Бердышев Абдымаувлен Сулейменович д.ф.-м.н., профессор

Калимолдаев Максат, д.ф.-м.н., профессор,

Директор Института информационных и вычислительных технологии

 Сатыбалдиева Аяулым

Сөйлеу сигналдарына кепстальды талдау жасайтын программалық кешен құру.

Разработка программных комплексов кепстрального анализа речевого сигнала

Development of software systems cepstral analysis of speech signal

Бердышев Абдымаувлен Сулейменович д.ф.-м.н., профессор

Калимолдаев Максат, д.ф.-м.н., профессор,

Директор Института информационных и вычислительных технологии

Жолдықараева Сандуғаш

Автокөлік номерлерін танитын ақпараттық жүйе құру.

Разработка информационной системы распознавания номеров автомобиля

Development of information system of a vehicle number plate recognition

Мамырбаев Өркен Жұмажанұлы, ст.преп.

Бияшов Рустам Гакашович, д.техн.н., профессор,

Заместительдиректора Института информационных и вычислительных технологии

Қуанышұлы Ықылас

Сөйлеулерді синтездейтін ақпараттық жүйе құру

Технология разработки систем синтеза речи

Development of information system for speech synthesis

Мамырбаев Өркен Жұмажанұлы, ст.преп.

Бияшов Рустам Гакашович, д.техн.н., профессор,

Заместительдиректора Института информационных и вычислительных технологии

Асқарова Сезім

Delphi ортасында логикалық ойды дамытуға бағытталған есептер жүйесін құру

Создание системы задач в среде Delphi, ориентированные на развитию логического мышления

Creating a problems system-oriented to development of logical thinking in Delphi

Сарсенбаева А., ст.преп.

Исабаева Айсулу Нағашыбаевна, к.п.н.,

Доцент КАЗГОС ЖЕНПУ

Мұқаш Мадина

C++Builder жүйесінен электронды оқулық жасау

Создание электронного пособия по C++Builder

Creating an electronic manual on C ++ Builder

Сарсенбаева А., ст.преп.

Исабаева Айсулу Нағашыбаевна, к.п.н.,

Доцент КАЗГОС ЖЕНПУ

Бектурсын Балауса

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен электрондық практикум даярлау

Разработка электронного практикума по дисциплине «Профессиональный казахский язык»

Development of electronic workshop on the subject "Professional Kazakh language"

Фархадов Талгат, к.ф.-м.н.,доцент

Исаев Сапар Ауезбекович

К.ф.-м.н., доцент, Декан ФМФ КазГОСЖЕНПУ26

Мархабатова Саламат

Паскаль программалау тілінен электрондық лабораториялық практикум жасау

Разработка электронного лабораторного практикума по языку программирования Паскаль

Development of electronic laboratory practical programming language Pascal

Байшемиров Жарасбек, ст.преп.

Исаев Сапар Ауезбекович

К.ф.-м.н., доцент, Декан ФМФ КазГОСЖЕНПУ

Төлегенова Айдана

Информатиканың базалық курсында «Ақпараттық технологиялар және телекоммуникаци» тақырыбын оқыту әдістемесі

Методика обучения темы «Информационные технологии и телекоммуникации» в базовым курсе информатики

Methods of teaching the topic "Information Technologies and Telecommunications" in the basic course of computer

Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы


АО «Орлеу»,

д.п.н., доцент Мухамбетжанова С.Т.

Уразгалиева Шолпан

Программалау бойынша олимпиадалық есептерді шығару әдістемесі

Методика решения олимпиадных задач по программированию

Methods of solving Olympiad problems Programming

Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы


АО «Орлеу»,

д.п.н., доцент Мухамбетжанова С.Т.

Исанова Гулжан

Информатика пәнінен оқушылардың білімін бақылауда дәстүрден тыс бақылау тапсырмаларын жасау әдістері

Методы разработки не стандартных контрольных заданий по контролю знаний учащихся по информатике

Development methods not standard control tasks on control of knowledge of pupils on informatics

Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы

АО «Орлеу»,

д.п.н., доцент Мухамбетжанова С.Т.

Омарова Гулнар

Мектептік информатика пәнінен бақылау тапсырмалары жүйесін жасау

Разработка системы контрольных заданий по школьной информатике

Development of the system of control tasks on the school computer

Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы,

КазГосЖенПУ

к.т.н., доцент Салгараева Г.И.

Аметова Галия

«Алгоритмдеу» бөлімінен зертханалық жұмыстар жасау.

Разработка лабораторных работ по разделу «Алгоритмизации»

Development of laboratory work on the «Algorithmization»

Арынова Г.С.,

АО «Орлеу»,

д.п.н., доцент Мухамбетжанова С.Т.

Жолшиева Кунсулу

Информатиканың базалық курсында ақпараттық модельдеуді оқыту әдістемесі.

Методика обучения информационному моделированию в базовом курсе информатики

Information modeling technique of training in the basic course of computer science

Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

п.ғ.д. Хакимова Т.Х.

Каумбаева Мария

Мектеп информатикасының базалық курсын жобалап оқыту әдістемесі


Методы проектного обучения базового курса школьной информатики

Methods of design training course school information

Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы

АО «Орлеу»,

д.п.н., доцент Мухамбетжанова С.Т.

Дүйсен Жансая

Информатикадан компьютерлік бейімделген тестілеу моделін жасау және оны қолдану

Создание и использование компьютерного адаптированного моделя тестирования по информатике

Creation and use of the computer adapted model of testing on informatics


Арынова Г.С., білім магистрі, аға оқытушы

АО «Орлеу»,д.п.н., доцент Мухамбетжанова С.Т.Бекенасова Айдана

Паскаль программалау тілін оқытуға арналған электрондық құрал жасау


Создание электронных средств для обучения языка программирования Паскаль

Creation of electronic devices for teaching Pascal programming language

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыБектемесов М.Ә. ф.м.ғ.д., проф.

Әл-Фараби атындағы ҚұзҰУ

Батыр Жандарбек

Информатикадан «Ақпараттық технологиялар» бөлімін оқыту

әдістемесі (10 сынып)Методика обучения раздела «Информационные технологий» по информатике (10 класс)

Technique for training the section"Information Technologies” in informatics (Grade 10th)

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыБектемесов М.Ә. к.ф.м.д., проф.

Әл-Фараби атындағы ҚұзҰУ

Калимолдаева Гаухар

«Алгоритмдеу және программалау» бөлімін оқыту әдістемесін жетілдіру (7-8 сынып)

Совершенствование методики обучения раздела «Алгоритмизация и программирование» (7-8 класс)

Improving methods of teaching the section "Algorithmization and Programming" (7-8th grades)

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыГусманова Ф.Р.

Ф.м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы ҚұзҰУ
Жұмабекова Мөлдір

Бейінді сыныптарда «Компьютерлік графика» бөлімін оқыту әдістемесі (Corel Draw)

Методика обучения «Компьютерной графики» в профильных классах (Corel Draw)

Methodology of teaching “The Computer graphics" in profession-oriented classes (Corel Draw)

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыТұрғанбаева А.Р.

п.ғ.к., доцент

ҚазЭУ
Жеңіс Айым

Обьектілі бағдарланған программалау тілін оқыту әдістемесі


Методика обучения объектно-ориентированному программированию

Method of training for the object-oriented programming language

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыГусманова Ф.Р.

Ф.м.ғ.к., доцент

Әл-Фараби атындағы ҚұзҰУ
Әбдік Айдана

«Ақпараттық технологиялар» бөлімі бойынша бейне сабақтар жасау

(8 сынып)

Создать видео уроки по разделу «Информационные технологий» (8 класс)


Creation of video lessons on the section "Information Technologies" (Grade 8th)

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыИсаев С.А.

ф.м.ғ.к., проф.

ҚазҚызМемПУ
Амантай Эльмира

Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастару әдістемесі

Методика организации внеклассных работ по информатике

Methodology of organizing extracurricular activities in informatics

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыТұрғанбаева А.Р.

п.ғ.к., доцент

ҚазЭУ
Тлеубергенова Айгерим

Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарда интеллектуалдық ойындарды пайдаланып ұйымдастыру әдістемесі

Методика организации внеклассной работы по информатике с использованием интеллектуальных игр

Methodology of organizing extracurricular activities in informatics including intellectual games

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыТұрғанбаева А.Р.

п.ғ.к., доцент

ҚазЭУ
Аметова Дильноза

Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарда мультимедиа технологияларын пайдалану әдістемесі

Методика использования мультимедийных технологии во внеклассных работах

Methodology of using multimedia technologies at extracurricularactivities

Сәлғожа Индира Тойшыбекқызы, білім магистрі,

аға оқытушыСалғараева Г.

ф.м.ғ.к., профессор

ҚазҚызМемПУ
Сейдуллаев Жайнар

ЭЕМ жабдықтарын пайдаланып демонстрациялық стенд жасау

Разработка демонстративного стенда, с помощью устройств ЭВМ

Development of the demonstrative stand, by means of COMPUTERS devices.

Унайбаева Раушан Кадырбековна, ЕТжБҚ магистрі, оқытушы

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Тюлепбердинова Г.А. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУЖамал Салтанат

Информатика және АКТ курсында студенттердің логиканы оқытуда белсенділігін арттыру

Активизация деятельности учащихся по изучению логики в курсе «Информатика и ИКТ».

Revitalization of students for the study of logic in the course "Informatics and ICT."

Унайбаева Раушан Кадырбековна, ЕТжБҚ магистрі, оқытушы

т.ғ.к.,доцент Ескендирова Д.М.

К.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ

Жәнібекова Айжан

«Компьютерлік желілер» пәні бойынша интерактивті зертханалық жұмыстар құрастыру

Разработка интерактивных, лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети»

Development of interactive, laboratory works on discipline "Computer networks"

Унайбаева Раушан Кадырбековна

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Тюлепбердинова Г.А. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУСәни Ұлпан

«Білім берудегі анимация және компьютерлік графика» пәнінен бейне сабақтар жасау.

Разработка видео уроков по дисциплине «Компьютерная графика и анимация в образований»

Development of video of lessons of discipline "Computer graphics and animation in educations"

Унайбаева Раушан Кадырбековна, ЕТжБҚ магистрі, оқытушы

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Тюлепбердинова Г.А. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУНакисбекова Диана

7 сынып Информатика оқулығы бойынша электрондық оқыту әдістемесін жасау

Разработка методики электронного учебника по предмету «Информатика для 7 класса»

Development of a technique of the electronic textbook in the subject "Informatics for the 7th Class"

Унайбаева Раушан Кадырбековна, ЕТжБҚ магистрі, оқытушы

т.ғ.к.,доцент Ескендирова Д.М.

К.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ

Саламат Жұлдыз

«Ақпараттық технологиялар» бөлімі бойынша электрондық лабораториялық практикум жасау

Разработка электронного лабораторного практикума по разделу «Информационные технологий»

Development of electronic laboratory manual on the section “Information Technologies”

Богатов Тәжібек Акжолович,

білім магистрі,

оқытушы


ҚазЭУ, п.ғ.к., аға оқытушы Мамырбаев Б.Ж.Жеңісбекқызы Бибісара

«Алгоритмдеу және программалау» бөлімін оқыту әдістемесі (7 сынып)

Методика обучения раздела «Алгоритмизация и программирование» (7 класс)

Methodology of teaching the section "Algorithmization and programming" (7th grade)

Богатов Тәжібек Акжолович,

білім магистрі,

оқытушы


Салғараева Г.

ф.м.ғ.к., профессор

ҚазҚызМемПУ
Жанайбек Нұрбүбі

«Ақпараттық технологиялар» бөлімі бойынша электрондық лабораториялық практикум жасау (жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып)

Разработка электронного лабораторного практикума по разделу «Информационные технологий» (естественно-математическое направление 10 класс)

Development of electronic laboratory manual on the section “Information Technologies” (natural-mathematical direction Grade 10th)

Богатов Тәжібек Акжолович,

білім магистрі,

оқытушы


АТУ, ИТ каф. меңгерушісі, т.ғ.д., профессор Заурбеков Н.С.Аманқұл Рашида

Информатикадан факультативтік курстарды ұйымдастыру әдістемесі


Методика организации факультативных курсов по информатике

Methodology of organizing elective courses at informatics

Богатов Тәжібек Акжолович,

білім магистрі,

оқытушы


Салғараева Г.

ф.м.ғ.к., профессор

ҚазҚызМемПУ
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет