Лесова Жанар Ерікқызы Толқын теңдеуіне жалпыланған түйіндес Дарбу есебі Обобщенная сопряженная задачабет8/11
Дата25.04.2016
өлшемі1.89 Mb.
түріЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Сырттай бөлім
5В010900-Математика, қазақ бөлімі

Студенттердің толық аты-жөні


Диплом тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы (аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

1

Әнибек Қ.Е.

Мектеп геометрия курсында төртбұрыштар тақырыбын оқыту әдістемесі

Методика обучения темы четырехугольника в школьной курсе геометрии.

Methods of teaching topics of the quadrangle in the school geometry course.

Жантлеуов К., ф.-м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


2

Оспанова Г.К.

Мектеп геометрия курсында үшбұрыштар тақырыбын оқыту әдістемесі

Методика обучения темы треугольника в школьном курсе геометрии.

Methods of teaching topics of the triangles represent the school geometry course.

Жантлеуов К., ф.-м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


3Қанапьяев Ж.Е.

Орта мектепте математикадан есептерді стандартты емес тәсілдермен шығартып үйретудің әдістемелік ерекшеліктері

Методические особенности обучения учащихся решению задач нестандартными способами в средней школе

Methodological features of pupils training to solve problems by non-standard ways in a secondary school

Искакова М., п.ғ.к., аға оқытушы

Садуақасова Р.А.

п.ғ.д., АҚҒТБК «Өрлеу» ғылыми-зерттеу жұмыс-тары және халықаралық байланыс департамент директоры.4

Қырғызбаева А.

Математиканы оқыту барысында жоғары сынып оқушыларының оқу-танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру

Формирование учебно-позновательной деятельности у старшекласников при обучении математике

Formation of teaching and show pleasing activity in older graders when teaching mathematics

Искакова М., п.ғ.к., аға оқытушы

Садуақасова Р.А.

п.ғ.д., АҚҒТБК «Өрлеу» ғылыми-зерттеу жұмыстары және халықаралық байланыс департамент директоры.5

Ақай Серікбек

Мектеп математика курсындағы функциялардың графиктері

Графики функций

в школьном курсе математикиGraphs of functions
in school mathematics

Алдибаева Т.А., п.ғ.к., доцент


Оразбекова Л.Н., әл-Фараби ҚазҰУ доценті

6

Байткенова Баян Бакытовна

10-11 сыныптарда алгебра және анализ бастамаларын оқыту әдістемесі

Методика преподавания алгебры и начал анализа в 10-11 классах

Methods of teaching algebra and analysis in classes 10-11

Алдибаева Т.А., п.ғ.к., доцент

Оразбекова Л.Н., әл-Фараби ҚазҰУ доценті

7

Магарова Айнур


Математиканы оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асыру әдістемесі

Методика реализации межпредметной связи при обучении математике

Methods of implementing interdisciplinary communication in teaching mathematics

Алдибаева Т.А., п.ғ.к., доцент

Оразбекова Л.Н., әл-Фараби ҚазҰУ доценті

8

Махпирова Лайнинур

Математика сабақтарында оқушыларының алгоритмдік мәдениетін қалыптастыру

Формирование алгоритмической культуры учащихся на уроках математики

Formation of algorithmic culture of pupils in mathematics lessons

Алдибаева Т.А., п.ғ.к., доцент

Дәулетқұлова А.Ө. ҚазҚызМУ, доцент

9

Табарак Рақып

Мектеп математика курсындағы сан ұғымы

Понятие чисел в школьном курсе математики

The concept of numbers in school mathematics

Алдибаева Т.А., п.ғ.к., доцент

Дәулетқұлова А.Ө. ҚазҚызМУ, доцент

10

Шаки Манура

Математиканы оқыту үдерісінде оқушылардың жобалық іс-әрекеттерін ұйымдастыру әдістемесі

Методика организации проектной деятельности учащихся в процессе обучения математике

Methods of organizing project activities of students in learning mathematics

Алдибаева Т.А., п.ғ.к., доцент

Дәулетқұлова А.Ө. ҚазҚызМУ, доцент

11

Төлегенов А.М.

5-6 сыныптарда геометриялық материалдарды оқыту әдістемесі

Методика изучения геометрического материала в 5-6 классах:

The methodology for the study of geometric material in 5-6 classes:

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Ескалиев М.С., д.п.н., профессор КазГосЖенПУ

12

Танат Т. Т.

Негізгі мектеп математика сабақтарында оқушы-лардың дербестік қызметін ұйымдастыру әдістемесі

Методика организации самостоятельной деятельности учащихся на уроках математики в основной школе

The method of organization of independent work of students in mathematics lessons in primary school

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А.

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ13

Амирханова А.А.

«Үшбұрыш» тақырыбын оқыту үрдісінде оқушылардың кеңістіктік ойлауын қалыптастыру

Формирование пространственных представлений учащихся в процессе изучения темы «Треугольники».

"The formation of spatial representations of students in the process of studying the theme of "Tre squares"

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А.

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ14

Утешова А.А.

9 снып алгебра курсын оқытуда мәтіндік есептерді шығару

Решение текстовых задач в курсе алгебры 9 класса

"Solving text problems in the course of algebra 9th grade"

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А.

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ15

Ахметова Г.Ж.

Оқытудың міндетті нәтежелері және оның математиканы оқыту үрдісндегі мәні

Обязательные результаты обучения и их значение в организации процесса обучения математики

Compulsory learning outcomes and their importance in the process of learning mathematics

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А.

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ16

Абсаматова Қ.Ә.

Жаңа математикалық білімді меңгертуде оқушылардың дербестік қызметін қалыптастыру

Формирования самостоятельной деятельности учащихся по овладению новыми математическими знаниями

The formation of the independent activity of students in learning new mathematical knowledge

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ17

Досымбаева Т. А.

5-6 сыныптарда математика сабаңында логикалық есептерді шешу

Решение логических задач на уроках математики в 5-6 классах

he solution of logical problems in math in grades 5-6

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ

18

Биманова Ш.Н.

Мектеп алгебра курсындағы мәтіндік есептер

Текстовые задачи в курсе алгебры основной школы

Text tasks in the course of algebra primary school

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А.

19

Мусілім Ж.Н.

Жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарында стохастика элементерін оқыту

Изучение элементов стохастики в 7-9 классах общеобразовательной школы


The study of the elements of stochastics in grades 7-9 secondary school

Ахметова Ж.Ш., аға оқытушы

Исаев С.А.

к.ф.-м.н., профессор КазГостЖенПУ20

Ғалымқан Ғарыш

Мектеп математика курсын оқытуда Аль-Фараби трактаттарын қолдану

Использование трактов Аль-Фараби в школьном курсе математики

Use of paths of Al-Farabi in a school course of mathematics

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


21

Елибакиева Ш.А.

Анықталған интегралды мектеп математикасында оқудың дидактикалық негіздері

Дидактические основы обучения определенных интегралов в школьной математике

Didactic fundamentals of teaching definite integrals in the course of school Mathematics

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


22

Касенова М.С.

Халықтық педагогика негізінде оқушылардың математикаға қызығушылығын арттыру

Повышение интереса у учащихся к математике на основе народной педагогики

Making students interested in Mathematics with a help of folk Pedagogy

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


23

Нұрланқызы Айдана

Логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулерді шешу тәсілдері

Методы решения лога-рифмических и показательных уравнений.


Methods of solving logarithmic and exponential equations


Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


24

Рахымбай Е.С.

Математиканы оқытуда оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту жолдарын қолдану

Пути развития творческого мышления учащихся при обучении математике


Methods of developing students’ creative thinking when teaching Mathematics

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.Аль-Фараби

29

Рахимова А.К.

Математика сабағында көрнекі құралдардың қолдануының психологиялық – педагогикалық негіздері

Психолого-педагогические основы применения наглядных пособий на уроке математики.

Psychological-pedagogical fundamentals of applying visual aids to the Mathematics lessons

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы
30

Тағатқызы Айгүл

Планиметрия ны саралап оқытудың өзекті мәселелері.

Актуальные проблемы дифференциро ванного обучения планиметрии.

Urgent problems of differentiated teaching Plane Geometry

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы
31

Турсунов Д.Т.

Математиканы оқыту барысында оқушылардың экономикалық білімін қалыптастыру

Формирование экономических знаний учащихся в процессе обучения математике

Developing pupils’ economic knowledge in the process of teaching Mathematics

Өтепберген Ш. М., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

5В010900-Математика, орыс бөлімі

Студенттердің толық аты-жөні


Диплом тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы (аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

  1. 1

Апостол Н.Ф.

Математика сабақтарын ішкі саралаудың әдістемелік ерекшеліетері

Методические особенности внутренней дифференциации на уроках математики

Methodological peculiarities of internal differentiation at math lessons

Кабулова А.Р. , п.ғ.к., аға оқытушы

Есенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

  1. 2

Идилов Р.М.

Модуль-рейтингтік

Применение технологии модульно - рейтингового обучения

Application of the technology of modular-rating teaching

Кабулова А.Р. , п.ғ.к., аға оқытушы

Есенова М.И., к.п.н., профессор КазГосЖенПУ

  1. 3

Мамбетов Иляс

Параллель және перпендикуляр түзулер тақырыбын оқыту технологиясы

Технология обучения темы «Параллельные и перпендикулярные прямые»

Education technology topics "Parallel and perpendicular lines"

Жантлеуов К.., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


4.

Турова Т.Б.

Мектеп геометрия курсында көпбұрыштар тақырыбын оқыту әдістемесі

Методика обучения темы многоугольников в школьном курсе геометрии.

Methods of teaching topics of polygons in the school geometry course.

Жантлеуов К.., ф.м.ғ.к., аға оқытушы

Кангожин Б.Е.

д.ф.-м-н., проф. КазНУ им.

Аль-Фараби


5

Тұрсағұлов Ержан Төреғазыұлы

Шектер және олардың қолданылуы

Пределы и их приложение

Firtrees and their application

Аскарова М.А., п.ғ.к., профссор

Сахаев Ш.С.,

ф.-м.ғ.д., профессор

Әл-Фараби ат. Қаз ҰУ


6

Кривопустова Виктория Александаровна

Екінші ретті қисықтар

Кривые второго порядка

Curves the second ordeг

Көксалов К.К., ф.-м.ғ.к., профессор


Сатыбалдиев О.С в,п.ғ.д., профессор Қ. И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет