Лесова Жанар Ерікқызы Толқын теңдеуіне жалпыланған түйіндес Дарбу есебі Обобщенная сопряженная задачабет9/11
Дата25.04.2016
өлшемі1.89 Mb.
түріЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


5В011000-Физика мамандығы, қазақ бөлімі
Саны

Студенттің аты-жөні

(толық)

Диплом тақырыбы


Ғылыми жетекшісінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы (Аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

1

Магзан Гүлдари


«Малекулалық-кинетикалық теорияның негіздері» тақырыбына оқу-әдістемелік материалдар дайындау

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Основы молекулярно-кинетической теории»


Preparation of teaching materials on the subject «the basis of molecular-kinetic theory»

М. Кұлбекұлы

Д.т.н.,


профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ2

Насыров Мырзабек Алимжанұлы


«Термодинамика заңдары тақырыбына оқу-әдістемелік материалдар дайындау»

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Термодинамические законы»


Preparation of teaching materials on the subject of «thermodynamic laws»

М. Кұлбекұлы

Д.т.н.,


профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ3

Абсаламова Гульнара Зиятовна

«Тасымалдау құбылыстары» тақырыбына оқу-әдістемелік материалдар дайындау

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Явления переноса»

Preparation of educational and methodological materials on the theme «transport phenomena»

М. Кұлбекұлы

Д.т.н.,


профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ4

Жумабек Аяулы Қуанышбекқызы

«Заттардың жылусыйымдылығы» тақырыбына оқу-әдістемелік матреиалдар дайындау

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Теплоемкость вещества»

Preparation of educational and methodological materials on the theme of «Liquids. Physical своистви and phenomena

М. Кұлбекұлы

Д.т.н.,


профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ5

Өскенбайқызы Жумагул

«Электростатика» тақырыбы бойынша оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Электростатика»

Preparation of teaching materials on "Electrostatics"

Ерматов С.Е, Ф-м.ғ.д, профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ6

Төлеубайқызы Жансая

«Тұраты электр тогы» тақырыбы бойынша оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Постоянный электрически ток »

Preparation of teaching materials on the theme "direct current"

Ерматов С.Е, Ф-м.ғ.д, профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ7

Баватов Алибек Мирзагалиевич

«Айнымалы электр токы» тақырыбы бойынша оқу-әдістемелік материалдар әзірлеу

Подготовка учебно-методических материалов по теме «Переменный электрический ток»

Preparation of teaching materials on "Alternating electric current"

Ерматов С.Е, Ф-м.ғ.д, профессор

Жамалов А.

т.ғ.д., профессор, ҚазМҚПУ8

Жумақулов Магжан Ерназарұлы

Электродинамика негіздері тақыпыбын оқытуда оқушыларды топтастырып оқыту тәсілін қолдану

Применение группового способа обучения при изучении темы основы электродинамики

Application of a group way of training when studying a subject of a fundamentals of electrodynamics

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУ

9

Исалиева Жумабике Абдикалиевна


Физика сабақтарында оқытудың «кейс-технологиясын» қолдану әдістері

Методы использования «кейс-технологии» обучения на уроках физики

Methods of use of "case- technology" training at physics lessons

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУ

10

Тастанбеков Даулет Шоханович


Орта мектепте физиканы оқытудың әдістемелік және дүние танымдық принциптері

Методологические и мировоззренческие принципы преподавания физики в средней школе

Methodological and philosophical principles of physics teaching in secondary schools

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУ

12

Утегенов Бекжон Алимкулович

Орта мектепте кванттық физика бөлімін оқытуда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру

Организация самостоятельной работы учащихся при изучении квантовой физики в средней школе

Organization of independent work of students in the study of quantum physics in high school

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н. Доктор PHD, КазНУ им. Аль-Фараби

13

Әбдірасілова Таңшолпан Батиханқызы


Орта мектепте физиканы оқытуда мәселелік оқытуды ұйымдастыру

Организация проблемного обучения физике в средней школе

Organization of problem-based learning in high school physics


Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н. Доктор PHD, КазНУ им. Аль-Фараби

14

Керімбашова Айжан Қулбайқызы

Орта мектепте физика курсының «Газдардағы және вакуумдағы электр тогы» тақырыбын оқытудың теориясы мен әдісі

Теория и методика обучения в средней школе темы курса физики «Электрический ток в газах и вакууме»

Theory and methods of teaching in high school physics course topics " "Electric current in gases and vacuum"

Қырықбаева Әсем Ақылшақызы

Алмасов Н. Доктор PHD, КазНУ им. Аль-Фараби


5В011000-Физика мамандығы, орыс бөлімі
Саны

Студенттің аты-жөні

(толық)

Диплом тақырыбы


Ғылыми жетекшісінің аты-жөні (толық)

Пікір сарапшы (Аты-жөні, қай оқу орнынан)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

1

Абсаламова Гульнара Зиятовна

Мектеп физика курсында электр сыйымдылығы ұғымын қалыптастырудың инновациялық әдістемесі

Инновационная методика формирования понятия электрической емкостью в школьном курсе физики

An innovative method of forming the concept of electric capacity in the school physics course

Шойынбаева Г.Т. аға оқытушы

Спанова Г.А.

к.ф.-м.н., ст. преподаватель,

КазНУ им аль-Фараби


2

Исеев Анаят Узержанович

Мектеп физика курсындағы сақталу заңдарының орны мен маңызы

Место и значение законов сохранения в школьном курсе физики

Place and value of conservation laws in a school course of physics

Джумадиллаев Калдархан Нурмаханович

Сүгіров Сағадат п.ғ.к., аға оқытушы, ҚазМҚПУ
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет