Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімбет6/9
Дата02.05.2016
өлшемі1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

АП 03

БММ репертуарын үйрену

БММ-нің 1-4 сыныптық педагогикалық репертуарын меңгеру:

БММ-нің негізгі пьеса жинақтары, хрестоматиялар,

инструктивті материалдар.

БММ-нің 5-7 сыныптарына арналған репертуарын меңгеру.

Полифониялық пьеса, күрделі формадағы шығармалар, виртуозды пьесалармен жұмыс жасау. Әр алуан техника түрлеріне арналған этюдтер жинағымен жұмыс істеу.Білімдер:

- арнайы аспап бойынша БММ -нің бағдарламалық талаптары;

- репертуарды таңдаудың негізгі принциптері туралы.

Іскерліктер:

- мектептік репертуарды орындау және көркемдік құндылығы, әдістемелік мақсатқа лайықтылығы тұрғысынан талдау.БҚ 3

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11
АП 04

Арнайы аспап

Аспаптың көркемдік орындаушылық мүмкіндігі.

Шығарманы толығымен қамту және алғашқы оқу; авторлық мәтінді толығымен талдау. Әлемнің құбылыстық жағдайы мен көркемдік бейнелерін түсіну. Көркемдік техникалық әдістерді қолдану, аспаптың түрлі жетістіктері мен мүмкіндіктерін қолдана отырып, орындаушылық ойды нақты көрсету.

Есту арқылы бақылау, орындау үрдісімен басқару, сахналық әрекет, орындалған шығармаларға талдау.

Орындаушылық тәжірибеде теориялық білімдерін қолдану. Танымал музыканттардың кеңесі мен ұсыныстарын, орындаушылықтың теориялық аумағында ғылыми - зерттеу еңбектерін қолдану.

Музыканттармен орындалған шығармалардың жазбасына салыстырмалы талдау.

Әр түрлі жанрдағы, стил мен түрлердегі шығармаларды енгізе отырып, репертуарды жинақтау.


Білімдер:

- музыкалық стильдер және бағыттар;

- орындаудың көркемдік элементтері (темпо-метро-ритм, динамика, артикуляция, фразировка);

- музыкалық репертуармен жұмыс жасаудың әдіс-амалдары туралы.Іскерліктер:

-музыкалық шығармаларды жоғары кәсіби деңгейде орындау:

- музыкалық шығармалардың көркемдік мазмұнын және оның мәтінін түсіндіру;

- парақтан оқу;

- орындаушылық кезеңде теориялық кәсіптік білімін қолдану;

- жоспардағы толық қарастырылған музыкалық шығармаларды, музыкалық құрылымның жеке элементтерін өз бетімен талдау жасау;

- орындалған музыкада көркемдік ойларды беруге арналған техникалық әдістерінің үйлесімдісін таңдау;

- өзінің сахналық мінез-әрекетін бақылауды іске асыру;

- әр түрлі жанр және формадағы шығармалырмен өздігінен жұмыс жасау;

- орындаудың көркемдік элементтерін сауатты қолдану.БҚ 1

БҚ 3


КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12
АП 05

Концертмейстерлік класс

Концертмейстер жұмысының ерекшелігі.

Вокалистер және аспапшылармен жаттығулық жұмыс: олардың жеке бағдарламаларын фортепиано сүйемелдеуімен орындауға дайындау. Ариялар, романстар және басқа вокалды әдебиеті, аспапты шығармаларының аккомпанементін, сүйемелдеумен хорға арналған шығармаларын және т. б. қосатын репертуарды үйреніп жинау; парақтан оқу, тасымалдау.


Білімдер:

- концертмейстер класының жұмысының ерекшелігі;

- әншілік дауыстар және оларға арналған репертуар;

- шығарманың көркемдік тұлғасын жасаудағы концермейстердің ролі туралы.Іскерліктер:

- жаттығулық және концерттік жұмыста концермейстерлік дағдыларын қолдану;

  • - дауыспен интонациялық және ырғақтық пайдалана білу;

  • - фортепианолық партияны тасымалдау;

  • - кәсіптік әдебиетті өзінің концертмейстерлік қызметінде қолдану;

  • - әр түрлі музыкалық стилдерде хабардар болу;

- парақтан оқу;

- жеке әнші, аспапшылармен өздігінен жұмыс жасау;

- орындау процесіне біртұтас есту бақылау жүргізу.


БҚ 3

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.4


АП 06

Фортепиано ансамблі

Фортепиано ансамбліне арналған шығармаларды, сонымен қатар әр түрлі стилдік бағыттағы композиторлардың симфониялық, аспаптық,

вокалдық қайта өңделген шығармаларын меңгеру және ойнау.


Білімдер:

- фортепиано ансамблінде ойнау ерекшеліктері туралы;

- ансамблдік репертуармен жұмыс жасаудың әдіс-амалдары туралы.

Іскерліктер:

- ансамбльдік шығармалардың музыкалық фактураларының дыбысталу элементтерін анықтауды іске асыру және талдау;

- ансамбльдік әдебиетті парақтан оқу;

- бірлесіп орындау процесіне біртұтас есту бақылау жүргізу; - серіктердің орындаушылық ниеттерін, фактураның көркемдік элементтерін келістіру.БҚ 3

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.4


АП 07

Камералық ансамбль

Ансамбльдер: дуэт, трио, квартет, квинтет ж т.б. Ансамблдік орындаушылық, серіктермен бірігу, ансамблде барлық партияларын есту дағдыларын қалыптастыру.

Қазақстандық және шетел композиторларының циклдік формадағы камералық шығармаларын орындау.


Білімдер:

- камералық орындаудың ерекшеліктері туралы.Іскерліктер:

- аспаптық ансамбль әртісі ретінде орындаушылық қызмет жүргізу;

- музыкалық шығармаларды интерпретациялау;

- ансамблге қатысушылармен шығармашылық байланыста болу және орындаушылық ниеттерін келістіру;

- ансамблдік репертуарды парақтан оқу;

- ансамблдік орындау процесіне есту бақылау жүргізу.


БҚ 3

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.4


АП 08

Орындаушылық дайындық

Сабақ мазмұны «Арнайы аспап»

пәні бойынша бағдарламалық талаптарымен анықталады


Білімдер:

- әр түрлі жанр және формадағы шығармалырмен өздігінен жұмыс жасау туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығармамен өздігінен жұмыс жасау;

- техникалық әдістерді жетілдіру, интерпретаторлық шешімдерді іздену жұмысын өз бетімен жүзеге асыру.


БҚ 3

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.11
АП 09

Полифония негіздері

Полифониялық әуен, оның ерекшеліктері.

Екі дауысты қарапайым контрапункт.

Екі дауысты имитация. Полифониялық тақырыпты қайта құру әдістері.

Канон.

Үш дауысты қарапайым контрапункт және имита-ция.Күрделі контра-пункттың барлық түрлері: екі есе, үш есе, көлденең- жылжымалы, екі есе жылжымалы.

Фуга.


Полифониялық вариациялар. Гомофон – полифониялық түрлері. Халық әуендеріндегі гетерофония.

Полифония тарихының негіздері.
Білімдер:

- полифонияның негізгі даму кезеңдері;

- еркін және қатаң стильдегі полифониялық жазбаның ерекшеліктері;

- полифониялық пішін жасау заңдылықтары туралы.Іскерліктер:

- музыкалық шығармаларды мазмұны мен пішінінің бірегейлігі тұрғысынан сипаттау;

- полифониялық музыкалық шығармаларды талдау;

- полифония курсы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.БҚ 3

КҚ 3.1.3АП 10

Дауыс қою

Дауыс қою жұмысы концертмейстерлік класс бойынша сабақтармен бірлікте өткізіледі.

Негізгі мақсаттары: тыныс алуды реттеу жұмысы, жоғары позицияны қою, резонаторларды колдана білу, өзін-өзі сүйемелдеумен вокалды шығармаларын айту.


Білімдер:

-вокалды дағдыларды қалыптастыру амалдары;

- дауыс аппаратының құрылымының ерекшеліктері туралы.

Іскерліктер:

-өзінің сүйемелдеуімен вокалды шығармаларды сауатты және мәнерлі айту.БҚ 3

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.3


КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Орындаушылық практика

Тәжірибе мазмұны арнайы аспап,камералық ансамбль пәндерінің бағдарламалық талаптарымен анықталады.Іскерліктер:

- жеке орындаушылық және ансамблдік репертуарды кәсіптік деңгейде орындау;

- сахналық мінез-әрекетін бақылауды іске асыру;

- концерттік орындауды талдау.

Дағдылар:

- жеке орындаушы және камералық ансамбль құрамында сахнаға шығып орындау.КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.12


КП 02

Педагогикалық практика

Орындаушылық сыныпта оқытушы ретінде жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Педагогикалық тәжірибе сабақтарының мазмұны БММ-нің орындаушылық бөлімдерінің бағдарламаларымен анықталады.Іскерліктер:

-аспапта орындау әдістемесі курсында алған білімдерін қолдану;

- жас жеткіншектер педагогикасы және психологиясының ерекшеліктерін ескеру.

Дағдылар:

- БММ -нің оқу-әдістемелік құжатамаларын жүргізу; - оқушылардың жеке жоспарларын құрастыру;

- оқушылармен практикалық жұмыс жүргізу.


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6


КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8


КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11
КП 03

Концертмейстерлік практика

Әнші және аспапшылармен жаттығулық жұмыс және концерттік оындау.

Ариялар, романстар және басқа вокалды әдебиеті, аспапты шығармаларының аккомпанементін, сүйемелдеумен хорға арналған шығармаларын және т. б. қосатын репертуарды үйреніп жинау; парақтан оқу, тасымалдау.


Іскерліктер:

- әнші және аспапшыларға сүйемелдеу;

  • - музыкалық шығармаларға орындаушылық талдау жасау;

  • - фортепианолық партияны тасымалдау;

  • - әр түрлі музыкалық стилдерде хабардар болу;

- қиындылығы жеткілікті аккомпанементтерді парақтан оқу;

- жеке орныдаушымен тиімді дыбыстық баланс табу.Дағдылар:

- концермейстер ретінде жаттығу және концерттік орындау жұмыс жасау.КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.6


040402 3-1– Үрлемелі және соқпалы аспаптарға мамандандыру

Біліктілігі 040402 3 - балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі (жетекшісі)


АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Орындаушылық өнер тарихы

Аспаптың пайда болуы мен жаңару тарихы;

оның техникалық және айқын мүмкіндіктерінің даму заңдылығы. Шығармашылық және педагогикалық мектептері. Орындаушылықтың кезеңдік тарихы.

Танымал шеберлердің орындаушылық тұжырымдамаларын талдау.
Білімдер:

- аспаптардың даму тарихы;

- танымал өкілдердің шығармашылық қызметтеріндегі ерекшеліктері;

- әртүрлі тарихи кезеңдегі шығармашылық әдебиеттері;

- орындаушылық мектептер және олардың өкілдері туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығарманың түрлі интерпретацияларына салыстырмалы талдау жасау;

- зерттеу жұмыстарын жүргізу;

- арнайы әдебиеттерді қысқаша баяндау.БҚ 1

БҚ 3


БҚ 5

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.12

АП 02

Аспапта оқыту әдістемесі

Аспапта ойнауды оқытудың әртүрлі мектептерінің педагогикалық үрдістері.

Отандық педагогикалық мектептердің қалыптасуы.

Танымал педагогтардың тәжірибелерін меңгеру.

Педагогтың жас музыкантты тәрбиелеудегі ролі.

Педагогикалық жұмыстардың тәсілдері. Музыкант-орындаушының алғышартының қалып-тасуы.

Оқушылардың табиғи жаратылысының дамуы мен бағалаудың тәсілдері. Музыкалық мектептегі оқу үрдісін жоспарлау және ұйымдастыру.

Оқу жұмысын әртүрлі түрде жүргізу әдісі.

Жасөспірімдер мен балаларға білім беруінің әртүрлі кезеңінде оқылатын түрлі жанрлар мен стильдегі шығармалармен таныстыру.


Білімдер:

- танымал педагогтардың педагогикалық үрдістері;

- оқыту әдістері;

- музыкалық қабілеттерді дамыту жолдары;

- орындаушылық класындағы алғашқы оқыту негіздері;

- педагогикалық репертуармен жұмыс істеу кезеңдері туралы.

Іскерліктер:

- оқу-тәрбие міндеттерін кешенді шешу және оқушының музыкалық қызметін жүйелі түрде тексеру және бағалау;

- оқу-тәрбие үрдісін өңдеу;

- оқушылырдың музыкалық дамуын болжау;

- оқушылардың саналы шығармашылық қызметінің дағдысын қалыптастыру.


БҚ 1

БҚ 3


БҚ 5

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5


КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8


КҚ 3.2.10

АП 03

БММ репертуарын үйрену

1-3 сынып репертуарын оқу - құрастырмалы материал, бастауыш сыныптарға арналған гаммалар мен арпеджио.

4-5 сыныптарға арналған репертуар – ірі түрдегі шығармалармен, жоспардағы

виртуозды пьесамен жұмыс.
Білімдер:

- арнайы аспап бойынша БММ -нің бағдарламалық талаптары;

- репертуарды таңдаудың негізгі принциптері туралы.

Іскерліктер:

- мектептік репертуарды орындау және көркемдік құндылығы, әдістемелік мақсатқа лайықтылығы тұрғысынан талдау.БҚ 3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.10

КҚ 3.2.11АП 04

Арнайы аспап

Аспаптың көркемдік орындаушылық мүмкіндігі.

Шығарманы толығымен қамту және алғашқы оқу; авторлық мәтінді толығымен талдау. Әлемнің құбылыстық жағдайы мен көркемдік бейнелерін түсіну. Көркемдік техникалық әдістерді қолдану, аспаптың түрлі жетістіктері мен мүмкіндіктерін қолдана отырып, орындаушылық ойды нақты көрсету.

Есту арқылы бақылау, орындау үрдісімен басқару, сахналық әрекет, орындалған шығармаларға талдау.

Орындаушылық тәжірибеде теориялық білімдерін қолдану. Танымал музыканттардың кеңесі мен ұсыныстарын, орындаушылықтың теориялық аумағында ғылыми - зерттеу еңбектерін қолдану.

Музыканттармен орындалған шығармалардың жазбасына салыстырмалы талдау.

Әр түрлі жанрдағы, стил мен түрлердегі шығармаларды енгізе отырып, репертуарды жинақтау.


Білімдер:

- музыкалық стильдер және бағыттар;

- орындаудың көркемдік элементтері (темпо-метро-ритм, динамика, артикуляция, фразировка);

- музыкалық репертуармен жұмыс жасаудың әдіс-амалдары туралы.Іскерліктер:

-музыкалық шығармаларды жоғары кәсіби деңгейде орындау:

- музыкалық шығармалардың көркемдік мазмұнын және оның мәтінін түсіндіру;

- парақтан оқу;

- орындаушылық кезеңде теориялық кәсіптік білімін қолдану;

- жоспардағы толық қарастырылған музыкалық шығармаларды, музыкалық құрылымның жеке элементтерін өз бетімен талдау жасау;

- орындалған музыкада көркемдік ойларды беруге арналған техникалық әдістерінің үйлесімдісін таңдау;

- өзінің сахналық мінез-әрекетін бақылауды іске асыру;

- әр түрлі жанр және формадағы шығармалырмен өздігінен жұмыс жасау;

- орындаудың көркемдік элементтерін сауатты қолдану.БҚ 1

БҚ 3


БҚ 5

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.11

КҚ 3.2.12


АП 05

Ансамбль класы

Ансамбльдер: дуэт, трио, квартет, квинтет ж т.б. Ансамблдік орындаушылық, серіктермен бірігу, ансамблде барлық партияларын есту дағдыларын қалыптастыру.

Қазақстандық және шетел композиторларының ансамблдік шығармаларын орындау.


Білімдер:

- ансамблдік орындаудың ерекшеліктері туралыІскерліктер:

- аспаптық ансамбль әртісі ретінде орындаушылық қызмет жүргізу;

- музыкалық шығармаларды интерпретациялау;

- ансамблге қатысушылармен шығармашылық байланыста болу және орындаушылық ниеттерін келістіру;

- ансамблдік репертуарды парақтан оқу;

- ансамблдік орындау процесіне есту бақылау жүргізу.


БҚ 3

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4


АП 06

Оркестр класы

Үрлемелі оркестр.

Оркестрлік топтардың құрамын және партия бойынша орындаушы-ларын анықтау.

Оркестрді қалыпқа келтіру.

Оркестрлік ойындардың дағдылары, парақтан оқу. Оркестрлік репертуарды оқу.


Білімдер:

- оркестр әртісінің негізгі міндеттері;

- үрлемелі оркестр құрамы;

- оркестрлік аспаптардың техникалық және көркемдік мүмкіндіктері туралыІскерліктер:

- оркестрде ойнау;

- парқтан оқу;

- дирижердің қол қимылы арқылы көркемдік мақсаттарын түсіну және орындау;

- оркестрді күйге келтіру;

- оркестр әртісі ретінде сахнада орындау.БҚ 1

БҚ 3


КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2


КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4АП 07

Туыстас аспап

Туыстас аспап, оның мүмкіндігі және ерекшелігі; қолды дұрыс қою, дыбыс шығару мүмкіншілігі. Аспапта орындаудың негізгі жолдары, репертуарды меңгеру. Аспаптың дамуы және шығу тарихы.Білімдер:

- аспапта ойнаудың негізгі әдістері;

- аспаптың дамуы мен пайда болу тарихы туралы.

Іскерліктер:

- кіші формалы күрделі емес музыкалық шығармаларды орындау.БҚ 3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4


АП 08

Оркестр партитураларын оқу

Курстың негізгі мақсаттары:оркестр партитурасымен жұмыс жасау негіздерін меңгеру, өзбетінше фортепианода партитураны оқып, талдау, тәжірибелік дағдыларын игеру.
Білімдер:

-әртүрлі оркестр құрамы мен құрылымы;

-оркестрдегі топтар мен аспаптардың орналасуы;

-партитурада кездесетін шартты белгілері туралы.Іскерліктер:

-фортепианода аспаптардың жеке партияларын оқу;

-ортақ немесе әр түрлі функцияларын орындайтын транспорттық өзгеретін аспаптардың партияларын оқу


БҚ 3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4


АП 09

Аспаптану

Пәннің негізгі бөлімдері. Музыкалық аспаптардың шығуы туралы қысқаша мәлімет.

Оркестрдің құрамдары, оркестрлік негізгі құрамы, оркестрлік аспаптар орындаушылық мүмкіншілігі және диапазоны туралы мәлімет.

Фольклорлық-этнографиялық, орыс, қазақ халық оркестрлері туралы мәлімет.

Оркестрлік топ аспаптары.


Білімдер:

- оркестрлер мен оған енетін аспаптар туралы жалпы мәліметтер;

- оркестрлік аспаптардың техникалық және көркемдік мүмкіндіктерін жүзеге асыру;

- оркестрге арналған музыканы жазу жүйесі туралы.

Іскерліктер:

- аспаптар туралы хабардар болу;

- партитураларды талдау;

- музыканың көркемдік мазмұнына сүйене, оркестрлеудің техникалық тәсілі мағынасын түсіну.БҚ 3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.9АП 10

Аспаптау

Оркестрдің әртүрлі құрамдарына аспаптау техникасы. Әртүрлі аспаптарға репертуарды қайта жасау. Әртүрлі құрамды ансамбльдік және оркестрлік партитураларды талдау мен оқудың дағдыларын меңгеру. Күрделі емес шығармаларды қайта жасау.Білімдер:

- аспаптаудың негізгі техникалық тәсілдері туралы.Іскерліктер:

- автордың идеялық- көркемдік ойларын іске асыру тәсілдерін өз бетінше таңдау;

- аспаптық тәсілдерді практикалық жұмыстарда қолдану.


БҚ 3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.9АП 11

Оркестр партияларын үйрену

Оқу оркестрі репертуарындағы оркестрлік партия жұмысының әдісі, белгілі техникалық қиыншылықтарды орындау.Білімдер:

- оркестрлік партияның жұмысының негізгі принциптері туралы.Іскерліктер:

- парақтан оқу;

- оркестрдегі қиыншылықпен жұмыс істеу;


БҚ 3

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4


АП 12

Дирижерлеу

Кіріспе: дирижер - жетекші, ұйымдастырушы, педагог, тәрбиеші. Дирижерлік ету үрдісі, оның мазмұны, негізгі бейнелеу құралдары.

Партитурамен жұмыс істеуге дайындық.

Жаттығулар өткізу.

Дирижерлік техниканың негіздері: қол қимылы, динамика, ырғақтық көрініс.

Сыныпта клавир, партитура бойынша дирижерлік ету. Оркестрмен тәжірибелік жұмыстары.Білімдер:

- оркестр ұжымының дирижеры -жетекшісінің ролі туралы;

- дирижерлік ету техникасының негізгі ережелері;

- партитурамен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері туралы.Іскерліктер:

- қол қимылында өзінің көркемдік жағын тәжірибеде көрсету.

Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет