Ұлы ғасырдың ұлы тұлғасы /Великий сын-великого века 1 бөлім: Өмірдің дана беттерінен / Страницы мудрой жизниДата03.04.2016
өлшемі53.53 Kb.
М.Әуезовтің «Қилы заман» кітабының көрме жоспары /План книжной выставки по книге М.Ауэзова «Лихая година».
Ұлы ғасырдың ұлы тұлғасы /Великий сын-великого века

1 бөлім: Өмірдің дана беттерінен / Страницы мудрой жизни
«М.Әуезов, шын мәнінде, өз елінің рухани тұрпатын Шығыс пен Батыс мәдениетінің әр шыған қиырынан тани алған ұлттық ой-сананың аса жарқын құбылысы. Осынау шалқар өріс, зор таным-Мұхаңңың өз өмірінде жасаған рухани, азаматтық ерліктеріне берік негіз болды».

Әбіш Кекілбаев

«Мне кажется, на формирование современной среднеазиатской художественной мысли и всей духовной жизни наших соведствующих народов Ауэзов оказал такое же влияние, как в свое время Пушкин на развитие русской культуры»

Ч.Айтматов
Мухтар .Ауэзов в воспоминаниях современников.-Алма-Ата.-Жазушы:1972.-358с.

2.М.О.Ауэзов Сборник статей к его шестидесятилетию.-Алма-ата,1959.-263с.

3..Анастасьев Н. Трагедия триумфатора:Мухтар Ауэзов-судьба книги.-Алматы,2007.-504с.

4Бұгінгі шындық және Мұхтар Әуезов//Сыдықов Өңінде тұлпар мінгендер.-Алматы,2004.-б.57-92

5.Жомарт дарын//Каратаев М. Туған әдебиет туралы ойлар:Мақалалар жинағы.-Алматы,1958.-б.301-320

6.Біздің Мұхтар:.-Алматы,1976.-132б.

7.СыздықовК.Мұхтартанудың беймәлім беттері.-Алматы,1997.-222б.

8.Жұртбай Тұрсын «Бесігіңді аяла!..».-Астана,2002.-504б.

9.Нұрғали Рымғали Әуезов және алаш.-Алматы,1997.-432б.

10. Нұрғали Рымғали Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры.-Астана,2002.-528б.

11.Слово об Ауэзове//Нұрпеисов Ә. Толғау//Раздумье.-Алматы,1972.-б.145-190

12.Кузембаев Е. Мұхтартану.-Алматы,2007.-358б.

13. М. Ауэзов Великий певец националдьного величия.-париж-Алматы,1997.-126с.

14.Байқадамова Д. Мен білетін Әуезов.-Алматы,2006.-191б.

15.Жұртбаев Т. Талқы.-Алматы:Қазақстан,1997.-368б.

16. Алдабек Н. М.О.Әуезов және ұлт-азаттық идея.-А.,2006.-135б.

17.. Мухтар Аэзов Мысли разных лет.-Алма-Ата,1959.-554

20.Наследие мухтара.-Алматы,1997.-352с.

Ауезов М.О. Выступление М.О.Ауезова на дискуссии по казахскому эпору 13 апреля 1953 года.//Абай.-2002.-№2.-с63-70.

Ауезов М. Речь на заседании Комитета по присуждению Ленинских премий в области литературы, искусства и архитектуры.//Абай.-1998.-№4.-с.34.

Әбдиманұлы Ө. Ұлылықты тұңғыс танытқан//Абай.-2003.-№2.-24-27б.

22. «Біздің заманымыздың зор адамы»//Майтанов Бақытжан Сөз сыны.-Алматы,2002.-344б.

Әбдиманұлы Ө. Мұхтар Әуезов – алғашқы ахметтанушы.//Абай.-2002.-№4.-7-8б.

Ауэзовский коллоквиум в Париже.//Абай.-1998.-№3.-с.20-27.

Из архивных материалов семипалатинского периода жизни М.О. Ауезова.//Абай.-1999.-№3.-с.58-64.

Каратаева А. Мұхтар Әуезовтің П.Н.Кузнецовқа жазған хаттары.//Абай.-2008.-№1.-44-47б.

Кемелбаев А. М.Әуезовтың «Барымта» әңгімесі.//Абай.-2007.-№2.-70-73б.

Қазақстан фотошежіре.Том2.//Алматы.-2005.-58-59б.

Нуршаихов А. Пят дней с Ауэзовым.//Простор.-1984.-№11.-с.148-173.

Фазылов Н. Ұлы Мұхтар осындай жан еді//Абай.-1999.-№4.-37-39б.

2. бөлім: Мұхтар Әуезовтің творчестволық жолы /Творческий путь Мухтара Ауэзова
Мұхтар Әуезовтің есімі жер бетінде қазақ тілі мен қазақ халқы барда мәңгі жасай береді

Шыңғыз Айтматов

«Для нас казахов, он больше чем писатель, ибо так велико его место в нашем национальном самосознании и в духовном возрождении, что творчество его выходит за пределы его огромной чисто литературной деятельности»

Абдижамил Нурпеисов

1.Әуэзов М. Әдебиет тарихы.-Алматы,1991.-240б.

1. Әуэзов М. Уақыт жене әдибиет.-Алматы,1962.-426б.

3.Мухтар Әуезов немесе ұлылық үлгісі// А.Нурпеисов Все в нем пело.-Алмат.-б.155-164

2.М.О.Ауэзов Сборник статей к его шестидесятилетию.-Алма-Ата,1959.-265с.

Мұхтар Әуезов Әдебиет туралы//О литературе.-Алматы,1997.-304б.

4.Нұрғали Р.Сөз өнерінің эстетикасы.-Астана,2003.-420б.

5.Нұрқатов А. Мұхтар Әуезов:творчествосы мақалалар.-алматы,1965.-398б.

6.Слово в языке и слово в стиле М.Ауэзова// Исмакова А.С.Возвращение плеяды.-Алматы,2002.-С.148-196Певец народа.К 80-летию Мухтара Ауэзова.-Алма-Ата,1977.-152с.

7.Мырзахметов М. Восхождение Мухтара Ауезова к Абаю.-Алматы,1994.-320с.

8.Кабдолов З. Мухтар Әуезов және оның әсемдік әлемі.-Алматы,1986.-56б.

9.М.О.Әуезов Творчествосында Казақстан тарихының проблемалары.-алматы,1977.-220б

10.Кабдолов З. Көзқарас.-алматы,1996.-б.176-183Тұрсынбек

11.Сыншыл реализм және М.Әуезов//Қәкішев:Шығармалары.-Алматы,2007.-б.116-141

12. «Неизвестный» Ауэзов.-Алматы,2005.-352с.

13.Мухтар Ауэзов и современная литература.-Алма-Ата,1989.-352с.

14.Алып тұлға//Базарбаев М.Замана тудырған әдебиет.-алматы,1997.-504б

15.М.Әуезов тағлымы.-Алматы,1987.-432б.

16.Мұхтар Әуезов//Қирабаев С. Өмір Тағылымдары.-Алматы,2006.-б.157-170

17. Д.А.Кунаев Мухтар Ауэзов и русская литература.-Алма-Ата,1992.-95с.

18.М.О.Ауэзов-переводчик русской советской драматургической классики.-АлмаөАта,1977.-80с.

19.Кемелбаева А. М.Әуезов әңгіме жанрында/Кемелбаева А.//Абай.-2001.-№1.-38-40б.

Кемелбаев А. Әуезов және Фолкнер.//Абай.-2001.-№2.-61-62б.

20.Уильям Фолкнер-Мұхтар Ауезов.//Простор.-1986.-№1.-с.193-206.

21.Алып тұлға//Базарбаев М.Замана тудырған әдебиет.-Алматы,1997.-504б.

22. Алып тұлға //Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет.-Алматы,2005.-509б.

23.Наследие Мухтар А.-Алматы,1997.-с.352.

24. Сейданов Қ. М.Әуезов және Орта Азия әдебиеті.//Қонаев Д.-Әлемнің Әуезові.-107-144б.

Сейітжанұлы З. Мұхтар және айтыс өнері.//Абай.-2001.-№3.-45-47б.

Қоңыратбаев Ә. Ұлы Мұқаңның ұлағатын көрдім.//Абай.-2000.-№4.-1-3б.

Уильям Фолкнер – Мухтар Ауезов.//Простор.-1986.-№1.-с.193-206.
3. бөлім: Шындық толғау /Певец судьбы народной
«Қилы заман» -қандықол отаршыл империяның қорлығына көнбей, басын оққа байлаған азатшыл ел туралы реквием. Езгіде отырса да ездік жасамай, өз намысын өзі жыртқан өршіл жұртқа деген мадақ дастан».

Әбіш Кекілбаев
«Мало я встречал в восточных литературе произведений, где бы с такой силой художественной убедительности,.. с такой болью и состраданием было сказано о трагедии простого люда, посмевшего на беду свою, восстать и жестоко поплатившегося за бунт свой кровью своей и изгнанием с родных земель».

Чингиз Айтматов

1.Әуезов М. Қилы заман.-Алматы,1979.-384б.

2.М.Ауэзов Лихая година.-М.,1979.-414с.

3.Әуезов М.Қилы заман:Роман.-Алматы,1997.-208с.(на Франц.)

4Мухтар Ауэзов Красавица в трауре.-М7,2003.-288с.

5. Ауэзова Л. История Казахстана в творчестве М.Ауэзова.-Алматы,1997.-288с

6.Шындық толғауы//Ғабдуллин Н. Уақыт сыры.-Алматы,1981.-232б. 3.Орлинный полет//Каратаев М..-Алма-Ата,1986.-С.172-219

4.Танекеев С. 1916 Қарқара-Албан көтерілісі.-Алматы,2002.-400б.

5.Бисенгали Зейнол «Қилы заман» романының жанры туралы//Наследие мухтара.-Алматы,1997.-б.89-100

5. Нұрғалиев Р. Бір мақала хақында//Сөзстан.-1984.-224б

6.М.Ауэзов Национальныо-художественное мироощущение и социальный заказ//Бадиков В.Новые ветры.-Алматы,2005.-с.187-197

7.Бердібаев Р. Шеберлік шарты//Уакыт және қаламгер,1998.-Алматы,1988.-б.136-146

8. М.О.Әуезовтің Өмірі мен шығармашылық шежіресі//Летопись жизни и творчества М.О.Ауэзова.-Алматы,1997.-768с.

9.Библиорграфический указатель по творчеству М.О.Ауэзова.-Алматы,2005.-576с.

10.мухтар Әуезов Творчествосы жайында библиографиялық көрсеткіш.-Алматы,1966.-74с.

11.Библиографический указатель по творчеству М.О.ауэзова.-Алматы,1972.-252с.

12.Мухтар Ауэзов:рекомендательный указатель литературы.-Алматы,1968.-103б.

13. «Қилы заман» роман-трагедиясының көркемдік ерекшеліктері.//Алдабек Н. М.О. Әуезов және ұлт – азаттық идея.-Алматы,2006.-96-116б.

14.Алпысбаев А. Бүлінген ел, бүлінген бел/ Алпысбаев А.//Жұлдыз.-1991.-№6.-168-172б.

Асылбекұлы С. «Қилы заман» тағылым.//Қазақ әдебиеті.-2008.-22тамыз.-10-11б.

15.. Жұртбай Тұрсын Бейуақ.-Алматы,1990.-304б.

16.Қилы заман//Әуезов М. Қорғансыздың күні.-Алматы,2002.-271-491б.

Мұхтар Әуезов. Әңгімелер.//Жұлдыз.-1997.-№9.-3-5б.

Кекілбаев Ә. Алматыда салтанатта сөйлеген сөзі.//Абай.-1998.-№1.-6-11б.

Мухтар Ауезов. Лихая година.//Новый мир.-1972.-№6.-с.16-19.

Мырзахметұлы М. Мұхтар Әуезов ғұмырының ташкенттік кезеңі.//Абай.-1998.-№1.-32-37б.

Бадиков В.Национально-художетсвенное мироощущение и социальный заказ//Бадиков В.Новые ветры.-Алматы,2005.-С187-197
Каталог: onebook -> content
content -> Өлкетану әдебиеттері бөлімі Отдел краеведческой литературы Қазақ өлеңінің жырдариясы
content -> «Бір ел-бір кітап» акциясы аясында Батыс Қазақстан облысы кітапханаларында өткізілген шаралар туралы ақпарат. Биылғы жылы Қр мәдениет және ақпарат министірлігі
content -> Батыс Қазақстан облысы кітапханаларында «Бір ел бір кітап» акциясы бойынша өткізіліп жатқан іс-шаралар туралы ақпарат.
content -> Ілияс Есенберлин (1915 — 1983 жж.)
content -> Оралхан Бөкеев (1943-1993)
content -> «Бір ел-бір кітап» акциясы аясында облыс кітапханаларында өткізіліп жатқан шаралар туралы ақпарат Биылғы жылы Қр мәдениет және ақпарат министірлігі
content -> Әуезов М. Қилы заман. Повестер мен әңгімелер. Алматы, Жазушы, 1975. 384б. «Қилы заман»
content -> Мұратбеков Сайын
content -> Бір ел -бір кітап» акциясы аясында 2010 жылы жерлесіміз, ақиық ақын Ж. Молдағалиевтің «Мен-қазақпын» поэмасын оқу барысында Батыс Қазақстан облысы кітапханаларында өткізілетін мәдени көпшілік шаралардың жоспары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет