Литературы о Почаевскойбет3/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Спустя 2 года ту же мысль о существованіи почаевской монастырской типографіи уже въ 1618 г. и позже высказалъ М. 'ѴУійгшеѵѵвкі въ своемъ трудѣ „Нівіогуа Шегаіигу роізкіе,]214. (\Ѵ Кгакохѵіе, і. УПІ, 1851, віг. 429—431 и 411): „КіейуЪу ріёпѵзгу гаг (1гикагпі§ гизк^, \ѵ Рос/а]о\ѵіе гаіогопо теЛггёс піе тогету; іо іуіко реіюпа ій ту г. 1618 ^ѵузгіа іи тоѵѵа Мак- вута Сгека (по Сопикову). Ж г. 1730 зргоѵѵайгііі Ъуіі Росга- ]0\узсу Вагуііапіе §ізега... (по Зубрицкому). "ѴѴуйё^ \шпіапко\ѵа- пу то\ѵу Макзіта Огека йоЦй піе\ѵі(Ігіапо, (Вишневскій Опис. кн. Царскаго не читалъ), Іесг \ѵ гоки 1618 щвгЫ ііі па8І§- ридоа кві^гка: 8уа кпіЬа пагесгазета^а гегсаіо ЪоЪовІохѵуа... (по Зубрицкому). \Ѵ \Ѵі1піе и 8. Тгб^су г гѵ Росщогѵіе рту копси зіеЛтпазіедо \ѵіеки *]иг сг§8іо піе кігуіісд, аіе сгсіоп- каші роізкіеті <Ігико\ѵапо, ^ак пр. паз^ри^се Окііеѵгісга <Ые1о: ЕсрЬопетаіа 1ліиг§іеу Стескіеу. .. гѵ Жііпіе... К. Р. 1671 (віг. 44). Указаній на другія книги авторъ для доказательства своей мысли не приводить. У Бандтке Вишневскій заимствовалъ извѣ- стіе о Литургіаріонѣ 1655 г., не у помяну въ о заявленіи Зуб­рицкаго. Вишневскій пользовался трудами Сопикова, Бандтке, Зубрицкаго и Строевскимъ описаніемъ книгь Толстого. Другихъ трудовъ онъ не видѣлъ. Изъ упомяяутихъ трудовь заимство­ваны Вишневскимъ всѣ приводимая имъ свѣдѣнія о^почаевскихъ изданіяхъ ц. п. '). Ново въ трудѣ Вишвевскаго было извѣстіе о нѣкоторыхъ книгахъ, печатанныхъ въ ХУШ в. латинскимъ шрифтомъ въ Ночаевѣ (напр. ві;г. 430, 277—8) и краткая замѣтка о дѣятельности почаевской типографіи съ 1772 г. до позднѣй- шаго времени га паагусЪ сгазотс).

Единственно для полноты обзора приходится упомянуть о замѣткахъ о Почаевской типографіи П. Карашевича и А. Перлштейна.

Первьй въ своемъ „Очеркѣ исторіи православной церкви на Волыни" (Спб. 1855. 8-о; раньше въ „Христіанскомъ Ч/ге- ніи^) писалъ (стр. 140)... „всѣ эти тшюграфіи прекратили свое бытіе и дѣйствіе еще въ 1-й половинѣ ХУП вѣка. Послѣ того на Волыни была только одна славяно-русская типографія—по- чаевская. Начало книгопечатанія положено въ Почаевѣ еще въ 1618 г. помѣщицею Анною Гойскою; но по смерти ея ти- поърафія пришла въ совершенный упадокъ и возобновлена уже въ 1730 г. (см. Временникъ 1849 г. „Книжная старина южно- русская, также Библіогр. Сахарова)"' Авторъ почти до­словно привелъ мнѣніе Максимовича, но совершенно неспра­ведливо приписалъ послѣднему и Сахарову произведете соб­ственной фантазіи—мысль объ основаніи типографіи въ По- чаевѣ Гойской.

Въ томъ же 1855 году А. Перлштейнъ напечаталъ въ Волынскихъ Губерн. Вѣдом. (№№ 4 и 5. Января 22 и 29-го ста­тейку „Очерки исторіи типографіи на Волыни 4)“. Авторъ имѣлъ въ виду дать свѣдѣнія вообще о всѣхъ бывшихъ на Волыни типографіяхъ. Сообщпвъ жалкіе обрывки кое-какихъ свѣдѣній о славяно-русскихъ типографіяхъ въ Острогѣ, Дермани и Луцкѣ (о другихъ автору не было извѣстно) и сдѣлавъ лирическое от- ступленіе, авторъ продолжалъ: „множество православныхъ хра- мовъ Божіихъ обращено было въ уніатскіе костелы, и въ свя- тынѣ Почаевской, занятой Базиліанами. возникла типографія, ос- нователемъ которой былъ Бискупъ Ѳеодосій Любецкій-Рудецкій (аіс!), въ первой половинѣ XVIII вѣка. Изъ этой тппографіи выходили уніятскіе служебники и молитвенники, также учебныя руководства. Тииографія Почаевская существовала и въ позд- нѣйшія времена, когда Провидѣнію угодно было возвратить древнее достояніе Руси іюдъ скипетрь Русскихъ Самодержцевъ". Слѣдуетъ опять лирическое отступленіе о вѣротерпимости Рос- сіи и о судьбахъ Промысла по отношенію къ ѵніатамъ и наконецъ заключеніе: „Послѣдовало возсоединеніе—и Почаевская типо- графія прекратила свое дѣйствіе“. Авторъ не имѣлъ почти ни­какого понятія о литературѣ предмета, а послѣднее его замѣ- чаніе о прекращены существованія почаевской типографіи со времени возвращенія Лавры въ православіе—просто невѣро- ятно. Вѣдь, авторъ печаталъ свою статью въ Волынскихъ Гу- бернскихъ Вѣдомостяхъ, всего въ нѣсколькихъ стахъ верстахъ отъ продолжавшей существовать типографіи. Какъ бы для кон­траста — основатель почаевской типографіи, съ искаженною, правда, фамиліей, былъ указанъ вѣрно и впервые.

Каталог: library
library -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
library -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет