М. У. Анартаевабет2/19
Дата30.04.2016
өлшемі2.5 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Аралық бақылау: тестілеу, ауызша сұрау.

Қорытынды бақылау: емтихан (тест түрінде), тәжірибелік дағдыларын қабылдау (ОҚТЕ).

Құралдар мен жабдықтар:

Құралдар: сәулелі, бинокулярлы микроскоптар, бактериологиялық анализатор, автоклавтар, термостаттар, құрғақ ыстықтың пештер, центрифуга, тоңазытқыштар, аквадистиллятор, бактерицидті шам, офистік қондырғылар және компьютерлер, ноутбук, мультимедиялық проекторлар, зертхана ыдыстары жуатын және залалсыздандыратын арнайы қондырғылар.

Жабдықтар: микробиологиялық зертхана жабдықтары және зертханалық ыдыстар (спиртовка, шпателдер, бактериалық петля, пробиркалар, шыны заты, жамылғы шыны заты, Петри ыдысы, колбалар, бұлынғыр стандарттар жинағы, пробиркалар үшін штативтер, стеклограф, микроорганизмдерді бояу үшін бояулар жинағы, микроорганизмдерді идентификациясын жасау үшін тест-системалары, флакондар, жағын-препараттарды бояуына арналған көпірі бар ыдыстар, иммерсиялық май, фильтр қағазы, дозаторлар, пипеткалар, қоректі орталар ж.т.б.), компъютерлік бағдарламалар, мультимедиялық оқулықтар, оқу құралы, оқу кестелері, слайдтар.
2.10 Ұсынылатын әдебиеттер:

Орыс тіліндегі

Негізгі:

 1. Медицинская микробиология, вирусологи и иммунология. Под ред. академика РАМН Зверева В.В., профессора Бойченко М.Н. – Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2010. 1-2 т. - 900 с.+СD.

 2. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 464 с.

 3. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: атлас / ред.: Быков А.С., Воробьев А.А., Зверев В.В. - 2-е изд., доп. М.:Мед. информ. агентство, 2008. - 272 с.: ил.


Қосымша:

 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник для мед. вузов / Коротяев А.И., Бабичев С.А. – 5е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2012. - 760 с. : ил.

 2. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология. – М.: «ГЭОТАР», 2007. 192 с.

 3. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. – М.: МИА, 2006. - 734 с.

 4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. А.А. Воробьева. – М.: МИА, 2008. - 690 с.

 5. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 288 с.

 6. Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и гигиена. – М.: «ФОРУМ», - 2008. - 400 с.

 7. Медицинская микробиология /Гл.ред Покровский В.И., Поздеев O.K. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2007. – 778 б.

 8. Тец В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии – М.: Медицина, 2002. - 352 с.

 9. Котова А.Л. Клиническая микробиология: Методические указания.- Алматы, 2004. - 162 с.

 10. Дусмагамбетов М.У. Микробиологические аспекты охраны окружающей среды. Учебное пособие. – Астана, 2008. – 135 с.

 11. Алмагамбетов К.Х. Биотехнология микроорганизмов. – Астана, 2008. – 240 с.

 12. Алмагамбетов К.Х. Медицинская биотехнология. – Астана, 2009. – 236 с.

 13. Азизов И.С. Основы клинической микробиологии. – Караганда. 2006. - 280 с.

 14. Королюк А.М., Сбойчаков В.Б. Медицинская микробиология. Учебное пособие. – Санкт-Петербург; «ЭЛБИ – СПб», 2002. – 268 с.

 15. Клиническая микробиология: Краткое руководство. Пер.с англ./ П.Р. Марри, И.Р. Шей. – М.: Мир, 2006 – 424 с.

 16. Компьютерная программа «Диаморф» - «Медицинская микробиология» - атлас – руководство по бактериологии микологии, протозоологии и вирусологии под ред.акад.проф. Воробьева А.А.


Қазақ тіліндегі

Негізгі:

 1. «Медициналық микробиология» (оқулық). Микробиология кафедра сының профессорлары Рамазанова Б.А., Ќұдайбергенұлы Қ. – Алматы, 2011, - 717 б.Қосымша:

 1. Микробиология жəне вирусология (жалпы бөлімі): Оқу құралы/ Арықпаева Ү.Т., Алмағамбетова К.Х., Бисенова Н.М., Рахметова Н.Б., Асемова Г.Д., Койшебаева К.Б., Бисимбаева С.К., Калина Н.В. /1-ші басылым (Медициналық жəне фармацевтикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы). – Астана, 2005. – 208 б.

 2. Микробиология жəне вирусология (жалпы бөлімі): Оқу құралы/ Арықпаева Ү.Т., Алмағамбетова К.Х., Бисенова Н.М., Байдөйсенова Ə.Ґ., Рахметова Н.Б., Асемова Г.Д. / 1-ші басылым (Медициналық жəне фармацевтикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы). – Астана, 2005. – 109 б.

 3. Əлмағамбетов К.Х., Байдөйсенова Ə.Ґ., Мұхаметжанов Қ.М. Микроорганизмдер биотехнологиясы. – Астана, 2008. – 240 б.

 4. Əлмағамбетов К.Х., Байдөйсенова Ə.Ґ. Медициналық биотехнология. – Астана, 2009. – 232 б.

 5. Микроорганизмдер морфологиясы (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы, 2007. – 128 б.

 6. Микроорганизмдер физиологиясы (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р.– Алматы, 2007. – 132 б.

 7. Микроорганизмдер экологиясы (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы__________, 2007. - 96 б.

 8. Микробтарға қарсы қолданылатын препараттар (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы, 2007. – 48 б.

 9. Инфекция туралы ілім (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы, 2007. – 112 б.Ағылшын тіліндегі:

Қосымша:

 1. Richard V Georing, Hazel M Docrell, Mark Zukerman, Derek Wakelin,Ivan M Roit, Cedric Mims, Peter L Chiodini «Medical Microbiology», 4th Edithion, 2008, UK, p. 656.

 2. Jacquelyn G Black «Microbiology», 7 th ,WILEY,2010, p. 846 Patric R Muray, Ken S Rosenthal, Michael F Pfaller «Medical Microbiology», 5th Edithion, 2008, p. 962.

 3. Cedric Mims, Hazel M Docrell, Richard V Georing , Ivan M Roit, Derek

Wakelin, Mark Zukerman, «Medical Microbiology», 3th Edithion, 2004, ELSEVIER MOSBY, p. 659.

 1. Mark Gladwin, Bill Trattler, «Clinical Microbiology», 4th Edithion, MedMaster, – Miami, 2007, p. 393.


АВТОРЛАРЫ

1. Б.А. Рамазанова – С.Ж. Асфендияров атындаєы Қазақ ұлттық медицина университетінің микробиология, вирусология жəне иммунология кафедрасының меѕгерушісі, м.ғ.д., профессор.

2. С.Б. Ахметова – Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің микробиология, иммунология жəне аллергология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент.

3. М.У. Дусмагамбетов – Астана медицина университеті Ш.И. Сарбасова атындағы микробиология, вирусология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

4. Ж.К. Ордабаев – Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің микробиология, вирусология жəне иммунология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

5. М. Уразалин - Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің микробиология, вирусология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., профессор.

6. Сейтханова Б.Т. – Онтүстік-Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалықакадемиясының микробиология кафедрасының профессор м.а., м.ғ.д.

7. Байдуйсенова Ə.Ө. – Астана медицина университеті Ш.И.Сарбасоваатындағы микробиология, вирусология кафедрасының доценті, м.ғ.к., МБҒИТРО əдіскері.

1 үлгі
Микробиология пәні бойынша жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамалары
Келісілетін пәндер

Оқу материалының мазмұнын көрсетілген реті бойынша өзгерту туралы ұсыныс

Келісімге қатысушы кафедраның хаттамасы № айы, күні

1

Алғы реквизиттер

ФизиологияЖасушалардың фагоцитозы, мононуклеарлы фагоцитоз туралы түсінік. Адам ағзасын гомеостазындағы сарысу және иммуноглобулин туралы түсінік. Иммунды жүйенің ағзалары мен тіндері. Иммунокомпетенті жасушалардың иммунды жасушадағы кооперациясы. Иммунды жауаптың нейрогуморальды теориясы.

Хаттама №________

_________ 2013ж

1

Реквизиттен кейінгі

Жалпы патология

негіздері


Микробтар тудырған ауруларының патогенезі, инфекциалық иммунитет қалыптасу негізіне, арнайы сақтандыруы мен терапиясына принциптеріне түсініктеме беру. Кең таралған инфекциялық және микробтық этиологиясы бар инфекциялық емес аурулардың заманауи микробиологиялық диагностика әдістерімен таныстыру.

Хаттама №_________


_________ 2013 ж


2

Мейіргер ісі негіздері


Микробиологиялық зерттеулерге биологиялық материалдар алу ережелері туралы түсініктеме беру.

Хаттама №______

__________2013ж


3

Мейіргер ісі бағыттары бойынша.

Антибиотиктер мен дезинфектаттардың антимикробты белсенділігін анықтау әдістерін.Асептика және антисептика, дезинфекция және стерилизацияның микробиологиялық негіздерін

Хаттама №________

_________ 2013ж


Биохимия, биология және микробиология

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к: Есіркепов М.М.

Қалыпты және пат.физиология кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.к., доцент қ.а: Жолымбекова Л.Д.
Мейірбике ісі, анестезиология және реанимация

курсы кафедрасының меңгерушісі

м.ғ.к., доцент Алдешов А.Ә.

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы

СИЛЛАБУС

Пән: Микробиология
Пән коды: Мik 2206
Мамандық: 5В110100 «Мейіргер ісі»
Оқу сағатының көлемі(кредит) 90/2
Курсы және оқу семестрі: 1, ІI

Шымкент 2013 ж.

Силлабус биохимия, биология және микробиология кафедрасы жұмыс бағдарламасы «Мейіргер ісі» мамандығы - 5В110100 негізінен құрастырылып, кафедра мәжілісінде талқыланды:


хаттама № «____» _____ ­­_______ 2013 ж

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к. __________ Есіркепов М.М.7. Оқытушылар туралы мәлімет:
Аты – жөні

Ғылыми атағы

Ғылыми жұмыс саласы

1.

Сейтханова Б.Т.

м.ғ.д., доцент

"Микробиологическое обоснование влияния микрофлоры беременных женщин на формирование нормо-патофлоры кожных покровов новорожденных", 31 научных публикаций.

2.

Омарова Г.С.

Аға оқытушы

15 ғылыми мақала

3.

Курманбекова Ш.Ж.

Аға оқытушы

«Биологические свойства микроорганизмов уретры», 12 научных публикаций

4.

Алимжанова Г.Т.

Аға оқытушы

8 ғылыми мақала

5.

Қонысова Х.С.

оқытушы

 1. ғылыми мақала

6.

Султанова Ж.С.

оқытушы

10 ғылыми мақала

7.

Абдраманова А.А.

оқытушы

4 ғылыми мақала

8.

Жанысбекова М.К.

оқытушы

2 ғылыми мақала


8. Байланыс ақпараты:

Сабақ кестесіне сәйкес биохимия, биология және микробиололгия кафедрасында өткізіледі. Кафедраның орналасқан жері: Әл-Фараби алаңы – 1, medakadem@rambler.ru бас оқу ғимараты, 3- қабат (301,303-1,305,307,308-1,308-3,310 ауд.)


9. Пәннің саясаты

 • түзілген кестеге сәйкес, міндетті түрде дәріс және тәжірибе, ОСӨЖ сабақтарына қатысу;

 • сабаққа кешікпеу;

 • сабаққа арнайы киімді кию (халат, қалпак);

 • сабақты жібермеу, ауырған жағдайда анықтаманы көрсету;

 • жіберілген сабақтар оқытушының кестесі бойынша қабылданады;

 • оқу процесіне белсенді араласу;

 • академия ішкі тәртібіне бағыну және орындау;

 • үй тапсырмалары мен СӨЖ жұмыстарын өз уақытында және нақты орындау;

 • тапсырмалар орындалмаған жағдайда және дәріске себепсіз қатыспаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі;

 • оқытушымен және курстастармен байсалды, ашық және сабырлы ара қатынас сақтау;

 • кафедра мүлкіне ұқыппен қарау.


2 Бағдарлама:

1. Кіріспе.

Микробиология базалық пән ретінде білуі әр бір медицина қызметкеріне қажет. Микробиология ғылым жағынан клиникалық және теориялық медицинаның маңызды мәселелерін шешеді.

Медициналық микробиологияның зерттейтін нысанасы – микро-организмдердің жүйелеуін, морфологиясын, физиологиясын, генетикасын, экологиясын зерттейді; адамға патогенді және шартты-патогенді микроорганизмдерін, аурулар қоздырғыштарының патогенді факторларын, олардың клеткалық және молекулярлы-генетикалық деңгейде әсер ету механизмдерін, оларды бөліп алуы мен идентификациясын, спецификалық терапиясы мен алдын алуы.

Микробиологияны оқымай медицинаның аса маңызды мәселелерін шешуі мүмкін емес, мысалы адамдардың жұқпалы ауруларын төмендету және жою, шартты-патогенді микроорганизмдер тудырған ауруханаішілік инфекцияларды төмендету және жою, олардың арнайы сақтандыруы мен терапиясы.
 1. Пәннің мақсаты:

Студенттерге адамның инфекциялық және инфекциялық емес паталогияда микроорганизмдердің ролі; клиникалық диагнозды дәлелдеу және микробиологиялық әдістердің мүмкіндіктері; инфекциялық үрдістің арнайы терапиясы мен алдын алу қағидаттары; қоршаған орта нысандары биологиялық ластану деңгейін индикациялау және оларды тұрғындар денсаулығын қорғауын қамтамасыз етуіне қолдану; биоқауіпсізділікті қамтамасыз ету әдістері туралы заманауи білім қалыптастыру.
3. Пәннің міндеттері:

 • патогенді және шартты-патогенді микроорганизмдердің жіктелуі және биологиялық қасиеттері туралы ақпарат беру;

 • табиғатта микроорганизмдердің таралуы және олардың адам өміріне, инфекциялық аурулар дамуына қатысатыны туралы түсінік беру;

 • қоршаған ортаның әртүрлі нысандары, медициналық мекемелер мен нысандарының санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдер туралы білім қалыптастыру;

 • нормофлораның (микроэкология) рөлін және олардың адам организміне әсер етуін зерттеуді үйрету;

 • кең таралған инфекциялық және инфекциялық емес микробты аурулардың микробиологиялық диагноз қоюдың заманауи әдістерімен және олардың тәжірибелік денсаулық сақтау саласында қолданылуын таныстыру;

 • микроорганизмдердің химиопрепараттарға сезімталдығы/төзімділігі туралы түсініктемелер беру;

 • макро және микроорганизм арасындағы қарым-қатынастың негізгі молекулалық механизмдеріне сипаттама беруді үйрету;

 • инфекциялық агенттерден макроорганизм қорғанысының негізгі механизмдері және иммунологиялық реакциялардың сипаттамасымен таныстыру;

 • микроорганизмдер тудырған аурулардың арнайы профилактикасы мен емдеу қағидаттарымен таныстыру;

 • микробтармен ластануды бағалау әдістерін, патогенді және шартты-патогенді микроорганизмдермен биологиялық ластануын болдырмау жолдарын үйрету;

 • гендік инженерия және биотехнология туралы түсініктеме беру;


4. Пәнді оқытудың соңғы нәтижесі

Студент:

 • пәннің мақсаты, міндеттері және келешек маманның қызметіне оның маңыздылығын;

 • микробиология және иммунология тұрғыдан микроб-адам-қоршаған орта экожүйе қызметінің заңдылықтарын;

 • инфекциялық және инфекциялық емес микробты аурулар пайда болуына микроорганизмдердің этиологиялық маңыздылығын және микробты аурулардың арнайы профилактика мен емдеу қағидаттарын;

 • инфекциялық иммунология және аллергологияның негіздерін;

 • адамның кең таралған инфекциялық аурулардың, ауруханаішілік инфекциялардың заманауи микробиологиялық диагноз қою қағидаттарын;

 • антибиотикотерапияның,микроорганизмдердің сезімталдығы/төзімділігінің микробиологиялық негіздерін;

 • дезинфекцияның,стерилизацияның,асептиканың,антисептиканың микробиологиялық негіздерін білуі тиісті ;

Студент

 • инфекциялық аурулардың диагностикасы мен санитариялық-көрсеткіштік микроорганизмдерді анықтау үшін микробиологиялық зерттеулердің стандартты əдістерін қолдануды;

 • микробиологиялық зерттеулер қорытындыларын талдауды;

 • инфекциялық аурулар індеті таралуына қауіп төнгенде микробиологиялық қауіпсіздік жөнінде білімді пайдалануды;

 • микробиологиялық зерттеулерге материал алу жəне клиникалық- микробиологиялық зертханаға жолдама құжатын толтыруды;

 • аурухана нысандары, ауасы, суы, топырағы, дəрілік өсімдік шикізаты мен дайын дəрілер формасын микробиологиялыќ баќылаудан өткізу жəне алынған мəліметтерді талдауды;

 • дезинфектанттармен қоршаған орта нысандарын (соның ішінде дəріхана мен фармацевтикалық өндірістерді қоса) залалсыздандыруды үйреніп алуы қажет.5. Реквизитке дейін: физиология.

6. Реквизиттен кейін : жалпы патология, мейіргер ісі негіздері, мейіргер ісі бағыттары бойынша.
7. Пәннің қысқаша мазмұны:

Микроорганизмдердің жіктелуі, морфологиясы, микроорганизмдердің анатомиясы және физиологиясы. Микроорганизмдердің генетикасы. Жалпы вирусология. Антимикробты препараттар. Микроорганизмдердің патогенділігі. Инфекция. Қалыпты флора. Иммунитет. Жеке микробиологияның мақсаты мен міндеті. Асқазан-ішек тракты инфекциясының қоздырғышы. Респираторлы инфекция қоздырғышы. Зоонозды инфекция қоздырғышы. Тері аурулары инфекциясы. Урогенитальді инфекция қоздырғыштары. Трансмиссивті инфекция қоздырғыштары. Микроорганизмдердің санитарлық көрсеткішін үйрену. Санитарлық микробиологиялық зерттеу әдістері. Емдеу, алдын алу мекемелеріне бактериологиялық бақылау, микробиологиялық мониторинг жүргізеді


8 Тақырыптық жоспар

Дәрістердің тақырыптық жоспары
тақырыбы

Өткізу түрі

Сағат ұзақтығы

1

Микробиология пəні, мақсаты жəне міндеттері. Медициналық микробиологияның даму кезеңдері. Мейіргер ісі маманы үшін микробиологияның маңызы.

тақырыпты1

2

Жалпы микробиология. Микроорганизмдердің морфология жəне

физиология негіздері. Прокариоттар, эукариоттар, вирустар, фагтар

морфологиясы. Микроорганизмдердің қоректенуі, тыныс алуы, өсіп көбейюі.

Интерактив

ті

тақырыпты
1

3

Дезинфекция, асептика, антисептика негіздері.

тақырыпты

1

4

Микроорганизмдер экологиясы. Санитарлық микробиология негіздері. Қоршаған орта, тағам өнімдері, адам организмі микрофлорасының микробиологиялық мониторингі.

Проблема

лық


1

5

Инфекция ілімі негіздері. Макроорганизм жəне инфекциялық үрдіс. Қоршаған орта жəне инфекциялық үрдіс. Инфекция түрлері мен формасы. Эпидемиялық үрдіс.

Проблема

лық


1

6

Инфекциялық аурулардың иммунопрофилактика жəне иммунотерапия негіздері. Иммунобиологиялық препараттар туралы түсініктемелер.

Презента

ция


1

7

Клиникалық микробиология негіздері. Вирустық, бактериялық, саңырауқұлақтық жəне паразитарлы инфекцияларға диагноз қоюына тексеруге материал алу жəне тасымалдау ережелері.

Презента

ция1

8

Бактериялық жəне саңырауқұлақтық инфекцияларға микробиологиялық диагноз қоюының жалпы қағидаттары. Этиологиялық диагноз қою.

Проблема

лық


1

9

Вирустық инфекцияларға микробиологиялық диагноз қоюының жалпы қағидаттары. Этиологиялық диагноз қою.

Презента

ция


1

10

Паразитарлы ауруларға микробиологиялық диагноз қоюының жалпы

қағидаттары. Этиологиялық диагноз қою.Презента

ция


1

Жалпы сағаты: 10Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет