“Математика және экономика” факультетіДата01.05.2016
өлшемі264.54 Kb.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

“Жоғары математика және физика” кафедрасы

“ Арнайы салыстырмалы теория” пәні бойынша

050110- физика мамандықтарының студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні.

Лектор: проф.. Ходжахмедов Э.

Жетісай – 2009 ж.

1. Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешені “Арнайы салыстырмалы теория” пәні бойынша 050110 – физика мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымастыруға арналған барлық қажетті оқу әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделіп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: ПС – практикалық сабақтар.

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басындаәы бір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуын, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттік өзіндік жұмыс.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториядан тыс өзіндік жұмысын, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтинг бақылауды тапсыруға және сынақ емтиханды алуға арналған.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

Жоғары математика және физика” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

__________________Жолдасов С.

(қолы)

“___” __________200__ж


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Арнайы салыстырмалы теория________ _ пәнінен
______________050110______________мамандығына арналған
____________ Физ - 15 ______тобы үшін
оқытудың формасы күндізгі

Курс_ 4_


Семестр_8__

Кредит саны __ 1


Барлық сағат саны: 45


Лекция 15

ОБСӨЖ: 15


СӨЖ : 15

1-РБ: 30 балл

2-РБ: 30 балл

Емтихан: 40 балл

Барлық балл саны: 100

Жетісай- 2009 ж.«Арнайы салыстырмалы теория»

Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспар тапсырмаларын қабылдау кестесі

050110 – «Физика», 4 – курс, 8 – семестр. 15 – сағат


Тақырып атауы

Лекция

1

Салыстырмалы теориясының шығуы..

Жоспары:


 1. Ньютонның еңбегі.

2. Салыстырмалық теория.

1

2

Квазистационар өріс теңдеулері


Жоспары:

1.Скаляр потенциал үшін теңдеу

2. Вектор потенциал үшін теңдеу


1

3

Электромагниттік өрісте энергияның сақталу заңы.

Жоспары:


1.Электростатикалық өріс энергиясы

2. Магнит өріс энергиясы1

4

Электромагниттік өрісте импульстің сақталу заңы

Жоспары:


1.Электромагнит өріс импульсі

2. Өріс импульсінің ортаға байланысы1

5

Даламбер теңдеуі

Жоспары:


1.Вектор потенциал үшін теңдеу

2. Скаляр потенциал үшін теңдеу

3. Даламбер теңдеуінің шешімі үшін негізгі анықтамалар


1

6

Электромагнит толқынның сәулеленуі

Жоспары:


1.Тербеліс контуры

2. Дипольдің уақыт бойынша өзгеретін скаляр потенциалы1

7

Электромагниттің диэлектриктерде таралуы

Жоспары: 1. Жазық монохромат толқындар

2. Электромагнит өріс кернеуліктер үшін теңдеулер

1

8

Галилей түрлендірулері

Жоспары:


1. Галилей түрлендірулері

2 Ұзындықтың және уақыт интервалының инварианттылығы

3. Жылдамдықтарды қосу


1

9

Энштейннің салыстырмалы теориясының постулаттары

Жоспары:


 1. Вакуумдағы жарық жылдамдығының тұрақтылығы

2. Жарық жылдамдығының орта қасиетіне байланысы

1

10

Лоренц түрлендірулері

Жоспары:


1. Лоренц түрлендірулерін келтіріп шығару

2. Түрлендірулердің сызықтылығы1

11

Лоренц түрлендірулерінің нәтижелері

Жоспары:


1. Галилей түрлендірулері- Лоренц түрлендірулерінің дербес жағдайлары

2.Толқы теңдеуінің инварианттылығы1

12

Релятивистикалық динамика

Жоспары:


1.Төрт өлшемді потенциал және төрт өлшемді ток тығыздығы

2. Максвелл теңдеулерінің тензорлық көрінісі1

13

Скин эффект

Жоспары:


1.Құбылыстың мағынасы

2. Скин эффектінің элементар теориясы1

14

Электродинамикалық теңдеулердің физикалық мағыналары.

Жоспары:


1.Электр және магнит өрістерінің өзара байланыста болуы

2. Ығысу тогы.1

15

Классикалық механиканың салыстырмалы принципі

Жоспары:


 1. Координаталар жүйесі

 2. Санақ жүйесі

3. Инерциалды санақ жүйесі

1
Барлығы

15

Қолданылған әдебиеттер.

Негізгі:

1. Физика жоғарғы оқу орнына түсу Алматы “Рауан” -1994ж

2. Ж. Абдуллаев “Физика курсы” . Алматы “Білім” 1994 ж.

3 .С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. “Жалпы физика курсы” I-том

«Мектеп баспасы». Алматы, 1971 ж.

4. И. Е. Иродов “Задачи по общей физике” Санк-Петербург

2001 г. 432стр.

5. В. М. Гладской, П. И. Самойленко. «Физика сборник задач

с решениями Высшее образование ДРОФА» Москва 2002 г

288 стр.Қосымша:

9. В.С. Волькенштейн Жалпы физика курсының есептер жинағы; “Наука” 1973 ж.

10. А.И. Гуша, П.А. Путан Пособие по физике для

подготовительных отделений Минск “ Выш. шк” 1984г.«Арнайы салыстырмалы теория»

ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі

050110 – «Физика», 4– курс, 8– семестр. 15– сағат


Начало формыТақырыбы,

мазмұны
өткізілетін

мерзім


сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Сем

Консультатция


Реферат

Бақылау сұрақтары

Есептер

Тест. тапс.Колл.

Глоссарий

Белгіленген апталар

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10
1


Өзара индукция коэффициенті

Мазмұны:


1.Токты өткізгіштердің өзара әсері

2.Әсерлесу күшінің орта қасиетіне байланысы26

5 б
1- апта2

Ығысу тогы

Мазмұны:


1.Магнит ағынының өзгеру жылдамдығы

2.Электр өрісінің өзгеру жылдамдығы

+4 б

3Электромагнит ұйытқудың таралу жылдамдығы

Мазмұны:


1.Вакуумдағы электромагнит толқын таралуы

2.Толқынның ортадағы таралуы5 б
4

Максвелл теңдеулерінің инварианттығы

Мазмұны:


1.Электромагнит өрістегі денелер

2.Ортаның диэлектриктік және магниттік өтімділіктері
+


5

Сызықты өткізгіштерде квазистационар құбылыстар

Мазмұны:


1.Электростатикалық өрістің қозғалыс жылдамдығы

2.Электромагнит өрісте заряд қозғалысы4 б6

Сыйымдылықты, индуктивті электр тізбектері

Мазмұны:


1.Электр сыйымдылығы

2.Контурдың индуктивтігі

+
4 б

2-апта


7

Өзараиндукция

Мазмұны:


1.Токты өткізгіштердің әсерлесуі

2.Электромагнит индукция құбылысы


4 б

1 - ші РБ. ОБСӨЖ 30 балл

8

Скаляр потенциал

Мазмұны:


1.Электростатикалық өріс потенциалы

2. Потенциалдар айырмасы


9

Физикалық шамалардың градиенті

Мазмұны:


1.Физикалық шамалардың өзгеруі

2.Шамалардың координата остері бойынша өзгеруі
+
4 б


10

Физикалық шамалардың дивергенциясы

Мазмұны:


1.Гамильтон операторы

2.Потенциал дивергенциясы


5 б11

Электростатикалық өріс индукциясы

Мазмұны:


1.Электростатикалық өрістің күш сипаттамасы

2.Вакуум және орталардағы электростатикалық өріс
+

4 б
3-апта


12

Гамильтон операторы

Мазмұны:


1.Координата остері бойынша шамалардың өзгеруі

2.Оператордың белгісі4 б

13

Даламбер операторы

Мазмұны:


1.Гамильтон операторы

2. Лаплас операторы

+


5 б


14

Физо тәжірибесі

Мазмұны:


1.Жарықтың жылдамдығы

2.Жарық жылдамдығының тұрақтылығы


4 б
2 - ші РБ. ОБСӨЖ 30 балл

15

Жазық толқын

Мазмұны:


1.Толқын амплитудасы мен жиілігі

2.Жазық толқын энергиясы
+15-апта

Жалпы: І-ІІ РБ: 60 балл

Конец формы

Ескерту:


Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

Сәрсенбі– 900 – 1100 – 204 ауд

Сенбі - 900 – 1100 – 204 ауд

Қолданылған әдебиеттер.

Негізгі:

1. Физика жоғарғы оқу орнына түсу Алматы “Рауан” -1994ж

2. Ж. Абдуллаев “Физика курсы” . Алматы “Білім” 1994 ж.

3 .С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. “Жалпы физика курсы” I-том

«Мектеп баспасы». Алматы, 1971 ж.

4. И. Е. Иродов “Задачи по общей физике” Санк-Петербург

2001 г. 432стр.

5. В. М. Гладской, П. И. Самойленко. «Физика сборник задач

с решениями Высшее образование ДРОФА» Москва 2002 г

288 стр.Қосымша:

9. В.С. Волькенштейн Жалпы физика курсының есептер жинағы; “Наука” 1973 ж.

10. А.И. Гуша, П.А. Путан Пособие по физике для

подготовительных отделений Минск “ Выш. шк” 1984г.С¤Ж өткізу кестесіТақырыптар, тапсырмалар.

№ лекция әдебиеттер

1

Квазистационар электромагнит өріс

1-5

2

Айнымалы электр тогы генераторы

2-3

3

Өзиндукция

5-6

4

Лаплас теңдеуі

7-8

5

Вектор потенциалы

4-6

6

Физикалық шамалардың роторы

5-8

7

Пойнтинг векторы

4-2

8

Магнит өріс кернеулігі

1-3

9

Лаплас операторы

6-7

10

Майкельсон тәжірибесі

2-4

11

Жарық жылдамдығының тұрақтылық постулаты

3-5

12

Физо тәжірибесі

4-6

13

Координаталарды түрлендіру принциптері.

2-8

14

Жылдамдықтарды релятевистикалық қосу заңы.

5-6

15

Релятивистикалық импульс.

4-7
Барлығы:
Қолданылған әдебиеттер.
1. Ж. Абдуллаев «Жалпы физика курсы». Алматы. «Ана тілі» 1991ж.

2. Г. С. Ландсберг «Оптика». Мо сква: «Высшая школа» 1976г

3. П. Полатбеков «Оптика». Алматы: «Мектеп» 1971ж .

4. И. В. Соболев. «Курс обшей физики» Москва: «Наука» 1982г

5. Г. А. Зисман. О. М. Тодес. «Курс общей физика» Масква: «Наука» 1979г

6. Т. И. Трофимова. «Курс физики». Москва: «Высшая школа» 1986г.

7. А. С. Шубин. «Общей физики». Москва: «Высшая школа» 1976г.

8. Б. М. Яворский. «Курс физики» Москва: «Высшая школа» 1972г.

Қосымша:

9. В.С. Волькенштейн Жалпы физика курсының есептер жинағы; “Наука” 1973 ж.

10. А.И. Гуша, П.А. Путан Пособие по физике для

подготовительных отделений Минск “ Выш. шк” 1984г.
Бірінші аралық бақылау

Тақырыптар

Бақылау түрі

Қойылатын

балы

1


Өзара индукция коэффициенті

Мазмұны:


1.Токты өткізгіштердің өзара әсері

2.Әсерлесу күшінің орта қасиетіне байланысы


Бақылау сұрағы

5 балл

2


Ығысу тогы

Мазмұны:


1.Магнит ағынының өзгеру жылдамдығы

2.Электр өрісінің өзгеру жылдамдығы


Глоссарий

4 балл

3


Электромагнит ұйытқудың аралу жылдамдығы

Мазмұны:


1.Вакуумдағы электромагнит толқын таралуы

2.Толқынның ортадағы таралуы


Реферат

5 балл

4


Максвелл теңдеулерінің инварианттығы

Мазмұны:


1.Электромагнит өрістегі денелер

2.Ортаның диэлектриктік және магниттік өтімділіктері


Бақылау сұрағы

4 балл

5


Сызықты өткізгіштерде квазистационар құбылыстар

Мазмұны:


1.Электростатикалық өрістің қозғалыс жылдамдығы

2.Электромагнит өрісте заряд қозғалысы


Коллоквиум

4 балл

6


Сыйымдылықты, индуктивті электр тізбектері

Мазмұны:


1.Электр сыйымдылығы

2.Контурдың индуктивтігі


Глоссарий

4 балл

7


Өзараиндукция

Мазмұны:


1.Токты өткізгіштердің әсерлесуі

2.Электромагнит индукция құбылысы


Бақылау сұрағы

4 балл

Барлығы :

30 балл№1 Тақырып : Өзара индукция коэффициенті

Бақылау сұрағы


 1. Ньютонның еңбегі.

 2. салыстырмалық теория.

 3. Скаляр потенциал үшін теңдеу

 4. Вектор потенциал үшін теңдеу

 5. Электростатикалық өріс энергиясы

 6. Магнит өріс энергиясы№2 Тақырып : Ығысу тогы


Глоссарий

 1. Төрт өлшемді потенциал және төрт өлшемді ток тығыздығы

 2. Максвелл теңдеулерінің тензорлық көрінісі

 3. Құбылыстың мағынасы

 4. Скин эффектінің элементар теориясы

 5. Электр және магнит өрістерінің өзара байланыста болуы

 6. Ығысу тогы.

 7. Координаталар жүйесі

 8. Санақ жүйесі

 9. Инерциалды санақ жүйесі


№3 Тақырып : Электромагнит ұйытқудың аралу жылдамдығы

Реферат


 1. Жазық монохромат толқындар

 2. Электромагнит өріс кернеуліктер үшін теңдеулер

 3. Галилей түрлендірулері

 4. Ұзындықтың және уақыт интервалының инварианттылығы

 5. Жылдамдықтарды қосу

 6. Вакуумдағы жарық жылдамдығының тұрақтылығы

 7. Жарық жылдамдығының орта қасиетіне байланысы

№4 Тақырып : Максвелл теңдеулерінің инварианттығы

Бақылау сұрағы


 1. Максвелдің бірінші теңдеуі

 2. Максвелдің үшінші теңдеуі

 3. Остро- градский- Гаусс

 4. Максвел заңы

 5. Малекулаларды үлестіру Максвел заңы.

 6. Больцман үлестірілуі.


№5 Тақырып: Сызықты өткізгіштерде квазистационар құбылыстар

Коллоквиум


 1. Электр тогының тығыздығы.

 2. Өрістің уақыт бойынша туындысы.

 3. Зарядтардың төмен жылдамдықпен қозғалысы.

 4. Квазистационарлық қозғалыстағы зарядтың траекториясы.№6 Тақырып : Сыйымдылықты, индуктивті электр тізбектері

Бақылау сұрағы


 1. Еркін тербелістер.

 2. Еріксіз электр тербелістер.

 3. Электроманиттік толқындар.

 4. Толқынның сәулеленуі.

 5. Тербелмелі контур.

№7 Тақырып : Газдарды сұйылту

Реферат
 1. Сұйық күй ерекшеліктері.

 2. Сұйық бетінің еркін энергиясы.

 3. Беттік керілу.

 4. Сұйықтың еркін беті.

 5. Сұйықтың құрылымы.

 6. Сұйықтың қайнау температурасы.Екінші аралық бақылау.
Тақырыптар

Бақылау түрі

Қойылатын Баллы

1

Скаляр потенциал


Реферат

4 балл

2

Физикалық шамалардың градиенті


Глоссарий

4 балл

3

Физикалық шамалардың дивергенциясы


Бақылау сұрақтары

5 балл

4

Электростатикалық өріс индукциясы


Коллеувиум

4 балл

5

Гамильтон операторы


Бақылау сұрақтары

4 балл

6

Даламбер операторы


Реферат

5 балл

7

Физо тәжірибесі


Бақылау сұрақтары

4 балл
Барлығы
30 балл


№ 1 Тақырып: Скаляр потенциал


Реферат

 1. Электр өрісінде зарядтың орын ауыстыруындағы орындалған жұмыс.

 2. Потенциалдық энергия.

 3. Потенциалдар айырмасы.

 4. Потенциал градиенті.

 5. Электростатикалық өрістің потенциалы.

№ 2 Тақырып: Физикалық шамалардың градиенті


Глоссарий

 1. Жылдамдық

 2. Жол

 3. Үдеу

 4. Күш

 5. Уақыт

 6. Масса№ 3 Тақырып: Физикалық шамалардың дивергенциясы


Бақылау сұрақтары

 1. Физикалық өрістердің нүктелердегі бағыты.

 2. Координаттар функциясы.

 3. Көлемнің элементтері.

 4. Векторлық функцияның қасиеттері.

 5. Скаляр функция.

№ 4 Тақырып: Электростатикалық өріс индукциясы


Коллеувиум

 1. Электрлену.

 2. Өткізгіштік.

 3. Электрлік өтімділігі.

 4. Суперпозитция.

 5. Электрлік дипол

 6. Біртекті өріс.

№ 5 Тақырып: Гамильтон операторы


Бақылау сұрақтары

 1. Лаплас операторы

 2. Шредингердің уақытыншалық теңдеуі:

 3. Толыќ энергияның операторы

 4. Бордың магнитоны

 5. Паули принципі.

 6. Потенциалдық энергияның операторы

№ 6 Тақырып: Даламбер операторы


Реферат

 1. Электромагнит өріс импульсі

 2. Өріс импульсінің ортаға байланысы

 3. Вектор потенциал үшін теңдеу

 4. Скаляр потенциал үшін теңдеу

 5. Даламбер теңдеуінің шешімі үшін негізгі анықтамалар

 6. Тербеліс контуры

 7. Дипольдің уақыт бойынша өзгеретін скаляр потенциалы№ 7 Тақырып: Физо тәжірибесі


Бақылау сұрақтары

 1. Жарықтың бір текті ортада таралу заңы.

 2. Ортаның сыну көрсеткіші.

 3. Интерференция құбылысы.

 4. Зееман тәжірибесі.

 5. Жылдамдықтарды реалетивистикалық қосу заңы.
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет