«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» мемлекеттік қызмет стандартыбет1/24
Дата25.04.2016
өлшемі4.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ќазаќстан Республикасы 
Їкіметініѕ      
2012 жылєы 31 тамыздаєы 
№ 1119 ќаулысымен    
бекітілген     

«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке
дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою»
мемлекеттік қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына жіберу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа дейін) жастаєы балаларды кезекке ќою» мемлекеттік ќызметі ( бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) аудандар мен облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері, кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ јкімініѕ аппараттары (бўдан јрі – ујкілетті орган) тарапынан жјне осы стандартќа 1, 2, 3-ќосымшаларда мекен-жайы кґрсетілген Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтары (бўдан јрі – орталыќ) арќылы, сондай-аќ www.egov.kz «электронды їкімет» порталы арќылы кґрсетіледі. Астана жјне Алматы ќалаларында мемлекеттік ќызмет тек орталыќтар арќылы кґрсетіледі.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 6-бабы 4-тармаєыныѕ 4) тармаќшасы жјне 5-тармаєыныѕ 1) тармаќшасы, «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 29-бабы негізінде кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат:
      1) Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz интернет-ресурсыныѕ «Мемлекеттік ќызметтер» бґлімінде;
      2) «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» республикалыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ www.con.gov.kz интернет-ресурсында;
      3) ресми аќпарат кґздері мен орталыќтыѕ орынжайларындаєы стенділерінде;
      4) сондай-аќ, мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпарат саll-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ 1414 телефоны бойынша ўсынылуы мїмкін;
      5) порталда орналастырылады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі осы стандартќа 4-ќосымшаєа сјйкес мектепке дейінгі балалар ўйымына жолдама беру, мектепке дейінгі ўйымдарда орын болмаєан жаєдайда осы стандартќа 5-ќосымшаєа сјйкес ујкілетті органныѕ ујкілетті тўлєасыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ ќўжат нысанында кезектіліктіѕ нґмірі кґрсетілген кезекке ќою туралы хабарлама немесе электрондыќ ќўжат нысанында мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі — мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      Бўл ќызмет мектепке дейінгі ўйымдарда бар орындар санымен шектеледі. Бірінші кезекті орынєа алуєа ќўќылылар:
      1) мїгедектердіѕ балалары;
      2) ата-ананыѕ ќамќорынсыз ќалєан балалар;
      3) жетім балалар;
      4) кґп балалы отбасынан шыќќан балалар;
      5) соєысќа ќатысќан жјне соєыс мїгедектеріне жеѕілдік пен кепілдік берілген тўлєалардыѕ балалары.
      7. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімі:
      Ујкілетті органєа жїгінген жаєдайда:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґтініш жасаєан уаќытынан бастап 3 жўмыс кїнін ќўрайды;
      2) ќажетті ќўжаттарды тапсыру кезінде кезек кїту уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минуттан артыќ емес;
      3) ґтініш берген кїні мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсету уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минуттан артыќ емес.
      Орталыќќа жїгінген жаєдайда:
      1) мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімі мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґтініш жасаєан уаќытынан бастап 3 жўмыс кїнін ќўрайды (ќўжаттарды ќабылдау жјне беру кїні мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзіміне кірмейді);
      2) ќажетті ќўжаттарды тапсыру кезінде кезек кїту уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 20 минуттан артыќ емес;
      3) ґтініш берген кїні мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсету уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 20 минуттан артыќ емес.
      4) аныќтаманы немесе бас тарту туралы дјлелді жауапты алу кезінде кезек кїту уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 20 минуттан артыќ емес.
      Портал арќылы жїгінген жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімі мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґтініш жасаєан уаќытынан бастап їш жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Жўмыс кестесі:
      1) ујкілетті органєа жїгінген жаєдайда – демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін тїскі їзіліспен белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін; ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїзеге асырылады;
      2) орталыќќа жїгінген жаєдайда – мемлекеттік ќызмет еѕбек заѕнамасы бойынша демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес саєат 9.00-ден 20.00-ге дейін тїскі їзіліссіз кґрсетіледі.
      Ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз «электронды кезек кїту» тјртібімен жїзеге асырылады.
      Кґшпелі орталыќтар ќўжаттар ќабылдауды орталыќ бекіткен кестеге сјйкес жїзеге асырады, біраќ бір елді мекенде алты жўмыс саєатынан кем болмайды;
      3) порталда – тјулік бойы.
      10. Мемлекеттік ќызмет:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тўратын жері бойынша ујкілетті орган мен орталыќтыѕ єимараттарында кґрсетіледі. Мемлекеттік ќызмет кґрсету їшін кїту жјне ќажетті ќўжаттарды дайындау їшін (кїту залы, ќажетті ќўжаттар тізбесі бар стенділермен жабдыќталєан ќўжаттарды толтыруєа арналєан орын) жаєдай жасалады. Даму мїмкіндігі шектеулі мемлекеттік ќызметті алушыларєа ќолжетімді болуы їшін єимараттар пандустары бар кіреберіспен жабдыќталєан.
      2) Порталда – жеке кабинетте.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы немесе оныѕ ґкілетті ґкілі сенімхат бойынша мынадай ќўжаттарды тапсыруы ќажет:


      ујкілетті органєа:
      1) осы стандартќа 6-ќосымшаєа сјйкес белгіленген нысандаєы ґтініш;
      2) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдерініѕ бірініѕ) жеке басын кујландыратын ќўжат;
      3) баланыѕ туу туралы кујлігі;
      4) жеѕілдікті растайтын ќўжат (ол бар болса мектепке дейінгі ўйымєа бірінші кезекке жолдама алу);
      5) мекен-жайы туралы аныќтама немесе тўратын жерін растайтын басќа да ќўжат.
      Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдерініѕ біреуініѕ) жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ, баланыѕ туу туралы кујлігініѕ мемлекеттік электронды аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјліметтерін ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электронды цифрлы ќол ќойылєан электронды ќўжаттар нысанында алады.
      Салыстырып тексеру їшін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары ўсынылады, олар кейін мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарылады.
      орталыќќа:
      1) жеке тўлєаныѕ – мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдерініѕ бірініѕ) жеке басын кујландыратын ќўжат;
      2) баланыѕ туу туралы кујлігі (2007 жылєы 13 тамызєа дейін туылєан жаєдайда);
      3) жеѕілдікті растайтын ќўжат (ол бар болса мектепке дейінгі ўйымєа бірінші кезекке жолдама алу);
      4) мекен-жай аныќтамасы туралы мјлімет.
      Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдерініѕ біреуі) жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ, баланыѕ туу туралы кујлігі туралы мемлекеттік электронды аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјліметтерді орталыќ ќызметкері тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ аќпараттыќ жїйесі арќылы электронды цифрлы ќол ќойылєан электронды ќўжаттар нысанында алады.
      Салыстырып тексеру їшін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары ўсынылады, олар кейін мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарылады.
      порталда:
      1) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электронды цифрлы ќолы ќойылєан электронды ќўжаттар нысанындаєы сўраныс;
      2) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдерініѕ біреуініѕ) жеке басын кујландыратын ќўжат;
      3) баланыѕ туу туралы кујлігі (2007 жылєы 13 тамызєа дейін туылєан жаєдайда) немесе кујліктіѕ сканерленген кґшірмесі тїрінде электронды сўранысќа тіркеледі;
      4) жеѕілдікті растайтын ќўжат немесе мјлімет (мїгедектігі туралы мјліметтерді ўсыну; ол бар болса мектепке дейінгі ўйымєа бірінші кезекке жолдама алу) – ќўжат сканерленген кґшірме тїрінде электронды сўранысќа тіркеледі;
      5) мекен-жай аныќтамасы туралы мјлімет.
      Мемлекеттік электронды аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілдерініѕ біреуініѕ) жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ мјліметтерін ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден электронды цифрлы ќол ќойылєан электронды ќўжаттар нысанында портал арќылы алады.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін толтырылатын бланкілер (ґтініші нысандары) ујкілетті органныѕ фойесіндегі їстелдіѕ їстіне орналастырылады немесе ујкілетті органныѕ мамандарында болады.
      Орталыќтарда мемлекеттік ќызметті алу їшін толтырылатын ґтініш бланкілері кїту залындаєы арнайы їстелдерде немесе орталыќтыѕ ќызметкерінде/лауазымды тўлєада болады, сондай-аќ «Орталыќ» РМК-ніѕ www.con.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылады.
      Портал арќылы мемлекеттік ќызметті алу їшін электронды сўраныстар нысанын толтыру ќажет.
      13. Ќўжаттар ќабылдауды:
      1) ујкілетті органєа жїгінген жаєдайда – білім бґлімініѕ маманы жїзеге асырады;
      2) орталыќта – ќўжаттарды ќабылдау «кедергісіз» ќызмет кґрсету арќылы операциялыќ залда;
      3) порталда – электронды сўраныс мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінде» жїзеге асырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ тиісті ќўжаттарды тапсыру кезінде:
      1) ујкілетті органєа жїгінген жаєдайда – мектепке дейінгі балалар ўйымына жолдама, мектепке дейінгі ўйымда орын болмаєан жаєдайда мемлекеттік ќызметтіѕ кезектілігі кґрсетілген кезекке ќойылєаны туралы туралы хабарлама беріледі;
      2) орталыќќа жїгінген жаєдайда – мемлекеттік ќызметті алушыєа барлыќ тиісті ќўжаттардыѕ ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі, онда:
      сўраныстыѕ нґмірі мен ќабылданєан кїні;
      сўраныс жасалєан мемлекеттік ќызмет тїрі;
      ќосымша берілген ќўжаттар саны мен атаулары;
      ќўжаттарды беру кїні (уаќыты) мен орны;
      ќўжаттарды ресімдеуге сўранысты ќабылдаєан орталыќ ќызметкерініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты;
      мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, ујкілетті ґкілдіѕ тегі, аты, јкесініѕ аты жјне олардыѕ байланыс телефондары кґрсетіледі.
      3) портал арќылы жїгінген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ порталдаєы «жеке кабинетіне» мемлекеттік ќызметті алушыныѕ мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесін алатын кїні мен уаќыты кґрсетілген мемлекеттік ќызмет кґрсетуді ўсыну їшін сўранысты ќабылдау туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа дайын ќўжаттарды беру:
      1) ујкілетті органєа жеке ґзі жїгінгенде кезектілік нґмері кґрсетілген баланы мектепке дейінгі ўйымєа есепке ќою туралы хабарлама немесе жолдама беріледі;
      2) орталыќта мемлекеттік ќызметті алушыєа дайын ќўжаттарды беруді ќолхатта кґрсетілген мерзімніѕ негізінде «терезелер» арќылы орталыќтыѕ ќызметкері жїзеге асырылады.
      Егер мемлекеттік ќызметті алушы ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесін білуге белгіленген мерзімде келмесе, орталыќ оларды бір ай ішінде саќтауды ќамтамасыз етеді, одан кейін оларды ујкілетті органга жібереді;
      3) порталдаєы «жеке кабинетте» – сўранысты ґздігінен жіберген жаєдайда жїзеге асырылады.
      16. Мынадай жаєдайларда, егер:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес талап етілген барлыќ ќўжаттар тапсырылмаса (мемлекеттік ќызметті алушы кґрсетілген кемшіліктерді жойєан жаєдайда ґтініш жалпы негіздерде ќарастырылады);
      2) «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 40-бабында ќарастырылєан негіздер бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.
      Орталыќ ќызметкері ќўжаттарды ќабылдаудан бас тарќан жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыєа жетіспейтін ќўжаттар тізбесі кґрсетілген ќолхат береді.
      Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауапты мемлекеттік органда немесе порталдаєы «жеке кабинетінде» электронды ќўжат нысанында осы стандарттыѕ 7-тармаєында белгіленген мерзімде алады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты ујкілетті органныѕ ќызметі мынадай ќаєидаттарєа негізделеді:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыєын саќтау;
      2) ќызметтік борышты атќару кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) мемлекеттік ќызметті алушылармен жўмыс барысында сыпайылыќ таныту;
      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат ўсыну;
      5) ґтініштерді ќарастыру кезінде лауазымды тўлєалар ќызметтерініѕ айќындылыєы;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпараттарды ќорєау жјне ќўпияда ўстау.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 7-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік органныѕ, мекеменіѕ немесе ґзге де субъектілердіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Орталыќ ќызметкерініѕ јрекеттеріне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіру їшін мемлекеттік ќызметті алушы телефоны осы стандартќа 3-ќосымшада кґрсетілген орталыќ басшысына жїгінеді..


      Сондай-аќ, орталыќ ќызметкерініѕ јрекеттеріне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты «электронды їкіметтіѕ» call-орталыєыныѕ аќпараттыќ-аныќтамалыќ ќызметініѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
      21. Кґрсетілген ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда шаєым мемлекеттік ќызмет кґрсететін орын бойынша ујкілетті орган басшысыныѕ атына немесе јкімдікке демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, 13.00-ден 14.00-ге дейінгі тїскі їзіліспен жўмыс кїндері саєат 09.00-ден 18.00-ге дейін беріледі. Ујкілетті орган басшыларыныѕ мекен-жайлары мен телефондары осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетілген.
      Ујкілетті органдардыѕ јрекеттеріне (јрекетсіздігіне) шаєым Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, 13.00-ден 14.00-ге дейінгі тїскі їзіліспен жўмыс кїндері саєат 09.00-ден 18.00-ге дейін, 010000, Астана ќаласы, Орынбор кґшесі, 8, «Министрліктер їйі» єимараты, 11-кіреберіс мекен-жайы бойынша беріледі.
      22. Ќызметкер/лауазымды тўлєа дґрекі ќызмет кґрсеткен жаєдайда:
      1) орталыќтыѕ ќызметкеріне шаєым орталыќтыѕ немесе ќарамаєында орталыќ бар «ХЌКО» РМК басшысыныѕ атына беріледі. Орталыќ басшыларыныѕ мекен-жайлары мен телефондары осы стандартќа 1 ќосымшада кґрсетілген. «ХЌКО» РМК мекен-жайы: 010000, Астана ќаласы, Республика даѕєылы, 43 «А», телефоны: 8 (7172) 94-99-95, интернет-ресурсы: www.con.gov.kz;
      2) ујкілетті органныѕ лауазымды тўлєасына шаєым ујкілетті органныѕ басшысына беріледі, мекен-жайы мен телефоны осы стандартќа 2-ќосымшада кґрсетілген;
      3) порталда, саll-орталыќтыѕ (1414) телефоны арќылы.
      23. Мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєымда тегі, аты, јкесініѕ аты (тўлєаны кујландыратын ќўжатта бар болєан жаєдайда), пошталыќ мекен-жайы мен кїні кґрсетіледі. Шаєымєа мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќолы ќойылуы тиіс. Шаєымды беру кезінде субъектініѕ атауы немесе іс-јрекеті шаєымдалатын лауазымды тўлєалардыѕ аты-жґні, ќызметі, ґтініштіѕ себептері мен талаптары кґрсетіледі.
      Ќажет болєан жаєдайларда мемлекеттік ќызметті алушы шаєымєа ујкілетті органныѕ мемлекеттік ќызметті сапасыз ўсынуын растайтын ќўжаттарды ќоса береді.
      25. Тўтынушыєа шаєымныѕ ќабылдану кїнi мен уаќыты, шаєымды ќабылдаєан адамныѕ тегі мен аты-жґні кґрсетiлген талон беріледі.
      Шаєымды ќарау нјтижелері туралы ґтініш берушіге жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Мемлекеттік ќызметті алушы порталынан электрондыќ ґтініш жіберілгеннен кейін «жеке кабинеттен» ґтініштіѕ мемлекеттік органда пысыќталу барысында жаѕартылатын ґтініш туралы аќпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, ќаралуы немесе ќаралудан бас тарту туралы жауап) ќолжетімді болады.

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына    


жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа 
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою»  
мемлекеттік ќызмет стандартына       
1-ќосымша                 

«Ќала (аудан) јкімдіктерініѕ білім бґлімдері»
мемлекеттік мекемелерініѕ тізімі

№ п/п

Бґлімдердіѕ атауы

Орналасќан мекен-жайы

Байланыс телефондары

1

2

3

4

Аќмола облысы

1.

«Аќкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќкґл ќаласы, Бегелдинов кґшесі, 10

8 (716 38) 228-47

2.

«Аршалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аршалы ауылы, Республика кґшесі, 30

8 (716 44) 225-14

3.

«Астрахань ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Астрахан ауылы, Јл-Фараби кґшесі, 50

8 (716 41) 236-84

4.

«Атбасар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атбасар ќаласы, Ујлихов кґшесі, 11

8 (716 43) 242-72

5.

«Бўланды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Макинск ќаласы, Некрасов кґшесі, 19

8 (716 46) 213-87

6.

«Егіндікґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Егіндікґл ауылы, Победа кґшесі, н/ж

8 (716 42) 213-51

7.

«Еѕбекшілдер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степняк ќаласы, Ленин кґшесі, 68

8 (71639) 216-20

8.

«Ерейментау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ерейментау ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 10

8 (716 33) 216-64

9.

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ќаласы, Дружба кґшесі, 1

8 (716 47) 214-86, 215-69

10.

«Жаќсы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаксы ауылы, Дружба кґшесі, 3

8 (716 35) 217-04

11.

«Жарќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Державинск ќаласы, Ленин кґшесі, 30

8 (716 48) 929-43

12.

«Зеренді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеренді ауылы, Ленин кґшесі, 43

8 (716 32) 226-02

13.

«Ќорєалжын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќорєалжын ауылы Болєанбаев кґшесі, 14

8 (716 37) 221-98

14.

«Сандыќтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балкашино ауылы, Ленин кґшесі, 120

8 (716 40) 917-01

15.

«Целиноград ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќмола ауылы, Гагарин кґшесі, 15

8 (716 51) 312-06, 311-33

16.

«Шортанды аудандыќ јкімініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шортанды ауылы, Абылайхан кґшесі, 22

8 (716 31) 215-04, 211-44

17.

«Щучинск ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Щучинск ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

8 (716 36) 458-88

18.

«Степногорск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степногорск ќаласы, 4 мґлтекауданы,1 їй

8 (716 45) 619-09

19.

«Кґкшетау ќаласы јкімідігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Ќўдайбердиев кґшесі, 57

8 (7162) 401-364

Аќтґбе облысы

1.

«Алєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алєа ќаласы, 4 мґлтекаудан, 7 «а» їй

8 (71337)318-76, 333-46, 541-95

2.

«Јйтеке би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Комсомол ауылы, Жїргенов кґшесі, 52

8 (713 39) 215-35, 216-80

3.

«Байєанин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байєанин ауылы, Ќонаев кґшесі, 36

8 (713 45) 225-56, 228-50

4.

«Ырєыз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ырєыз ауылы, Јбілхайыр хан даѕєылы, 52

8 (713 43) 213-77, 215-63

5.

«Ќарєалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бадамша ауылы, Цыбульчик кґшесі, 2

8 (713 42) 215-33, 230-02

6.

«Ќобда ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќобда ауылы, Достыќ кґшесі,53

8 (713 41) 215-33, 214-39

7.

«Мјртґк ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мјртґк ауылы, Сейфуллин кґшесі, 36

8 (713 31) 216-33, 215-49

8.

«Мўєалжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќандыаєаш ќаласы Гагарин кґшесі,6

8 (713 33) 362-01, 367-22

9.

«Темір ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шўбарќўды ауылы,Киреев кґшесі, 4

8 (713 46) 227-48, 227-84

10.

«Ойыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ойыл ауылы, Жолмырзаев кґшесі, 3

8 (713 32) 217-44, 217-32

11.

«Хромтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Хромтау ќаласы, Спортивный бўрылысы, 2

8 (713 36) 216-51, 216-52

12.

«Шалќар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шалќар ќаласы, Кґтібар ўлы кґшесі, 84

8 (713 35) 213-36, 231-93

13.

«Аќтґбе ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесіе»

Аќтґбе ќаласы, Алтынсарин кґшесі, 2

8 (7132) 211605, 211580

Алматы облысы

1.

«Алакґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їшарал ќаласы Ќонае кґшесі, 50

8 (728 33) 210-33, 225-64

2.

«Аќсу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жансїгір поселкісі, Желтоќсан кґшесі, 5

8 (728 32) 215-80, 222-90

3.

«Балќаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баќанас ауылы,Ќонаев кґшесі,72

8 (728 73) 913-70, 918-53

4.

«Еѕбекшіќазаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есік ќаласы, Алматы кґшесі, 312

8 (728 75) 453-57, 415-50

5.

«Ескелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабўлаќ п, Оразбеков кґшесі, 31

8 (728 36) 312-00, 307-74

6.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынаєаш ауылы, Мјжітов кґшесі, 4

8 (728 70) 228-51, 233-48

7.

«Іле ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґтеген батыр п, Титов кґшесі, 33

8 (728)52-235-05, 236-94

8.

«Ќаратал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їштґбе ќаласы, Молдаєўлова кґшесі, 67

8 (728 34) 215-36, 213-82

9.

«Ќарасай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаскелеѕ ќаласы, Ќабанбай батыр кґшесі, н/ж

8(728 71) 210-80, 220-37

10.

«Кербўлаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыґзек п, Тимирязев кґшесі,1

8 (728 40) 320-68, 314-34

11.

«Кґксу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балпыќ би, Мырзабеков кґшесі, 38

8 (728 38) 217-61, 202-95

12.

«Панфилов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаркент ќаласы, Розыбакиев кґшесі, 22

8 (728 31) 507-69, 517-75

13.

«Райымбек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кеген ауылы, Момышўлы кґшесі, 19

8 (728 77) 212-52, 214-50

14.

«Саркант ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саркант ќаласы, Тынышбаев кґшесі, 8

8 (728 39) 227-39, 213-04

15.

«Талєар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талєар ќаласы, Ќонаев кґшесі, 65

8 (728 74) 214-00, 236-89

16.

«Ўйєыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шонжы ауылы, Исмаилов кґшесі, 70

8 (728 78) 228-25, 217-04

17.

«Ќапшаєай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќапшаєай ќаласы, Жамбыл кґшесі, 13

8 (728 72) 422-65, 411-76

18.

«Текелі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Текелі ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

8 (728 72) 425-24, 447-70

19.

«Талдыќорєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талдыќорєан ќаласы, Абай кґшесі, 256

8 (728 22) 710-00, 707-08

Атырау облысы

1.

«Атырау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Азаттылыќ алаѕы, 65 А

8(712 23)548-47, 328209

2.

«Жылыой ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлсары ќаласы, Јбдрахманов кґшесі, 47

8(712 37) 214-85

3.

«Индер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Индер п, Конаев кґшесі, 18

8(712 34) 210-50

4.

«Махамбет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Махамбет ауылы, Махамбета кґшесі, 13

8(712 36) 210-21

5.

«Исатай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќќыстау ауылы, Егемен Ќазаќстан кґшесі,7

8(712 31) 204-57

6.

«Маќат ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маќат п, Железнодорожная кґшесі, 5

8(71239)300-13

7.

«Ќўрманєазы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ганюшкино ауылы, Кушекбаев кґшесі, 25

8(712 33) 204-99

8.

«Ќызылќоєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Миялы ауылы, Карабалин кґшесі, 24

8(712 38) 211-75

Шыєыс Ќазаќстан облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Карауыл ауылы, Ќўтжанов кґшесі, 1

8 (722)52-918-17

2.

«Аягґз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аягґз, Момышўлы кґшесі, 58

8 (722 37) 315-34

3.

«Бесќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Большая Владимировка ауылы, Сейфуллина кґшесі, 162

8 (722 36) 914-44

4.

«Бородулиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бородулиха, ауылы Тїсіпжанов кґшесі, 39

8 (722 51) 291-77

5.

«Глубокое ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Глубокое п, Пирогов кґшесі, 6

8 (722 31) 215-33

6.

«Жарма ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Георгиевка ауылы, Ленин кґшесі, 101

8 (722 47) 619-74

7.

«Зайсан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зайсан ќаласы, Жанкелді кґшесі, 54

8 (722 40) 217-88

8.

«Зырянов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зырянов ќаласы, Киров кґшесі, 54

8 (722 35) 400-69

9.

«Ќатон-Ќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їлкен Нарым ауылы, Абылайхан кґшесі,109

8 (722 41) 214-40

10.

«Кґкпекті ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкпекті ауылы, Раев кґшесі, 44

8 (722 48) 273-11

11.

«Курчатов ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Курчатов ќаласы, Ленин кґшесі, 10

8 (722 51) 257-45

12.

«Кїршім ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кїршім ауылы, Момышўлы кґшесі, 85

8 (722 39) 331-43

13.

«Ридер ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ридер ќаласы Семипалатинская кґшесі, 10

8 (722 36) 424-98

14.

«Семей ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Семей ќаласы, Интернациональная кґшесі, 8

8 (722 25) 225-40

15.

«Тарбаєатай а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсуат ауылы, Абылайхан кґшесі, 14

8 (722 46) 220-16

16.

«Ўлан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Молодежный п, 1 їй

8 (722 38) 273-45

17.

«Їржар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їржар ауылы, Жамбыл кґшесі, 19

8 (722 30) 213-78

18.

«Шемонаиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шемонаиха ќаласы, Чапаев кґшесі, 35

8 (722 32) 317-04

19.

«Ґскемен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, Урицкий кґшесі, 10а

8 (722 22) 411-91

Жамбыл облысы

1.

«Байзаќ а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі, 104

8(726 37) 218-67

2.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аса ауылы, Абай кґшесі,121

8(726 33) 211-54

3.

«Жуалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Момышўлы ауылы, Жамбыл кґшесі, 273

8(726 35) 211-70

4.

«Ќордай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќордай ауылы, Жібек жолы кґшесі, 273

8(726 36) 210-94

5.

«Мерке ауданы јкімдігініѕ бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мерке ауылы, Исмаилов кґшесі, 146

8(726 32) 217-86

6.

«Мойынќўм ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байќадам ауылы, Рысќўлбеков кґшесі, 133

8(726 42) 243-36

7.

«Т. Рысќўлов атындаєы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлан ауылы, Жібек жолы кґшесі,1

8(726 31) 212-39

8.

«Талас ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратау ќаласы, Алексеев кґшесі, 3

8(726 44) 609-19

9.

«Сарысу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕатас ќаласы, Жібек жолы кґшесі, 31

8(726 34) 630-32

10.

«Шу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тґле би ауылы, Тґле би кґшесі, 240

8(726 38) 321-94

11.

«Тараз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тараз ќаласы, Аскаров кґшесі, 47

8(726 24) 316-79

Батыс Ќазаќстан облысы

1.

«Аќжайыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Чапаево ауылы, Ќонаев кґшесі,72

8(711 36) 924-46

2.

«Бґкейорда ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сайхын ауылы, Жароков кґшесі, 29

8(711 40) 211-12

3.

«Бґрлі а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсай ќаласы, Шјкенов кґшесі, 4

8(711 33) 223-32

4.

«Жаѕаќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќала ауылы, Дружбы народов кґшесі, 42

8(711 41) 222-50

5.

«Жјнібек а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жјнібек ауылы, Ихсанов кґшесі, 93

8(711 35) 214-74

6.

«Зеленов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Периметное ауылы, Гагарин кґшесі, 71

8(711 30) 231-76

7.

«Казталов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Казталов ауылы, Шарафутдинов кґшесі 3

8(711 44) 316-80

8.

«Ќаратґте ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратґбе ауылы, Ќўрманєалиев кґшесі, 18

8(711 45) 313-08

9.

«Сырым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жымпиты ауылы, Казахстанская кґшесі, 14

8(711 34) 313-06

10.

«Тасќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тасќала ауылы, Абай кґшесі, 23

8(711 39) 210-92

11.

«Теректі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федорово ауылы, Бойново кґшесі,18

8(711 32) 230-54

12.

«Шыѕєырлау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шыѕєырлау ауылы, Ќылышев кґшесі, 89

8(711 37) 336-37

13.

«Орал ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Дружба кґшесі, 145

8(711 25) 086-47

Ќараєанды облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Абай ќаласы, К.Маркс кґшесі, 43

8(721 31) 437-69, 433-78

2.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Бґкейхан даѕєылы,10

8(721 37) 213-99

3.

«Бўхаржырау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ботаќара п, Абылайхан кґшесі, 36

8(721 54) 211-43, 212-16, 219-91

4.

«Жаѕаарќа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атасу ауылы, Сейфуллин кґшесі,10

8(721 30) 274-98,265-02

5.

«Ќарќаралы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарќаралы ќаласы Ленин кґшесі, 55

8(321 46) 321-82,

329-22


6.

«Нўра аудандыќ јкімініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Киевка п, Тјуелсіздік кґшесі, 41

8(721 44) 226-40,

7.

«Осакаров ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Осакаров п, Целинная кґшесі, 3а

8(321 49) 413-73, 41573

8.

«Ўлытау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Улытау ауылы, Бўлќышев кґшесі,19

8(721 35) 212-95,

214-27


9.

«Шет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай кґшесі,14

8(721 31) 215-11, 215-82, 214-41

10.

«Балхаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балхаш ќаласы, Ујлиханов кґшесі, 5

8(710 36) 462-37, 462-38

11.

«Жезќазєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жезќазєан ќаласы, Алаш хан алаѕы, 1

8(710 7) 12-399,

12-787


12.

«Ќараєанды ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Мичурин кґшесі,3/1

8(7212) 415-079, 424778

13.

«Ќаражал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаражал ќаласы, 25-ші орам, 23 їй

8(71032) 269-00

14.

«Приозерск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Приозерск ќаласы, Пушкин кґшесі,7

8(710 39) 530-92

15.

«Саран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саран ќаласы, Жамбыл кґшесі, 65

8(721 37) 405-55,

239-90


16.

«Сјтбаев ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сјтпаев ќаласы, Сатпаев даѕєылы,111

8(710 63) 379-34

17.

«Теміртау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Теміртау ќаласы, Димитрова кґшесі, 11/1

8(721 39) 854-82,

984963


18.

«Шахтинск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шахтинск ќаласы, Абай даѕєылы, 58б

8(721 56) 550-95,

552-38


Ќызылорда облысы

1.

«Ќызылорда ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Тажибаев кґшесі, н/ж

8(724 22) 762-16

2.

«Арал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арал ќаласы, Школьная кґшесі, 35

8(724 33) 216-70

3.

«Ќазалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јйтеке би ауылы, Жаѕаќожа батыр кґшесі,11

8(724 38) 221-84

4.

«Ќармаќшы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жосалы ст-ы, Рысќўлов кґшесі, 21

8(724 37) 221-84

5.

«Жалаєаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жалаєаш ауылы, Желтоќсан кґшесі, 3

8(727 31) 314-48

6.

«Сырдария ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тереѕґзек ауылы, Жамбыл кґшесі, 18

8(724 36) 217-78

7.

«Шиелі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шиелі п, Рысќўлов кґшесі, 19

8(724 32) 414-16

8.

«Жаѕаќорєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќорєан ауылы, Аманкелді кґшесі н/ж

8(724 36) 223-36

Ќостанай облысы

1.

«Алтынсарин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Силантьевка ауылы, Шипин кґшесі, 1

8(71445)-2-12-548(71445)-2-11-84

2.

«Аманкелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аманкелді ауылы, Б. Майлин кґшесі, 14

8(71440)-2-15-83 8(71440)-2-12-68

3.

«Јулиекґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јулиекґл ауылы Ленин кґшесі, 29

8(71453)-2-11-40

4.

«Денисов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Денисовка ауылы, Калинин кґшесі, 5

8(71434)-9-13-06 8(71434)-9-26-01

5.

«Жанкелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Торєай ауылы, Алтынсарин кґшесі, 4

8(71439)-2-11-62 8(71439)-2-15-77

6.

«Жітіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жітіќара ќаласы, 4 мґлтекаудан, 27

8(71435)-2-30-37 8(71435)-2-49-77

7.

«Ќарабалыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабалыќ ауылы, Ленин ауылы, 9

8(71441)-3-31-76 8(71441)-3-23-22

8.

«Ќамысты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќамысты ауылы, Ленин кґшесі, 22

8(71437)-2-16-52 8(71437)-2-10-71

9.

«Ќарасу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарасу ауылы, Исаков ауылы, 68

8(71452)-2-14-80

10.

«Ќостанай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Затобольск ауылы, Школьная ауылы, 40

8(71455)-2-18-47 8(71455)-2-42-48

11.

«Меѕдіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Боровское ауылы, Школьная кґшесі, 6

8(71443)-2-22-71 8(71443)-2-16-89

12.

«Науырзым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараменді ауылы, Ш. Жанібек кґшесі, 1

8(71454)-2-14-49

13.

«Сарыкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкґл ауылы, Ленин кґшесі, 91

8(71451)-2-17-43

14.

«Таран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Таран ауылы, Калинин кґшесі, 60

8(71436)-3-67-54

15.

«Ўзынкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынкґл ауылы, Абылай хан кґшесі, 38

8(71444)-2-42-35

16.

«Федоров ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоровка ауылы, Ленин кґшесі, 14

8(71442)-2-19-04 8(71442)-2-19-50

17.

«Арќалыќ ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арќалыќ ќаласы, Абай даѕєылы, 29

8(71430)-7-09-36 8(71430)-7-19-50

18.

«Ќостанай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Байтўрсынов кґшесі, 68

8(7142)-50-30-03

19.

«Лисаковск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лискаковск ќаласы, 2 мґлтекаудан, 8 їй

8(71433)-3-26-918(71433)-3-43-61

20.

«Рудный ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Рудный ќаласы, Ленин кґшесі, 30

8(71431)-4-65-178(71431)-4-67-78

Маѕєыстау облысы

1.

«Аќтау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтау ќаласы, 4 мґлтекаудан

8(729 23) 365-51

2.

«Жаѕаґзен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаґзен ќаласы, «Шўєыла» мґлтекаудан, ќалалыќ ББ єимараты

8(729 34) 317-52

3.

«Бейнеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бейнеу ауылы, Тажиев кґшесі, Јкімшілік єимараты

8(729 32) 210-46

4.

«Ќараќия ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўрыќ ауылы, Батыр кґшесі, 2

8(729 37) 213-54

5.

«Тїпќараєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Форт-Шевченко ќаласы, Ќызылбаев кґшесі, 5

8(729 38) 227-49

6.

«Маѕєыстау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шетпе ауылы, Орталыќ алаѕ, 1

8(729 31) 216-65

7.

«Мўнайлы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мўнайлы ауылы, Ќоєамдыќ ўйымдар їйі

8(729 24) 661-62

Павлодар облысы

1.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Кривенко кґшесі, 25

8(718 23) 209-50

2.

«Аќсу ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу ќаласы, Камзин кґшесі, 14

8(718 37) 512-12

3.

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Екібастўз ќаласы, Ленин кґшесі, 101

8(718 77) 716-92

4.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Абай кґшесі, 77

8(718 41) 215-77

5.

«Баянауыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баянауыл ауылы, Јуезов кґшесі, 19

8(718 40) 915-36

6.

«Железин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Железин ауылы, Квитков кґшесі, 7

8(718 31) 220-80

7.

«Ертіс ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ертіс ауылы, Елгин кґшесі, 4

8(718 32) 211-40

8.

«Ќашыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќашыр ауылы, Ленин кґшесі, 236

8(718 33) 215-85

9.

«Лебяжі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лебяжі ауылы, Мир кґшесі, 1

8(718 39) 217-86

10.

«Май ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Май ауылы, Абылай хан кґшесі, 24

8(718 38) 917-70

11.

«Успен ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Успен ауылы, Петровский кґшесі, 17

8(718 34) 910-69

12.

«Шарбаќты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шарбаќты, Советов кґшесі, 53

8(718 36) 217-77

13.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Толстой кґшесі, 22

8(718 23) 294-84

Солтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Айыртау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саумалкґл ауылы, 20-мґлтекаудан

8(715 33) 271-56

2.

«Аќжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талшыќ ауылы, Целинный кґшесі, 13

8(715 46) 221-74

3.

«Аќќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Смирнов ауылы,Труд кґшесі, 16

8(715 32) 220-38

4.

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Явленка ауылы, Ленина кґшесі, 12

8(715 43) 210-37

5.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Пресновка ауылы, Шайкин кґшесі, 30

8(715 44) 200-01

6.

«М. Жўмабаев атындаєы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Булаев ќаласы, С.Мўќанов кґшесі, 34

8(715 31) 201-66

7.

«Ќызылжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бішкїл п, Молодежная кґшесі, 2

8(715 38) 211-63

8.

«Мамлют ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мамлют ауылы, А.Ќўнанбаев кґшесі, 5

8(715 41) 225-38

9.

«Є. Мїсірепов атындаєы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Новоишим п, Школьная кґшесі, 19

8(715 35) 221-02

10.

«Тайынша ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі"

Тайынша ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 206

8(715 36) 210-75

11.

«Тимирязов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тимирязев ауылы, Ујлиханов кґшесі, 25

8(715 37) 205-85

12.

«Ујлиханов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кішкенекґл ауылы, Жамбыл кґшесі, 76

8(715 42) 220-83

13.

«Шал аќын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сергеев ќаласы, Желтоќсан кґшесі, 14

8(715 34) 220-48

14.

«Петропавл ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 23

8(715 24) 605-61

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Арыс ќалалыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Арыс ќаласы, Ибрагимов кґшесі, 35

8(725 40) 217-01, 226-82

2.

«Бјйдібек аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шаян ауылы, Тасболатов кґшесі, 1

8(725 48) 215-52

3.

«Ќазыєўрт аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Ќазыєўрт ауылы, Ќонаев кґшесі н/ж

8(725 39) 228-00

4.

«Маќтаарал аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Жетісай ќаласы, Яссауи кґшесі, 3

8(725 34) 652-65

5.

«Ордабасы аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Темірлан ауылы, Рысќўлов кґшесі,17

8(725 30) 221-21

6.

«Отырар аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шјуілдір ауылы, Жібек жолы, н/ж

8(725 44) 214-51

7.

«Сайрам аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Аќсу ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

8(725 31) 214-51

8.

«Сарыаєаш аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Сарыаєаш ќаласы, Ўманов кґшесі,10

8(725 37) 214-93

9.

«Созаќ аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

8(725 46)422-21

10.

«Тґле би аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Ленгір ќаласы, Тґле би кґшесі, 294

8(72547) 616-22

11.

«Тїлкібас аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Т. Рысќўлов ауылы, Ќонаев кґшесі, 44

8(725 38) 521-21

12.

«Тїркістан аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Тїркістан ќаласы, Јйтеке Би кґшесі, 29

8(725 33) 430-67

13.

«Шардара аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шардара ќаласы, Шардара тўйыќ кґшесі, н/ж

8(725 35) 221-51

14.

«Кентау ќалалыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Кентау ќаласы, Ќонаев кґшесі, 10 «а»

8(725 36) 300-50, 325-41

15.

«Шымкент ќалалыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шымкент ќаласы, Жангельдин кґшесі, 42

8(7252) 542787

Астана ќаласы

1.

Астана ќаласы јкімдігініѕ білім басќармасы

Астана ќаласы, Бейбітшілік кґшесі, 11

8 (7172) 556875

Алматы ќаласы

1.

«Јуезов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Алтынсарин даѕєылы, 23

8(727)-2-298-2831

2.

«Бостандыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Айманов кґшесі, 191

8(727)-2 275-24-75

3.

«Жетісу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Жібек жолы кґшесі, 115

8(727)-2-279-25-87

4.

«Алатау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, «Ўлжан»-1 мґлтекауданы, ОШ-152

8(727)-2- 271-10-91

5.

«Алмалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Бґгенбай батыр кґшесі, 260

8(727)-2-375- 82-37

6.

«Медеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Пушкин кґшесі, 72

8(727)-2- 293-91-61, 291-73-01

7.

«Тїрксіб ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Шолохов кґшесі, 28

8(727)-2-234-10-50

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына    
жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа 
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою»  
мемлекеттік ќызмет стандартына       
2-ќосымша                 


Каталог: files -> services2
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
services2 -> Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi, жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн бiлiм және ғылым саласындағы мемлекеттiк қызмет стандарттарын бекiту туралы
services2 -> Ұсыну үшін құжаттар қабылдау мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер
services2 -> Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту
services2 -> «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру»
services2 -> Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы, сондай-ақ елді мекендердегі автомобиль жолдарының жолақ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет