«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»бет12/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

_____________________________      _____ жылғы "___"__________
     (Орналасқан жері)

      Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын______________________


                                   (Тапсырыс берушінің толық атауы)
атынан____________________________________________________________,
       (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
бір тараптан және бұдан әрі Ґнім беруші деп аталатын,
____________________________________________________________ атынан
      (ґнім беруші - конкурс жеңімпазының толық атауы)
___________________________________________ негізінде әрекет ететін
        (Жарғы, Ереже және т.с.с.)
__________________________________________________________________
      (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
 
екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және ___жылғы "__"_______ ґткен Мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір кґзден тәсілімен) қорытындыларының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына тґмендегі келісімге келді:
      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы кґрсетілсін) Тапсырыс беруші үшін мемлекеттік сатып алуды (жұмыстардың қысқаша сипаттамасы) жариялады  және Мердігердің (сомасы сандармен және жазумен кґрсетілсін) (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мґлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық ґтінімін қабылдады.
      2. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады (жобаның аты, объектінің атауы мен орналасқан жері)
      Бас жобалаушы (ұйымның атауы мен мекен-жайы)
__________________________________________________________________
      3. Осы Шартта тґменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:
      1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;
      2) "Бас мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде кґзделген жағдайларда);
      3) "Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)" - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бґлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;
      4) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жґніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;
      5) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта кґзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;
      6) "Учаске" - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бґлінген аумақты білдіреді;
      7) "Шарттың құны" - Шарттың Мердігер ґзінің конкурстық ґтінімінде кґрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;
      8) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының ґзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жґндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен ґзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;
      9) "Уақытша құрылыстар" - Объектінің құрылысын салу мен жґндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;
      10) "Материалдар" - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
      11) "Жабдық" - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;
      12) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;
      13) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;
      14) "Ґзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген ґзгерістер;
      15) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бґлігі;
      16) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.
       Ескерту. 3-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      4. Тґменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бґлігі болып табылады, атап айтқанда:
      1) осы Шарт;
      2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;
      3) техникалық ґзіндік ерекшелік;
      4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету (бұл тармақша, егер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада кґзделген болса кґрсетіледі);
      5) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары (сызбалардың нґмірлері мен олардың күндері кґрсетілсін):
      Құжат
      Атауы
      Нґмірі және күні
      6) Толықтырулар (осындайлар болса):
      Құжат
      Атауы
      Нґмірі мен күні
      7) Ґзге де құжаттар: (Тапсырыс беруші Шарттың құжаттарына енгізгісі келетін қосымша құжаттар кґрсетілсін)
      ____________________________________________________
      ____________________________________________________
      5. Ереженiң 158-тармағында кґрсетiлген жағдайларда және мґлшерде Ґнiм берушi Шарт жасасқан күнінен бастап он жұмыс күнi iшiнде Шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзеді. Ґнiм берушi Шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:
      1) Тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында кґзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;
      2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.
      Ескерту. 5-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      6. Ґнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бґлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Ґнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда кґзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.
      7. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындармен мемлекеттік сатып алу шарты бір қаржы жылынан астам мерзімге мемлекеттік сараптамадан ґткен жобалау-сметалық құжаттамада оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылда (жылдарында) кґзделген жұмыстарды сатып алған жағдайда жасалуы мүмкін.
      Бұл ретте, қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан астам мемлекеттік сатып алу туралы мұндай шарттарға жоғарыда кґзделген жағдайларда, бәсекелестік негізде ґткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталған ґнім берушілермен ғана рұқсат етіледі.
      Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар басқару органы немесе кґрсетілген тұлғалардың жоғарғы органы бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарда) оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылға (жылдарына) белгіленген іс-шараларды орындау үшін қажетті жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасулары мүмкін.
       Ескерту. 7-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.
      8. Мердігер осы Шартта кґзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.
      8-1. Отандық жұмыстарды берушілермен мемлекеттік сатып алу туралы шарт алдын ала ақы тґлеу және жұмыстарды жүзеге асырғаны үшін толық ақы тґлеу туралы шартты қамтуы тиіс, бұл ретте толық ақы тґлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
      Ескерту. Қосымша 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыcымен.
      8-2. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Кеден одағы кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді тґлеу шарттарын қамтуы тиіс.
      Ескерту. 5-қосымша 8-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 21.06.2013 № 641 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      9. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.
      10. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады.
      Шартты тґрелiк сотта қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиiс.
      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      11. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Заңмен кґзделген жағдайда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа ґзгерiстер енгiзу шартын кґздеуi тиiс.
      Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) ґнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын ґзгертетiн ґзгерiстердi Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында кґзделмеген негiздер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.
      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      12. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.
      13. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы кґлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бґлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын ґзгертпейді.
      14. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер ґзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.
      15. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жґндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты "Дайын тапсыру" шартымен ґткізілген кезде бұл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).
      16. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде кґрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
      17. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін кґрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.
      18. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және ґз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ ґз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.
      19. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, кґтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада кґрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.
      20. Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді.
      Сақтандыру объектілері және сомасы __________________________
__________________________________________________________________
(жабдықтар беруді сақтандыру, адамдарды және т.б. сақтандыру)
      21. Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттарын Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнге дейін ұсынуы тиіс.
      22. Егер Мердігер талап етілетін сертификаттарды ұсынбаса, Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізуі және осы шығыстарды Шарттың құнынан ұстауы мүмкін.
      23. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарын ешқандай ґзгерте алмайды.
      24. Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.
      25. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және ґлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа ґтейді.
      26. Мердігер Объектідегі жұмыстар ґндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.
      27. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бґлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бґлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.
      28. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.
      29. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссґздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.
      30. Егер осындай ресми емес келіссґздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Ґнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.
      31. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жґніндегі ґз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бґлігін тоқтату туралы ґкім бере алады.
      32. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші кґрсетілген жеті күн мерзім ґткеннен кейін ґзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде кґрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші ґзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты ґз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге тґленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары ґтемін қоса алғанда, кґрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін ґзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге тґлеуге тиісті сома кґрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы ґз қаражатынан тґлеуге міндетті.
      33. Мердігер_____________________ мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық ґтініміне сәйкес тґлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың ґндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
      34. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада кґрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.
      35. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердiгер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.
      36. Мердігер ґз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бґлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
      37. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.
      38. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін кґрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.
      39. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші кґрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.
      40. Ақы тґлеу нысаны________________________________________
                           (аудару, қолма-қол есептеу және т.б.)
      41. Тґлемдердің түрлері мен мерзімі_________________________
(тґлемдердің қалай жүргізілетіні және тґлеу мерзімі кґрсетілсін: аванстық тґлем, ағымдағы тґлемдер, соңғы тґлемақы)
      42. Ақы тґлеу алдындағы қажетті құжаттар:____________________
(шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі немесе т.с.с.)
      43. Тапсырыс беруші Мердігерге___сомада аванстық тґлем (алдын ала тґлеу) жүргізуі мүмкін. Мердігер тґленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы тґлеуге ғана пайдалануы тиіс.
      44. Тапсырыс беруші аванстық тґлемдерді жүзеге асырған жағдайда ай сайынғы тґлемдерден____орындалған жұмыстардың кґлеміне тепе-тең мґлшерде аванстық тґлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі. Тґлем мерзімі____.
      45. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта кґрсетілген мерзімде тґлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі ґткен әрбір күн үшін____тиесілі сомасының____0,1 %-ы мґлшерінде кідіртілген тґлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын тґлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі тґлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы тґлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы тґлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.
      46. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін ґзгертуге немесе Мердігерге ақшалай ґтемақы тґлеуге алып келеді:
      1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;
      2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды ґткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ ґткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;
      3) аванстық тґлем кешіктірілсе;
      4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.
      Ґтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.
      47. Ақшалай ґтемақы Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана тґленеді.
      Ескерту. 47-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыcымен.
      48. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың техникалық ґзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін тґмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз ґзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет кґрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды ґтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.
      Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті____жыл мерзімге береді.
      Ескерту. 48-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыcымен.
      49. Егер басқа тарап Шартта кґзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта кґрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.
      50. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:
      1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;
      2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі__________дейін жұмысты тоқтата тұрса;
      3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші кґрсеткен Ақауларды жоймаса;
      4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама_______________ күн ішінде күшін жоймаса;
      5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;
      6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде тґлемесе;
      7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада кґрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.
      51. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы тґлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге тґленуге жататын борышты құрайды.
      52. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі кґрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының кґлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
      53. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын тґлейді.
      54. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
      55. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:
      1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
      2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті ґнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер кґрсетсе;
      Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.
      56. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.
      57. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық кґлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы тґлеуді жүргізеді.
      58. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және ґзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, ґртке, ұрлауға және ґзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер ґзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің ґзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша ґтелуге жатпайды.
      59. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік кґтермейді және Мердігер қосымша ґтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және ґзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде ґзге де ақауларды жүзеге асырады.
      60. Мердігер ґнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Ґнімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші ґнім беруге, ґңдеуге, сақтауға және кґлік құралдарының тоқтап тұруына ақы тґлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да ґнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.
      61. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, тґсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер ґзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Бұл жағдайда Тапсырыс беруші кемінде бір жұмыс күні бұрын Мердігерді жұмыстардың басталған күнін және орнын кґрсете отырып, мұндай жұмыстардың жүзеге асырылуы туралы хабардар етуге міндетті. Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер кґтереді.
      Ескерту. 61-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыcымен.
      62. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың ґңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда кґрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер ґзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.
      63. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру кґзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде кґзделген болуы тиіс.
      64. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта кґзделген жұмыстарды орындау үшін негізді кґлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бґлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын ґзгерту үшін негіз болып табылады.
      65. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.
      66. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.
      67. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жґніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.
      68. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен ґткізіледі.
      69. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.
      70. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін кґрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.
      71. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде ґзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі ґткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.
      72. Осы Шарттың күніне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).
      73. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін (күн саны кґрсетілген) күнтізбелік күннен кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.
      73-1. Ґнім беруші (мердігер) жергілікті қамтуды конкурстық ґтінімге (болған кезде) сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.
      Ескерту. 73-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      74. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған кґлем үшін осы Шартта айтылған соманы тґлеуге міндеттенеді.
      75. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең кґрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге тґленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы тґлеу).
      76. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы тґлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жґніндегі ґзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
      77. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен ґзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ґзге де талаптар кґзделуі мүмкін.
      78. Мердігер конкурстық құжаттамада кґзделген нысанда, кґлемде және шарттарда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (егер осындай қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада кґзделсе).
      79. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында кґрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
      80. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

      Тапсырыс беруші                         Ґнім беруші


  _____________________________         ________________________
      (толық атауы)                           (толық атауы)
  _____________________________         ________________________
  _____________________________         ________________________
      (мекен-жайы)                              (мекен-жайы)
  _____________________________         ________________________
      (телефоны, факсы)                      (телефоны, факсы)
  _____________________________         ________________________
         (Т.А.Ә.)                                (Т.А.Ә.)
  _____________________________         ________________________
         (қолы)                                  (қолы)
  ________ж."__"__________              _________ж."___" _______

      М.О.                                   М.О.

      Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер үшін):_____________________
      Осы Мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Тапсырыс берушінің жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы үдерісінде Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Осы Шартты пайдалана отырып, Тапсырыс беруші конкурс қорытындылары негізінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ґз жобасын әзірлеуге тиіс. Бұл ретте осы Шартқа енгізілетін кез келген ґзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу жґніндегі заңнамасына, Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Мердігердің конкурстық ґтініміне және Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес болуы тиіс. Осы Шартта курсивпен бґліп кґрсетілген түсіндірулерді Тапсырыс беруші толтыруға тиіс.

                                                           Ережеге


                                                          6-қосымша

       Ескерту. 6-қосымшаға ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.      Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет