«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Конкурстық комиссияны, сарапшыныбет2/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Конкурстық комиссияны, сарапшыны
(сараптау комиссиясын) бекіту

      28. Конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізу рәсімдерін орындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әрбір конкурсқа жеке конкурстық комиссия құрады және конкурстық комиссияның хатшысын анықтайды.


      Конкурстық комиссия құру және конкурстық комиссияның хатшысын анықтау туралы шешімді тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын, жауапты хатшы ґкілеттігін жүзеге асыратын ґзге де лауазымды тұлға не оның міндетін атқаратын тұлға қабылдайды.
      Егер сатып алуды ұйымдастырушы болып тікелей тапсырыс берушінің ґзі не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру рәсімдерін орындауға және ґткізуге жауапты ґзінің құрылымдық бґлімшесінің атынан әрекет ететін болса, конкурстық комиссия құру және конкурстық комиссияның хатшысын анықтау туралы шешімді тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын, жауапты хатшы ґкілеттігін жүзеге асыратын ґзге де лауазымды тұлға не оның міндетін атқаратын тұлға қабылдайды.
      Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық комиссияның құрамына онымен келісім бойынша тиісті қызмет саласындағы уәкілетті органның ґкілдерін енгізе алады.
      Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелігін әзірлеу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзірлеу кезеңінде сараптау комиссиясын құра (сарапшыны тарта) алады.
       Ескерту. 28-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      29. Конкурстық комиссияның мүшелері конкурстық комиссияның тґрағасы, тґрағасының орынбасары және мүшелерi болып табылады. Тґраға болмаған уақытта оның функцияларын оны алмастыратын адам орындайды. Конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды құрауға және кемiнде үш адам болуға тиiс.


      Конкурстық комиссияның тґрағасы болып мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысының орынбасарынан тґмен емес лауазымды адам айқындалуы тиіс. Егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы болып тапсырыс беруші ґзі әрекет ететін болса, конкурстық комиссияның тґрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасарынан тґмен емес лауазымды адам айқындалуы тиіс. Егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы болып мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру рәсімдерін орындауға және ґткізуге жауапты ґзінің құрылымдық бґлімшесінің атынан тапсырыс беруші әрекет ететін болса, конкурстық комиссияның тґрағасы тапсырыс берушінің осы құрылымдық бґлімшесінің басшысынан тґмен емес лауазымды адам анықталуы тиіс.
       Ескерту. 29-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      30. Конкурстық комиссияның тґрағасы:


      1) конкурстық комиссияның жұмысын жоспарлауға және қызметіне басшылық жасауға;
      2) конкурстық комиссияның отырыстарында тґрағалық етуге;
      3) осы Ережеде кґзделген ґзге функцияларды жүзеге асыруға міндетті.

      31. Конкурстық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап әрекет етеді және конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап ґз қызметін тоқтатады.

      32. Конкурстық комиссияның отырысы конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы санының жай кґпшiлiгiнің қатысуы шартымен ґткізіледі және конкурстық комиссияның қатысып отырған мүшелерi және конкурстық комиссияның хатшысы қол қоятын хаттамамен ресiмделедi. Конкурстық комиссияның қандай да бiр мүшесi болмаған жағдайда конкурстық комиссия отырысының хаттамасында аталған фактіні растайтын құжатты қоса бере отырып, оның болмау себебi кґрсетiледi.
      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      33. Конкурстық комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады және егер оған конкурстық комиссияның отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жалпы санының кґпшілік даусы берілген болса, қабылданған болып саналады. Дауыстар тең болған жағдайда конкурстық комиссияның тґрағасы немесе ол болмаған жағдайда тґрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданған болып саналады. Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның кез келген мүшесі ерекше пікір білдіруге құқығы бар, ол жазбаша түрде айтылуы және конкурстық комиссия отырысының хаттамасына қоса берілуге тиіс.

      34. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшесі болып табылмайды және конкурстық комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.
      Конкурстық комиссияның хатшысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен ґткізуге жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының құрылымдық бґлімшесі лауазымды адамдарының қатарынан белгіленеді.
      Конкурстық комиссияның хатшысы:
      1) конкурстық комиссия отырысының күн тәртібін қалыптастырады, конкурстық комиссияны қажетті құжаттармен қамтамасыз етеді, конкурстық комиссияның отырысын ґткізуді ұйымдастырады;
      2) конкурстық ґтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасын, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы, конкурс қорытындылары туралы хаттаманы, сондай-ақ конкурстық комиссия отырыстарының басқа да хаттамаларын ресімдейді және оларға қол қояды;
      3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық комиссия қол қойған отырыстар хаттамаларын, сараптаманың (сараптау комиссиясының) қорытындысын жібереді;
      4) конкурстық ґтінімдерді ашқан сәттен бастап конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу құжаттарының және материалдардың сақталуын қамтамасыз етеді;
      5) осы Ережеде кґзделген ґзге де функцияларды жүзеге асырады.

      35. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыда әлеуетті ґнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін анықтау үшін тиісті бейіндегі мамандар болмаған жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сарапшылар ретінде мемлекеттік қызметшілерді ґтеусіз негізде, ал ґзге мамандарды тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы, сондай-ақ ґтеусіз негізде тартуы мүмкін.


      Сарапшы ретінде қандай да бір адамды тарту үшін мемлекеттік сатып алу мәніне оның қызмет бейінінің сәйкестігі міндетті шарт болып табылады.
      Сарапшыны ақылы негізде таңдауды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Заңға сәйкес жүзеге асырады.

      36. Бірнеше сарапшыны тартқан жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тартылған сарапшылардың қатарынан сараптау комиссиясын құрады және олардың арасынан сараптау комиссиясының басшысын анықтайды.

      37. Сарапшылар (сараптау комиссиясы) әлеуетті ґнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі мәніне сараптамалық қорытынды береді және конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Сарапшылардың (сараптау комиссиясының) қорытындысын, егер ол конкурстық құжаттамада кґзделген талаптар шегінде жасалған болса ғана оны конкурстық комиссия міндетті түрде ескереді. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, оған сарапшылар (сараптау комиссиясының мүшелері) қол қояды және конкурсқа қатысуға рұқсат туралы хаттамаға қоса беріледі.
      Сарапшы сараптау комиссиясының қорытындысымен келіспеген жағдайда, осындай сарапшы жазбаша түрде ерекше пікір білдіреді, ол сараптау комиссиясының қорытындысына қоса беріледі және оның ажырамас бґлігі болып табылады.

      38. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      39. Конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізу басталғанға дейін конкурстық комиссияның мүшелері, конкурстық комиссияның хатшысы, сондай-ақ сарапшы (сараптау комиссиясы) бекітілген конкурстық құжаттамамен және оған қосымшалармен танысуға тиіс.

Әлеуетті ґнім берушілерді конкурс тәсілімен тауарларды,
жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру туралы хабардар ету

      40. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті ґнім берушілерді конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабардар ету Заңның 18-бабына сәйкес жүргізіледі.


      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарламасында бар мәліметтер конкурстық құжаттамада кґрсетілген мәліметтерге сәйкес келуге тиіс.

      41. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес ресімделеді және мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:


      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы, электрондық және почта мекен-жайы;
      2) жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы;
      3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы уәкілетті ґкілінің тегі, аты, әкесінің аты, оның лауазымы және байланыс телефоны, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда - конкурстық комиссияның хатшысы;
      4) тауарларды жіберудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер кґрсетудің атауы, сондай-ақ талап етілетін кґлемі, орны мен мерзімі;
      5) конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алу орны мен тәсілдері;
      6) конкурсқа қатысуға ґтінімдер беру орны және түпкілікті мерзімі, сондай-ақ конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашу күні, уақыты мен орны;
      7) әлеуетті ґнім берушінің егер осындай тґлем конкурстық құжаттамада кґзделген жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың кґшірмесін бергені үшін тґлемді енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының деректемелері;
      8) әлеуетті ґнім берушінің ґкілінде конкурстық құжаттаманың кґшірмелерін алу жґніндегі ґкілеттіктердің болу шарты.
       Ескерту. 41-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Әлеуетті ґнім берушілерге конкурстық
құжаттаманың кґшірмесін беру

      42. Конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi ґкiлi, ал тапсырыс берушi мен мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы бiр тараптан әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы Заңның 18-бабының 3) тармақшасында белгiленген талаптарды ескере отырып, қағаз жеткiзгiшпен не бекiтiлген конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына орналастыру арқылы конкурстық құжаттаманың кґшiрмесiн әлеуеттi ґнiм берушiге (оның уәкiлеттi ґкiлiне) береді.


      Егер конкурстық құжаттамада конкурстық құжаттаманы бергені үшін тґлем алу кґзделген болса, онда конкурстық құжаттаманың кґшірмесі әлеуетті ґнім берушіге дәл осы күні ол кґрсетілген тґлемді енгізгеннен кейін ғана беріледі. Тґлемнің мґлшері мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың кґшірмесін дайындауға шығыстарынан аспауға тиіс.
       Ескерту. 42-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      43. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда - конкурстық комиссияның хатшысы:


      1) конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алуға әлеуетті ґнім беруші ґкілінің тиісті түрде ресімделген ґкілеттіктерін құжатты растаманың болуын тексереді;
      2) әлеуетті ґнім берушінің не оның уәкілетті ґкілінің конкурстық құжаттаманың кґшірмесін бергені үшін тґлемді енгізу туралы құжатты растаманың болуын тексереді;
      3) конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алған адамдарды тіркеу журналына осы Ереженің 44-тармағының 3), 4), 5), 6) тармақшаларында кґрсетілген мәліметтерді енгізеді;
      4) әлеуетті ґнім берушінің уәкілетті ґкіліне қол қойдыра отырып конкурстық құжаттаманың кґшірмесін береді;
      5) осы Ереженің 45, 47, 76-тармақтарында кґзделген ґзге де функцияларды жүзеге асырады.
       Ескерту. 43-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      44. Конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алған адамдарды тіркеу журналында мынадай мәліметтер кґрсетілуге тиіс:


      1) конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізудің атауы мен мерзімі;
      2) тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы, олардың орналасқан жері;
      3) әлеуетті ґнім берушінің уәкілетті ґкілінің тегі, аты, әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;
      4) әлеуетті ґнім берушінің толық атауы, орналасқан жері және байланыс телефоны;
      5) конкурстық құжаттаманың кґшірмесін әлеуетті ґнім берушінің уәкілетті ґкілі алған уақыт пен күн;
      6) егер осындай тґлемді алу туралы нұсқама конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарламада қамтылған болса, конкурстық құжаттаманың кґшірмесін бергені үшін тґлемнің енгізілу фактісі.
      45. Конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алған адамдарды тіркеу журналы тігілуі, беттері нґмірленуі және оған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда - конкурстық комиссияның хатшысы алдын ала қол қоюы тиіс. Конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алған адамдарды тіркеу журналының соңғы беті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мґрімен бекітілуге тиіс. Бір қаржы жылының ішінде конкурс тәсілімен барлық тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алған адамдарды бірыңғай тіркеу журналын жүргізуге жол беріледі.
       Ескерту. 45-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      46. Конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру жарияланғанға дейін конкурстық құжаттаманың кґшірмесін беруге жол берілмейді.
       Ескерту. 46-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру

      47. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіруді, конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру жґніндегі кездесулерді ұйымдастыруды, түсіндірулер мәтіндерін жіберуді, жариялауды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жүргізеді, конкурстық құжаттамаға ґзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу Заңның 20-бабында белгіленген мерзімде және тәртіппен жүзеге асырылады.


      Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті ґнім берушілермен кездесудің хаттамасы осы Ережеге 7-қосымшаға сәйкес ресімделеді және мыналарды қамтуға тиіс:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі, сондай-ақ олардың тегін, атын, әкесінің атын кґрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының ґзге де мамандарын және әлеуетті ґнім берушілермен кездесуде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны ұсынған сарапшылар туралы ақпаратты;
      2) олардың тегін, атын, әкесінің атын кґрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуге қатысқан әлеуетті ґнім берушілер не олардың уәкілетті ґкілдері туралы ақпаратты, сондай-ақ осындай адамның конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуде әлеуетті ґнім берушіні ұсыну ґкілеттігін растайтын құжатты;
      3) олардың кґзін кґрсетпестен, конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы ұсынылған сұрауларды;
      4) әлеуетті ґнім берушілердің сұрауларына мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының жауаптарын;
      5) бекітілген конкурстық құжаттамаға ґзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне не қажеттіліктің жоқтығына нұсқаманы.
       Ескерту. 47-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      48. Әлеуетті ґнім берушілермен кездесудің хаттамасына мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны ұсынған адамдар, сондай-ақ әлеуетті ґнім берушілер немесе олар уәкілеттік берген ґкілдер қол қоюға тиіс.

      49. Егер конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті ґнім берушілермен кездесу конкурстық құжаттамада тағайындалған кездесу ґтетін күн мен уақытта әлеуетті ґнім берушілердің немесе олардың уәкілетті ґкілдерінің келмеуі себебінен ґтпеген болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы кґрсетілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде конкурстық комиссияға осындай факт туралы жазбаша түрде хабарлайды.
       Ескерту. 49-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Конкурсқа қатысуға ґтінімдердің мазмұны және оларды беру

      50. Конкурсқа қатысуға ґтінім конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті ґнім берушінің конкурстық құжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтер кґрсетуді) жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.      51. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға ұсынатын конкурсқа қатысуға ґтінім:
      1) Үлгі конкурстық құжаттамаға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес  әлеуетті ґнім беруші толтырған және қол қойған ґтінімді;
      2) әлеуетті ґнім берушінің жалпы біліктілік талаптарға сәйкестігін растау үшін ол ұсынатын құжаттардың тізбесін;
      құқылық қабілетін (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілетін (жеке тұлғалар үшін) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттарды;
      заңды тұлға қызметті үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда, заңды тұлға заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариалды куәландырылған кґшiрмесiн ұсынады. Қазақстан Республикасының резидент еместерi қазақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудара отырып нотариалды куәландырылған сауда тiзiлiмiнен жария етiлген кґшiрменi ұсынады;
      лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кґшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi ґнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды ґндiруге, қайта ґңдеуге, беруге және ґткiзуге, жұмыстарды орындауға, қызметтердi кґрсетуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған кґшiрмелерiн;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған кґшірмесін. Егер заңды тұлға қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгілік жарғының негізінде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік тіркеу туралы ґтініштің нотариалды куәландырылған кґшірмесін.
      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, ґкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) нотариалдық куәландырылған үзіндісін не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кеш емес берілген акция ұстаушылардың тілімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын;
      тґлем қабілеттілігін растайтын құжаттарды:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес әлеуетті ґнім берушіге қызмет кґрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолы және мґрі бар әлеуетті ґнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі ґткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті ґнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарын, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық ґтінімдер салынған конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс;
      конкурстық ґтінімдері бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір ай ішінде берілген үш айдан астам (тґлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ екені туралы не бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;
      3) әлеуетті ґнім берушінің арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 6, 7, 8-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілігі туралы мәліметтер.
      Егер әлеуетті ґнім беруші жұмыстардың не кґрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды кґздеген жағдайда, әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) жалпы және арнайы біліктілік талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды беруге тиіс.
      Ґтінім сондай-ақ осындайлар болған жағдайда конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететін ґлшемдерді растайтын құжаттарды қамтуға тиіс.
      Ґтінім сондай-ақ Үлгі конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды орындау жґнінде қосалқы мердігерлер (қызметтер кґрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы және әлеуетті ґнім берушінің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке (қоса орындауға) жұмыстардың (құрылыс құнының), кґрсетілетін қызметтер кґлемінің жиынтығында үштен екісінен астамын беруге тыйым салу шарттары туралы мәліметтерді қамтуға тиіс.
      4) тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын сипаттай отырып, техникалық ерекшелiгiн, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi кґрсету мерзiмдерiн және (немесе) кґлемдерiн, тауарларға қызмет кґрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға сапа кепiлдiгiн, беруді тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi кґрсету шарттарын;
      5) банк кепілдігі не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотында орналастырылатын кепілдік берілген ақша жарнасын растайтын тґлем құжаты түрінде Заңда белгіленген мґлшерде конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз ету;
      6) (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен;
      7) (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен;
      8) конкурста қатысуға және конкурстық комиссияның отырыстарында қатысуға ґтінімдерге қол қою құқығына әлеуетті ґнім берушінің жарғысына сәйкес сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті ґнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті ґнім берушінің мүддесін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) сенімхат.
      Әлеуетті ґнім берушінің – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның ґтінімінде тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлға құрмастан кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығын беретін құжаттың нотариалдық куәландырылған кґшірмесін (мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу үшін азаматтық құқық қабілеттігін растау үшін) қамтуы тиіс.
      Ескерту. 51-тармаққа ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.19 N 1618 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 20.12.2013 N 1363 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

      52. Конкурсқа қатысуға ґтінімді әлеуетті ґнім беруші сатып алуды ұйымдастырушыға тігілген түрде, нґмірленген беттермен береді және соңғы беті оның қолымен және мґрімен (жеке тұлға үшін егер осындай болса) расталады.


      Конкурсқа қатысуға ґтінімнің техникалық ерекшелігі тігілген түрде, нґмірленген беттермен, соңғы беті әлеуетті ґнім берушінің қолымен және мґрімен расталған (жеке тұлға үшін егер осындай болса) және конкурста қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы жеке беріледі.

      53. Конкурсқа қатысуға ґтінімнің нысаны басып шығарылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы және оған әлеуетті ґнім беруші қол қоюы және мґрмен расталуы (жеке тұлға үшін егер осындай болса) тиіс.

      54. Конкурстық ґтінімде әлеуетті ґнім беруші грамматикалық немесе арифметикалық қателерді жґндеу қажет жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, ґшірулер немесе қосымша жазулар болмауға тиіс.

      55. Конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға ниет білдірген әлеуетті ґнім беруші конкурсқа қатысуға ґтінімді оларды берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін желімделген конвертте береді, оның сыртқы бетінде әлеуетті ґнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешіккен" болып жарияланатын болса, конкурсқа қатысуға ґтінімді ашпай қайтару мақсатында), мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін: "САТЫП АЛУ ЖҐНІНДЕГІ КОНКУРС (конкурстың атауы кґрсетіледі)" және "ДЕЙІН АШПАҢЫЗ (конкурсқа қатысуға ґтінімді ашатын күн мен уақыт кґрсетіледі)".

      56. Белгіленген мерзім біткеннен кейін берілген конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттер конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына тіркелмейді, ашылмайды және әлеуетті ґнім берушіге қайтарылады.

      57. Конкурстық құжаттамада белгіленген мерзім ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді қабылдайды.

      58. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:
      1) әлеуетті ґнім берушінің атынан конкурсқа қатысуға ґтінім салынған конвертті ұсынған әлеуетті ґнім беруші ґкілінің ґкілеттіктеріне құжаттамалық растаманың болуын тексереді;
      2) конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерде осы Ереженің 55-тармағында кґзделген мәліметтердің болуын тексереді. Осы Ереженің 55-тармағының талаптарын бұзып ресімделген конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттер тіркеуге жатпайды және оларды:
      конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конвертті почта байланысы арқылы алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей әлеуетті ґнім берушілерге;
      конкурсқа қатысуға ґтінім салынған конвертті ұсынған әлеуетті ґнім берушінің уәкілетті ґкіліне тез арада қайтарады;
      3) тиісті түрде ресімделген конкурсқа қатысуға ґтінім салынған конверттерді қабылдайды және осы тармақта кґзделген мәліметтерді конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына енгізеді;
      4) конкурсқа қатысуға ґтінім берудің соңғы мерзімі біткенге дейін конкурсқа қатысуға енгізілген ґтінімге ґзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;
      5) конкурсқа қатысуға ґтінім берудің соңғы мерзімі біткенге дейін оны қайтарып алған жағдайда конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қайтаруды қамтамасыз етеді.
      Конкурсқа қатысуға ґтінім салынған конверт оларды берудің соңғы мерзімі біткеннен кейін тіркелуге жатпайды және осы тармақтың 2) тармақшасында кґзделген тәртіппен және мерзімде қайтарылады.
      Әлеуетті ґнім берушінің толық атауын және почталық мекен-жайын кґрсетпей берілген конкурсқа қатысуға ґтінімі бар конверт тіркеуге және ашуға жатпайды, бірақ күнтізбелік жыл ішінде сақтауға жатады.
       Ескерту. 58-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      59. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналында мынадай мәліметтерді кґрсетеді:


      1) конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы мен ґткізілетін мерзімін;
      2) тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауын, олардың почталық мекен-жайын;
      3) Ескерту. 3) тармақша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен;
      4) әлеуетті ґнім берушінің уәкілетті ґкілінің тегін, атын, әкесінің атын;
      5) әлеуетті ґнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайын, оның ЖСН-ін немесе БСН-ін;
      6) конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конвертті тіркейтін күн мен уақытты;
      7) әлеуетті ґнім берушінің конкурсқа қатысуға ґтінімге енгізген ґзгерістер мен (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты.
      Конкурсқа қатысуға ґтінімдердің тіркеу журналына мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осындай бас тартудың себебін айта отырып, конкурсқа қатысуға ґтінімдерін тіркеуден бас тартылған әлеуетті ґнім берушілерді кґрсетеді.
      Конкурсқа қатысуға ґтінімдердің тіркеу журналы тігілген, беттері нґмірленген және оған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда - конкурстық комиссияның хатшысы бұрыштама соғуы тиіс, конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналының соңғы беті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мґрімен бекітілген болуға тиіс. Бір қаржы жылы ішінде конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді барлық мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеудің бірыңғай журналын жүргізуге рұқсат етіледі.
       Ескерту. 59-тармаққа ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз); 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      60. Әлеуетті ґнім беруші ґзі енгізген конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді қайтаруға құқықтарын жоғалтпай, конкурстық ґтінімдер берудің соңғы мерзімі біткенге дейін конкурсқа қатысуға ґзінің ґтінімін ґзгертуі немесе қайтарып алуы мүмкін. Ґзгерістер енгізу конкурсқа қатысуға ґтінімнің ґзі сияқты дайындалуға, мґр басылуға және ұсынылуға тиіс.

      61. Конкурсқа қатысуға ґтінімді қайтарып алу туралы хабарлама мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атына әлеуетті ґнім берушінің қолы қойылған және мґрмен бекітілген (жеке тұлға үшін егер осындай болса) еркін ґтініш түрінде ресімделеді.

      62. Конкурсқа қатысуға ґтінімге ґзгеріс енгізу не конкурсқа қатысуға ґтінімді қайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі біткенге дейін алса, жарамды болып табылады.


      Конкурсқа қатысуға ґтінімге оларды берудің соңғы мерзімі біткеннен кейін ешқандай ґзгерістер енгізілмеуге тиіс.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет