«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті ґнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын ресімдеуібет9/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

6. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті ґнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын ресімдеуі

      35. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті ґнім берушілер (конкурсқа қатысушылар) ұсынатын конкурстық баға ұсыныстары мынадай түрде ресімделеді:


      1) конкурстық баға ұсынысының нысаны басылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы және оған әлеуетті ґнім беруші қол қоюы  және оның мґрімен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) бекітілуі тиіс;
      2) конкурстық баға ұсынысында әлеуетті ґнім берушінің грамматикалық қателерді түзетуі қажет болатын жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай ґндірме, ґшірілген сґздер немесе толықтырулар болмауға тиіс;
      3) отандық әлеуетті ґнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстары теңгемен берілуге тиіс.
      36. Әлеуетті ґнім беруші конкурстық баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті ґнім берушінің толық атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін кґрсетілуге тиіс: "САТЫП АЛУ ЖҐНІНДЕГІ КОНКУРС (конкурстың атауын кґрсету қажет) - (конкурстық баға ұсыныстарын ашатын күні мен уақытын кґрсету қажет) ДЕЙІН АШУҒА БОЛМАЙДЫ".
      Конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысын қайтарып алу не ґзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуі сияқты, бірден артық конкурстық баға ұсынысын беруіне жол берілмейді.

7. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын конкурстық комиссияның бағалауы мен салыстыруы және конкурс жеңімпазын анықтау 

      37. Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада белгіленген күні, уақытта және орында конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру бойынша отырыс ґткізеді.


      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада белгіленген мерзім аяқталғанға дейін конкурстық баға ұсыныстары бар конверттер ұсынған конкурсқа қатысушылар туралы мәліметтерді конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына хронологиялық тәртіппен енгізеді.
      Конкурстық комиссия отырысында конкурстық комиссия тґрағасы не тґраға конкурстық комиссия мүшелерінің қатарынан белгілеген тұлға:
      конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді оларды тіркеудің хронология тәртібімен ашады;
      конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын хронологиялық тәртібімен жария етеді;
      конкурстық комиссияның хатшысына ашылған конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді береді.
      38. Конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті ґкілдері конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердің мазмұнымен танысуға құқылы.
      39. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссия отырысына конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті ґкілдері аудио және бейне түсірілімдер жүргізу құқығымен қатысуға құқылы. Бұл ретте конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті ґкілдері конкурстық комиссияны кґрсетілген техникалық құралдарды қолдану туралы хабардар етуге тиіс.
       Ескерту. 39-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      40. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсімін жеңілдету үшін конкурстық комиссия әр түрлі валютада берілген конкурстық баға ұсыныстарының барлық бағаларын Қазақстан Республикасының валютасына - конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссияның отырысы болатын күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгеге аударады.
      41. Конкурстық комиссия:
      1) конкурсқа қатысушылардың конкурс тәсілімен тауарларды,
жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді осы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бґлінген сомадан асатын конкурстық баға ұсыныстарын кері қайтарады;
      2) егер оның бағасы демпингтік болып табылса, конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысын кері қайтарады;
      3) егер осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында кґрсетілген негіздемелер бойынша конкурстық баға ұсыныстары кері қайтарылғаннан кейін конкурсқа қатысушылардың екі және одан кґп конкурстық баға ұсыныстары конкурсқа қатысатын болса, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген ґлшемдердің проценттік мәнінің олардың конкурстық баға ұсыныстарына қатысты қолдану арқылы осы конкурсқа қатысушылардың шартты бағасын айқындайды;
      4) ең тґмен шартты тґмен шартты баға негізінде конкурстың жеңімпазын анықтайды.
      42. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру және конкурс жеңiмпазын анықтау нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, қызмет кґрсетулердi мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ресiмдейдi. Тауарларды, жұмыстарды, қызмет кґрсетулердi мемлекеттiк сатып алу нәтижелерi туралы хаттаманың әрбiр бетiне конкурстық комиссияның отырысына қатысқан барлық мүшелерi, сондай-ақ конкурстық комиссяның хатшысы қол қояды.
      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      43. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген әлеуетті ґнім берушінің жазбаша сұрау салуын алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей оған конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттаманың кґшірмесін қайтарусыз негізде ұсынуға міндетті.
       Ескерту. 43-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

8. Конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қамтамасыз етуді қайтару

      44. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті ґнім берушіге енгізілген конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарып береді:


      1) осы әлеуетті ґнім беруші ґзінің конкурсқа қатысуға ґтінімін конкурсқа қатысуға ґтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі ґткенге дейін кері қайтарып алған;
      2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған. Аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті ґнім берушілерге қолданылмайды;
      3) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған. Аталған жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және конкурс жеңімпазы конкурстық құжаттамада кґзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген;
      5) әлеуетті ґнім берушінің конкурсқа қатысуға ґтінімінің қолданылу мерзімі ґткен.
      45. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайларда:
      1) әлеуетті ґнім беруші конкурсқа қатысуға ґтінімдерді табыс етудің түпкілікті мерзімі ґткеннен кейін конкурсқа қатысуға ґтінімді кері қайтарып алса не ґзгертсе және (немесе) толықтырса;
      2) конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуетті ґнім беруші ґзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде табыс етпесе не кері қайтарып алса;
      3) конкурстың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;
      4) конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаса не уақтылы орындамаса қайтармайды.

9. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт

      46. Конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Заңның талаптарына сәйкес Жұмыстарды (тауарларды/кґрсетiлетiн қызметтердi) мемлекеттiк сатып алу туралы үлгi шарт негiзiнде тауарларды, жұмыстарды, кґрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа тапсырыс беруші қол қояды және ґнім берушіге жібереді.


      Ескерту. 46-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      47. Тапсырыс беруші шарт бойынша ґз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.
      Ґнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерiнiң) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен аффилиирленген тұлғалар кірісіне тґлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.
      Ескерту. 47-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.11.15 N 1450 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      48. Заңның 37-бабының 6, 7 және 8-тармақтарында кґзделген жағдайларда шарт бiр қаржы жылынан артық мерзiмге оны жасасу туралы ережелердi қамтуы тиiс.
      Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      49. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа ґзгерістер енгізу туралы жағдайларды қамтуы тиіс.
      49-1. Отандық тауар ґндірушілермен және отандық жұмыстарды орындаушылармен, қызметтерді кґрсетушілермен шарт алдын ала ақы тґлеу және тауарларды жеткізгені, жұмыстарды орындағаны, қызметтерді кґрсеткені үшін толық ақы тґлеу шартын қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы тґлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
      Ескерту. Қосымша 49-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыcымен.
      50. Егер әлеуетті ґнім беруші Заңда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада кґзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда мұндай әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып саналады.
      51. Әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс беруші:
      1) ол конкурсқа қатысуға енгiзген ґтiнiмдi қамтамасыз етудi ұстап қалады және мұндай әлеуеттi ґнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алудың теріс пиғылды қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгiнедi;
      2) мұндай әлеуетті ґнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтірілген шығындарды ґтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.
      Ескерту. 51-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

                                                    Үлгі конкурстық


                                                       құжаттамаға
                                                        1-қосымша

       Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен кґрсетілетін


                       қызметтердің тізбесі

Лот
N

Тапсы-
рыс
беру-
шінің
атауы

Тауар-
лардың
(жұ-
мыс-
тың,
қыз-
мет-
тің)
атауы

Ґлшем
бірлі-
гі

Саны,
кґле-
мі

Беру
шарт-
тары
(ИНК
ОТЕРМС
2000
сәй-
кес)

Тауар-
лар
беру,
жұмыс-
тарды
орын-
дау,
қыз-
меттер
кґрсе-
ту
мер-
зімі

Тауар-
лар
беру,
жұмыс-
тарды
орын-
дау,
қыз-
меттер
кґрсе-
ту
орны

Аванс-
тық
тґлем
мґлше-
рі,
%

Кон-
курс
тәсі-
лімен
мемле-
кеттік
сатып
алу
үшін
бґлін-
ген
сома
(N
лот
бойын-
ша),
теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(Та-
уар-
лардың
(жұ-
мыс-
тар-
дың,
қыз-
мет-
тер-
дің)
сипат-
тама-
лары
техни-
калық
ерек-
шелік-
терін-
де
кґрсе-
тіле-
тін
жағ-
дайда
бұл
баған-
да
тауар-
дың
(жұ-
мыстың
не
қыз-
мет-
тің)
қысқа-
ша
атауы
және
әрбір
ұста-
ным
бойын-
ша
техни-
калық
ерек-
шелік-
тің
нақты
бґлі-
міне
сіл-
теме
кґрсе-
тіле-
ді)


        * Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде кґрсетіледі.
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы Тапсырыс беруші басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы
____________________/______________/   _____________/______________/
Күні______________                     Күні______________
М.О.                                   М.О.

                                                     Үлгі конкурстық


                                                       құжаттамаға
                                                        2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың/қызмет кґрсетулердің
техникалық ерекшелігі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.______________________ мемлекеттiк сатып алу жґнiндегi конкурс
(толық атауын кґрсету қажет)

      Осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың/қызметтердің толық сипатын және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамасын беруі тиіс және берілетін тауарлар, кґрсетілетін қызметтер сәйкес болуы тиіс халықаралық немесе ұлттық стандарттарды кґрсетуі тиіс. Қажет болған кезде тиісті нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме жасалуы тиіс.


      Қажет болған кезде мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы техникалық ерекшелiкте тауарларды/қызметтердi беру кезiнде тапсырыс берушiге қажет iлеспе қызметтердi (монтаждау, баптау, оқыту, тауарларды тексерулер мен сынаулар және т.б.) және олар қай жерде жүргiзiлуi тиiс, тауардың шыққан жылын, кепiлдiк мерзiмiн кґрсетедi.

                                                     Үлгі конкурстық


                                                       құжаттамаға
                                                        3-қосымша

      Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

      Ескерту. 6-қосымшаға ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі).

Мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурс_____________________
                                        (толық атауын кґрсету қажет)

      Осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын жұмыстардың толық сипатын және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамасын беруі тиіс және орындалатын жұмыстар, кепілдік мерзімі сәйкес болуға тиіс болатын халықаралық немесе ұлттық стандарттарды, кґрсетуі тиіс. Қажет болған кезде тиісті нормативтік техникалық құжаттамаға сілтеме жасалған болуы тиіс.


      Сондай-ақ осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы құрылыс алаңының, географиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да ерекше табиғи жағдайлардың қысқа сипатын, инфрақұрылым мен коммуникацияның бар-жоғын, жергілікті ресурстардың сипатын, стандарттар мен техникалық нормативтер жүйесін беруі тиіс және объектіні пайдалануға беру кезінде қайшылықтарды болдырмайтын объектінің толық құрамын, аумақты инженерлік дайындау, ґндіріс технологиясы мен жабдық, инженерлік қамтамасыз ету, пайдаланылатын материалдар мен конструкциялар, объектіні жарақтандыру жґніндегі талаптарды кґрсетуі тиіс.

                                                     Үлгі конкурстық


                                                       құжаттамаға
                                                        4-қосымша

                  Конкурсқа қатысуға ґтінім


                   (заңды тұлғалар үшін)

      Ескерту. 4-қосымшаға ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (әлеуетті ґнім берушінің толық атауы кґрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды тұлға (әлеуетті ґнім беруші) туралы мәліметтер:Әлеуетті ґнім берушінің заңды, почталық мекен-жайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет кґрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының аты-жґні
      2._________________ (заңды тұлғаның толық атауы кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын кґрсету қажет) әлеуетті ґнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер кґрсетуді - қажетін кґрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
      3. Әлеуетті ґнім беруші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында кґзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен әлеуетті ґнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның 37-бабының 10-тармағында кґзделген мемлекеттік сатып алу (тауарды (ларды), жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді – қажеттісі кґрсетілсін) туралы шартты бұзуға келісімі де білдіріледі.
      4. Әлеуетті ґнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға ґзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді - қажетін кґрсету керек) дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Әлеуетті ґнім беруші осы конкурсқа қатысуға ґтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін ґзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
      5. (5-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      6. (6-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      7. (7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      8. (8-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      9. Осы конкурстық ґтінім___күн ішінде қолданылады.
      10. Біздің конкурстық ґтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
      Біздің конкурстық ґтініміміз жеңді деп танылған жағдайда біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді авансқа тең мґлшерде енгіземіз (егер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының кемінде үш пайызына тең болуы тиіс авансқа тең мґлшерде кґзделген болса, кґрсетіледі).
      Ескерту. 10-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.11.15 N 1450 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      11. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы ґтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заңды тұлғаның - әлеуетті ґнім берушінің лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет