Металтану сөз тіркесінің орысша-қазақша сөздігібет7/9
Дата25.04.2016
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Н
Нагрев


- қыздыру

Нагревательное устройство

- қыздырғыш құрылғы

Нагрев детали

- бөлшекті қыздыру

Нагрузка

- жүктеме

Надежность

- сенімділік

Надежность детали

- бөлшек сенімділігі

Наклеп детали

- бөлшекті шыңдау

Направленная кристаллизация

- бағытты кристалдану

Направление связи

- байланыс бағыттылығы

Напряжение

- кернеу

Насыщение

- қанықтыру, қанығу

Насыщение стали

- болаттың қанығуы

Насыщение элементом

- элементпен қанықтыру

Науглераживание

- көміртектену

Науглераживание стали

- болаттың көміртектенуі

Начало распада

- ыдырау басы

Начальное зерно

- бастапқы түйіршік

Неметаллическое включение

- металл емес кірінді

Неполная закалка

- толымсыз шынықтыру

Несамопроизвольная кристаллизация

- өздігінен болмайтын кристалдану

Нижний бейнит

- төменгі бейнит

Низкотемпературная термомеханическая обработка

- төменгі температуралық термия- механикалық өңдеу

Низкотемпературный отпуск

- төменгі температуралық босаңдату

Никель [нем. Niссel< шв. kopparnickel]

- никель

Ниобий [лат. Niobium]

- ниобий

Нитриды [ < гр. nitron селитра, сода +eidos вид] элементов

- элементтер нитриді

Низкотемпературная нитроцементация [< гр. nitron селитра, сода+...]

- төменгі температуралық нитроцементация

Нитроцементация стали

- болатты нитроцементациялау

О

Обезуглероживание

- көміртексіздену

Обезуглероживание стали

- болаттың көміртексізденуі

Оборудование

- жабдық

Обработка абразивом

- қажақпен өңдеу

Обработка детали

- бөлшекті өңдеу

Обработка холодом

- суықпен өңдеу

Образование аустенита

- аустенит құрылуы

Образование фазы

- фаза құрылуы

Объемная закалка

- көлемді шынықтыру

Объемноцентрированная кубическая решетка

- көлемді центрленген текше тор

Ограниченная растворимость

- шектеулі ерігіштік

Однородный сплав

- бір текті қорытпа

Однофазная структура

- бір фазалы құрылым

Однофазный сплав

- бір фазалы қорытпа

Окалиностойкость сплава

- қорытпаның отқабыршаққа төзімділігі

Окружающая среда

- қоршаған орта

Оксид [<гр. oxys кислый; лат. Oxygenium кислород + гр. eidos вид]

- тотық, оксид

Оксидная пленка

- тотыққан (оксидті) қабыршақ

Оксидное включение

- оксидті кірінді

Окисление

- тотығу

Окисление стали

- болаттың тотығуы

Окислительная атмосфера

- тотықтырғыш атмосфера

Окончательная термообработка

- соңғы термиялық өңдеу

Октаэдрическая пора

- октаэдрлік қуыс

Олово

- қалайы

Оловянная бронза

- қалайылы қола

Оловянно-свинцовый баббит

- қалайы-қорғасынды баббит

Оловянный баббит [нем. I. Babbit]

- қалайылы баббит

Операция [< лат. operatio действие]

- операция

Оптимальный [<лат. optimus наилучший] режим термообработки

- термиялық өңдеудің оңтайлы режимі

Оптимальные свойства

- оңтайлы қасиеттер

Оптический микроскоп

- оптикалық микроскоп

Орбита [< лат. orbita колея, дорога] электронов

- электрондар орбитасы

Органическое стекло

- органикалық шыны

Особое свойство

- ерекше қасиет

Остаточная деформация

- қалдық деформация

Остаточное напряжение

- қалдық кернеу

Остаточный аустенит

- қалдық аустенит

Отжиг

- жұмсарту

Отжиг диффузионный

- диффузиялық жұмсарту

Отжиг для уменьшения напряжения

- кернеуді азайтуға жұмсарту

Отжиг изотермический

- изотермиялық жұмсарту

Отжиг неполный

- толымсыз жұмсарту

Отжиг нормализационный

- қалыпты күйге жұмсарту

Отжиг перекристаллизационный

- фазалық қайта кристалдануға жұмсарту

Отжиг полный

- толық жұмсарту

Отжиг рекристаллизационный

- қайта кристалдануға жұмсарту

Отжиг сфероидизирующий

- сфералық жұмсарту

Относительное сужение

- салыстырмалы жіңішкеру

Относительное удлинение

- салыстырмалы ұзару

Отпуск

- босаңдату

Отпуск стали

- болатты босаңдату

Отрицательная дислокация

- теріс дислокация

Охлаждающая среда

- суытқыш орта

Охлаждение

- суыту, салқындату

Охлаждение детали

- бөлшекті суыту


П


Параметр Ирвина

- Ирвин параметрі

Первичная кристаллизация

- алғышқы кристалдану

Первичная рекристаллизация

- алғышқы қайта кристалдану

Перегрев

- аса қыздыру

Пережог

- аса күйдіру

Переменная нагрузка

- өзгермелі жүктеме

Переменный состав

- өзгермелі құрам

Перемещение дислокации

- дислокацияның орын ауыстыруы

Пересыщенный твердый раствор

- аса қанықтан қатты ерітінді

Период [<гр.periodos обход, круговращение] решетки

- тор периоды

Перитектическое превращение

- перитектикалық түрленіс

Перлитное превращение

- перлиттік түрленіс

Печь камерная

- камералық пеш

Печь муфельная

- құндақты пеш

Печь непрерывного действия

- үздіксіз істейтін пеш

Печь периодического действия

- кезеңді істейтін пеш

Печь с «кипящим» слоем

- қайнама қабатты пеш

Печь с выдвижным подом

- түбі шығармалы пеш

Печь цементационная

- цементациялық пеш

Печь шахтная

- шахталы пеш

Печь электрическая

- электрлік пеш

Печь-ванна

- астау-пеш

Плавление

- балқу

Пластинчатая структура

- пластинкалы құрылым

Пластификатор [гр. plastos лепной, пластичный + лат. facere делать]

- пластификатор

Пластические свойства

- пластикалық қасиеттер

Пластичность

- пластикалылық

Пластическая деформация

- пластикалық деформация

Пластичный [<гр. plastikos лепной, скульптурный] материал

- пластикалы материал

Пленка

- қабыршақ

Плоскость двойникования

- қосарлау жазықтығы

Плоскость сдвига

- ығысу жазықтығы

Плоскость скольжения

- сырғу жазықтығы

Плотность дислокаций

- дислокация тығыздығы

Плотность металла

- металл тығыздығы

Площадь поперечного сечения образца

- үлгінің көлденең қима ауданы

Поверхностно-пластическая деформация

- бетті пластикалық деформация

Поверхностный дефект

- беттік ақау

Подготовительная термообработка

- дайындау термиялық өңдеуі

Поковка

- соғылма

Ползучесть

- сырғымалық

Поликристаллическое тело

- поликристалды дене

Полиморфная [гр. polymorphos] модификация [фр. modification <лат. modificatio]

- полиморфтік модификация

Полиморфное превращение

- полиморфтік түрленіс

Полиморфный переход

- полиморфтік ауысу

Положительная дислокация

- оң дислокация

Полоса

- жолақ, тілкем

Полупроводниковый материал

- шала өткізгіш материал

Получение штамповки

- штамптама алу

Поляризация атома

- атомның поляризациялануы

Пора

- қуыс, кеуек

Пористость

- кеуектілік

Порог хладноломкости

- суықта сынғыштық табалдырығы

Порошковая металлургия [лат. metallum + <гр. ergon работа]

- ұнтақты металлургия

Постоянная температура

- тұрақты температура

Постоянный состав

- тұрақты құрам

Правило концентраций

- концентрациялар ережесі

Правило отрезков

- кесінділер ережесі

Правило рычага

- иін ережесі

Правило фаз

- фаза ережесі

Превращение остаточного аустенита

- қалдық аустениттің түрленісі

Превращение фаз

- фаза түрленісі

Предел выносливости

- төзімділік шегі

Предел длительной прочности

- ұзақ беріктік шегі

Предел ползучести

- сырғымалық шегі

Предел пропорциональности

- пропорциональдық шегі

Предел прочности

- беріктік шегі

Предел прочности при изгибе

- ию кезіндегі беріктік шек

Предел прочности при растяжении

- созу кезіндегі беріктік шек

Предел прочности при сжатии

- қысу кезіндегі беріктік шек

Предел текучести

- аққыштық шегі

Предел упругости

- серпімділік шегі

Предельная растворимость

- шектеулі ерігіштік

Примесный атом

- кірме атом

Природно-крупнозернистый

- табиғи ірі түйіршікті

Природно-мелкозернистый

- табиғи ұсақ түйіршікті

Проба металла

- металл сынамасы

Проводниковый материал

- өткізгіш материал

Прокаливаемость

- шынықтырылу қабілеті (тереңдігі)

Прокаливаемость стали

- болаттың шынықтырылу қабілеті (тереңдігі)

Промежуточная операция

- аралық операция

Промежуточное превращение

- аралық түрленіс

Пространственная решетка

- кеңістік тор

Процесс

- үрдіс

Процесс аустенизации

- аустениттену үрдісі

Процесс испытания

- сынақ үрдісі

Прочностные свойства

- беріктік қасиеттер

Прочность

- беріктік

Пружина

- бұрамалы серіппе
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
buuk -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі
buuk -> Қазақ тілі пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар Кереку 2009 (07) ббк 81. 2 каз- 9 Қ 17 С. Торайғыров атындағы пму-дың қазақ тілі кафедрасының оқу-әдістемелік кеңесі басуға ұсынған Рецензент
buuk -> ДӘСТҮР – ДӘріс қазақ тілі пәнінен студенттерге арналған оқу құралы Павлодар Кереку 2010 Т. Х. Сматаев ДӘСТҮР – ДӘріс
buuk -> М. Аллаберген тарих тудырған тұлғалар
buuk -> МӘШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
buuk -> Қылмыстық ҚҰҚЫҚ (Жалпы бөлімі)
buuk -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет