Металтану сөз тіркесінің орысша-қазақша сөздігібет8/9
Дата25.04.2016
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Р

Работа зарождения трещины

- жарықшақтың туындау жұмысы

Работа развития трещины

- жарықшақты дамыту жұмысы

Равновесная концентрация

- тепе-теңдік концентрация

Равновесная система

- тепе-теңдік жүйе

Равновесная температура

- тепе-теңдік температура

Равновесное состояние

- тепе-теңдік күй

Равновесный зародыш

- тепе-тең өскін

Равномерное охлаждение

- бірқалыпты суыту

Равноосное зерно

- тең өсті түйіршік

Равноосная форма

- тең өсті пішін

Размер зерен

- түйіршік өлшемі

Разнородный сплав

- әр текті қорытпа

Разупрочнение

- беріксіздену

Раскисление

- оттексіздендіру

Распад

- ыдырау

Распад аустенита

- аустениттің ыдырауы

Распад мартенсита

- мартенситтің ыдырауы

Расплавленная соль

- балқытылған тұз

Раствор

- ерітінді

Растворение

- еру, еріту

Растворение карбидов

- карбидтер еруі

Растворимость

- ерігіштік

Растворимый элемент

- ерігіш элемент

Растворитель

- еріткіш

Раствор кислоты

- қышқыл ерітіндісі

Раствор соли

- тұз ерітіндісі

Раствор щелочи

- сілті ерітіндісі

Растягивающее напряжение

- созу кернеуі

Рафинирование [<фр. raffiner очищать] металла

- металды тазарту

Реальная температура

- нақты температура

Реальный [<лат.realis вещественный] кристалл

- нақты кристалл

Регенерация [<лат.regeneratio восстановление, возрожденеие] тепла

- жылуды регенерациялау

Режим термообработки

- термиялық өңдеу режимі

Рекристаллизация [лат.re+кристаллизация] обработки

- өңдеу қайта кристалдануы

Рентгеноструктурный [нем.Röntgen+...] анализ

- рентгенқұрылымдық талдау

Реостатный сплав

- реостаттық қорытпа

Рессор [фр.ressort]

- жолақ серіппе

Рост зерна

- түйіршік өсуі

Рост кристалла

- кристалл өсуі


С


Самодиффузия элемента

- элементтің өзіндік диффузиясы

Самопроизвольная кристаллизация

- өздігінен кристалдану

Самопроизвольный процесс

- өздігінен болатын үрдіс

Сверхчистый металл

- өте таза металл

Свинец [лат. Рlumbum]

- қорғасын

Свинцовая бронза

- қорғасынды қола

Свойство

- қасиет

Свойство металла

- металл қасиеті

Свойство фазы

- фаза қасиеті

Сдвиг

- ығысу

Сдвиговый механизм

- ығысу механизмі

Сердцевина детали

- бөлшек өзегі

Серебро

- күміс

Серийное производство

- сериялы өндіріс

Серый литейный чугун

- құйылатын сұр шойын

Серый перлитный чугун

- перлитті сұр шойын

Серый ферритно-перлитный чугун

- феррит-перлитті сұр шойын

Серый ферритный чугун

- ферритті сұр шойын

Сжатие

- қысу, сығу

Сжимающее напряжение

- қысу кернеуі

Силумин [лат. sil(ex) кремень + алюмиий]

- силумин

Система [<гр. systema целое, соединение] скольжений

- сырғу жүйесі

Склонность

- бейімділік

Скорость нагрева

- қыздыру жылдамдығы

Скорость охлаждения

- суыту жылдамдығы

Скорость процесса

- үрдіс жылдамдығы

Слиток

- құйылма

Слиток стали

- болат құйылмасы

Сложная форма

- күрделі иішін

Собирательная рекристаллизация

- жинақтауыш қайта кристалдануы

Соединение

- қосылыс

Соляная ванна

- тұзды астау

Сопротивление вязкому разрушению

- тұтқыр сынуға қарсыласу

Сопротивление износу

- тозуға қарсыласу

Сопротивление пластической деформации

- пластикалық деформацияға қарсыласу

Сопротивление усталости

- қажуға қарсыласу

Сопротивление хрупкому разрушению

- морт сынуға қарсыласу

Сорбит [англ. Sorby] отпуска

- босаңдату сорбиті

Сорбитная структура

- сорбит құрылымы

Сортовой прокат

- сұрыпты илем

Состав

- құрам

Состав сплава

- қорытпа құрамы

Специальный карбид

- арнайы карбид

Специальный нитрид

- арнайы нитрид

Спеченный сплав

- жентектелген қорытпа

Сплав

- қорытпа

Сплав антифрикационный [гр. анти+лат. frictio трение]

- антифрикциялық қорытпа

Сплав для ковки и штамповки

- соғу және штамптауға арналған қорытпа

Сплав для нагревательных элементов

- қыздырғыш элементтерге арналған қорытпа

Сплав повышенного электросопротивления

- электр кедергісі жоғарылау қорытпа

Сплав с высокой жаропрочностью

- қызуға беріктігі жоғары қорытпа

Сплав с заданным коэффициентом теплового расширения

- жылулық ұлғаю коэффициенті берілген қорытпа

Сплав с малым температурным коэффициентом модуля упругости

- серпімділік модулінің температуралық коэффициенті аз қорытпа

Сплав с малым коэффициентом теплового расширения

- жылулық ұлғаю коэффициенті аз қорытпа

Сплав с эффектом памяти формы

- пішінді жадына сақтау эффекті бар қорытпа

Сплав, неупрочняемый термообработкой

- термиялық өңдеумен беріктенбейтін қорытпа

Сплав, упрочняемый термообработкой

- термиялық өңдеумен беріктенетін қорытпа

Сплавы железа

- темір қорытпалары

Сплавы с особыми упругими свойствами

- ерекше серпімді қасиетті қорытпалар

Сплавы с особыми физическими свойствами

- ерекше физикалық қасиетті қорытпалар

Среднетемпературное цианирование

- орташа температуралық циандандыру

Среднетемпературный отпуск

- орташа температуралық босаңдату

Средний отпуск детали

- бөлшекті орташа босаңдату

Стабилизация аустенита

- аустениттің тұрақтануы

Стабильное состояние

- тұрақты күй

Стадия [гр. stadion] процесса

- үрдіс сатысы

Стадия возврата

- қайту сатысы

Стадия отдыха

- тынығу сатысы

Стадия полигонизации

- полигонизация сатысы

Стадия рекристаллизации

- қайта кристалдану сатысы

Сталь

- болат

Сталь для режущего инструмента

- кескіш саймандық болат

Сталь автоматная

- автоматтық болат

Сталь арматурная

- арматуралық болат

Сталь аустенитная

- аустенитті болат

Сталь быстрорежущая

- тез кескіш болат

Сталь высококачественная

- жоғары сапалы болат

Сталь высоколегированная

- жоғары қоспаланған болат

Сталь высокопрочная

- беріктігі жоғары болат

Сталь высокоуглеродистая

- жоғары көміртекті болат

Сталь горячекатаная

- ыстықтай илемденген болат

Сталь двухслойная

- қос қабатты болат

Сталь для измерительного инструмента

- өлшеуіш аспаптық болат

Сталь для нагревательных элементов

- қыздырғыш элементтерге арналған болат

Сталь для штампа горячего деформирования

- ыстықтай деформациялайтын штампқа арналған болат

Сталь для штампа холодного деформирования

- суықтай деформациялайтын штампқа арналған болат

Сталь доэвтектоидная

- эвтектоидқа дейінгі болат

Сталь жаропрочная

- қызуға берік болат

Сталь жаростойкая

- қызуға төзімді болат

Сталь закаленная

- шынықтырылған болат

Сталь заэвтектоидная

- эвтектоидтан кейінгі болат

Сталь износостойкая

- тозуға төзімді болат

Сталь инструментальная

- құрал-саймандық болат

Сталь качественная

- сапалы болат

Сталь кипящая

- қайнау болат

Сталь конвертерная

- конвертерлік болат

Сталь конструкционная

- конструкциялық болат

Сталь коррозионно-стойкая

- коррозияға төзімді болат

Сталь кремнистая

- кремнийлі болат

Сталь криогенная

- криогендік болат

Сталь кровельная

- қаңылтырлық болат

Сталь ледебуритная

- ледебуритті болат

Сталь литейная

- құйылатын болат

Сталь магнитная

- магнитті болат

Сталь малоуглеродистая

- аз көміртекті болат

Сталь марганцовистая

- марганецті болат

Сталь мартеновская

- мартендік болат

Сталь мартенситно-стареющая

- мартенситті ескіретін болат

Сталь нержавеющая

- тоттанбайтын болат

Сталь нетеплостойкая

- жылуға төзімсіз болат

Сталь низколегированная

- төменгі қоспаланған болат

Сталь низкоуглеродистая

- төменгі көміртекті болат

Сталь нормализованная

- қалыпты күйге жұмсартылған болат

Сталь обыкновенного качества

- кәдімгі сапалы болат

Сталь окалиностойкая

- отқабыршаққа төзімді болат

Сталь особовысококачественная

- ерекше жоғары сапалы болат

Сталь отожженная

- жұмсартылған болат

Сталь отпущенная

- босаңдатылған болат

Сталь парамагнитная

- парамагнитті болат

Сталь перлитная

- перлитті болат

Сталь подшипниковая

- подшипниктік болат

Сталь полосовая

- тілкемдік болат

Сталь полуспокойная

- жартылай тынық болат

Сталь полутеплостойкая

- жылуға жартылай төзімді болат

Сталь прокатная

- илемделген болат

Сталь пружинная

- бұрамалы серіппелік болат

Сталь прутковая

- шыбықтық болат

Сталь рессорная

- жолақ серіппелік болат

Сталь рессорно-пружинная

- серіппелік болат

Сталь с высоким электросопротивлением

- жоғары электр кедергілі болат

Сталь с особым свойством

- ерекше қасиетті болат

Сталь сортовая

- сұрыптық болат

Сталь специальная

- арнайы болат

Сталь спокойная

- тынық болат

Сталь среднелегированная

- орташа қоспаланған болат

Сталь среднеуглеродистая

- орташа көміртекті болат

Сталь строительная

- құрылыстық болат

Сталь теплосойкая

- жылуға төзімді болат

Сталь термообработанная

- термиялық өңделген болат

Сталь толстолистовая

- қалың қаңылтыр болат

Сталь тонколистовая

- жұқа қаңылтыр болат

Сталь трансформаторная

- трансформаторлық болат

Сталь улучшаемая

- жақсартылатын болат

Сталь ферритная

- ферритті болат

Сталь холоднокатаная

- суықтай илемденген болат

Сталь хромомарганцевоникелевая

- хроммарганецникельді болат

Сталь хромистая

- хромды болат

Сталь хромованадиевая

- хромванадийлі болат

Сталь хромомарганцевая

- хроммарганецті болат

Сталь хромоникелевая

- хромникельді болат

Сталь цементуемая

- цементацияланатын болат

Сталь эвтектоидная

- эвтектоидты болат

Сталь электротехническая

- электртехникалық болат

Стандартные механические свойства

- стандартты механикалық қасиеттер

Старение

- ескіру

Старение естественное

- табиғи ескіру

Старение искусственное

- жасанды ескіру

Старение сплава

- қорытпаның ескіруі

Статическая прочность

- статикалық беріктік

Статистическое испытание

- статикалық сынақ

Стойкость инструмента

- құрал-сайман төзімділігі

Строение металла

- металл құрылысы

Структура

- құрылым

Структура сплава

- қорытпа құрылымы

Структурная неоднородность

- құрылымдық бір тексіздік

Структурное изменение

- құрылымдық өзгеріс

Структурное упрочнение

- құрылымдық беріктену

Сульфид [<лат. sulphur сера]

- сульфид

Сульфидное включение

- сульфидті кірінді

Сфероидальная [< гр. sphaira шар +<гр.eidos вид] форма

- сфералық пішін

Сфероидизация карбидов

- карбидтердің сфералануы


Т


Тантал [гр. Tantalos, лат. Tantalum]

- тантал

Твердая цементация

- қатты цементация

Твердость

- қаттылық

Твердость по Роквеллу

- Роквелл бойынша қаттылық

Твердость сплава

- қорытпа қаттылығы

Твердый восстановитель

- қатты тотықсыздағыш

Твердый раствор

- қатты ерітінді

Твердый раствор внедрения

- ену қатты ерітіндісі

Твердый раствор замещения

- орын басу қатты ерітіндісі

Твердый карбюризатор

- қатты карбюризатор

Твердые сплавы

- қатты қорытпалар

Текстура [<лат. textura связь, строение] деформации

- деформация текстурасы

Температура плавления

- балқу температурасы

Температурный интервал

- температура аралығы

Температурный полиморфизм

- температуралық полиморфизм

Температурный порог рекристаллизации

- қайта кристалданудың температуралық табалдырығы

Температурный порог хладноломкости

- суықта сынғыштық температуралық табалдырығы

Теоретическая прочность

- теориялық беріктік

Теплоемкость

- жылу сиымдылық

Теплопроводность

- жылу өткізгіштік

Термин [< лат. terminus предел, граница] по металловедению

- металтану аталымы

Термическая [< гр.thermos теплый] обработка

- термиялық (қызулық) өңдеу

Термический анализ

- термиялық талдау

Термическое старение

- термиялық ескіру

Термодеформационное старение

- термия-деформациялық ескіру

Термодинамический [< гр. thermos теплый < therme жар, тепло+…] потенциал [<лат. potentia сила]

- термодинамикалық потенциал

Термодинамическое равновесие

- термодинамикалық тепе-теңдік


Тест [<англ. test испытание, проверочная работа] по предмету

- пән тесті (сауалнамасы)

Тетрагональная [<гр. tetra четыре+гр. gonia угол] решетка

- тетрагониалық тор

Техническая прочность

- техникалық беріктік

Технологическая карта детали

- бөлшектің технологиялық картасы

Технологический фактор

- технологиялық фактор

Технологическое требование

- технологиялық талап

Технологичность

- технологиялылық

Технология [гр. techne искусство, мастерство + <гр. logos слово; понятие, учение] производства

- өндіру технологиясы

Титан [гр. Titan, лат. Titanium]

- титан

Титановый сплав

- титан қорытпасы

Ток высокой частоты

- жиілігі жоғары ток

Толщина упрочненного слоя

- беріктенген қабат қалыңдығы

Томпак [нем. Tompak<малайск]

- томпак

Точечная коррозия

- нүктелік коррозия

Точечный дефект

- нүктелік ақау

Точка Кюри

- Кюри нүктесі

Травление шлифа реактивом

- реактивпен ыспаны өңдеу

Трехкратный отпуск

- үш қайтара босаңдату

Трещина

- жарықшақ

Трещиностойкость

- жарықшаққа төзімділік

Тростит отпуска

- босаңдату троститі
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
buuk -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі
buuk -> Қазақ тілі пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар Кереку 2009 (07) ббк 81. 2 каз- 9 Қ 17 С. Торайғыров атындағы пму-дың қазақ тілі кафедрасының оқу-әдістемелік кеңесі басуға ұсынған Рецензент
buuk -> ДӘСТҮР – ДӘріс қазақ тілі пәнінен студенттерге арналған оқу құралы Павлодар Кереку 2010 Т. Х. Сматаев ДӘСТҮР – ДӘріс
buuk -> М. Аллаберген тарих тудырған тұлғалар
buuk -> МӘШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
buuk -> Қылмыстық ҚҰҚЫҚ (Жалпы бөлімі)
buuk -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет