Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Поведінка споживача" галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»бет1/2
Дата17.05.2020
өлшемі161 Kb.
түріМетодичні вказівки
  1   2КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

УНІВЕРСИТЕТУ

імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Кафедра економiки, маркетингу та соцiальної роботи

Методичні вказівки


для практичних занять

з дисципліни


"Поведінка споживача"

галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 01 від 30.08. 2017 р.

Кременчук 2017

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Поведінка споживача» / Г.О. Шкляєва - Кременчук:, 2017 – 23 с.Укладач: Г.О. Шкляєва, к.пед.н., доцент
Відповідальний за випуск: Татарінов В.В., к.е.н., доцент, зав. кафедри економiки, маркетингу та соцiальної роботи

З М І С Т

1. Зміст програми за змістовими модулями та темами

3

2. Тематика та зміст семінарських занять

4

3. Завдання для ділових ігор з дисципліни

9

4. Рекомендована література

22


1. Зміст програми за змістовими модулями та темами

Метою дисципліни "Поведінка споживача" є набуття:

 • теоретичних знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів, взаємодію зі споживачами на ринку, розкриття сутності й складу системи маркетингових досліджень, прогнозування поведінки споживачів;

 • практичних навичок щодо використання цих механізмів для досягнення мета організації шляхом передбачення й задоволення потреб споживачів у ринкових умовах.

Завдання дисципліни:

 • вивчення складу і напрямів дії зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки споживачів, методології вивчення поведінки споживачів, факторів впливу на поведінку споживачів; складових систем та процесів прогнозування поведінки споживачів, можливостей їх використання в маркетинговій діяльності;

 • набуття навичок роботи зі споживачем та впливу на його поведінку, виконання творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління взаємодією підприємства із споживачами, визначення факторів, що впливають на поведінку споживачів і методів управління ними, передбачення реакції споживачів на проведення маркетингових заходів по стимулюванню збуту.

З метою наблизити студентів до реальних умов праці на підприємстві під час практичних занять планується вивчення досвіду підприємств регіону.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • особливості поведінки споживачів в умовах ринкового обміну;

 • теоретико-методологічні основи споживацької поведінки;

 • модель процесу прийняття рішень споживачами;

 • внутрішні та зовнішні детермінанти поведінки споживачів;

 • психографічні системи опису споживачів;

 • особливості прийнятої споживацьких рішень організаціями;

 • особливості українських споживачів;

 • методи маркетингових досліджень поведінки споживачів;

 • засоби впливу на поведінку споживачів.

уміти:

 • визначати особистісний профіль споживача і здійснювати сегментацію ринку на основі сучасних психографічних систем;

 • визначати характер групового впливу на поведінку споживачів:

 • визначати та аналізувати сучасні, тенденції поведінки українських споживачів, їх динаміку та водив на ситуацію на ринку:

 • здійснювати маркетингові дослідження поведінки споживачів.

 • впроваджувати відповідні засоби впливу на поведінку споживачів в сферу роздрібної торгівлі з метою стимулювання купівель.


2. Тематика та зміст семінарських занять

Практичне заняття №1. Поведінка споживачів і маркетинг

План


 1. Предмет і мета дослідження наукової дисципліни «Поведінка споживача». Визначення базових понять «споживач», «поведінка споживача».

 2. Принципи економічного мислення: інтереси та споживацький вибір.

 3. Раціональна ти ірраціональна поведінка споживачів.

 4. Вплив споживачів на ринок. Функціональні маркетингові стратегії, орієнтовані на споживача: товарна, цінова, розподілення, комунікаційна. Еволюція традиційної маркетингової концепції та орієнтація на споживача: соціально-етичний маркетинг, маркетинг відносин.

 5. Вплив ринку на споживачів. Масова культура. Споживач і мода.

 6. Торгова етика та державна політика: захист прав споживачів. «Зворотній бік» поведінки споживача. Елементи негативної поведінки споживача: маніакальне споживання, саморуйнування, протизаконні види діяльності, антиспоживання.


Практичне заняття №2. Поведінка споживача як наука

План


 1. Еволюція поглядів на поведінку споживачів. Економічна людина А. Сміта. Закони Гессена.

 2. Теорія граничної корисності. Криві байдужості та їх практичне використання.

 3. Ефекти доходу та заміщення за Слуцьким та Хіксом. Товари Гіффена.

 4. Теорії особистості З.Фрейда та їх сучасний розвиток.

 5. Аналіз збереження та споживання Дж.Кейнсом.

 6. Сучасні погляди на поведінку споживача та прийнятті споживацьких рішень.

 7. Ірраціональна поведінка домашніх господарств: сатисфакція, альтруїзм (доробок Г. Бекера), вибір в умовах невизначеності, проблема зобов’язань (дилема в’язня).

 8. Стратегічні напрями дослідження поведінки споживачів: позитивізм (модернізм), інтерпретивізм (постмодернізм).


Практичне заняття №3. Прийняття рішення споживачем

План


 1. Класифікація споживачів у маркетингу.

 2. Модель свідомості споживача за Ф.Котлером.

 3. Модель процесу прийняття. рішень. Стадії (етапи) процесу прийняття рішень: усвідомлення потреби, пошук інформації оцінка можливих варіантів, купівля, споживання, оцінка результатів, звільнення від продукту (утилізація).

 4. Тини процесу прийняття рішень: розширене та обмежене рішення проблеми. Шкала складності прийнята рішень. Фактори, що зазначають ступінь участі споживачів в процесі прийнята рішення.

 5. Особливі типи споживчої поведінки: імпульсивна покупка, пошук різноманітності. Діагностика поведінки споживачів. Алгоритм стратегії прийняття рішень споживачами.


Практичне заняття №4. Фактори внутрішнього вплину на поведінку споживачів

План


 1. Особистість та поведінка споживачів. Теорії особистості З.Фрейда та їх сучасний розвиток. Мотиваційна теорія Е.Дихтера. Соціально-психологічна теорія К. Хорні. Теорія «образу Я», теорія особистісних факторів Р. Кеттела.

 2. Система цінностей. Шкала цінностей М. Рокича. Типи мотиваційних цінностей за Ш. Шварцем. Особистісні цінності та процес прийняття рішень.

 3. Психологічні фактори поведінки споживачів. Мотивація як прагнення до задоволення потреб. Ієрархія потреб за А. Маслоу. Класифікація мотиваційних потреб Д.Маклиланда. Інтенсивність мотивації. Стимул до здійснення купівлі. Способи підвищення мотивацїї споживачів.

 4. Сприйняття і процес обробки інформації. Етапи процесу сприйняття. Вплив. Абсолютний поріг сприйняття (чутливості) Диференційний поріг чутливості. Залучення уваги. Інтерпретація Принципи гештальт-психології в маркетинговій діяльності. Засвоєння досвіду. Навчання. Поведінкові та коінитивні теорії навчання.

 5. Відношення. Модель Фишбейна.

 6. Емоційний стан та память. Фактори, що впливають на процес запам’ятовування.

 7. Стиль і спосіб життя.

 8. Психографія. Психографічні системи опису споживачів. Система AIO. Системи VALS-1, VALS-2. Сучасні тенденції змін у поведінці споживача та нові типології.


Практичне заняття №5. Вплив зовнішнього середовища на поведінку споживачів

План


 1. Маркетинг і базові цінності. Вплив культури на поведінку споживачів. Національна культура. Поняття субкультури. Етнічні, расові, релігійні субкультури. Вікові субкультури. Споживацька культура. Формування тенденцій споживання.

 2. Демографічні характеристики споживачів (вік, стать).

 3. Економічний і споживацький аспекти поведінки індивіда. Доходи і поведінка споживачів. Соціальні класи. Належність до соціального класу і споживацька поведінка. Соціальний клас як мікрокультура: соціальний статус, соціальні символи, вплив на стиль життя.

 4. Сучасні дослідження середнього класу.

 5. Споживацька поведінка сім’ї і домогосподарства. Вплив виховання на поведінку споживачів. Роль членів сім’ї в прийнятті рішень. Вплив сім’ї на споживача. Життєвий цикл сім’ї.

 6. Груповий вплив на індивідуального споживача. Види груп та характер впливу.


Практичне заняття №6. Поведінкова реакція покупців

План


 1. Еволюція традиційних моделей поведінки споживачів.

 2. Економіко-поведінкові моделі поведінки споживачів.

 3. Модель Ф. Нікосія.

 4. Модель Говарда-Шета.

 5. Модель Енджела-Коллата-Блекуелла.

 6. Модель Шета.

 7. Модель Беттмана обробки інформації покупцем.

 8. Модель споживацьких цінностей Шета-Ньюмана-Гросс.


Практичне заняття №7 Особливості процесу прийняті я рішень індустріальним споживачем.

План


 1. Організаційні ринки. Індустріальні покупці, перепродавці, державні споживачі.

 2. Макросегментація.

 3. Специфіка організаційного прийняття рішень. Учасники рішення про закупівлю.

 4. Типи закупівельних ситуацій. Процес організаційної закупівлі.


Практичне заняття №8. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів

План


 1. Зв’язок маркетингової стратегії ї поведінкою споживачів.

 2. Інструменти впливу на поведінку споживачів. Управління попитом.

 3. Лояльність споживачів. Методики визначення ступеню лояльності. Заходи з підвищення споживацької лояльності: програми лояльності.

 4. Кліентоорієнтована модель підприємства (організації). Customer Relation Management. Stakeholders Relation Management. Управління відносинами з клієнтами (споживачами) з використанням інструментів CRM.


Практичне заняття №9. Особливості українських споживачів. Сучасні методи дослідження поведінки споживачів

План


 1. Вплив етнічної культури на споживання. Історичні риси характеру українського споживача. Сучасна різниця між населенням різних регіонів України.

 2. Глобальні фактори, що визначають поведінку українських споживачів: низький рівень доходів переважної маси населення, значна диференціація доходів, особливості менталітету та культура споживання.

 3. Структура витрат домашніх господарств в Україні. Спроби визначиш соціальні класи України. Що таке український середній клас. Основні тенденції диференціації українських споживачів.

 4. Необхідність дослідження поведінки споживачів. Методи досліджень. Кабінетні та польові дослідження.

 5. Вивчення особистісних характеристик та їх впливу на споживацьку поведінку. Практичне використання психографічних систем для визначення типів споживачів. Вивчення поведінки споживачів в умовах українського ринку.


3. Завдання для ділових ігор з дисципліни

Ділова гра №1
«Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів»


Завдання: провести аналіз факторів, які обумовлюють поведінку споживачів мобільного зв’язку, визначити ключові, з’ясувати шляхи зовнішнього впливу на поведінку споживачів через використання усвідомлення цих факторів та розробка програми заходів для відвоювання частки ринку у основного конкурента.

Описання ситуації.

Ринок мобільного зв'язку — класичний приклад гострої конкуренції. Оператори наввипередки розробляють привабливі пропозиції для абонентів, інвестують в якість зв'язку і обслуговування.

МТС вступила на ринок мобільного зв'язку в Україні порівняно недавно — всього близько року тому — придбавши одного з двох найбільших операторів ринку — компанію UMC. Треба визнати, останнім часом справи брендів, що знаходяться під крилом цієї компанії, йшли не кращим чином. Тиск збоку основного конкурента — компанії «Киевстар», постійно зростав. З'являлися нові бренди, — зараз в Україні досить жорстко конкурують 11 мобільних брендів.

Основна мета, яка постала перед компанією в Україні, — завоювання лідерства на ринку.

З множини різних критеріїв лідерства на ринку мобільного зв'язку виділяють два показових. Перший — кількість абонентів — залежить від сприйняття споживачем якості зв'язку, обслуговування, додаткових сервісів, вартості послуг. Але зараз, коли ми наближаємося до насичення ринку (за прогнозами, до кінця цього року рівень проникнення мобільного зв'язку в Україні досягне 80%, до завершення наступного — 90%), цей критерій вже не так істотний і на перший план виходить якість зв'язку і обслуговування, додаткові пропозиції.

Другий — прибутковість — завжди буде актуальний для інвесторів компанії. Акції МТС котируються на Нью-Йоркській біржі. Тому для компанії найголовніше — бути лідером в сегментах, що приносять найбільшу виручку. Зараз, приміром, дуже активно розвиваються контрактні підключення і бізнес-сегмент.

Основним способом завоювання лідерства для МТС стала політика боротьби за активного споживача послуг мобільного зв'язку — як вже існуючого, так і споживаючого послуги конкуруючих компаній.

Вважається, що на сьогоднішньому ринку успіх оператора залежить від знання споживацьких очікувань і своєчасного їхнього задоволення.

Ієрархія потреб клієнтів залежить від того, якому типу послуг вони віддають перевагу. Для бізнес-абонентів основним мотивом є якість послуг, що надаються, за яку вони готові платити більше. Для клієнтів, рідко користуються зв'язком — цінова пропозиція.

Ціна завжди буде одним з основних інструментів боротьби за абонента. Djuice при виході на ринок надав безкоштовні внутрішньомережеві дзвінки на півроку. У відповідь Джинс запропонував безкоштовні дзвінки на п'ять номерів.

В цілому за останні два роки середня вартість основних голосових послуг знизилася на 50% і склала 7-8 центів за хвилину. В порівнянні з країнами Західної Європи ціни у нас нижче на порядок, а з Східною Європою — на 10-20%.

Разом з тим, зараз з'являються все більше клієнтів, готових платити за високу якість зв'язку і обслуговування, тому оператори виходять на якісний рівень конкуренції.

Крім того, слід враховувати, що в Україні ще рік-два буде спостерігатися бурхливе зростання абонентної бази. Аналізуючи ринки мобільного зв'язку країн і міст, де рівень проникнення мобільного зв'язку перевищує 100% (приміром, в Москві він досягає 130%), експерти прийшли до висновку, що гарантувати абонентам гідну якість зв'язку і обслуговування можна лише при постійному інвестуванні в розвиток сіті. Головне, щоб місткість сіті завжди була більше кількості клієнтів, яких вона може якісно обслужити.

Питання, які підлягають розробці:

1. Визначити головні сегменти ринку послуг мобільного зв’язку.

2. Визначити ключові цінності споживачів кожного сегменту, впорядкувати їх в порядку убування значущості.

3. Визначити основні джерела отримання споживачами інформації про якість послуг мобільного зв’язку, які пропонуються під брендом.

4. Запропонувати програму створення або проявлення у споживача мотивації для переходу на споживання послуг МТС, використовуючи інформацію про систему цінностей споживача та основні джерела отримання інформації про якість послуг.


Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
pluginfile.php -> С жамбыл Жабаев
pluginfile.php -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана ент, пгк. 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
pluginfile.php -> Шпаргалка по биологии для казахских школ на ент 2014 +10 градуста өне бастайтын өсімдік: Күнбағыс
pluginfile.php -> Шпаргалка убт 2012 1-ши Крест жорыгы кай жылы уйымдастырылды? 1096 ж
pluginfile.php -> Лекции «Пророк в отечестве»
pluginfile.php -> Н. В. Загладин новейшая история зарубежных стран. XX век
pluginfile.php -> 2013ж Педагогика –психология факультеті 2013-2014 оқу жылы Сырттай бөлім 1 курс 2 жылдық қашықтықтан оқытылатын студенттердің Қорытынды бақылау кестесі
pluginfile.php -> 11-сынып мектеп бітірушілері арасында


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет