Национальный центр тестирования государственная аттестация организаций общего среднего образования книжка-вопросникДата03.05.2016
өлшемі153 Kb.


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КНИЖКА-ВОПРОСНИК
11 КЛАСС

ВАРИАНТ 6101


Сектор 3


6


1

0

1
Ф.И.О _______________________________________________________________________
Город (область)_______________________________________________________________
Район _______________________________________________________________________
Школа___________________________________________ Класс______________________
Подпись учащегося_____________________

2015-2016


ВНИМАНИЕ!

 1. Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: Казахский язык, Алгебра, Химия, Всемирная история .

 2. Время тестирования – 120 минут (2 часа).

 3. Начинать отвечать можно с любого предмета.

 4. Каждое задание требует выбора единственного правильного ответа из пяти предложенных вариантов ответов.

 5. Выбранный ответ нужно отмечать на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка.

 6. Все необходимые расчеты можно производить на свободных местах книжки-вопросника.

 7. Нужно внимательно заполнить все секторы листа ответов.

 8. После окончания тестирования книжка-вопросник и лист ответов должны быть сданы дежурному по аудитории.


Во время тестирования запрещается:

 • выходить из аудитории без разрешения;

 • пересаживаться с места на место;

 • обмениваться экзаменационными материалами, списывать;

 • использовать сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к ним;

 • пользоваться информационными материалами, электронными записными книжками, калькуляторами, сотовыми телефонами, пейджерами и др. средствами коммуникации.


Казахский язык


1. Қарсылықты мәндегі жалғаулықтарды табыңыз.

A) Сондықтан, үшін

B) Әлде, кейде

C) Себебі, өйткені

D) Бірде, біресе

E) Бірақ, алайда2. Үнді дауыссыздар санын табыңыз.

A) 11
B) 7

C) 10
D) 9
E) 8


3. Тек бітеу буынды ұлттық тағам атауын табыңыз.

A) Бесбармақ.

B) Шұбат.
C) Қазы.
D) Қымыз.
E) Шұжық.

4. Лепті сөйлемді табыңыз.

A) Оқу – білім бұлағы.

B) Қарағым, өлең баста.

C) Шіркін, даусы ғажап екен.

D) Күш – білімде.

E) Білімдінің күні жарық.5. Мақалдан туынды зат есімді табыңыз.

A) Анадан артық дос бар ма? Ашудан жаман қас бар ма?

B) Ананың алақаны жылы.

C) Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді.

D) Еңбегің егіз, байлығың сегіз болар.

E) Жеті атасын білмеген – жетесіз.6. Еркін әңгімелесу кезінде қолданылатын стиль түрін табыңыз.

A) Ресми іс қағаздар

B) Ғылыми стиль

C) Публицистикалық

D) Көркем әдебиет

E) Ауызекі сөйлеу7. Үстеудің мағынасына қарай саны

A) 4


B) 7

C) 5


D) 6

E) 8


8. Буынның үш түрі бар сөзді табыңыз.

A) Таңғы.


B) Кешкісін.
C) Ертеңгі.
D) Бүгінде.
E) Түсте.

9. Үнді дауыссыздарды табыңыз.

A) л, н, д, ж

B) л, м, н, ң
C) б, в , г, д
D) н, ң, й, с
E) ж, г, р, с

10. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді табыңыз.

A) Бауырмал


B) Қайырымды
C) Көмекші
D) Кезекші
E) Сыныппен

11. Жұрнақ арқылы жасалған зат есімді табыңыз.

A) Кітаппен

B) Кітапқа

C) Кітабы

D) Кітапхана

E) Кітап


12. Жіктеу есімдігін табыңыз.

A) Бұлар


B) Ешқашан

C) Біреу


D) Сендер

E) Өздері13. Туынды зат есімді табыңыз.

A) Ерлік


B) Береке

C) Ақылды

D) Адал

E) Ақымақ14. Үндестік заңына бағынбайтын септік жалғаулы сөзді табыңыз.

A) Абыроймен

B) Кішіпейіл

C) Абыройлы

D) Мейірімді

E) Ақылсыз15. «Ң» әрпі жазылатын сөзді табыңыз.

A) Шы...ы


B) Ша...ғы
C) Ша...ышқы
D) Шы...ығу

E) Ша...а
16. Іс қимылдың оындалу-орындалмау шартын білдіретін рай түрін табыңыз.

A) Шартты рай

B) Ашық рай

C) Келер шақ

D) Қалау рай

E) Бұйрық рай17. Шылау мағынасы мен қызметіне қарай неше топқа бөлінетінін табыңыз.

A) 5


B) 2

C) 4


D) 6

E) 3


18. Салыстырмалы шырай қатысқан сөйлемді табыңыз.

A) Түлкі өте қу аң.

B) Ол жұмсақ тоқашты іліп түсті.

C) Менің көйлегім әп-әдемі көрінді.

D) Атам әжеме қызғылт түсті орамал сыйлады.

E) Тамақтың тұзы тым ащы болды.19. Сөйлемдерден мезгіл үстеуін табыңыз.

A) Әсет өз үйіндегідей емін-еркін отыра берді.

B) Қанша айтқанмен әкесі ғой.

C) Өзің нағыз азамат екенсің.

D) Оқушылар бүрсігүні олимпиадаға аттанады.

E) Әсел ілгері жүрді.20. Күшейтпелі шырайдың анықтамасын табыңыз.

A) Белгілі бір сындық белгінің артық, кем екенін білдіреді.

B) Түрін, түсін, сапасын білдіреді.

C) Белгілі бір сындық белгінің не өте артық, не өте кем екенін білдіреді.

D) Салыстыру арқылы білдіреді.

E) Қосымшасыз жасалатын түбір сын есім.

Тест по предмету Казахский язык завершен

Алгебра


1. Найдите область определения функции

A)

B)

C)

D)

E)2. Вычислите :

A)

B)

C)

D)

E)3. В классе 22 ученика. Необходимо рассадить их по два. Сколькими способами можно рассадить учащихся класса?

A) 297


B) 462

C) 159


D) 501

E) 380


4. Найдите третий член бинома

A)

B)

C)

D)

E)5. Найдите наибольшее значение функции на отрезке :

A) 77


B) 67

C) 47


D) 57

E) 37


6. Укажите значение х, при котором функция принимает наименьшее значение:

A)

B)

C)

D)

E)7. Найдите точки экстремума функции

A) xmin= –2

B) нет критических точек

C) xmax=2

D) xmax= –2

E) xmin=28. Укажите значения х, при которых функция принимает неотрицательные значения:

A)

B)

C)

D)

E)9. Найдите наименьший положительный период функции

A)

B)

C)

D)

E)10. Укажите функцию, обратную данной

A)

B)

C)

D)

E)11. Вычислите приближенное значение :

A) 0,98


B) 0,9

C) 0,97


D) 0,96

E) 0,8


12. Решите уравнение:

A)

B)

C)

D)

E)13. Решите систему уравнений

A)

B)

C)

D) нет решений

E)14. Решите уравнение:

A)

B)

C)

D)

E)15. Составьте уравнение касательной к графику функции в точке пересечения с осью ординат:

A)

B)

C)

D)

E)16. Найдите область определения функции

A)

B)

C)

D)

E)17. С помощью каких преобразований получится график функции ?

A) растяжением вдоль оси Ох в 4 раза

B) сжатием вдоль оси Оу в 2 раза

C) растяжением вдоль оси Оу в 2 раза

D) сжатием вдоль оси Ох в 2 раза

E) сжатием вдоль оси Оу в 0,5 раза18. Найдите наименьший положительный период функции

A)

B)

C)

D)

E)19. Найдите уравнение оси симметрии графика функции

A)

B)

C)

D)

E)20. Найдите область определения функции

A)

B)

C)

D)

E)

Тест по предмету Алгебра завершен

Химия


1. При обычных условиях с водой взаимодействует

A) Zn


B) Co

C) Cu


D) K

E) Fe


2. Водородная связь в веществах группы

A)

B)

C)

D)

E)3. Металлическая связь в

A)

B)

C)

D)

E)4. Ионная кристаллическая решетка в

A)

B)

C)

D)

E)5. Скорость химической реакции наибольшая в реакции взаимодействия 10 раствора соляной кислоты с

A) Zn


B) Fe

C) Cu


D) Hg

E) Mg


6. Высшие оксиды с общей формулой образуют элементы группы

A) IIIA


B) IA

C) IIA


D) IVA

E) VA


7. Неметаллы относятся к элементам

A) только s

B) только f

C) только d

D) s, p

E) d, f


8. Число электронов и нейтронов в атоме изотопа равно

A) 82 электрона и 82 нейтрона

B) 128 электрона и 210 нейтрона

C) 82 электрона и 210 нейтрона

D) 82 электрона и 128 нейтрона

E) 128 электрона и 82 нейтрона9. При комнатной температуре с наибольшей скоростью происходит реакция между водой и

A) Mg


B) Al

C) Na


D) Fe

E) Zn


10. Химическое равновесие в реакции сместится вправо в случае

A) понижения температуры и повышения давления

B) повышения температуры и добавления катализатора

C) понижения температуры и давления

D) повышения давления и температуры

E) повышения температуры и понижения давления11. Кратность и вид химической связи в молекуле

A) две и ковалентная неполярная

B) две и ковалентная полярная

C) три и ковалентная полярная

D) три и ковалентная неполярная

E) одна и ковалентная полярная12. Число электронов в ионе

A) 26


B) 29

C) 23


D) 27

E) 24


13. Коэффициент перед азотной кислотой в уравнение реакции при взаимодействии разбавленного раствора азотной кислоты с серебром

A) 16


B) 8

C) 10


D) 4

E) 6


14. Реакция протекает между

A)

B)

C)

D)

E)15. Число электронов в ионе

A) 10


B) 14

C) 18


D) 16

E) 17


16. Гидроксид калия взаимодействует с

A)

B)

C)

D)

E)17. Высшие оксиды состава образуют элементы группы

A) IIA


B) IIIA

C) VIA


D) VA

E) IVA


18. Число связей в молекуле карбоната натрия

A) 3


B) 0

C) 1


D) 4

E) 2


19. Сумма коэффициентов в уравнении реакций взаимодействия цинка с сильно разбавленным раствором серной кислоты, если одним из продуктов является , равна

A) 5


B) 9

C) 21


D) 18

E) 7


20. Наличие нелокализованной металлической связи обуславливает в веществах физическое свойство

A) вкус


B) хрупкость

C) запах


D) пластичность

E) цветТест по предмету Химия завершен

Всемирная история


1. Объединение Японии началось на острове:

A) Хирато

B) Сикоку

C) Хоккайдо

D) Кюсю

E) Хонсю2. Первое поселение англичан в Северной Америке возникло в:

A) 1605 г.

B) 1607 г.

C) 1609 г.

D) 1610 г.

E) 1612 г.3. В греческом театре было два главных представления:
A) Комедия и фарс
B) трагедия и мелодрама
C) Опера и балет
D) Трагедия и комедия
E) Драма и мелодрама

4. Характер Первой мировой войны:

A) Антиколониальный


B) Антиимпериалистический
C) Захватнический, империалистический
D) Освободительный, справедливый

E) Буржуазно-демократический
5. Основанная Пипином Коротким династия:

A) Августинов 

B) Меровингов

C) Алкуинов

D) Каролингов 

E) Бонифациев 6. Сборщики налогов в Двуречье:

A) нубанда

B) галуку

C) дамкар

D) дуггур

E) машки7. Научно- литературный кружок, созданный Карлом Великим:

A) Академия

B) Хроники

C) Анналы   

D) Квадриум

E) Тривиум8. Государством, после смерти Мухаммеда  управляли

A) муллы 

B) ходжи

C) халифы 

D) везиры

E) эмиры9. Аутодафе:
A) казнь еретиков
B) неограниченная власть
C) собрание представителей сословий
D) собрание наемных рабочих

E) принудительный труд
10. Во время правления Клисфена, получали «Афинское гражданство»:

A) жители Афин, у которых родители были аристократами

B) жители Афин, у которых родители были коренными афинянами

C) все жители Афин

D) люди, прибывшие из других городов и долгое время жившие в Афинах

E) жители Афин, у которых родители были образованными11. В течение трех столетий Китай назывался империей:

A) Танской

B) Сунской

C) Ханьской

D) Минской

E) Цинской12. Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября:

A) 1950 г.

B) 1949 г.

C) 1948 г.

D) 1951 г.

E) 1947 г.13. 9 сентября 1943 г. Иран:

A) объявил войну Англии

B) объявил войну СССР
C) стал на стороне Германии
D) объявил войну Германии
E) объявил нейтралитет


14. Объединение Франции завершилось в период правления:
A) Хлодвига
B) Карла VII
C) Генриха III

D) Людовика XI


E) Эдуарда IV


15. Основа учения Заратуштры - это борьба между богом добра и зла у:

A) шумеров

B) ассирийцев

C) египтян

D) финикийцев

E) персов16. Главные последствия Первой мировой войны для США:

A) Потеря всех колоний


B) Разрушения и бедствия
C) Рост экономики, обогащение монополий
D) Разгром основного флота

E) Экономические убытки
17. Руководитель восстания 18 г. н.э. в области Шандун в Древнем Китае:

A) Ван Ман

B) Фан Чун

C) Бань Чао

D) Чжан Цзянь

E) Пу И18. Патеси- это:

A) небольшое государство

B) мудрый старейшина

C) правители малых государств

D) оросительные системы

E) название общины19. О строительстве египетских пирамид писал древнегреческий историк:
A) Геродот
B) Гекатей
C) Фукидид

D) Плиний Старший


E) Плутарх


20. Владелец  лондонского театра «Глобус»

A) Р.Паскаль

B) Т.Мор

C) М.Сервантес

D) У.Шекспир

E) Ф.Рабле

Тест по предмету Всемирная история завершен

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет