Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъцибет4/7
Дата02.05.2016
өлшемі0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Приложение № 7 към чл. 2, ал. 4

Декларация

за удостоверяване плащането на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и/или продукти, в които са вложени пневматични гуми, опаковки/опаковъчни материали, масла, батерии и акумулатори и/или ЕЕО
№ ....................... от ........................... г.

Лице, което пуска на пазара продукти .............................................................................................,(наименование, БУЛСТАТ)
представлявано от .............................................................................................................................,

(име и фамилия, длъжност)
седалище на ф.л./ю.л. ..........................................................................................................................

(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Продуктовата такса за:  пневматични гуми,  опаковани стоки/опаковъчни материали,  масла,  батерии и акумулатори,  електрическо и електронно оборудване,

 продадени на…………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на физическото/юридическото лице)
по наш първичен счетоводен документ № /дата: ...................................................................................

по наш първичен счетоводен документ № /дата: ...................................................................................

..................................................................................................................................................................

е заплатена по сметка № .........................на ПУДООС на дата ……………………......


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
(място и дата на деклариране) (подпис и печат на лицето, което пуска на пазара продуктите)

Приложение № 8 към чл. 2, ал. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

От

Лице, което пуска на пазара МПС, или лице, които внася и/или въвежда МПС на територията на Република България от друга държава - членка на ЕО, за лична употреба ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......(наименование, БУЛСТАТ, данъчен № на юридическото лице или име, презиме, фамилия и ЕГН/ЛНЧ на физическото лице)
Седалище:……………………………………………………………………………..........

(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс или постоянен адрес по лична карта)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 съм член на колективна система (организация) по оползотворяване, рециклиране и повторна употреба на отпадъци от МПС: ...........................................................................................................(име на организацията по оползотворяване)

и представям копие от удостоверението, издадено ми от съответната организация по оползотворяване;

 съм индивидуално изпълняващ задълженията си за оползотворяване, рециклиране и повторна употреба на отпадъците от МПС и представям копие от удостоверението, издадено от Регионалната инспекция по околна среда и води - гр. .......................;

 продуктовата такса за МПС е заплатена по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на дата/месец/година ................... и копие от платежния документ е приложено към настоящата декларация.(вярното се отбелязва се с кръстче в съответното квадратче)

II. МПС:

• марка ..............................................................• модел ....................................................................

• година на производство ...............................• брой места ............................................................

• категория на МПС ........................................• идентификационни номера .................................

………………………………………………………………………………………………………….

(№ на рама, № на двигател)

• други данни:....................


е закупено/въведено/внесено от:.................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на купувача)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: Лице, представляващо търговеца по закон или

упълномощаване или име, презиме, фамилия на

физическото лице

(ненужното се зачертава)

(име, подпис, печат)
Приложение: копие от платежния документ (№ /дата на издаване)....................................................

(в случай че продуктовата такса за МПС е заплатена по сметката на ПУДООС)

Приложение № 9 към чл. 6, т. 1

ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за периода от .............................. до ................./................година
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование ................................................................................

№ от НДР (данъчен номер) ......................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................................................
№ по ред

Митнически тарифен номер (попълва се информация от електронните дневници за Интрастат транзакциите и митническите декларации за предходния месец)

Код по ПРОДПРОМ

Тегло на пневматичната гума (указва се гумата под или над 20 кг тежи)2

3

4

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: Утвърдил:


Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис, печат)

Забележка. Колона 4 - описва се видът на пневматичната гума - до 20 кг, над 20 кг, както и нова, регенерирана и втора употреба.Приложение № 10 към чл. 6, т. 2

Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара пневматични гуми и размера на продуктовата такса

№ ......................../.....................дата

за периода от ............................ до ................................... година

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование .........

№ от НДР (данъчен номер) .........

ЕИК по БУЛСТАТ ........

№ по ред

№/дата на първичния счетоводен документ в т.ч. Интрастат декларации, митнически декларации/ единен админи- стративен документ и др

Вид на пневма тичните гуми съобразно теглото

Митнически тарифен номер (попълва се информация за кодовете на стоките от електронните Интра стат дневници за пристигания и митническите декла- рации за внос за предходния месец)

Код по ПРОДПРОМ

Нетно тегло в килограми на съответния вид пневматични гуми внесени, въведени или произведени по съответния първи- чен счетоводен документ

Единичен размер на продуктовата такса за пневматични гуми съгласно прило- жение № 1(лв./кг)

Размер на определената продуктова такса за пневматични гуми документ(кол. 6 = кол. 6 x кол. 7) (лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

над 20 кгдо 20 кг


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: Утвърдил:

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:(име, подпис и печат)

Забележки:

1. Лицата, които внасят гуми, в колона 4 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации/единните административни документи за внос.

2. Лицата, които въвеждат гуми от страни - членки на ЕС, в колона 4 попълват данните, в т. ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат транзакциите, съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за съответния месец.

3. Производителите на гуми попълват информацията в колона 5 по първичните счетоводни документи за извършените продажби на произведените от тях гуми.

Приложение № 11 към чл. 9, ал. 1

Месечна справка-декларация за пуснати на пазара МПС и размера на определената продуктова такса

№ ..................../.................... дата

за месец ..................../....................г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование ................

ЕИК по БУЛСТАТ ........№/ дата на първичния счетоводен документ, в т.ч.: Интрастат декларации, митнически декларации/ единен адми нистративен - документ и др.

Възраст на МПС съглас но колона 1 на прило- жение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2

Митнически тарифен номер(попълва се информация за кодовете на стоките от електронните Интрастат дневници за пристигания и митническите декларации за внос за предходния месец)

Код по ПРОДПРОМ

Брой

Единичен размер на таксата от приложение № 2 към чл. 1 ал. 5, т. 2

Общ размер на определената продуктова такса (лв.)

1

2

3

4

5

6

7Нови

До 5 години

От 6 до 10 години

Над 10 годиниЗабележки:

1. Лицата, които внасят МПС, в колона 3 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации/единните административни документи за внос.

2. Лицата, които въвеждат МПС от страни - членки на ЕС, в колона 3 попълват данните, в т. ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат транзакциите, съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за съответния месец.

3. Производители на МПС попълват информацията в колона 4 по първичните счетоводни документи за предоставените безплатно или срещу заплащане произведените от тях МПС.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Утвърдил:

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис и печат)

Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1

ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

от ....................... г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование .....

№ от НДР (данъчен номер) ......

ЕИК по БУЛСТАТ ......Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Утвърдил:Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:(име, подпис, печат)

Забележки:

1. Компонент - съгласно § 1, т. 8а от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

2. Първична опаковка - съгласно § 1, т. 19 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

3. Вторична опаковка - съгласно § 1, т. 1 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

4. Третична опаковка - съгласно § 1, т. 28 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

5. Колона 8 е произведение от теглото на компонента (колона 6) и единичния размер на таксата (колона 7, посочен в приложение № 11).

6. Размерът на таксата за опаковката (първична, вторична или третична) по колона 9 се определя като сума от компонентите съответно на първичната, вторичната и третичната опаковка (от колона 8). Редовете за първична, вторична и третична опаковка се попълват, в случай че опакованата стока има такива. В случай че опаковката има повече компоненти от дадените редове, в таблицата се добавят необходимите допълнителни редове.

7. Колона 10 е сума от размерите на таксите за първичната, вторичната и третичната опаковка, посочени в колона 9.Приложение № 13 към чл. 10, ал. 3

Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчен материал и размера на продуктовата такса

№ ......................../........................дата

За периода от ........................ до ........................ г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование ........

№ от НДР (Данъчен номер) .........ЕИК по БУЛСТАТ ............

№ по ред

№/дата на първичния счетоводен документ, в т. ч.: Интрастат декларации, митнически декларации /единен административен документ и др.

Опаковъчен мате риал съгласно - приложение№ 2 към НООО

Количество пуснати на пазара опаковки и/или опаковъчен материал съгласно Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и др. първични счетоводни документи(кг)

Единичен размер на продук товата такса за опаковки съгласно приложение № 3 (лв./кг)

Общ размер на определената продуктова такса за съответния първичен счетоводен документ (кол. 6 = колона 4 x единичен размер в колона 5) (лв.)

1

2

3

4

5

6

Общо хартияОбщо пластмасиОбщо металиОбщо алуминийОбщо стъклоОбщо композитниОбщо дървоОбщо други (в т.ч.текстил, керамика,порцелан и др.)Общо:

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Утвърдил:Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:(име, подпис, печат)

Забележки:

1. В колона № 1 се съдържа № по ред на описваните счетоводни документи. Счетоводните документи следва да бъдат описвани в хронологичен ред по датата на тяхното издаване.

2. В колона № 2 се нанася № на първичния счетоводен документ и датата, на която е издаден.

3. В колона № 3 се описва опаковъчният материал на опакованите стоки, пуснати на пазара на територията на Република България, съответстващ на посочения в колона № 2 първичен счетоводен документ.

4. В колона № 4 се записва общото количество на посочения в колона № 3 опаковъчен материал.

5. В колона № 5 се посочва единичният размер на продуктовата такса за опаковъчния материал съгласно приложение № 3.

6. В колона № 6 се записва общият размер на продуктовата такса за вида опаковъчен материал, фигуриращ в описания в колона № 2 първичен счетоводен документ.

7. На редовете: "Общо хартия"; "Общо пластмаси"; "Общо метали" и т.н.:

а) в колона № 4 се записва общото количество опаковъчен материал от съответния вид, присъстващ във всички описани първични счетоводни документи;

б) в колона № 5 се посочва единичният размер на продуктовата такса за съответния опаковъчен материал;

в) в колона № 6 се записва общият размер на продуктовата такса за вида опаковъчен материал, присъстващ във всички описани първични счетоводни документи.


Каталог: user pic -> File


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет