Назив наручиоца : ЈП“Јединство“кладово адреса наручиоцаДата18.05.2020
өлшемі23.41 Kb.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈН МУ-3/19 : ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И РАДНИКАНазив наручиоца : ЈП“ЈЕДИНСТВО“КЛАДОВО

Адреса наручиоца : Дунавска 15 ,19320 Кладово

Интернет страница наручиоца : www.jpjedinstvo.rs

Врста наручиоца : Јавна предузећа –локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мaле вредности

Врста предмета : Добра

Опис предмета набавке ,назив и ознака из општег речника

набавке : Предмет јавне набавке - ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И РАДНИКА
услуге осигурања; 66510000
Евиденцијски број јавне набавке МУ-3/19
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.


Критеријум за доделу Уговора за све партије је: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА


Начин преузимања конкурсне документације ,односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна :

Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана од 06-14 часова у просторијама ЈП“Јединство“Кладово ,Дунавска 15 или на интернет страници наручиоца www.jpjedinstvo.rs ,као и на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs


Начин подношења понуде и рок за подношење понуде :

Право учешћа имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица , која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Понуда се сачињава према упутству из конкурсне документације ,на прописаном обрасцу и доставља уз захтеване прилоге у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки ,најкасније до 12 часова последњег дана рока (19.07.2019.године ) у затвореном коверту на адресу наручиоца са назнаком : Понуда за јавну набавку МУ-3/19, ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И РАДНИКА, не отварати .На полеђини коверте навести пун назив и адресу ,телефон и особу за контакт понуђача.Понуда са варијантама није дозвољена.
Место,време и начин отварања понуда :

Јавно отварање понуда одржаће се (19.07.2019.године у 12.15 часова) у управној згради ЈП“Јединство“Кладово ,Дунавска 15, 19320 Кладово.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда :

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица , Представници понуђача морају имати писмено овлашћење за активно учествовање у поступку отварање понуда које ће предати Комисији за јавну набавку пре почетка јавног отварања понуда.


Рок за доношење одлуке :

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.


Лице за контакт :

Миле Ђорђевић тел. 019/800-360;емаил : atanackovic@kladovonet.com


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет