Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет17/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32

Източник ТСБ - Пловдив

От представените данни става ясно, че в община Асеновград с най-висок относителен дял са хората със средно образование – 44,67%, следвани от хората с основно образование – 26,85%. Тези две групи са водещи както в град Асеновград, така и в селата, като разбира се броя им в град Асеновград е доста по-голям. Определено е висок и относителния дял на висшистите – 13,71%. Посочените цифри показват една добра образователна структура на населението в общината, позволяваща използването на квалифицирана работна сила за местната икономика. Разбира се, че образователния статус на градското население е по-висок и в случая относителният дял на висшистите в град Асеновград е 15,95%, а в селата той е – 5,15%.

Групата на завършилите начално образование наброява 4 434, което прави 7,3 на сто, никога не са посещавали училище – 1 172 или 1,95 на сто. Тези две групи са с по-висок относителен дял в селата. Така например завършилите начално образование в селата са - 11,79 на сто, а никога не са посещавали училище са – 3,32 на сто. По-ниското образователно ниво на населението в селата показва и по-ниската адаптивност на селското население към изискванията на пазара на труда.

Таблица 36: Домакинства и семейства към 01.02.2011 г. в община АсеновградНаселени места

Домакинства

Семейства

Брой

Лица в домакин-ствата

Среден брой членове в едно домакинство

Брой

Лица в семействата

Среден брой членове в едно семейство

Област Пловдив

265 631

676 984

2,5

198 714

546 250

2,7

Община Асеновград

23 911

63 585

2,7

19 204

53 166

2,8

гр. Асеновград

18 676

50 475

2,7

15 296

42 724

2,8

села

184

344

1,9

88

218

2,5

Източник ТСБ - Пловдив

При анализа на данните се интересуваме още от семействата и от домакинствата, като по-често обект на внимание е домакинството, доколкото то най-вече е „груповия носител на съответното преразпределено материално благосъстояние и доходи“, както и на даден социално-демографски статус”8. Средният брой на едно домакинство в Област Пловдив е 2,5, а в община Асеновград – 2,7, което показва, че броя на членовете на едно домакинство на територията на общината е по-голямо от броя на членовете на домакинството в Област Пловдив. Това означава, че на територията на общината две или три поколения по-често живеят заедно. Този факт се дължи на различни причини, като: икономически, разполагаема жилищна площ, традиции и др.

Средният брой на членовете на едно семейство за Област Пловдив е 2,7, а за община Асеновград той е – 2,8, което показва, че и семействата в общината са малко по-големи. Този показател не е валиден за селата, където е 2,5. Тази тенденция е напълно обяснима, тъй като в селата живеят по-голяма група пенсионери. При тях семейството се състои най-често от двама човека.
4.6.2. Икономическа активност и безработица

Понятието работна сила е съставено от лицата на 15 и повече години, които работят или предлагат труда си на трудовия пазар. Работната сила от своя страна включва заети и безработни, при което тя е идентична с икономически активното население.


Таблица 37: Икономически активни и неактивни лица в община Асеновград

Град/селоОбщо

Икономически активни

Икономически неактивни

Общо

Заети

Безработни

Общо

Учащи и нерабо-тещи

Пенси-онери

Лица, ангажи-рани само с домашни или семейни задълже-ния

Незаети (вкл. рентиери)

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

55 563

27 074

22 962

4 112

28 489

3 494

18 077

3 902

3 016

ГР.АСЕНОВГРАД

43 897

22 913

19 672

3 241

20 984

2 996

12 884

2 758

2 346

Села

11 666

4 161

3 290

871

7 505

498

5 193

1 144

670

Източник ТСБ - Пловдив

Икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 27 074, от които 22 962 са заети, а 4 112 са безработни. Коефициентът на икономическа активност за тази възрастова група е 48,73% общо за общината, за град Асеновград той е – 52,20%, а за селата – 35,67%. Данните показват доста по-нисък коефициент на икономическа активност в селата, тъй като там населението е с по-голям дял на възрастовата група над 64 години.

Коефициентът на заетост общо за общината е 41,33%, за град Асеновград той е – 44,81%, а за селата – 28,20%. Сравнен с коефициента на заетост на Област Пловдив, който през 2012 г. е – 47,30% става ясно, че община Асеновград изостава по този показател.

Икономически неактивните лица са 51,27%. Безработните  лица  на  възраст  15 - 64   навършени  години  са общо за община Асеновград - 4 112, а коефициента на безработица за същата възрастова група е 7,4 % при 11,20% за Област Пловдив през 2012 г., което говори за едно по-добро състояние на нещата в общината.

Безработицата в община Асеновград през периода 2009 – 2013 г. бележи трайна тенденция на увеличение. Регистрираните безработни средно през годината от 2 211 през 2009 г. достигат до 2 771 през 2013 г. И средногодишното равнище на безработица се покачва от 7,1% (2009 г.) на 10,3% (2013 г.), като всяка година отбелязва ръст. Броят на безработните в края на 2013 г. спрямо 2009 г. е с 235 по-малко, но това е епизодична картина в края на годината, а не средногодишна тенденция.

Жените продължават да са по-голямата част от безработните. През 2009 г. те са 63, 49%, през следващата година са 60,72%, за да достигнат през 2013 г. до 56,43%. Макар и да е намалял делът на безработните жени, те запазват по-високия си относителен дял спрямо безработните мъже, което показва, че безработицата сред жените е по-голяма.

Броят на безработните младежи през 2013 на възраст до 19 г. е – 5,19%, от 20 до 24 г. – 17,73%, а от 25 до 29 – 22,36%. Или безработните младежи на възраст до 29 години представляват общо - 45,3% от безработните, което е доста обезпокояващ факт. Необходимо е общината да предприеме мерки за подобряване на квалификацията и преквалификацията на безработните младежи с цел по-добрата им трудова реализация в бъдеще. Да инициира активни контакти с местните предприемачи за правилното професионално ориентиране и професионална подготовка на младите хора според нуждите на пазара и бизнеса.

Таблица 38: Безработни в община Асеновград по годиниГодини

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Регистрирани безработни средно през годината

2211

2528

2397

2648

2771

Средногодишно равнище на регистрирана безработица

7,1%

8,1%

8,9%

9,9%

10,3%

Регистрирани безработни в края на годината

2794

2503

2506

2868

2559

От тях:
Жени

1739

1520

1529

1683

1444

а) до 19г. вкл.

67

59

63

86

75

б) от 20 до 24г. вкл,

228

204

238

316

256

в) от 25 до 29г. вкл.

338

333

356

412

323

г) от 30 до 34г. вкл.

340

329

331

398

341

д) от 35 до 39г. вкл.

294

287

297

350

324

е) от 40 до 44г. вкл.

346

296

237

298

242

ж) от 45 до 49г. вкл.

354

317

282

287

256

з) от 50 до 54г. вкл.

412

321

332

325

333

и) над 55г.

415

357

370

396

409

с висше образование

214

229

271

318

281

със средно

*

997

923

1127

1008

с основно

*

812

808

823

711

с начално и по-ниско

*

465

504

600

559

Продължително безработни /с регистрация над 1 год./

382

648

633

716

733

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет