Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет22/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


Източник: Община Асеновград

Водоснабдеността на населението в Общината е 99,9%. Такава е водоснабдеността и за Областта. За питейни нужди на населението се подават 221,1 л/сек. вода общо за всички населени места. Дължината на изградените съществуващи водопроводи възлиза на 203,8 км. Тя представлява 74% от дължината на цялата улична мрежа на всички населени места. Дължината на изградените външни водопроводни мрежи възлиза на 100 км.

Таблица 56: Инкасирана вода за Община Асеновград във ВиК ЕООД Пловдив за 2010г.


Община

инкасирана вода от потребители (м3)

инкасирана вода от домакинства (м3)

инкасирана вода от обществ. потр.(м3)

Асеновград

2,947,823

2,317,970

629,853

Източник: Община Асеновград

От данните в таблицата може да се установи, че по-голям дял от употребяваната вода е насочен към домакинствата. Може да се направи извод, че домакинствата като цяло са голям потребител на вода в Общината. Необходими са мерки за намаляване на посочения обем.

Броят аварии на територията на Община Асеновград е притеснително висок. Основният физически проблем е свързан с лошото състояние на тръбопроводите, което води до големи загуби на вода. Изключително амортизираните етернитови тръби създават предпоставки за чести аварии, както в междуселищните проводи, така и в селищните водопроводни мрежи изградени основно през 60-те години на миналия век.

Справка за авариите на територията на Община Асеновград е дадена в Таблица 57.Таблица 57: Справка за авариите по водопроводната система на Община Асеновград

Населено място

2009г. бр.

2010г. бр.

2011г. бр.

2012г. бр.

201Зг. бр.

гр.Асеновград

207

189

250

255

285

с.Бачково

6

7

10

10

7

с.Бор

-

-

-

-

-

с.Боянци

3

4

3

4

4

с. Врата

1

1

1

6

3

с.Горнослав

24

28

22

30

28

с.Добростан

14

7

7

7

18

с.Долнослав

23

9

11

29

23

с. Златовръх

7

17

9

28

18

с.Избегли

13

4

6

7

6

с.Изворово

-

-

-

-

-

с.Козаново

11

13

3

18

16

с.Конуш

28

21

24

24

37

с. Косово

-

-

5

-

4

с.Леново

30

18

22

28

14

с.Лясково

2

1

2

2

1

с. Мостово

3

5

-

1

1

с.Мулдава

17

7

13

6

13

с.Нареченски бани

5

6

2

1

4

с.Новаково

-

11

5

1

6

с.Нови извор

13

5

5

13

14

с.Орешец

4

7

6

4

12

с.Патриарх Евтимово

6

7

17

14

14

с.Сини връх

-

-

-

-

-

с.Стоево

20

9

18

23

24

с.Тополово

37

22

26

23

35

с.Три могили

-

-

-

-

-

с.Узуново

-

-

-

-

-

с.Червен

17

15

7

34

25

Общо:

491

413

474

568

612

Източник: Община Асеновград

Задоволеността на населението с вода е свързана с друг много важен елемент на инфраструктурата - канализационната система за отпадни води. Въпросът е не само отпадните води да бъдат изведени от населените места, но и да бъдат пречиствани, тъй като са сериозен източник, който замърсява водите на реките, а от там и почвите. Очевидна е нуждата от изграждане и поддържане на пречиствателна система за отпадните води, която да обхваща всички източници. Към настоящия момент се работи по изграждането на пречиствателна станция, която да обслужва гр. Асеновград.

Канализацията на населените места в Общината е изключително важна с оглед на перспективата те да се превърнат евентуално в зони за живеене, а населението да работи в Асеновград, Пловдив и близките промишлени и обслужващи зони. В перспектива се предвижда такава да бъде изградена във всички населени места в Общината. В най-малките селища Нови извор, Добростан, Орешец, Мостово, Три могили, Горнослав и Лясково няма да се изграждат канализационни мрежи.

Таблица 58: Канализационна мрежа на Община Асеновград към 31.12.2013г.

Населено място

Колектор

Разпреде лителна мрежа

ДШ бр.

РШ
. • : L н :' %'■ бр

Домови 01

-клонения

Общо /3+4/

брой

мл

1

2

3

4

5

6

7

й ;<дт

Q

1

Асеновград

4964

63891

1532

971

1796

12572

68855

2

кв. Долни Воден

 

691

4

13

 

 

691

3

Мулдава

 

108

 

 

 

 

108

4

Нареченски бани

 

1665

 

43

21

147

1665

Източник: Община Асеновград

Видно е, че има сериозни проблеми пред общинското ръководство касаещи мрежите и системите за отпадни води. Отпадните води в Общината не са третирани, т.е. те се вливат направо в реките. След влизането в експлоатация на изгражданата пречиствателна станция ще се прекрати замърсяването на р. Асеница от битови източници.4.7.3. Депа за твърди битови отпадъци

Географското разположение на община Асеновград, броят на населението и наличието на постоянни източници на замърсяване на територията на Общината изискват предприемане на специални мерки в тази насока. Отчитайки посоченото, общинското ръководство е предприело конкретни мерки.

Нерегламентирани депа на територията на Общината няма. Съществуващите такива в минали години поетапно са премахнати, а почвата е подложена на рекултивация. До 10.10.2013г. битови и строителни отпадъци се изхвърлят в старото депо – Депо за ТБО в местност „Капсида”. От 10.10.2013г. в местността „Капсида” функционира ново депо „Регионален център за обезвреждане на ТБО – гр. Асеновград”, изцяло оборудвано с необходимата техника. Депото действа по всички изисквания и стандарти на ЕС. Депото представлява четири имота с кадастрални идентификатори: 00702.9.433; 00702.9.434; 00702.9.436 и 00702.9.437, урегулирани с ПУП/ ПРЗ одобрен със заповед № А-131/01.02.2010г. Капацитетът на депото е  150 000 куб.м. за неопасни /битови/ отпадъци и 75 118 куб.м. за инертни /строителни/ материали. Проектът за изграждане на депото е с наименование "Регионален център за обезвреждане на твърди отпадъци за Общините Асеновград, Първомай и Садово". Към настоящия момент се подписва договор за рекултивация на старото депо.

Сметосъбирането и сметоизвозването за град Асеновград се осъществява от фирма „Комунал” ООД, а за селата – фирма „Сорико” ООД Разделното събиране на отпадъци на територията на Общината стартира през 2007г., с договор сключен с "ЕКОПАК България" АД. От 2012г. е подписан нов договор за разделното събиране на отпадъци с фирма "Екоколект" АД.Контейнерите ползвани за сметосъбиране на отпадъците в Община Асеновград са с обем 1,1 м3 и са тип „Бобър”.

Таблица 59: Обем на ТБО за периода 2009 – 2013 г.

Година:__гр._Асеновград__Села'>Година:

гр. Асеновград

Села

2009г.-

26 734 т.

3 776.55 т.

2010г.-

23 123.250 т.

4 327.85 т.

2011г.-

17 938.850 т.

5 649.95 т.

2012г.-

11 747.85 т.

3 499 т.

2013г.

13 312.550 т.

5 075.7 т.

Източник: Община Асеновград
4.7.4. Енергийна инфраструктура

Важен елемент на техническата инфраструктура на всяка община са енергийните мрежи и системи, с които се осигурява необходимата енергия.

Електроснабдяването в Община Асеновград се осъществява от ЕВН. Всички населени места са електрифицирани с изградени трафопостове и разпределителни мрежи ниско напрежение. Общата трансформирана мощност в трафопостовете в селищата на Община Асеновград е достатъчна, за да поеме съществуващите товари. В част от населените места електропреносните мрежи са физически и морално остарели.

Таблица 60: Справка за потреблението на електроенергия на територията на Община АсеновградГодина

Потребители

Общо-kWh

2009

битови

93131318

 

стопански

92532435,82

2009 Общо

 

185663753,8

2010

битови

93360536

 

стопански

98115159,04

2010 Общо

 

191475695

2011

битови

95488216

 

стопански

104152215,2

2011 Общо

 

199640431,2

2012

битови

94902626

 

стопански

102808569

2012 Общо

 

197711195

2013

битови

92866068

 

стопански

104801323,4

2013 Общо

 

197667391,4

Общо

 

972158466,4

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет