Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет27/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32ЧАСТ VI.

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД В ПЕРИОДА 2014-2020 г.

  1. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ

Стратегическата рамка за развитие на община Асеновград представлява логическа и функционално-времева проекция на идентифицираните и оценени сравнителни предимства, потенциали и проблеми на територията на общината. Същата е пряко насочена към осигуряването на необходимите предпоставки генериращи осезаем приобщаващ растеж на общинската икономика, смекчаване на вътрешнообщинските дисбаланси и осигуряването на адекватна на нуждите на местната общност и бизнесa среда, инфраструктурна осигуреност и обслужване.

В „технологично“ отношение разработения Общински план за развитие на община Асеновград включва:  • необходимата количествена и качествена информация, чрез която да се извърши обективна оценка на статуса на територията, съществуващите проблеми и потенциала в развитието на общината;

  • събрана бе допълнителна информация, отразяваща очакванията на заинтересованите страни по отношение желаното бъдещо състояние на община Асеновград към хоризонта на следващия програмен период;

  • след актуализация на информацията бе направен задълбочен, оценъчен анализ с фокус върху пространственото адресиране на идентифицираните потенциали, ресурси за развитие, както и върху факторите и проблемите, които ограничават възможностите за „капитализиране“ на сравнителните предимства на територията на община Асеновград.

Въз основа на заключенията и изводите от аналитичния етап чрез метода на SWOT анализа бе конструирана матрица, отразяваща силните, слабите страни, възможностите и заплахите пред развитието на община Асеновград през периода 2014-2020 г. Разработената матрица на SWOT анализа фактически осигурява логическата и функционална връзка между аналитичната и стратегическата част на Общинския план за развитие на община Асеновград.

Чрез комплексна и интегрирана интерпретация на оценените сравнителни предимства, ресурси, нереализирани потенциали и съществуващите проблеми бе формулирана стратегическата рамка на документа, чиято логика включваше формулиране на визията за развитие, дефиниране на основни стратегически цели, приоритети, специфични цели и свързаните с тях конкретни мерки.

Като цяло настоящата стратегическа рамка за развитие на община Асеновград цели да намери необходимия баланс между интересите на ключовите заинтересовани страни: държавните и местни власти, бизнеса, неправителствените организации и местните общности в рамките на общината. От друга страна, община Асеновград като част от пространството на Област Пловдив и Южен централен район има значение за осигуряване на оптималното функциониране на системата за регионално развитие в областта и в региона.

Стратегията на настоящия ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие. Приложено е съчетание от няколко основни принципа.Приемственост и съгласуваност: документът е разработен в рамките на съществуващия европейски и национален нормативен и стратегически контекст на политиката на регионално развитие, съобразен е със съществуващите действащи стратегически и планови документи в рамките на област Пловдив и Южен централен район;

Устойчивост: ОПР акцентира върху цели и мерки, които ще оказват устойчив интегриран позитивен ефект върху териториалното развитие.

Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения;

Аргументираност. На основата на закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и синтезирани в резултатите от проведения анализ се структурира съдържанието на ОПР;

Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи отговорността за постигане на очакваното състояние на общината към хоризонта на планирането – 2020 г.;

Публичност. ОПР е формулирана съвместно с множество представители на община Асеновград, чрез проведената серия от публични дискусии и паралелните им анкети;

Обвързване и интегритет на действията, заложени в различните секторни политики и програми за постигане на комплексен социално-икономически ефект;

Оперативност. ОПР завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на мотивирани проекти през следващите седем години.

Отвореност и адаптивност на стратегическите намерения към променящите се условия на средата, в която се реализира Общинския план за развитие.

Подходът за изграждането на стратегическата част обединява резултатите от проведения анализ и прилежащата му оценка /синтезен SWOT анализ и пресичане на SWOT компонентите/, разнообразните мнения от проведените публични срещи и попълнените анкети, както и основните насоки от действащите законодателни и стратегически документи. Всеки от посочените компоненти е сведен до списък от ключови приоритети в развитието на община Асеновград, обединени в общ набор от ключови теми за развитие на основата на които се построява и цялата стратегия за развитие на общината.

Социално-икономическия анализ на състоянието в общината завършва със синтезен SWOT анализ, отбелязващ силните и слабите страни на общината, заедно с възможностите и заплахите от прилежащия регионален и национален контекст.


  1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.

Разработването на настоящата стратегическа рамка за развитие на община Асеновград е изцяло в съответствие с методите и подходите на стратегическото индикативно планиране на местното и регионално развитие, разглеждани като комплексен динамичен и пространствено обусловен процес, задвижван от нуждите и желанията на местната общност, съобразени със съществуващия нормативен и стратегически контекст на развитието в eвропейски, национален и регионален план, сравнителните предимства и потенциал на територията.

ОПР на община Асеновград представлява съчетание на визия, четири стратегически цели, седем приоритетни области и прилежащите им мерки. Формулираните предложения за развитие отчитат законодателната и стратегическата рамка на регионалното развитие в европейското и националното пространство. Структурата и посланията на стратегическата част съответстват на постановките в ЗРР, ППЗРР, „Методическите указания...” и не противоречат на законодателството в сферите устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство.Стратегията е хармонизирана със стратегическите насоки на НСРР и НКПР на България, заедно с Националната програма за развитие България 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020, Националната програма за реформи и секторните стратегии в страната. ОПР отчита планирането на Пловдивска област, изразено от Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020. ОСР посочва проблемите и потенциалите, споделени от всички общини, и очертава общи визия и цели за развитие. Стратегическите предложения от ОПР напълно съответстват и на Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие.

ВИЗИЯ: Община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото и природното си наследство и осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, земеделие, туризъм, балнеолечение и услуги.

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет