Обсөж тапсырмалар мәтіні семестр: 8 Кредит саны: 1 Емтихан Тестбет1/9
Дата26.04.2016
өлшемі0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

“Жоғары математика және физика” кафедрасы

«Арнайы салыстырмалы теория» пәні бойынша

050110 – физика мамандықтарының студенттерінің білімін

бақылауға арналған

ОБСӨЖ ТАПСЫРМАЛАР МӘТІНІ
Семестр: 8

Кредит саны: 1

Емтихан - Тест

Лектор: проф.. Ходжахмедов Э.
Жетісай – 2010
1. Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешені “Арнайы салыстырмалы теория” пәні бойынша 050110 – физика мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымастыруға арналған барлық қажетті оқу әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделіп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: ПС – практикалық сабақтар.

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басындаәы бір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуын, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттік өзіндік жұмыс.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториядан тыс өзіндік жұмысын, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтинг бақылауды тапсыруға және сынақ емтиханды алуға арналған.


Студенттің өзіндік жұмысы


Сұрақтарға жауап беру, сұрақ жауап пікір тлас, тестер Коллоквиумдар ойындар Дөңгелек стол

Семинар


Реферат

Баяндама

Сөзжұмбақ

Үй тапсырмаларыАудиториялық жұмыстар

Студент

Студент+ оқытушы

Оқытушы: бақылау, бағалау

Кіріспе бақылау

Ағымдағы (күнделікті бақылау)

Аралық бақылау (ретинг) 7,14-апта

Қорытынды бақылау (емтихан)

Студенттің білімін объективті бағалауды, бақылауды ұйымдастыру – студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгерудегі белсенділігін арттырады.

Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға “Саясаттану” пәні бойынша қысқаша теориялық мәліметтер, реферат тақырыптары, тестілік тапсырмалар, коллоквиум және глоссарий сұрақтары дайындалған.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

“Жоғары математика және физика” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

__________________Жаңабаев Ж.

(қолы)


“___” __________20__ж

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Арнайы салыстырмалы теория пәнінен
______________050110____Физика__________мамандығына арналған
____________ Физ - 16 ______тобы үшін
оқытудың формасы күндізгі

Курс_ 4_


Семестр_8__

Кредит саны __ 1


Барлық сағат саны: 45


Лекция: 15

СӨЖ: 15

ОБСӨЖ: 15


1-РБ: 30 балл

2-РБ: 30 балл

Емтихан: 40 балл

Барлық балл саны: 100


Жетісай- 2010 ж.


« Арнайы салыстырмалы теоия»

Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

50110 – «Физика» мамандығы, –4 курс, 8 – семестр. 15 сағат
Лекцияның тақырыбы

Өткізілетін мерзім

Апта саны

№1. Тарау. Механика

1

Салыстырмалы теориясының шығуы.

1

1 апта

2

Квазистационар өріс теңдеулері.

1

3

Электромагниттік өрісте энергияның сақталу заңы.

1

2 апта

4

Электромагниттік өрісте импульстің сақталу заңы.

1

5

Даламбер теңдеуі.

1

3 апта

6

Электромагнит толқынның сәулеленуі.

1

7

Электромагниттің диэлектриктерде таралуы.

1

4 апта

8

Галилей түрлендірулері.

1

9

Эйнштейннің салыстырмалы теориясының постулаттары.

1

5 апта

10

Лоренц түрлендірулері.

1

11

Лоренц түрлендірулерінің нәтижелері.

1

6 апта

12

Релятивистикалық динамика.

1

13

Скин эффект.

1

11 апта

14

Электродинамикалық теңдеулердің физикалық мағыналары.

1

12 апта

15

Классикалық механиканың салыстырмалы принципі.

1

13 апта
Барлығы:

15

Қолданылған әдебиеттер.

Негізгі:

1 И. Е. Иродов “Задачи по общей физике” Санк-Петербург

2001 г. 432стр.

2 В. М. Гладской, П. И. Самойленко. «Физика сборник задач

с решениями Высшее образование ДРОФА» Москва 2002 г

288 стр.


3 Физика жоғарғы оқу орнына түсу Алматы “Рауан” -1994ж

4 Ж. Абдуллаев “Физика курсы” . Алматы “Білім” 1994 ж.

5 .С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. “Жалпы физика курсы” I-том

«Мектеп баспасы». Алматы, 1971 ж.


«Арнайы салыстырмалы теория»

ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі

050110 – «Физика», 4 – курс, 8– семестр. 15– сағат


Начало формыТақырыбы,

мазмұны
өткізілетін

мерзім


сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Сем

Консультатция


Реферат

Бақылау сұрақтары

Есептер

Тест. тапс.Колл.

Глоссарий

Белгіленген апталар

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10
1 модуль.

1

Өзара индукция коэффициенті.

1.Токты өткізгіштердің өзара әсері.

2.Әсерлесу күшінің орта қасиетіне байланысы.


11 апта

4 балл1
2

Ығысу тогы.

1.Магнит ағынының өзгеру жылдамдығы.

2. Электр өрісінің өзгеру жылдамдығы.


21апта 4 балл


3Электромагнит ұйытқудың таралу жылдамдығы.

1.Вакуумдағы электромагнит толқын таралуы.

2.Толқынның ортадағы таралуы.


3
2 апта

4 балл2
4Максвелл теңдеулерінің инварианттығы.

1.Электромагнит өрістегі денелер.

2.Ортаның диэлектриктік және магниттік өтімділіктері..


4
2 апта 4 балл
5

Сызықты өткізгіштерде квазистационар құбылыстар.

1.Электростатикалық өрістің қозғалыс жылдамдығы.

2.Электромагнит өрісте заряд қозғалысы.


5

3 апта

4 балл


3
6Сыйымдылықты индуктивті электр тізбектері.

1Электр сыйымдылығы.

2.Контурдың индуктивтілігі.


63 апта

5

балл


7

Өзара индукция.

1Токты өткізгіштердің әсерлесуі

2.Электромагнит индукция құбылысы.


7

4 апта 5 балл8Скаляр потенціал.

1.Электростатикалық өріс потенциалы.

2.Потенциалдар айырмасы.


8
4 апта 4 балл

9

Физикалық шамалардың градиенті.

1.Физикалық шамалардың өзгеруі.

2.Шамалардың координата остері бойынша өзгеруі..


9

5 апта

4 балл
10Физикалық шамалардың дивергенциясы.

1.Гамильтон операторы.

2.Потенциал диверенциясы.


105 апта 4 балл


11Электростатикалық өріс индукциясы

1.Электростатикалық өрістің күш сипаттамасы

2.Вакуум және орталардағы электростатикалық өріс.


116 апта

4 балл

12

Гамильтон операторы.

1.Координата остері бойынша шамалардың өзеруі.

2.Оператордың белгісі.


11211212226 апта 5

балл13

Даламбер операторы.

1.Гамильтон операторы.

2.Лаплас операторы.


13

11 апта 4 балл14

Физо тәжірибесі.

1.Жарықтың жылдамдығы.

2.Жарық жылдамдығының тұрақтылығы.


14

12 апта

5 балл15


Жазық толқын.

1.Толқын амплитудасы мен жиілігі.

2Жазық толқын энергиясы.


15

13 аптаЖалпы: І-ІІ РБ: 60 балл
Конец формы

Қолданылған әдебиеттер.

Негізгі:

1 И. Е. Иродов “Задачи по общей физике” Санк-Петербург

2001 г. 432стр.

2 В. М. Гладской, П. И. Самойленко. «Физика сборник задач

с решениями Высшее образование ДРОФА» Москва 2002 г

288 стр.


3 Физика жоғарғы оқу орнына түсу Алматы “Рауан” -1994ж

4 Ж. Абдуллаев “Физика курсы” . Алматы “Білім” 1994 ж.

5 .С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. “Жалпы физика курсы” I-том

«Мектеп баспасы». Алматы, 1971 ж.


СӨЖ өткізу кестесіР/с

Сабақтың тақырыбы және мазмұны

Сағат саны

өткізілетін күн

1

Адиабаттық жуықтау.

1
2

Бриллюэн аумақтары.

1
3

Ангармоизмнің рөлі.

1
4

Әлсіз байланыс жуықтауы.

1
5

Изоэнергетика бестері.

1
6

Шалаөткізгіштер, донор және акцептор қоспалары.

1
7

Електрон газының диа – және пара магниттік қасиеттері.

1
8

Электрөткізгіштіктің температуралық тәуелділігі.

1

9

Біртекті емес шалаөткізгіштіктер.

1
10

Магниттелгендіктің температуралық тәуелділігі.

1
11

Асқынөткізгіштің микроскоптық элементтері.

1
12

Плазмадағы электр өрісі.

1
13

Дебай радиусы.

1
14

Магнит өрісіндегі плазма.

1
15

Экситондар.

1Барлығы

15
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет