Основна школа „Попински борциДата17.04.2016
өлшемі29.61 Kb.
Основна школа „Попински борци“

Број: 316

09.03.2016.године

Врњачка Бања


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр 124/12, 14/2015 и 68/2015), спроведеног поступка и Извештаја о стручној оцену понуда у поступку јнмв број 1.-2016 деловодни 315 од 09.03.2016. године, директор Основне школе „ Попински борци“ из Врњачке Бање, доноси:ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВАКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БРОЈ ЈНМВ 1.-2015
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ ДОО из Београда, матични број 20924195, ПИБ 108057105, текући рачун 845-0000000234849-27 Управа за трезор, у свему према понуду 18/01-9245/1-16 .
О б р а з л о ж е њ е
I. Наручилац је дана 01.03.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2016 за јавну набавку добара – ОН:09310000 електрична енергија

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда у

на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца дана 01.03.2016.године.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној

оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 315 од 09.03.2016. године,

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:


II. Предмет и вредност уговора о јавној набавци

Предмет јавне набавке је набавка добара- електрична енергија. - ЈНМВ/1/2016.

Процењена вредност јавне набавке износи

- 1.300.000,00 динара без ПДВ-а

Одлуком о покретању поступка јавне набавке добара ЈНМВ/1./2015 бр.259 од 01.03.2016 год. и Решењем бр.260 од 04.03.2016 год. формирана је Комисија за јавну набавку.

III. Укупан број поднетих понуда: 1 понуда
Дана 09.03. 2016 год. Комисија за јавне набавке је са почетком у 12 часова и 15 минута приступила отварању приспелих понуда и констатовала следеће:

Понуде су приспеле у затвореним, неоштећеним ковертама, са правилном назнаком и у року одређеном за спровођење ове јавне набавке, и то:


Благовремено, тј. до дана 09.03.2016.године до 12,00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:


Број под којим је понуда заведена

назив или шифра понуђача

датум
пријема

час

Дел.бр. 306

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд 

08.03.2016

10,57

Неблаговремене понуде: Нема неблаговремених понуда


IV. Критеријуми за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена“
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа пониђена цена:


Ред.бр.

Назив понуђача

Понуђена цена

1.

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд 

5,42 дин/kWh без ПДВ-а

6,50 дин/kWh са ПДВ-ом
V. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда

ДОО „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да ( Не)На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

Доставити: свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Славица Живковић


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет