Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы Морфологиялық пәндер кафедрасы ДӘріс комплекстері пән: Клиникалық патология Пән коды: кp 5302 Мамандық: 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»бет1/3
Дата28.04.2016
өлшемі422.83 Kb.
  1   2   3


Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы

Морфологиялық пәндер кафедрасы


ДӘРІС КОМПЛЕКСТЕРІ

Пән: Клиникалық патология

Пән коды: КP - 5302

Мамандық: 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Оқу сағатының көлемі – 5

Оқытылатын курс пен семестр: V- курс ІХ - семестр

2014 ж

Морфологиялық пәндер кафедрасы отырысында қаралған және бекітілген


«____» __________ 2014 ж. Хаттама № ______
Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор ________________ Қ.Е. Сисабеков

Кредит -1 № 1

I. Тақырыбы: Патологиялық анатомияның практикалық денсаулық сақтау жүйесіндегі орны. Патологиялық анатомиялық қызметті ұйымдастыру, оның Қазақстандағы және шет елдердегі даму тарихы. Патологиялық анатомия қызметінің міндеттері.

II. Мақсаты: тақырыпты оқып-үйрену студенттердің республикадағы патологоанатомиялық қызметпен(ПАҚ), ауруханалардағы патологиялық анатомиялық бөлімшелер(ПАБ, ОПАБ) мен патологиялық анатомиялық бюроның(ПАБ) жұмыс жасау мақсаттарымен және негізгі сұрақтарымен танысуы, тиісті медициналық құжаттарды дұрыс толтырды меңгерулері үшін қажет.

III. Дәріс тезистері: Патологиялық анатомия әртүрлі аурулар кезіндегі организмде болатын морфологиялық өзгерістерді зерттейтін пән. Ол әртүрлі морфологиялық әдістер арқылы ауру дамуының барлық кезеңдерінің, бүкіл өзгерістерін тексереді. Патологиялық анатомия аурулардың құрылымдық негізін зерттейді.

Патологиялық анатомия аурулардың шығу себептерін (этиологиясы) даму механизмін (патогенез), өлу үрдісін және оның себептерін де (танатогенез) жанжақты зерттейді.

Патологиялық анатомияның қазіргі даму кезеңінде ауру морфологиясы тек организмдік, ағзалық, тіндік, жасушалық деңгейге ғана емес, жасуша ішілік және молекулалық деңгейде де зертеледі.

Патологиялык анатомия аурулардың құрылымдық өзгерістері жайлы мағлұматты мәйітті зерттеу, хирургиялық операциялар, биопсия мен эксперимент арқылы алады.

Түрлі аурулардан қайтыс болғандардың мәйітін зерттеу (аутопсия; грекше: autopsia - өз көзімен көру) арқылы клиникалық диагноздың дұрыстығы немесе диагностикалық қателік анықталып, өлімнің себебі, аурудың ағымының ерекшелігі, емдегенде қолданылған препараттардың, құрал-саймандардың тиімділігі айқындалып, өлім-жітім (смертность) мен өлім-жітімділіктің (летальность) статистикасы дәйектеліп, т.б. да мәселелер шешімін табады. Мәйітті зерттегенде ауру адамның өлуіне себеп болған, меңдеп кеткен өзгерістермен қатар, микроскоппен ғана көрінетін бастама өзгерістерді де анықтауға болады.Патологанатом операция кезінде алынған материалды зерттегенде алуан түрлі морфологиялық тәсілдерді қолданып, аурудың түрлі сатыларының морфологиясын анықтай алады.

IV. Иллюстрациялық материалдар:

Кестелер:

1) Патологиялық анатомиядағы зерттеу әдістері.

V. Әдебиет:

Қазақ тілінде

Негізгі:


  1. Сапарғалиева А.Д. «Клиникалық патоморфология» -Алматы, 1995 ж. 200 б

  2. Ахметқалиев С.Ғ, Қамбаров Ж.А. «Клиникалық патоморфологияға кіріспе»

Ақтөбе,1999ж. -200б.

На русском языке

Основная:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под.ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. –М.:Медицина, 1998.-640с.:ил.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2 М.:Медицина, 2001.

Струков А.И.Патологическая анатомия: Учебник / А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина, 1995.-688с.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов) Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с. 1. ПальцевМ.В., Аничков .. Руководство по секционно-биопсийному курсу.

Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

Дополнительная:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии / В.В.Серов, Т.Н. Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Татевосянц.-М.:Медицина, 1987.-285с.

 3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учебн. пос./ В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.

 4. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. //М.-1986.-С.10-87.

 5. Общая патология человека: Руководство / Под.ред. А.И.Струкова.-М.:Медицина, 1990.-Т.1,2.

 6. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

 7. Робин А. Кук, Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.

Электрондық ресурстар

1. Атлас человеческой морфологии на русском языке (электронный ресурс): учебник по Человеческой анатомии.-М, 2004.

2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.

5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .

7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.VI. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы):

 1. Патологиялық анатомияның денсаулық сақтау жүйесіндегі орны қандай?

 2. Патологиялық анатомия қызметінің міндеттерін атаңыз?

 3. Жалпы және жеке патологиялық анатомияның мазмұны.

 4. Патологиялық анатомияның зерттеу объектілері болып не табылады?

 5. Патологиялық анатомияның зерттеу әдістерін атаңыз?

 6. Аурулардың құрылымдық негіздерін оқып үйренуде қандай деңгейлерін ажыратады?


Кредит -1 №2

I. Тақырыбы: Емдеу мекемелеріндегі патологиялық анатомиялық бөлімдердің қызметін реттейтін нормативтік құжаттар: ҚР өкімет қаулысы № 1454, ҚР ДСМ бұйрықтары, нұсқаулары (емдеу мекемелерінде мәйіттерді осып-кесу тәртібі: АҚИ-дан өлгендердің мәйіттерін жару тәртібі, патанатомиялық қызметті жетілдіру, патанатомиялық бюро және ПАО ұйымдастыру туралы).

II. Мақсаты: Емдеу мекемелеріндегі патологиялық анатомиялық бөлімдердің қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды білу, АҚИ-дан өлгендердің мәйіттерін жару тәртібі, патанатомиялық қызметті жетілдіру.

III. Дәріс тезистері: Патологоанатомиялық қызметтің негізі мақсаты – емдік-диагностикалық жұмысты жақсарту. Бұл клиникалық-анатомиядық талдаудың мынадай екі әдісі арқылы орындалады: 1) прозектор мен емші дәрігердің мәйітті ашу қорытындыларына талдау жасау арқылы емдеу кемшіліктері мен диагностика қателіктерін анықтауы. Бұның дәрігерлердің біліктілігін жетілдіруде және емдік-диагностикалық жұмыстарды жақсартудағы маңызы зор; 2) ауруларды анықтау үшін биоптаттарды, сондай-ақ операциялар кезінде кесіп алынатын органдар мен тіндерді тексеріп-қарау жолымен жүргізілетін биопсиялық зерттеу әдісі арқылы. ҚР ДСМ-ің 06.08.1992 жылғы №379-шы бұйрығына сәйкес, стационарлық емдік мекемелерде қайтыс болғандардың мәйітіне патологоанатомиялық зерттеу(секция) жүргізіледі. Мәйітті ашуды доғаруға сирек жағдайларда тек емдік мекеменің бас дәрігері ғана құқықты. Мәйітті ашуды доғаруға мына жағдайларда тиым салынады: а) науқас ауруханада бір сөткеден аз уақыт болып қайтыс болғанда; б) инфекциялық аурулар және оған күдікті болған жағдайларда; в) науқастың емдік мекемеде қанша уақыт болғандығына тәуелсіз, тірі кездегі диагнозы анық болмаған жағдайда; г) емдік мекемелерде диагностикалық-аспаптық зерттеу, сондай-ақ , емдік іс-шаралардан(операция, қан құйыу, т.б.) кейін қайтыс болған жағдайларда; д) сот-медициналық зерттеуді қажет ететін(қасақана өлтіру немесе соған күдікті болатын) жағдайларда.

Патологоанатомияық қызметтің (патологоанатомиялық бюро, емдік мекемелердің патологоанатомиялық бөлімдері) жұмысын көрсетуші тіркеу құжаттары мыналар болып табылады:IV. Иллюстрациялық материалдар:

Кестелер:

1) ҚР өкімет қаулысы № 1454, ҚР ДСМ бұйрықтары, нұсқаулары.

2) Емдеу мекемелеріндегі патологиялық анатомиялық бөлімдердің қызметін реттейтін нормативтік құжаттар.

V.Әдебиет:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1.Сапарғалиева А.Д. «Клиникалық патоморфология» -Алматы, 1995 ж. 200 б

2.Ахметқалиев С.Ғ, Қамбаров Ж.А. «Клиникалық патоморфологияға кіріспе»

Ақтөбе,1999ж. -200б.

На русском языке

Основная:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под.ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. –М.:Медицина, 1998.-640с.:ил.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2 М.:Медицина, 2001.

Струков А.И.Патологическая анатомия: Учебник / А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина, 1995.-688с.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов) Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

3.ПальцевМ.В., Аничков .. Руководство по секционно-биопсийному курсу.

Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.Дополнительная:

1.Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии / В.В.Серов, Т.Н. Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Татевосянц.-М.:Медицина, 1987.-285с.

3.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учебн. пос./ В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.

4.Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. //М.-1986.-С.10-87.

5.Общая патология человека: Руководство / Под.ред. А.И.Струкова.-М.:Медицина, 1990.-Т.1,2.

6.Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

7.Робин А. Кук, Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.Электрондық ресурстар

1. Атлас человеческой морфологии на русском языке (электронный ресурс): учебник по Человеческой анатомии.-М, 2004.

2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.

5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .

7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.VI. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы):

 1. ҚР өкімет қаулысын атаңыз?

 2. № 1454, ҚР ДСМ бұйрықтары, нұсқаулары атаңыз?

 3. АҚИ-дан өлгендердің мәйіттерін жару тәртіптерін айтыңыз?


Кредит -1 №3

І. Тақырыбы: ХАЖ-10. Халықаралық жіктеуге және аурулар түрлеріне (номенклатурасына) сәйкес клиникалық және патологоанатомиялық диагноздардың құрамы және логикасы.

II. Мақсаты: тақырыпты оқып-үйрену патологиялық анатомиялық бюроның, бөлімшенің және т.б. орындардағы жұмыстың мазмұны жайлы, медициналық құжаттарды дұрыс толтыру, клиникалық және патологиялық анатомиялық диагноздарды дұрыс құрастыру жайлы жалпы мәліметтер алуға мүмкіндік береді.

III. Дәріс тезистері: Диагноз нозологиялық, патогенетикалық принципте құрылуы тиіс. Клиникалық және патанатомиялық диагноздардың негізгі құрылымдық бөліктері бірдей: олардың қайсысында болса да, бірінші кезек негізгі сырқат жазылады. Ал одан соң аурулардың асқынулары, содан соң қосалқы сырқаттар жазылады.

Негізгі сырқат дегеніміз өзі немесе асқынуы арқылы өлім себебі бола алатын, өзінің сол сәтте айқын білінген көріністері арқылы науқастың денсаулығы мен өміріне қауіп келтіретін, және сол себеп бойынша емделуге мәжбүр етуші нозологиялық бірлік.

Негізгі сырқаттың асқынуы дегеніміз негізгі сырқатпен этиологиялық және(немесе) патогенетикалық байланысты, сондай-ақ, оның ағымын ауырлата отырып, кейде өлімге алып келе алатын патологиялық құбылыс.

Тікелей өлім себебі – летальдық нәтижеге алып келуші құрылымдық-функционалдық өзгерістер.

Қосалқы сырқат – негізгі сырқат пен оның асқынуларымен этиологиялық және патогенездік байланысы жоқ, олардың дамуы мен ағымына, немесе өлімнің дамуына тікелей әсері жоқ нозологиялық бірлік.

Диагноздарды салыстыру негізгі сырқат, асқынулары және қосалқы сырқаттар бойынша жүргізіледі. Диагноздарды негізгі сырқаттар бойынша сасыстырғанда екі қорытынды болуы мүмкін: 1) диагноздардың сәйкестігі; 2) диагноздар қайшылығы. Диагноздар қайшылығы егер негізгі сырқаттың нозологиялық формасы, оның этиологиясы, локализациясы анықталынбаса, сондай-ақ диагноз дұрыс жазылмаған жағдайларда қойылады. Диагноздарды асқынулары және қосалқы сырқаттары бойынша салыстырғанда үш қорытынды болуы мүмкін: 1) анықталған; 2) анықталмаған; 3) гипердиагностика.

Диагностикалық қателіктердің объективті және объективті емес(субъективті) себептері болуы мүмкін. Объективті себептер: 1) диагностика қиындығы; 2) науқастың ауыр халі; 3) науқастың емдік мекемеде аз уақыт(3 сөткеден аз) болуы.

Объективті емес себептер: 1) науқасты толық тексермеу; 2) анамнездік және клиникалық мәліметтерді толық ескермеу; 3) диагнозды дұрыс жазбау.

Негізгі сырқаттар бойынша диагноздар қайшылығын анықтаған соң диагноздар қайшылығының деңгейін(категориясын) да анықтау қажет. ҚР ДСМ-ің №379 бұйрығына сәйкес диагноздар қайшылығының мынадай кетегорияларын(деңгейін) бөледі:

ПАБ-ің қаралған жағдай бойынша мәліметтер жазылуға тиісті құжаттарды және оларды толтыру тәртібін атап көрсету: клиникалық диагноздарды жазу тәртібі; өлімнен кейінгі клиникалық эпикризді толтыру тәртібі; мәйіт жару хаттамасын толтыру тәртібі;IV. Иллюстрациялық материалдар:

Кестелер:

 1. Диагноздар қайшылығының кестелері.

 2. ҚР ДСМ-ің №379 бұйрығықтары

V. V.Әдебиет:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1.Сапарғалиева А.Д. «Клиникалық патоморфология» -Алматы, 1995 ж. 200 б

2.Ахметқалиев С.Ғ, Қамбаров Ж.А. «Клиникалық патоморфологияға кіріспе»

Ақтөбе,1999ж. -200б.На русском языке

Основная:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под.ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. –М.:Медицина, 1998.-640с.:ил.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2 М.:Медицина, 2001.

Струков А.И.Патологическая анатомия: Учебник / А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина, 1995.-688с.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов) Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

3.ПальцевМ.В., Аничков .. Руководство по секционно-биопсийному курсу.

Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.Дополнительная:

1.Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии / В.В.Серов, Т.Н. Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Татевосянц.-М.:Медицина, 1987.-285с.

3.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учебн. пос./ В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.

4.Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. //М.-1986.-С.10-87.

5.Общая патология человека: Руководство / Под.ред. А.И.Струкова.-М.:Медицина, 1990.-Т.1,2.

6.Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

7.Робин А. Кук, Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.Электрондық ресурстар

1. Атлас человеческой морфологии на русском языке (электронный ресурс): учебник по Человеческой анатомии.-М, 2004.

2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.

5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .

7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.VI. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы):

1. Халықаралық аурулар жіктелуі-10 дегеніміз не?

2. Халықаралық жіктеуге және аурулар түрлеріне (номенклатурасына) сәйкес клиникалық және патологоанатомиялық диагноздардың құрамы қандай?

Кредит -1 №4

І. Тақырыбы: Клиникалық және патологоанатомиялық диагноздарды салыстыру, диагноз қайшылықтарының категориялары, диагностикалық қателіктердің себептері.

II. Мақсаты: тақырыпты оқып-үйрену патологиялық анатомиялық бюроның, бөлімшенің және т.б. орындардағы жұмыстың мазмұны жайлы, медициналық құжаттарды дұрыс толтыру, клиникалық және патологиялық анатомиялық диагноздарды дұрыс құрастыру жайлы жалпы мәліметтер алуға мүмкіндік береді.

III. Дәріс тезистері: Диагноз дегеніміз адамның денсаулығы жайында, ондағы сырқат(жарақат) немесе өлім себебі жайында(олардың формасын, ағым варианттарын және т.б. белгілерін көрсететін), халықаралық аурулар жіктелуіне сәйкес терминдермен тұжырымдалған медициналық қорытынды.

Диагноз нозологиялық, патогенетикалық принципте құрылуы тиіс. Клиникалық және патанатомиялық диагноздардың негізгі құрылымдық бөліктері бірдей: олардың қайсысында болса да, бірінші кезек негізгі сырқат жазылады. Ал одан соң аурулардың асқынулары, содан соң қосалқы сырқаттар жазылады.

Негізгі сырқат дегеніміз өзі немесе асқынуы арқылы өлім себебі бола алатын, өзінің сол сәтте айқын білінген көріністері арқылы науқастың денсаулығы мен өміріне қауіп келтіретін, және сол себеп бойынша емделуге мәжбүр етуші нозологиялық бірлік.

Негізгі сырқаттың асқынуы дегеніміз негізгі сырқатпен этиологиялық және(немесе) патогенетикалық байланысты, сондай-ақ, оның ағымын ауырлата отырып, кейде өлімге алып келе алатын патологиялық құбылыс.

Тікелей өлім себебі – летальдық нәтижеге алып келуші құрылымдық-функционалдық өзгерістер.

Қосалқы сырқат – негізгі сырқат пен оның асқынуларымен этиологиялық және патогенездік байланысы жоқ, олардың дамуы мен ағымына, немесе өлімнің дамуына тікелей әсері жоқ нозологиялық бірлік.

Диагноздарды салыстыру негізгі сырқат, асқынулары және қосалқы сырқаттар бойынша жүргізіледі. Диагноздарды негізгі сырқаттар бойынша салыстырғанда екі қорытынды болуы мүмкін: 1) диагноздардың сәйкестігі; 2) диагноздар қайшылығы. Диагноздар қайшылығы егер негізгі сырқаттың нозологиялық формасы, оның этиологиясы, локализациясы анықталынбаса, сондай-ақ диагноз дұрыс жазылмаған жағдайларда қойылады. Диагноздарды асқынулары және қосалқы сырқаттары бойынша салыстырғанда үш қорытынды болуы мүмкін: 1) анықталған; 2) анықталмаған; 3) гипердиагностика.

Диагностикалық қателіктердің объективті және объективті емес(субъективті) себептері болуы мүмкін. Объективті себептер: 1) диагностика қиындығы; 2) науқастың ауыр халі; 3) науқастың емдік мекемеде аз уақыт(3 сөткеден аз) болуы.

Объективті емес себептер: 1) науқасты толық тексермеу; 2) анамнездік және клиникалық мәліметтерді толық ескермеу; 3) диагнозды дұрыс жазбау.

Негізгі сырқаттар бойынша диагноздар қайшылығын анықтаған соң диагноздар қайшылығының деңгейін(категориясын) да анықтау қажет. ҚР ДСМ-ің №379 бұйрығына сәйкес диагноздар қайшылығының мынадай кетегорияларын(деңгейін) бөледі:1-категория. Ауыру науқас ауруханаға түскенге дейін анықталмаған, ал ауруханада дұрыс диагнозды қойыу объективті себептерге байланысты мүмкін болмаған.

2-категория. Науқас түскен емдік-профилактикалық мекемеде дұрыс диагнозды қойыу мүмкін болған, бірақ, дұрыс диагноз қойылғанның өзінде де, ол ауырудың нәтижесіне оң әсер етуі екі-талай жағдайлар.

3-категория. Аталған емдік мекемеде дұрыс диагноз қойыуға мүмкіндік болған, және диагностикалық қателік дәрігердің қате іс-әрекет(толық емес немесе бұрыс ем) жасауына әкеліп, аурудың өлімге ұласуында шешуші рөл атқарған.

IV. Иллюстрациялық материалдар:

Кестелер:

1.Диагноздар қайшылығының кестелері.

2.ҚР ДСМ-ің №379 бұйрығықтары

V. Әдебиет:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1.Сапарғалиева А.Д. «Клиникалық патоморфология» -Алматы, 1995 ж. 200 б

2.Ахметқалиев С.Ғ, Қамбаров Ж.А. «Клиникалық патоморфологияға кіріспе»

Ақтөбе,1999ж. -200б.

На русском языке

Основная:

1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под.ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. –М.:Медицина, 1998.-640с.:ил.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2 М.:Медицина, 2001.

Струков А.И.Патологическая анатомия: Учебник / А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина, 1995.-688с.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов) Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

3.ПальцевМ.В., Аничков .. Руководство по секционно-биопсийному курсу.

Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.Дополнительная:

1.Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.-959с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии / В.В.Серов, Т.Н. Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Татевосянц.-М.:Медицина, 1987.-285с.

3.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учебн. пос./ В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.

4.Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. //М.-1986.-С.10-87.

5.Общая патология человека: Руководство / Под.ред. А.И.Струкова.-М.:Медицина, 1990.-Т.1,2.

6.Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

7.Робин А. Кук, Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет