ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №5 (56), 2011 республиканский научный журнал


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИФИФОРМА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙбет2/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИФИФОРМА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Ж. Т. Мусаева

ВА «Коксарай», Отрарский район, ЮКО

ТҮЙІН

Дисбактериоз көрінісі бар 68 жиі ауыратын топтағы балалар зерттелген. Бұл патологияның емдеудегі Бифиформ препаратының жоғары нәтижелігі анықталған


SUMMARY

68 children who are often sick and have dysbactercosis were investigated. High results of the preparation of bifiform in treatment of the children with this pathology were revealed.


УДК 615.155.194.8-053.2:615.015


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ФЕРКАЙЛА» В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Х.Н. Байтурсунова

Городская клиническая детская больница № 1, г. Шымкент
ТҮЙІН

Бұл жұмыстың мақсаты - балаларда теміртапшылық анемияның емдеу комплексіңде «Феркайл» препаратының әcерлілігі анықтау.SUMMARY

The purpose of this work was definition of efficiency «Ferkail» in pathogenetic treatment of anemia with deficiency of iron at children.

УДК 616.379-008.64:615.03

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА « ГЛЮКОВАНС» В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА
К.К. Абетаева

Джетысайская районная поликлиника, ЮКО

ТҮЙІН

Қант төмендететін біріктірілген препараттардың тиімділігі: бір мезгілде инсулинді бөлінуді ынталандыруға жене инсулинге тіндердің сезгіштігін жақсартуға ықпал жасауында.SUMMARY

The combined glucose-lowering drugs are convenient for usage as it influencing to insulin resistance of peripheral tissues insulin secretion both.


УДК 616.12-008.331.1


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛСАРТАНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Б. Дадикбаева

Городская поликлиника №4, г. Тараз
ТҮЙІН

Артериалды гипертониямен ауыратын науқастарда валсартан дәрісін тәулігіне 80 мг қабылдағанда антигипертензивті әсері және қауіпсіздігі зерттелді. Валсартан дәрісін қабылдау нәтижесінде қан қысымы - науқастардың 82 %-да қалыпты дәрежеде болды.Созылмалы жүрек шамасыздығы жақсарды. Қан құрамындағы холестерин, липидтер және қант мөлшері өзгермеді. Дәрінің қосымша әсері жэне дәріні тоқтатқандағы кері әсерінің болмауы көрсетілді. Тексеру және бақылау нәтижесінде валсартан дәрісінің артериалды гипертонияға оң әсері айқындалды.SUMMARY

This article summurized the experience of using the drug valsartan at 28 patients with arterial hypertension. Obtained stable antihypertension effekt.


УДК 618.3-06-034.721


РОЛЬ МАГНИЯ В КРОВИ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Л. Т. Татыбаева

ОПЦ №4, г. Шымкент
ТҮЙІН

Зерттеу мақсаты - преэклампсия жағдайындағы жүкті әйелдер қанында магний мөлшерін зерттеу болып табылады. 96 әйел тексеріліп, оның негізгі тобын 41 әйел преэклампсияның жеңіл түрі және бақылаудағы тобын 55 әйел «шартты түрде» дені сау жүкті әйелдер қатарын құрады. Негізгі топтағы әйелдердің қан сарысуында магний концентрациясы 2 есе көп екендігі анықталды (1,8±0,3 мМоль/л –ге сәйкесінше 0,9±0,3 мМоль/л қарсы). Сонымен қатар, калий мен натрий мөлшерінің жоғарылауына алып келетін жасушаішілік магнийдің көптігі анықталды. Бұл жағдай преэклампсия дамуы әсерлерінің бірі және ең алдымен бүйрек патологиясымен байланысты болуы мүмкін.SUMMARY

Study of the magnesium content in the blood of pregnant women with preeclampsia was the aim of this research. 96 women were investigated, 41 from them made a basic group with preeclampsia of an easy degree, and a control group from 55 “conditionally” pregnant women. At the basic women group trust increase into 2 times of the magnesium concentration in the blood serum (1,8 ± 0,3 mole/l against 0,9 ± 0,3 mole/l correspondingly) was established. It was established the overage of endocytic magnesium, conducting to increase of the magnesium content of potassium and sodium. Probably this condition is one of the developing factors of preeclampsia and first of all, it connects with kidneys pathology.


УДК 617.7-053.2 : 615.457


ПРИМЕНЕНИЕ ТОБРЕКСА В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А. К. Беккулиева

Жамбылский областной офтальмоцентр, г. Тараз
ТҮЙІН

Клиникада «Тобрекс» препараты (дәрілік құралы) қолданылған, ол аминогликозид тобының кең спектрлі антибиотигі болып табылады. Зерттеу мақсаты Тобрексті нәрестелерде және туа біткен катарактасы бар балалардың отадан кейінгі кезінде қолдану тиімділігін бағалау.


SUMMARY

В клинике использован препарат «Тобрекс» фирмы АЛКОН, который является антибиотиком широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Цель исследования в оценке эффективности применения Тобрекса у новорожденных и в послеоперационном периоде у детей с врожденной катарактой.


УДК 681.518 (574)


Создание автоматизированной справочно-информационной системы
Г.Ж. Умурзакова, М.М. Сапакбай, Л.А. Букина, У.Б. Тажибаева

ЮКГФА, г. Шымкент

ГККП «Областная детская больница с консультативно-диагностической поликлиникой», г.Кзыл-Орда

Жалагашская ЦРБ, Кзылординская область

Түйін

Фармацевтикалық салада уақыт қысқарту, жедел және ақпаратты түрде тез арада шешім қабылдау үшін анықтамалық-ақпараттау автоматтандырылған жүйені құру қажет.


Summary

Creation of automated reference - information system in the pharmaceutical industry will reduce the time needed to inform and to make aid decision.


УДК 615.15:316.776


Фармацевтің пациентпен тиімді өзара әрекетті жүзеге асыру үшін қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес тәсілдерін пайдалану
Ғ.Ж. Умурзақова, М.М. Сапақбай, У.Б. Тәжибаева, Л.А. Букина

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қ.

Жалағаш аудандық орталық ауруханасы, Кызылорда облысы

«Облыстық балалар ауруханасы және кенес диагностикалық емханасымен МКҚК», Қзылыл-Орда қ.

Резюме

Использование специалистами фармацевтом вербальных и невербальных средств общения, в процессе своей профессиональной деятельности, способствует достижению эффективного взаимодействия с пациентами.Summary

The use of verbal and not of verbal means of dialogue by the pharmacist is social effective. Psychological reception of an establishment of mutual relation between the pharmacist and a patient
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, общественное здравоохранение и формирование здорового образа жизни
УДК 614.253.22 (574)
О ПРИМЕНЕНИИ МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТАРИФОВ В КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВИДАМ ОКАЗАНИЯ В 2010 ГОДУ
В.В. Койков, А.С. Айкешева, С. Б. Абдраимов, А.К. Альмадиева

Республиканский центр развития здравоохранения, г. Астана
Түйін

Мақалада денсаулық сақтауды жүйесiнiң азу және озық реформалардың шарт нарықтық қатынастарға бейiмделуi көрсетілді. 2010 жылдың медицина - экономикалық тарифтердің енгiзуi солардың бiрi болып табылады. Осы әдiстеме медициналық-экономикалық тарифтерді енгiзудiң қадыр мен кемшiлiк қаржы тиiмдiлiгiнiң талдаудына мүмкiндiк бердi. Басқару жүйелерді жетiлдiру және тарифтердің айқындалған кемшiлiктердi шеттеуі арқылы медициналық көмектің сапасы мен қол жетімділіктің жетуіне жол ашады.


Summary

This article describes an adaptation of the health care system to a market economy, which takes place in conditions of indigenous and progressive reforms. Introduction of health economic tariffs in 2010, is one of them. Analysis of the effectiveness of the implementation of METs in our study revealed both the strengths and weaknesses of this financing method. The identified weaknesses of tariffs may be the overriding principle sought by the Unified National System of Health is to achieve the quality and accessibility of medical care with the improvement of the system of management of resources and addressing.


УДК 614.881:614.253.2(574)


ОсОБЕнности финансирования стационарной помощи до внедрения ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РЕСПУБЛИКЕ КАзахстан


В.В. Койков, Г.Т. Корабаева, А.Б. Абдрахманов, А.К. Альмадиева

Республиканский центр развития здравоохранения, г. Астана
Түйін

Мақалада 2009 жылы емделген жағдай бойынша Қазақстан Республикасының тәулік бойы жұмыс істейтін стационарларын қаржыландыру әдісінің талдауы қолданылған. ТМККК шеңберінде медициналық көмекті алуға азаматтардың конституциялық құқықтары бұзылған, денсаулық сақтау саласын қаржыландыру бойынша аяқталмаған механизмдер баяндалған.Summary

In this article presents an analysis of day-night hospital financing method of the Republic Kazakhstan on cases treated in 2009. This article describes the imperfect mechanisms for financing of health sector, under which violated the constitutional rights of citizens to receive medical assistance in the framework of guaranteed volume of free medical care.

УДК 614.2(574) : 94
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ В ХІХ ВЕКЕ.

(НА МАТЕРИАЛАХ ПО АКМОЛЕ, КАРКАРАЛЫ И АКТОБЕ)
Ш.Н.Саяхимова, Ж.А.Ергалиева

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, г. Астана

Республиканский центр развития здравоохранения, г. Астана

Түйін

Мақалада ХIХ ғасырдағы Орта жүздегі сыртқы огругтердің ашылғаннан кейінгі Қазақстан Республикасы денсулық сақтау жүйесінің дамуы, Қазақстан жерінде алғашқы ашылған емханалар туралы баяндалған. Сонымен қатар мақалада әдебиет көздері, денсулық сақтау жүйсіндегі қаржыландыру әдістері және халыққа медициналық қызмет көрсету сапасының дейгейі көрсетілген.


Summary

The article describes the history of health care development in Kazakhstan in ХIХ century after the opening of the outer districts of the Middle (djuz). The history of first hospitals in the territory of Kazakhstan. Sources and methods of financing. The quality of medical services.


УДК 614.253.52:616.379-008.64(574.5)


АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Г.О. Сапарова, К.Т. Курбанова, Г.О. Доланова

Клиническая база МКТУ им. К.А.Яссави, г. Шымкент

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
ТҮЙІН

Қазіргі танда диабеттік қызмет көрсету шұғыл мәселелердің бірі болып есептеледі. Емдік профилактикалық мекемелерде мамандандырылған дәрігерлер жетіспеуде, әсіресе ауылды аймақтарда. Осының барлығы нәтижесінде мүгедектік асқынуларға, өлімге алып келеді, әсіресе жас балаларда, жасөспірімдерде және жұмысқа қабілетті жастағы адамдарда.


SUMMARY

One of the critical problems is the problem of diabetes service provision and the disproportionate level of staffing by qualified medical personnel of medical institutions, especially in rural areas, leading to severe debilitating complications and high mortality from this disease, especially among children, adolescents and people of working age.


УДК 616.379-008.64-082
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА
Г.О. Сапарова, К.Т. Курбанова, Г.О. Доланова

Клиническая база МКТУ им. К.А.Яссави, г. Шымкент

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
ТҮЙІН

Мамандандырылған көмекті жүйелеу тиімділігін жоғарылату және жетілдіру, осы ауруды және оның асқынуларын емдеуде, мемлекет пен қоғамның көп қаржы жұмсауы, халық арасында осы ауруға байланысты мүгедегтік пен жұмысқа жарамсыздық деңгейінің жоғарылауы қант диабеті мәселесінің өзектілігін сипаттайды.


SUMMARY

Issue of the day is determined by the medical and social significance of diabetes, characterized by increasing levels of employment losses and economic damage due to disease, disability and mortality, costs of state and society, aimed at treatment of the disease and its complications, requiring better and more effective system of specialized skilled care.


УДК 616.7-001.5-085
К ВОПРОСУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ТАНАТОГЕНЕЗА И МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ, СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
К.П. Таштемиров

ЮКФ РГКП «ЦСМ» МЗ РК, г. Шымкент
ТҮЙІН

Бұл мақалада Оңтүстік Қазақстан сот медицина сараптамасының 2005-2010 жыл аралығында жол-көлік апатынан қосалқы аяқ-қаңқа сүйектерінің сынуынан өлімге әкеліп соққан жарақаттардың өлу танатогенезы, салыну механизмі көрсетілген оның әлеуметтік қоғамдық маңызы сараланған.


SUMMARY

In this article are explained socially-public sense of the mechanism of formation of thanatogenesis of lethal outcome at fractures of a locomatorium as a result of road and transport incidents are described in this article. These are results of the medical examination of history obiseases in the Souther n Kazakhstan during 2005-2010.

УДК 613.6.02 (574.5)
ОБ ОПЫТЕ ОЦЕНКИ УСЛОВИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
К.М.Маширова

Республиканское государственное казенное предприятие, г. Шымкент

«Южно-Казахстанский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», г. Шымкент
ТҮЙІН

Оңтүстік Қазақстан облысының табиғатының, географиялық орналасуының және экономикалық ерекшеліктеріне байланысты жолаушылар және жүк тасымалының негізгі бөлігі темір жол көлігімен тасымалданады. Осы тасымалды қамтамасыз етуде темір жол көлігі локомотив бригадаларының атқаратын қызметі зор. Мақалада темір жол көлігінің жұмысшыларына әсер ететін қоршаған ортаның факторларын зерттеу және гигиеналық бағалау материалдары көрсетілген.


SUMMARY

In connection with geographical and economic features in the South-Kazakhstan area the basic stream of cargoes and passengers is transported by railway transportation. Workers of locomotive brigades play a leaging role in maintenance of rail transportation. The materials about studying and hygienic estimation of factors of the industrial environment, influencing on workers of a railway transportation is described in this article.


УДК616.12-008.331.4:556


ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ
Л.З.Исаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
ТҮЙІН

Артериальды гипотензия жыныстың белгілеріне қарай, қыз балаларда жиі кездесті. Скринингтік тексеріп қарау арқылы 1517 балалар қаралды. Оңтүстік Қазақстан облысында мектеп оқушылары арасында жүргізілген тексерулер артериальды гипотензия ерте жастағы балалар мен пубертаты жастағы балаларда өте жиі, ал 10-11 жаста сирек кездесетінін көрсетеді.SUMMARY

The school boys and girls at the age of 6 - 17 years were the objects of the research (In total 1517). Among the surveyed schoolboys of the Southern - Kazakhstan area children of Аrterial hypotension (Ah) was observed were at often children of younger age group at 10 -11 years old less grew of teenagers.


УДК 616-085.275-053.71 : 615.214.3


РЕАБИЛИТАЦИЯ- СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ В ПРОГРАММЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
А. С. Сайдуллаева

Областной наркологический диспансер, г. Шымкент
ТҮЙІН

Мына берілген мәліметте реабилиталогияның түсінігі беріліп, реабилиталогиядағы негізгі іс барысы мен мәселелері айтылған.SUMMARY

The concept about rehabilitation and the problem this in rehabilytation are revealed in this article.


УДК 616.895.8:615.214


СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ РИСПОЛЕПТА- -КОНСТА И ГАЛОПЕРИДОЛ ДЕКАНАТА
М. Ж. Мырзахметова, С. О. Оспанова, Н. С. Жылкыбаев, С. Т. Кетебаева, Ш. У. Шайлауов

ЮКГФА, г. Шымкент

ЦРП Тулкубаского района ЮКО,

ЦРП Сарыагашского района ЮКО,

ЦРП Шардарьинского района

ЦГКБ г. Кентау ЮКО
ТҮЙІН

Осы мақалада 65 науқасқа, шизофрения емінде Рисполепт-Конста мен Галоперидол деканоат жағымды және жағымсыз әсерлері салыстырылған.SUMMARY

The comparative results of application of Rispolept Consta and Haloperidol decanoate in the treatment of schizophrenia, involving 65 patients, are presented in this article. Their efficacy and safety are also shown.

УДК 616.831-009.11-053.2
ПРОФЕСИОННАЛЬНАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА ДЦП
Б.Ж. Молдалина

Реабилитационный центр «Мейирим», г. Шымкент
ТҮЙІН

Бала ми салының ерте диагностикасы, табысты алдын алу жоспарының кепiлдiгi. Бала ми салы - себеп, белгi, клиникалық әсер етулер, тексерудiң факторлары. Бап бала дәрiгерлерiне бағытталған, кәсiби сақтық және бала ми салының профилактикасы үшiн.SUMMARY

Early diagnosis of the cerebral paralysis lead to successful prevention of this disease. Cerebral paralysis is the results of the prenatal, perinatal and posunotal factors.

УДК 618.19-002

МАСТОПАТИЯ

Г.У. Асанбаева

Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз

Городская поликлиника №8, г. Тараз
ТҮЙІН

Қорытындылай келе, әйелдің жыныс жолдары аурулары, емшек аурулары мен қалқанша без ауруларының бір – біріне қатысы бар. Сондықтан гинеколог дәрігер емшек ауруымен қалқанша без ауруларын анықтай білі керек. Емшектің дифздық аурулары консервативтік жолмен емдеуге болады. Соның ішінде гормондық ем қолданылады.SUMMARY

The presented data recieved at complex inspection of women addressed to the gynecologist, testify to high frequency combined pathologies reproductive and thyroid systems. This data allows to consider potogonez hyperplastic processes dairy, thyroid glands and genitals uniform. Hence, the doctor-gynecologist in some measure should know not only a gynencologic pathology, but also be able to reveal pathological processes of dairy and thyroid glands. Good-quality not dominant mammary gland processes can be exposed to conservative treatment including harmono therapy.


УДК 617.711-003.625.7-002-07-08


ХРОНИЧЕСКИЕ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ КОНЪЮНКТИВИТЫ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Л.А. Гончар

Городская поликлиника №2, г.Тараз.
ТҮЙІН

Мақалада аллергиялық коньюктивиттің негізгі түрлері мен емдеу тәсілоері баяндалғанSUMMARY

The article describes the main types and treatment of allergic conjunctivitis.


УДК 616.89-008.441.33-053.71
ЛЕЧЕБНО- РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Н.Е. Столярова

Областной наркологический диспансер, г.Шымкент
ТҮЙІН

Соңғы онжылдықта есірткіні қолданудың күрт өсуі байқалады. Кәмелетке толмағандарды оңалту – бұл медициналық, психологиялық, тәрбие, білім, еңбек, әлеуметтік құқықтық шаралардың бірегей жүйесі, мақалада аурулардың тұлғалық және әлеуметтік статусын қалпына келтіруге көңіл бөлінген.SUMMARY

In article the purposes and problems of rehabilitation of the minors abusing psychoactive substances are given. Rehabilitation is considered as uniform medical-rehabilitation process.


УДК 615.627(574.5)


САНИТАРНО - КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ САРЫАГАШСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЗА 2009 ГОД
А.А. Мельдеева

Лечебно-оздоровительный комплекс «Сарыагаш», г. Сарыагаш, ЮКО
ТҮЙІН

Мақалада аурудың асқынған кезіндегі емес кезеңіндегі акушерлік және гинекологиялық патологиялы әйелдерді емдеу және сауықтыру мақсатында санитарлық – курорттық емнің тиімділігіне көңіл бөлінген. Сарыағаш сумерының бірден – бір ерекшілігі – натрий гидрокарбонатында, жай минералданған, жоғары температуралы (48-54▫ С) және жай сілтілі (PH 8,3) суда, ол километрден көп тереңдіктен салынады.


SUMMARY

The indeces of general and gynecopathy of women are in an alarm position in Kazakhstan, espicially among the recroductive aged women. The index of women health is low. The main problem of Kazakhstan society is infertility of women. The conseguences of all gynecopathy of women are disorders of recroductive organs of women.

УДК 378.147:547
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВ
А. К. Патсаев, Л. А. Дильдабекова, Х. Б.Алиханова, Ш. С. Шыназбекова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
ТҮЙІН

Кіші топтардағы жұмысты сабақ барысында қолдану, студеттердің білімін, өзінше ойлау қабілетін арттыруда және де тақырып сұрақтарын толық меңгеруге көптен көп үлес қосады. Сонымен қатар оқытушы мен оқушылар арасындағы қызметтеріне үлкен әсер етеді.SUMMARY

Using the method work in a small group stimulates the cognitive activity of students and creates a reliable basis for deep and stable acquirement of learned material by them. Essentially it changes the role and function of teacher and learners, having significantly influence to all components of academic teaching process.


ӘӨЖ 613.6:616.057БРОНХИТТІ ЕМДЕУДЕГІ ОКСИГЕНОТЕРАПИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ
Г.Ш. Елтаева, А.К.Назарова, Ш.Б. Байдаулетова, Г.С.Муратова

5 қалалық емхана, Шымкент қаласыҚ. А. Ясауи атындағы Халықаралык қазақ-түрік университеті, Шымкент қаласы

РЕЗЮМЕ

В научной статье приводятся данные об эффективности гиперборической оксигенации при хронических пылевых бронхитах у работающих на нефтеперерабатывающем заводе. По данным иммунологических биохимических и клинических материалов показаны реальные улучшения клинического состояния функций внешнего дыхания у больных с бронхо-легочными патологиями.SUMMARY

In the scientific article it is cited data about efficiency hyperbolically oxygenation at chronic dust bronchitis at working in oil refining factory. On data immunological biochemical and clinical materials improvement of a clinical condition of function of external breath at patients with bronchial tube-pulmonary pathologies really is shown.


УДК 613.644:656.2

ШУМ – КАК ВРЕДНЫЙ ФАКТОР ОКАЗЫВАЮЩЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
У. Ж. Тагайбекова

Шымкентский отделенческий филиал РГКП «Юго-Восточный Региональный Центр санитарно- эпидемиологической экспертизы на железнодорожном транспорте», г. Шымкент
ТҮЙІН

Шу, діріл және ультрадыбыс дегеніміз газдың материялық бөлшектерінің, сұйықтықтың және қатты дененің тербелістері. Өндірістік процестер көбінесе адамның денсаулығына зиянды әсер ететін, әрі осы әсердің салдарынан кәсіби аурулар туғызатын айтарлықтай шумен, дірілмен және теңселумен қоса жүреді.SUMMARY

Noise, vibration and ultrasound are known as oscillations of material pieces of gas, liquid or tough body. Industrial processes are often accompanied by considerable noise, vibration and concussions, which have negative influence on human health and can cause professional illnesses (diseases).

УДК 648.63:656.2(574)
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
У. Ж. Тагайбекова

Шымкентский отделенческий филиал РГКП «Юго-Восточный Региональный Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы на железнодорожном транспорте», г.Шымкент


Каталог: vestnik -> 2011
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
vestnik -> Южно-казахстанской медицинской академии
vestnik -> ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №2 (63), 2013) Қосымша, приложение
vestnik -> Чеченской республики
vestnik -> [Введите текст]
vestnik -> Мосина Вал. Р. Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре ХХ века Мосина Вер. Р. Цвет в средневековой живописи Андреева Е. А. Михайловский собор. К истории «Русского стиля»
vestnik -> Н. Бердяев Заметка о книге г. Богданова “Познание с исторической точки зрения”
2011 -> Информационное издание администрации Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет