ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №5 (56), 2011 республиканский научный журналбет4/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

SUMMARY

Iron deficiency anemia is recognized as one of the actual problems of the world public health. The leading syndrome in clinical picture is sideropenia syndrome, which is confirmed by laboratory data on iron exchange factors.

УДК 615.277.3.03:616.155.392.2-036.12
Созылмалы лимфолейкоздың қазіргі замандағы емі
С. Н. Абдулова

Облыстық клиникалық аурухана, Шымкент қаласы

РЕЗЮМЕ

В течение многих лет стандартная монотерапия хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) была основана на хлорамбуцил или циклофосфамид. Важной открытием в терапии ХЛЛ стало внедрение флударабина и алемтузумаба, которые продемонстрировали более высокие уровни частоты полного ответа.SUMMARY

During many years the standard of mоnоtherapy chronic lymphocytic leukemia (CLL) was founded on chlorаmbucil or cyclophosphamide. An important descovery was introduction of fludarabine and аlemtuzumabe in CLL therapy, which demonstrated more higher level of the frequency of an overall answer.

УДК: 616.342-002.44:616.728.2-089-053.2
ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У РЕБЕНКА 4-Х ЛЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Т.Т. Жуманов

Областная детская клиническая больница, г. Шымкент
ТҮЙІН

Тума ұршық шығу операциясынан кейін балада дамыған ұлтабар ойықжарасының тесілуімен жүрген клиникалық жағдай ұсынылды.SUMMARY

Clinical case of perforated duodenal ulcer at children ofter the congenital hip dislocation surgery is represented in the article.

УДК 617-002. 3-08-039.57
ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
У. Ж. Чулпанов, С.Ж. Мамедов, М.Ш. Ильясов, М.Т. Токмырзаев, Б.Б. Мырзахметов

Областная клиническая больница, г. Шымкент

Центр амбулаторной хирургии, г. Шымкент

Кафедра хирургических дисциплин №1, г. Шымкент

ЮКГФА, г. Шымкент
Түйін

Амбулаториялық хирургия орталығында іріңді-қабынулармен емделген 5260 науқастар арасында: абсцесс, флегмона, лимфа түйінің қабынуы, панариций және сүйектердің іріңді қабынулары көбірек кездескені анықталды - 2804 (54,3%). Бұл науқастарды емдеуге протеолитик ферменттер және левомеколь майын қолданып, жаралардың тез емделуіне және еңбекке жарамсыз күндерді азайтуға жеткізілді.Summary

A deep analysis of purulent surgical diseases and purulent complications in 5260 out patients was conducted by means of a specially worked out punch card. Posttraumatic purulent complications such as accidental wounds abscesses, phlegmons, panaris, regional lymphadenitis, osteomyelitis etc. were identified for groups–– 2804 (54,3%).


УДК:617-002.3-002.4-089: 616.379-008.64ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
М.Т. Токмурзаев

Южно-Казахстанская областная клиническая больница, г. Шымкент

Центр амбулаторной хирургии, г. Шымкент

ЮКГФА, г. Шымкент
Түйін

Бұл мақалада автордың қант диабетінің асқынуына ұшыраған 180 науқастарды емдеу тәжірибесі талқыланған. Науқастарды комплексті емдеу үшін аяқ тіннің микроциркуляциясын күшейту, жараларды антисептик дәрілермен жуу, тамақтану қағидасын сақтау көрсетілген. 58 науқастардың қаны гемосорбциядан өткізілген. Жұмсақ тіндер, табан және барлық сүйектерінің қабынуларында, отаулардан экзоартикуляция және сан сүйегінің орта бөлімінен ампутация жасау керектілігі көрсетілген болып, бұл отаулар науқастардың сепсис жағдайға түспеудің алдын алады. Отаудан кейінгі өлім көрсеткіші – (11,6%).


Summary

Experienced treating of 980 patients with diabetes mellitus, complicated by pyonectrotic processes is discussed. Adequate correction and improvement of microcirculation, dietotherapy and washing with antiseptics are the main trends in the complex therapeutic measures. Hemosorbtion was applied successfully for detoxication in 58 patients. Necrosis of the soft tissues and gangrene of the toes or foot were managed by thorough excision of the necrotic tissues and exarticulation or amputation of the toes and metatarsals, and in exceptional cases, amputation of the limb. Such complex therapy reduced the number of amputations through the middle and upper the third of the thigh to 11,4%.


УДК:616.98:578.828 HIV-053.2


Клиническое наблюдение за ВИЧ- инфицированным ребенком на участке
А.У. Ниязова

ВОП ШСВА №1, ЮКО
Түйін

5 жыл көлеміндегі АИТВ инфекциясының ауыр сатысына шалдыққан баланың клиникалық жағдайын зерттегенде олардың иммунологиялық көрсеткіштері төмен болған. Жоғары антиретровирустық терапиялық емді қабылдаған кейін иммунологиялық корсеткіштері жақсарған, науқастың қосалқы сырқаттарының белгілері жойылып, денсаулығы жақсарғаны байқалады.


Summary

A description of a clinical observation involving a child suffering from HIV infection in its advanced stage 5year initially low immunological parameters. Highly active antiretroviral therapy HAART demonstrated an improvement in the general parameters of immune system activity; elimination of symptoms of secondary diseases; and improvement in the general quality of life.


УДК 616724700273:52


ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Р.Р. Ажибаева

Центральная районная больница, с. Шаульдер Отрарский район, ЮКО
Түйін

Пневмониямен ауыратын 78 ауру бала зерттелген. Ерте жастағы балалардағы пневмонияның клиникалық ағымының ерекшеліктері анықталған.


Summary

78 sick children with pneumonia are observed. Features of clinical current of a pneumonia at children of early age are determined.

УДК 616.33-002.44-012.3 (09)
Клинико-эпидемиологические особенности язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у студентов ВУЗов г. Шымкента
Э.У.Сауленбаева

ШГП №2, г. Шымкент
Түйін

Асқазан және он екі елі ішек ойық жара ауруы «әлеуметтік қатерлі» топқа жататын студенттер ішінде жиірек байқалатыны анықталды. Вегетативтік дисфункция синдромы бұл аурудың предикторы болуы мүмкін. Аурудың клиникалық көрінісі ауырсыну синдромы мен диспепсиялық бұзылыстармен сипатталды және бұл симптомдардың айқындылық дәрежесі науқастардың жынысы мен жасына тәуелділік көрсеткен жоқ.


Summary

A stomach and duodenum ulcer is more common among students from groups of «social risk». Predictor of this disease can be symptoms of autonomic dysfunction. Clinical picture is characterized by pain and dyspeptic disorders and the severity of which does not depend on age and sex of patients.

УДК 616.13-007.24.3
Контроль артериальной гипертонии у женщин в период менопаузы
Э.У. Сауленбаева

ШГП №2, г. Шымкент

Түйін

Әйелдерде менструация тоқтауы кезеңінде байқалатын артериялық гипертонияны емдеу күрделі мақсаттардың біріне жатады. Дегенмен, біздің зерттеу нәтижелеріміз менструация тоқтауы кезеңінде байқалатын артериялық гипертонияның емінде метопрололды қолдану арқылы қан қысымының деңгейін бақылау мүмкіндігін және инсульт, жүрек - қан айналу жүйесі жағынан асқынулардың алдын алуға болатынын көрсетіп отыр.Summary

The treating of arterial hypertension during womens menopause is one of the most complicated Miny. According to our results of the researsh during meno pause arterial hypertension.

УДК 616.34-007-001.8
Анализ больных с различными видами грыж брюшной стенки
К.А. Намаева

Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
түйін

Бұл мақалада ұрсақ қабырғасының әртүрлі жарықтарымен науқастарға талдау жүргізу жазылған. Мақалада Қарағанды қаласы Облыстық клиникалық ауруханада 2009-2011 жылдарда хирургиялық жолмен емделген әр түрлі жарығы бар науқастардың сиппатамалары мен оларды хирургиялық әдістермен емдеу түрлері берілген.summary

This article is about the analysis of patients with various kinds of hernias of a belly wall. Analysis of patients with various kinds of hernias of a belly wall and treating with surgical method ave used at the Oblast clinical hospital of Karaganda from 2009 – 2011 years.


УДК 616.216.1-002.1


ОСТРЫЙ ГАЙМОРИТ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Ж.Б. Медеров

Областная детская больница, г.Тараз

Түйін

Белгiлi көзқарастарға сәйкес, өткiр гайморит суық тиған ауруды кедергi болып табылады және қарқынды емдеуден астам талап етедi, соның iшiнде бактерияларға қарсы терапия. Мұндай алғашқы амбулаториялық ауруларды емдеудi тиiмдiлiк әйтсе де талқыланбады.Summary

This article is about acute antrific and expeciency of antibacterial therapy.

УДК 616.94-022:618.19-002:618.7
Стафилококки, как основные возбудители маститов у женщин в послеродовом периоде
Г.М. Ахметова

РГКП «Уральская городская дезинфекционная станция», г. Уральск
В последние годы в этиологии послеродовых инфекционных заболеваний значительно возросла роль так называемых условно-патогенных представителей семейства Enterobacteraceae, Streptococcaceae, Pseudomonadaceae (эндометрит, пиелонефрит, флебит, кишечные заболевания). Возможность выделения представителей этих семейств из грудного молока также существует. Бактериологическая лаборатория РГКП «Уральская городская дезинфекционная станция» проводит исследования по функциям лечебно-профилактических организаций, которые направлены на выявления микроорганизмов из клинического материала и определяет чувствительность к антибактериальным препаратам согласно протоколам диагностики и лечения.

УДК 616.6-022.15-084


ПРОФИЛАКТИКА ВОСХОДЯЩЕЙ УРОИНФЕКЦИИ В КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬНЫХ ОРИТ
Б.Т.Токкулиев

Областная клиническая больница, г.Шымкент

Түйін

Екі топқа бөлінген, 20 реанимациялық науқасқа салынған несеп ағып шығып жиналатын жүйелердің («Уномедикал», Дания) тиімділігіне сараптама жасалды. Бірінші топты, А4 несеп жинаушы жүйе салынған 4 және де одан көп мерзімде тұрған, ал екінші топты А6 жүйесі қойылып 6 оданда көп мерзімде тұрған науқастар құрады. Микробиологиялық зерттеулер науқастың түскен кезінде және әр үш күн сайын қаталанды. Науқаста уроинфекция жоғары қарай өршу дамуының, инфекциялық қауіпсіздігі критериесіне несепте инфекцияның жоқтығымен бағаланды. Нәтижесінде науқастардағы инфекциялық қауіпсіздікті А4 жүйесі орташа 6 тәулік аралығында қамтамасыз етсе, ал А6 жүесі 14 тәулік бойыша қамтамасыз етуі көрсетілді.


Summary

This article described the efficiency of closed sterile urine bag in the prophylaxis ascending uroinfection coith heavy contingent of patients, which are on the treatment in the section of reanimation.

УДК 616.155.194.8-084

Анемия, вопросы профилактики и лечения
К.А. Амрекулов

Городская детская больница №1, г. Тараз
Түйін

Анемия- қанның көлем бірлігіндегі гемоглобинның немесе эритроциттердің санының төмендеуі. Балалар арасында ең жиі кездесетін анемияның түрі теміртапшылық анемиясы. Анемияның себептері бала тәніндегі темір жетіспеушілігі.


SummarY

The Anemia is characterised by the descreasing in the blood. Widespraad of anemias sort among children in Irondeficiency an anemia. A principal cause of Irondeficiency anemia is the lack of iron in the organizm of child.

УДК 616.5-002
Атопический дерматит: лечение и профилактика

С.А. Шералиев

Городская детская больница №1, г. Тараз
түйін

Атопиялық дерматит балалар арасында ең коп тараған аллергиялық ауру. Ол балалардың 10-30% кездеседі. Бұл ауру ерте жаста басталады. Атопиялық дерматит бұл созылмалы ауру, тұқым қуалаушылық бейімділігі бар. Атопиялық дерматит дамуы әр түрлі аллергендерге байланысты.


SummarY

Atopich dermatitis is a chronic disease from hereditary predisposition. Development of Atopich dermatitis is closely connected with influences of various allergens. Disease begins at early children's age. Atopich dermatitis one of the most widespread allergic disease at children, diagnoses it 10-30 % of children.
ОБЗОР

ӘОЖ 616.006(574.5).075.8


Қатерлі ісіктерге қауіптілігі жоғары науқастарда алғашқы скринингті диагностиканың тиімділігін көтеру әдістердің жетілдіру жолдары
Р.Т. Тажимурадов, Р.А. Мусиралиев, С.Ш. Ескулов, Н.А. Турлыбаев, М.Ю. Саранова

Облыстық онкодиспансер, Шымкент қаласы

4 және №7 емхана, Шымкент қаласы


Әлем тәжірибесінде сәулелі, цитологиялық және клиникалық-зертханалық әдістердің интеграциясы арқылы қатерлі ісіктердің алғашқы анықтау диагностикасын жетілдіруге бағытталған ғылыми зерттеулер жалғастырылған.Онкологиялық аурулардың эндокринологиясының маңызды мәселелердің талдауы ұсынылған. Антитәуекел және онкологиялық тәуекел гормонға байланысты факторлар, гормональды канцерогенез механизмдердің кәзіргі концепциясы және эстрогенді әсерін ауыстырылып қосылу феномені, гормонмен байланысты тіндердің қатерлі ісіктер мәселелері адамның негізгі жұқпалы емес ауру компонент түрінде қарастырылған және осы патологиялық жағдайлардың байланыс мінезі көрсетілген. Гормональды диагностика, гормонмен емдеу және ісіктердің антигормональды алдын-алу жолдары, ісіктердің гормон сезімшілік табиғаты және олардың гормонды жергілікті бөліп шығару қабілеті, гормонмен байланысты және гормон шығаратын қатерлі ісіктердің ұқсастығы және айырмашылығы туралы айқындалған [1,7,8].

УДК 616-066 (574.5).075.8


Современные подходы к применению новых технологий лечения и профилактики злокачественных новообразований
Р.Т. Тажимурадов, Р.А. Мусиралиев, С.Ш. Ескулов, С.Г. Рахметов, М.Ю. Саранова

Областной онкодиспансер, г. Шымкент

Городская поликлиника №4, г. Шымкент

Городская поликлиника №7, г.Шымкент
Первичная профилактика опухолей направлена на снижение заболеваемости [2,3,5,10,12]. Она применима к злокачественным опухолям с известной этиологией и предусматривает воздействие на внешнюю и внутреннюю среду человека: с одной стороны, это исключение или уменьшение влияния тех факторов, которые являются канцерогенными или способствуют развитию опухоли, с другой – усиление влияния факторов, которые препятствуют развитию опухолей [1,2,4,6,7,8]. Целью вторичной профилактики является снижение смертности, а в ряде случаев и заболеваемости раком путем активного выявления злокачественной опухоли на ранней стадии заболевания (до появления клинических симптомов болезни) [9,11,13,14,15]. В связи с этим, в мире разрабатываются новые антиканцерогенные препараты и способы лечения рака, методика определения антиканцерогенных свойств препаратов, рекомендуемых для широкого применения лицами, относящимися к группе повышенного онкологического риска.

УДК 616.37-002-036.12-08


СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Г. Д. Юнусходжаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия , г. Шымкент
Түйін

Созылмалы панкреатиттik emi қaзiрге таңда өзектi мәселе қатарында. Қазiргi таңда созылмалы панкреатиттiк диагностикасы УДЗ, КТ және лабораториялық диагностикасы әдicтерiнiң нәтижесiнде диагностикасы жоғары деңгейде. Консервативтi ем абстиненциялық жағдайда ал катаң диетаны сақтау билиарды созылмалы панкреатитке оңтайлы нәтижесiн бередi.


Summary

CP is the one the main issues in public health services. Nowadays, preclinical diagnosis of CP is made by the ultrasound investigation and the computer tomography and the advances in the laboratory testing procedures. In recent years there have been several important advancements in health services. One of the important advance has been made in etiotropic treatments. Abstinence plays an important role in alcoholic CP and diet plays an important role in biliary CP. CP has a tendency for relapse.

УДК 618.14-002:618.14-08
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
И. У. Исмаилова

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек
ТҮЙІН

Әдеби шолуда босанудан кейінгі инфекциялық-қабыну ауруларын емдеу мен эпидемиология, этиология, патогенез, клиника мәселелері сарапталады және жалпыланады, осы мәселе бойынша зерттеулерді әрі қарай жүргізу қажеттілігі мен өзектілігі негізделеді.


Summary

In the literature review analyses and summarizes the questions of epidemiology, etiology, pathogenesis, clinic and treatment of postpartum infectious and inflammatory diseases, justified the relevance and need for further research on this issue.


Случай из практики

УДК 616.22-022.1-053.31


Острый ларингит у ребенка 6 месяцев
Е.И. Карасавиди

Городская детская больница №1 г.Тараз, Жамбылская область
Түйін

Жедел ларингит – жоғарғы тыныс жүйесінің кеңінен тараған түрлерінің бірі. Мақалада жағдайдың аурлығына байланысты жедел ларингиттің клиникалық түрлері және ерте жастағы нәрестелерді өз уақытында ауруханаға жіберу қажеттігі көрсетілген.Summary

Acute laryngitis is one of the widespread upper respiratory tract infection. The article shows a clinical manifestation of acute leryngitis, depending on the severity and the need for timely hospilization of young children.

УДК 616.24-007.2-053.2

Синдром Картагенера у девочки 6 лет
Е.И. Карасавиди

Городская детская больница №1 г.Тараз, Жамбылская область
Түйін

Бұл мақалада әкпе бронх жүйесінің сирек кездесетін туа біткен ақауы - Картагенер синдромы жазылған және оны ерте диагностикалау айтылады және жұмыс бабында кездескен жағдайлардан мысал келтірілген.Summary

This article describes a rare case of congenital bronchopulmonary apparatus which is called. Kartagener's syndrome and the need for its early diagnosis. Here is a clear presentation of this disease.

УДК 616.832-009.614
Случай неврологического осложнения после спинномозговой анестезии
А.В. Антоненко

ЮКО г.Сарыагаш, Сарыагашская ЦРБ
ТҮЙІН

Ота кезіндегі арқа-ми анестезиядан кейінгі неврологиялық асқынулардың даму жиілігі осы күнге дейін өзекті. Постпункциялық синдромның алдын-алу үшін Whitacre (25-27 6) типті жіңішке инесін қолдану керек. Постпункциялық синдромда төсек тәртібі, анальгетиктер, суды көп ішу керек.


SUMMARY

Frequency of neurological complications development after cerebro-spinial anesthesia during an operation is actual through present. Narrow needles “Whitacre (25-27G) have to be used to prevent post lumbar puncture syndrome. Bed regime, plenty of drinking and analgesics are recommended in post lumbar puncture syndrome.

УДК: 616.211

Случай инородного тела в полости носа. Ринолит
И.С. Шакиров

ЮКО г.Сарыагаш, Сарыагашская ЦРБ
түйін

Мұрының бөгде денесі жиі кездеседі. Мұрын аймағының бөгде денесі көбінесежас балаларда, өздерінен мұрындарына әр түрлі заттарды: сүйектер, қағаздар, жемістердің сүйекшелері, және т.б. Бөгде дене мұрын ішінде ұзақ уақыт тұрыпқалатын болса, извест тәрізді және фосфарлы тұздар жиналып тасқа айналады (ринолит). Бөгде дене мұрында болғанда бір жақты мұрыннан су ағады және серозді-іріңді болінділер бөлінеді: Бір сондай оқиға болған. Алты айлық баланың ата-анасы оториноларинголог дәрігеріне қаралады, шағымы: баласының мұрнымен демалуының қиындауына, оң жақ мұрнынан ірінді бөлінділер шығуына, басының ауыруына. 6 айдан бері ауырады. Риноскоппен қарағанда шырышты қабаты ісінген, қызарған, сиырышті-ірінді бөлінділер тағымсыз иіспен. Мұрын қуысын жуып тазалағанда адреналин 1:1000 қатынасымен енгізгенде ісіктері қайты, мұрын ішін көруге жол ашады. Мұрын пердесі және төменгі мұрын раковиналарының арасында қара түсті бөгде дене анықталды. Крючекпен алынып, қараған кезде размері 1,5х0,7см, қара-сарғыш түсті 0,5х0,5см батарейка болып шақты, ол ойыншықтың батарейкасы.


summary

The foreign bodies of the nasal cavity is often observed. Morcover, its mostly fouth in young children, who introduced themseivesin different objects: buttons, pieces of paper, sponges, beads, berry seeds, pebbles and etc. For a long time they are in the nasal cavity, grows with lime and phosphate salts and turn into stone. The presence of a foreign body in the nasal cavity is accompanied by unilateral cold, mucopurulent discharge from the nostrils or the corresponding pure. For a long time observation of a foreign body is located in the nasal cavity (rhinolith). The parents of, 6-year-old children go to a doctor with complaints in shortness of nasal breathing, purulent discharge in the right side of the nose, and headaches. The length pecied of this disease is about 6 month.

УДК: 616.321

Живое инородное тело глотки
И.С. Шакиров

ЮКО г.Сарыагаш, Сарыагашская ЦРБ
ТҮЙІН

Жұтқыншақтың тірі бөгде денелері. Бөгде денелерден тірі бөгде денелер кездеседі (сүлік, аскаридалар). Сүліктер жұтқыншаққа арықтан су ішкен кезде түсуі мүмкін. Сүліктін жұтқыншаққа түскен кездегі симптомы, оның сорып орналасқан жеріне байланысты. Көбінесе устама тәрізді жөтел пайда болады, тілді қозғатқанда қиындықтар болуы мүмкін, қанда пайда болуы мүмкін. Көбінесе сүліктер мұрын-жұтқыншақта, кеңірдекте, трахея мен бронхтарда орналасып, асфиксия тудыруы мүмкін. Жұтқыншақта тірі бөгде дене (сүлік) ні бақылап көрейік. Науқас М., 39 жаста 08.08.2010ж Аудандық орталық ауырхананың қабылдау бөліміне келіп түсті. Шағымы: тамағының ауысынуына, жұтыну кезінде ауырсынуына, қан қақыруына, жөтелуіне. Науқастың айтуы бойынша арықтан су ішіп жатқан кезінде сүлікті байқаусызда ішіп қояды. Түнде жөтел мен қан қақыру пайда болды. Ал таңертең жоғарыдағы шағымдарымен келген. Фарингоскопиямен көрген кезде алдыңғы дужқалары қызарған, миндалиналары басаңсып кеткен, жұткыншақтың жанында дужканың артында қара қоңыр түсті тірі бөгде дене көрінеді, оны түрткен кезде еріксіз жиырылады. D/S: Жұтқыншақтын тірі бөгде денесі (сүлік). Сүлікті корнцангмамен усталып, сүліктін басын гипертониялық ерітіндімен (натрия хлорид) сүртіп алынып тасталынды.summary

There ve some foreigh boolics which are alive (lushes, roundnorm). Leeches can be caught in the throat while drinking from stagnant ponds, irrigation ditches. Symptoms depend on their place suction. Alsually it often occurs paroxysmal cough, sometimes difficulty in tongue movement, there may be blood. Because of leeches can migrate to the nasopharynx, larynx, trachea and bronchi, it can develop asfiksiya. There are some observations of living leech in the throat. Patient M., 39 appealed to the emergency room CDH 8. 8. 2010 complaining of a sore throat while swallowing, coughing up blood. According to the patients nords the night before while he has drinking the water from the ditch, accidentally he swallowed a leech. The symptoms were night cough, hemoptysis. The symptoms were the same in the morning.

УДК: 618.1

Гинатрезия
А.В. Антоненко, М.И. Мамадалиев, Н.К. Еримбетов, И.С. Шакиров, А.К. Айдаров, С.С. Байменова

ЮКО г.Сарыагаш, Сарыагашская ЦРБ
ТҮЙІН

Гинатрезия (Hymen imperforatus) – жыныс жолдарының өтқізіштігің бұзылуы? Мюллерлік жолдарының ауытқуымен дамитын және екінші реттік қайталанатын кольпиты зардабымен балалық жасында аурғанда және тыртық үрдістерінің зақымдануы немесе қынаптың дифтириялық жарасы. Бұл патология менархе жасында шабуылдайтынын көрсетеді және жедел хирургиялық көмекті жиі талап етеді (қажет етеді). Диагностикалау барысында уақытқа қщңіл аудару қажет және ауырсыну синдромын күшейте түсетіндігіне, кіші жанбас қуысындағы ісік тәрізді көлеміне, қынапқа қіреберіс жолында гимен атрезиясы когілдір түсті болады. Ол сыртқы жыныс жолдарын қарағанда жақсы көрінеді. Емдеу гименді кесу.


Каталог: vestnik -> 2011
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
vestnik -> Южно-казахстанской медицинской академии
vestnik -> ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №2 (63), 2013) Қосымша, приложение
vestnik -> Чеченской республики
vestnik -> [Введите текст]
vestnik -> Мосина Вал. Р. Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре ХХ века Мосина Вер. Р. Цвет в средневековой живописи Андреева Е. А. Михайловский собор. К истории «Русского стиля»
vestnik -> Н. Бердяев Заметка о книге г. Богданова “Познание с исторической точки зрения”
2011 -> Информационное издание администрации Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет