Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті


Студенттердің білімін бағалау критерийлерібет8/8
Дата28.04.2016
өлшемі1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

12. Студенттердің білімін бағалау критерийлері


Пәнді игеру барысы ауызша-жазбаша нысандағы емтиханмен аяқталады. Онда барлық өтілген материалдар, тақырыптар қамтылады. Емтиханға бағдарламадағы қарастырылған тақырыптар мен тапсырмаларды орындаған студент қана босатылады. Әрбір тапсырма 0-100 балдық көрсеткіш бойынша бағаланады.

Емтиханға босатылу рейтингісі ағымдағы барлық сабақтарда орындалған тапсырмалар бойынша алынған балдың орташа көрсеткіші бойынша шығарылады (дәріс сабақтарға қатысу, үй тапсырмасын орындау, өздік жұмыс тапсырмаларын орында, тәжірибешілік сабақтарға қатысу, межелік бақылаулар).

Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі РД (рейтингілік босатылу балы) және қорытынды бағаның қосылуымен анықталады, яғни келесі формуламен орындалады:

Қ= БР*0,6 + ҚБ*0,4Мұнда, Қ- қорытынды баға, БР-босату рейтингісі, ҚБ-қорытынды бақылау.
Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші

Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

Есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

13. Оқытушы талаптары, саясаты және іс-шаралары

Жалпы психология пәні міндетті пән болып табылады. Оқу жүктемесінің көлемі 3 кредиттен тұрады, оның ішінде дәріс – 30 сағат, семинар (практикалық) сабақ – 15 сағат.Пәннің талаптары: аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу, мәселелерді, сұрақтарды талқылауға белсене қатысу, семинар сабақтарына оқу-әдістемелік құрал және негізгі әдебиет бойынша алдын-ала дайындалу, СӨЖ тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау, бақылаудың барлық түріне қатысу (ағымдық бақылау, СӨЖ тапсырмалары, аралық бақылау, қорытынды бақылау).

Студенттердің білімін бағалауда аудиториялық сабақ барысындағы жауабының сапасымен қатар белсенділігі де ескеріледі.


14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию -М, 1996

 2. Анастаэи А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб, 2002.

 3. Блейхер В.М, Крук И.В. Практическая патопсихология - Ростов-на-Дону, 1996

 4. Бурлачук Л.Ф, Морозов СМ, Словарь-справочник попсихологической диагностике,-Спб, 1999; 2001; 2003.

 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб,2002.

 6. Гудвин И. Измерения в психологии. СПб, Питер, 2004

 7. Детская психодиагностика и профориентация./Ред.-сост. .Д.Столяренко.- Ростов н / Д ., 1999.

 8. Дружинин В.Н. Психология общих способностей -СПб, 1999.

 9. Общая психодиагностика / Под ред.А.А.Бодалева,В.В.Столина, -М.,1987, СПб, 2004.

 10. Основы психодиагностики /Под ред. А.Г.Шмелева -Ростов-на-Дону, 1996.

 11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева.- СПб, 2001;2003,2005.

 12. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Под ред. Н.И. Шевандрина / - М, І998

Қосымша:

 1. Психологическая диагностика. Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. СПб, 2003.

 2. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, - СПб, 2005.

 3. Психологическая диагностика детей и подростков/ Под ред.К.М.Гуревича, Б.М.Борисовой.- М.,1995..

 4. Психологическая диагностика и коррекция умственного развития уч-ся (пос. для шк. психологов) /1 іод ред. К.М.Гуревича,И. В.Дубровиной. М,1990.

 5. Романова Е.С. Психодиагностика. СПб, 2005

 6. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике - М, 1970, 2002.

 7. Шванцара И. Диагностика психического развития. Прага. 1978.

 8. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики. В 3-х ч.-М.:2003.


15. Мультимедиялық сүйемелдеу

 1. Базовые учебники по психологии + рефераты и дипломы [Электронный ресурс].-1 CD; 399 Мб.-(В помощь студенту) 1.Психология 802 - 1420 - д03 - психология - электронные учебники – рефераты - дипломы - CD - ред08 Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88 Б17

 2. Вопросы психологии и воспитания детей [Электронный ресурс]: для родителей, воспитателей и учителей.-М.:DELTA-MM,2002.-1 CD;536 Мб.-(Ваш ребенок) 1.Психология - детская психология 582-1367 - воспитание - уход - эмоциональные потребности - антисоциальное поведение - детские тайны - сон - питание - игры -психические особенности - психология - детская психология -мироощущение ребенка - родителям- воспитателям - учителям -детским психологам - янв03 - CD - ред07 Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1 б 88 б 88.8 В74

 3. Загадки разума: энциклопедия: в 2 CD [Электронный ресурс].-Руссобит. CD 1.-2004.-1 CD; 685 Мб. 1.Психология - общая психология 2207 - психология - разум - интеллект - эмоции – память - интерактивные психологические эксперементы - CD - энциклопедия

Хранение: Медиатека-1

б 88 б 88.3я2

З-14

4.Лекция по психологии [Видеозапись].-1 вк 1.Психология психология - н04 - видеокассета - лекция Хранение: Медиатека-1б 88 б 88

247


5. Организация психологической службы в учебном заведении. Психотерапия [Видеозапись].-1 вк. Психология психология - с05 - видеокассета - психологическая служба -

учебное заведение - психотерапия Хранение: Медиатека-1

б 88 б 88

354


6. Психологические тесты от Пси-Корпуса [Электронный ресурс].-М.:МедиаХауз,2002.-1 CD; 18,1 Мб. 1.Психология 909 - 1373 - психология - тесты - семья - социум -взаимоотношения - личность - характер - здоровье - бизнес - CD -Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1

7. Психологические тесты:CD.-(Практическая психология) 1.Психология тесты - характер - темперамент - коммуникативность - организаторские способности - интеллекта коэффициент - питание - Хранение: Медиатека-1

б 88 б 88

552


8. Психология [ Электронный ресурс ].- 1 CD.- ( Электронная библиотека ПГУ ).-Журн.:The Canadian Iournal of Psychiatry,2004, Vol 49; Behavior and Philosophy, 2004, Vol. 32; текст англ;

БД ун-та Харбург. http://www.tub.tu-harburg.de1.Психология психология - The Canadian Iournal of Psychiatry -Behavior and Philosophy - CD - ХарбургХранение: Медиатека-1

б 88 б 88

1147


9. Психология успеха [ Электронный ресурс]:бизнес-тренинг по искусству продаж.-2000.-1 CD; 244 Мб. .-1020.00 1.Психология 225 - 1374 - бизнес-тренинг - продажи - искусство продаж -торговля - психология - успех - CD - Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1

б 88 б 88

П89

10. Самые популярные тесты [Электронный ресурс].-М.:БИЗНЕССОФТ,2005.-1 CD; 276 Мб.-(Занимательные тесты)1.Психология- CD - тесты - занимательная психологияХранение: Медиатека-1б 88 б 88

1745


11. Тесты интеллекта [ Электронный ресурс]:тренажер.-М.:Адепт,2001.-1 CD; 230 Мб.-(Занимательная психология)Психология555 - 1368 - тесты - психология - интеллект - тренажер -интерактивные тесты - способности - логическое мышление - CD -Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1

б 88 б 88

Т36

12. Тесты профессиональные [Электронный ресурс].-М.:Адепт,2001.-1 CD; 201 Мб.-(Занимательная психология)1.Психология551 - 1372 - тесты - профессиональные тесты - общение - способности - темперамент - профессиональная пригодность - занимательная психология - CD - Хранение: Медиатека-1, МедиаМФ-1б 88 б 88

Т36


13. Тренировка внимания [ Электронный ресурс].-М.:Новый диск, 2006.-1 CD; 40,5 Мб.-(Спецподготовка)-550.00 1.Психология - психология - CD – внимание Хранение: Медиатека-1

88 88.3


1927

Емтихан сұрақтары

 1. 1.Ғылыми зерттеу методологиясы, оның деңгейлері. Әдіс және әдістеме

 2. Әдіс және принцип. Ғылыми принциптердің функцияла-ры

 3. Эксперименттік-психологиялық зерттеу жүргізудің прин-циптері

 4. Психологиялық зерттеу әдістерінің классификациясы

 5. Эмпирикалық және эксперименттік әдістер

 6. Эксперименттік психологияның қалыптасу тарихы

 7. Басқа ғылымдар дамуының эксперименттік психология-ның дамуына әсері

 8. Алғашқы лаборатория, психофизикалық, психофизиоло-гиялық зерттеулер

 9. Түрлі психологиялық мектептердің эксперименттік пси-хологияның дамуына әсері

 10. Эмпирикалық мәлімет типтері

 11. Писхологиялық зерттеудің кезеңдері

 12. Эмпирикалық және эксперимент әдістерінің ара қаты-насы

 13. Бақылау әдісі

 14. Бақылау әдісінің негізгі ерекшеліктері

 15. бақылау түрлері

 16. Бақылауға бағытталған және еркін бақылау

 17. Табиғи, лаборотариялық және арнайы қалыптастырған бақылау

 18. Лонгитюдті, кезеңдік және бір ғана бақылау

 19. Стандартталынған және стандартталмаған бақылау

 20. Бақылаудағы субъективті факторлар

 21. Гала-эффект

 22. Логикалық қателік

 23. Контраст қателігі

 24. Орталықтану қателігі

 25. Бақылау мәліметтерінің объективтілігі мәселесі

 26. бақылау әдісін қолданудағы валидттілік

 27. Бақылаудың сенімділігі

 28. Бақылауды жоспарлау

 29. Бақылаудың стандартталған процедурасы

 30. Бақылауды хронологиялық тұрғыда ұйымдастыру

 31. Оқиғаларды классификациялау

 32. Бақылау бірліктері мен категориялары

 33. Сандық мәліметтер алудың негізгі тәсілдері

 34. Сұрақтама әдістері

 35. Сұрақтама әдісінің түрлері

 36. Әңгімелесу әдісі, стандартталмаған және жартылай стандартталған әңгімелесу

 37. Интервью әдісі

 38. Анкета әдісі

 39. Анкеталық сұрақтардың классификациясы

 40. Анкетаның жалпы композициясы

 41. Анкетаны қалыптастыру ережелері

 42. Контент-анализдің негізгі бірліктері мен категориялары

 43. Контент-анализ жүргізу кезеңдері

 44. Контент-анализ әдісінің сандық және сапалық бірліктері

 45. Контент-анализдің матрицасы

 46. Контент-анализ бірліктерінің мүмкіндік және фактілік бір-бірімен кездесуі түрлері

 47. Ч. Осгуд бойынша кездейсоқ және кездейсоқ емес байланыстарды табу

 48. Психологиялық эксперименттегі айнымалылар: тәуелді, тәуелсіз, және қосымша айнымалылар

 49. Эксперимент валидттілігі

 50. Ішкі және сыртқы валидттілік

 51. Ішкі және сыртқы валидттілікті төмендетуші факторлар

 52. Эксперименттің негізгі түрлері

 53. Реалды және идеалды эксперимент

 54. Экспериментті жүргізу кезеңдері

 55. Эксперимент гипотезасы: индуктивті және дедуктивті

 56. Түрлі гипотезалардың өзара қатынасы

 57. Экспериментті жоспарлаудың принципі

 58. Эксперимент жоспарларын классификациялаудың крите-рийлері

 59. Экспериментке дейінгі жоспар түрлері

 60. Соломон жоспары

 61. қадағалаудың индивидуалды схемасын шығару

 62. Эксперимент валидттілігін төмендетуші қосымша факторлардың түрлі эксперимент жоспарларындағы қада-ғалану шамасы

 63. Факторлық эксперимент артықшылықтары

 64. Факторлық эксперимент жоспарының түрлері

 65. Екі айнымалылы факторлық эксперимент

 66. Факторлық экспериментке қатысты қадағалаудың инди-идуалды, топаралық, және индивид аралық схемаларды қолдану

 67. Корреляциялық зерттеулердің түрлері

 68. Корреляциялық зерттеулердің сенімділігі мен репре-зентатаивтілігі

 69. Косымша факторларды статистикалық әдіс арқылы қада-ғалау

 70. Психологиялық зерттеулердің объективтілік мәселесі

 71. Психологиялық тесттер түсінігі

 72. Тесттерге қойылатын талаптар

 73. Статистикалық гипотезалар

 74. Тесттерді адаптациялау процедурасы

 75. Психологиялық зерттеу жүргізудің этикалық принциптері

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет