Пән бағдарламасының титулдық (syllabus)Дата02.05.2016
өлшемі286.44 Kb.

Пән бағдарламасының титулдық (SYLLABUS)
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

TMK 4307 Бұқаралық мәдениет теориялары


Пән бағдарламасы (Syllabus)

Павлодар, 2013г.
Пән бағдарламасының бекіту парағы (SYLLABUS)

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

Факультет деканы

___________ Акишев А.А.

(подпись) (Ф.И.О.)

«___»_____________20__г.

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Ж.Д. Кабиденова

Философия және мәдениеттану

5В020400- Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәні бойыншаПән бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__г. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «__» ________ № ___ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Ахметова Г.Г. 20__ ж. «__» ________

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.

20__ ж. "___" _______ №__ хаттама

ОӘК төрағасы ________________ Сулейменова Ш.Қ . 20__ ж. «__» ________

1 Оқу пәнінің куәлігі

Пәннің атауы: Бұқаралық мәдениет теориялары

Пән- міндетті компоненті бойынша

Оқу мерзіміндегі кредиттер саны

Барлығы-1 кредит

Курс-4

Семестр-7Барлық аудиториялық сағат- 15 сағат

Дәрістер – 7,5

Тәжірибиелік-семинарлық сағат – 7,5 сағат

СӨЖ – 30


соның ішінде СОӨЖ – 7,5

Барлығы 45Бақылау түрі:

Емтихан – 7 семестрПререквизиттері

Бұл пәнді оқып білу үшін алдын ала келесі пәндердің өтүі қажет: модерн мәдениеті, жаңа заман мәдениеті, философияның тарихы, мәдениет философиясы және теориясы, қазіргі заман мәдениеті.Постреквизиттері

Постмодерн және мәдениет, постмодернизм эстетикасы.2 Пәннің мақсаты мен міндеттері

"Бұқаралық мәдениет теориялары" пәні бойынша типтік бағдарлама МЖБС сәйкес мәдениеттану бөлімінің студенттеріне арналып, кредиттік білім беру технологиясы негізінде құрастырылған. "Бұқаралық мәдениет теориясы" – жаңа оқу пәні. Бұқаралық мәдениеттің теоретикалық концепцияларын оқу 20 ғасырмен қазіргі күн мәдениетінің ерекшелігі мен қалыптасуын түсінуге мүмкіндік береді.Пәннің мақсаты – студенттерді бұқаралық мәдениеті туралы теоретикалық ұсыныстар мен таныстыру, бұқаралық мәдениет феноменін теоретикалық зерттеулердің принциптері туралы студенттерде білім қалыптастыру.

2. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Кабиденова Жулдыз Дюсенбаевна

Аға оқытушы, мәдениеттану магистрі

Философия және мәдениеттану каф. , аудитория 529

телефон: 673685 (1153),

Е-mail: erasil_zhuldiz@mail.r3. Предмет, цели и задачи

Пәннің міндеттері:

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теорияларының модернисттік айқындамаларың негізгі мазмұнын біліп түсіну;

- Бұқаралық мәдениеттің негізгі бейклассикалық концептілерін білу;

- Теоретиктермен талданған бұқаралық мәдениеттің бет ілпеті мен негізгі қалыптасқан ерекшеліктерін білу.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің

- мәдениет генезисі мен дамуының негізгі теориялары;

- бұқаралық мәдениеттің теоретиктарының бағдарламалық және теоретикалық мәтіндерімен таныстыру.;

- қазіргі замандық әлеуметтік-мәдени жағдай ерекшелігі жөнінде түсініктері болуы;

-бұқаралық мәдениеттің модернистік айқындамаларының негізгі ағындарын айыру;

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теориялардың негізгі теорияларының айырмашылықтарының принциптерін белгілеу;

-батыс Еуропаның бұқаралық мәдениетінің АҚШ бұқара мәдениет феноменінен сапалы сипаттамалырын айыра білу;

-бұқаралық мәдениеттің теоретикетінің бағдарламалық шығармаларын талдау білуі керек;

-бұқаралық мәдениеттің модернистік айқындамаларының негізгі ағындарын айыру;

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теориялардың негізгі теорияларының айырмашылықтарының принциптерін белгілеу;

-батыс Еуропаның бұқаралық мәдениетінің АҚШ бұқара мәдениет феноменінен сапалы сипаттамалырын айыра білу;-бұқаралық мәдениеттің теоретикетінің бағдарламалық шығармаларын талдау икемді болуы керек;

-деректермен, ғылыми және оқу әдебиеттерен өз бетімен жұмыс істеудің;

- мәдени-тарихи үрдістерді модельдеуде алынған теориялық білімдерді қолданудың;

- қазіргі заманғы мәдениеттің құбылыстарына мәдениеттанулық ойдың жетістіктерін пайдаланудың практикалық машықтарын иемденуі қажет.5 Пәннің тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттардың сабақ түрлеріне бөлу


Тақырып аты


Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

барлығы

соның ішінде СОӨЖ

1

2

3

4

5

6Кіріспе

1

1

3

1Мәдени модернизмнің теориялары

1

1

3

1Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау

1

1

4

1Бұқаралық мәдениеттің марксистік талдауы

1

1

4

1Бұқаралық мәдениеттің психоаналитикалық талдау

1

1

4

1Франкфурт мектебінің теориялары және бұқаралық мәдениет феномені

1

1

4

1Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы

1,5

1,5

4

1,5Феминизм және бұқаралық мәдениет феномені

1

1

4

1
БАРЛЫҒЫ:

7,5

7,5

30

7,5


6. Дәріс сабақтарының мазмұныТақырып 1 Кіріспе

Оқу пәннің зерттеу объектісі ХХ ғасырдың және қазіргі заманның бұқаралық мәдениеті болып табылады. Оқу пәннің заты бұқаралық мәдениеттің негізгі ағындарын, теорияларын, ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теорияларының бағыттарын оқу болып табылады. Бұқаралық мәдениет феномені бұқаралық және ақпараттық қоғамда адамды құрастыру әдісін сипаттайды. ХХ ғ. бұқаралық мәдениеттің құрылымы мен типологиясында өнердің түрлері мен жанрларының жоғалуы және «маргиналдануы» көрінікті. Бұқаралық мәдениет қазіргі заман жағдайында техника мен коммуникация технология жетістіктеріне сүйенеді. ХХ ғасырдың және қазіргі заманның бұқаралық мәдениеті мифтер, архетиптер өрнегі мен әртүрлі киыстыру нәтижесінде қалыптасып, мәдениеттің дегуманизация процессімен қоса өтіп жатыр.

«Бұқаралық мәдениет теориялары» деген оқу пән бұқаралық мәдениеттің архетиптері, мифтердің ерекшелігін ұғыну, анықтау философиялық-теоретикалық ізденістердің реконструкциясын жүзеге асырады. «Бұқаралық мәдениет теориялары» деген оқу пәнін оқып білу барысында студент бұқаралық мәдениет туралы негізгі концептілермен танысады, бұқаралық мәдениет феноменнін талдап, зерттеп өткен ХХ ғ. батыс философиялық ойының көрнекті кемеңгерлердің шығармаларымен танысады. Бұқаралық мәдениеті сындап талдауына теоретикалық үлес қосқан Т. Адорно, В. Беньямин, Г. Маркузе, Ф. Ливис, К. Ливис, Х. Ортега-и-Гассет, У. Эко және т.б. «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәнін оқып білу барысында студент модернизм дәүірі филосфия мен бейклассикалық философияның бұқаралық мәдениет ерекшелігі туралы сын мен деконструкциядағы түсүніктердері рөлі туралы біледі.

«Бұқаралық мәдениет теориялары» пәнін өту ХХ ғ. мен қазіргі заманның бұқаралық мәдениетінің динамикасының реконструкциясында ғана емес, онымен қатар студенттерді ХХ ғ. бұқаралық мәдениетінің негізгі архетиптерімен де таныстырады. «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәні студенттерге бұқаралық мәдениеттегі негізгі рәміздер мен мифтердің орны мен рөлін анықтауға, бұқаралық мәдениет феноменін талдау ерекшелегі туралы түсінік шығаруға мүмкіндік береді.

«Бұқаралық мәдениет теориялары» пәнін зерттеу басқа мәдениеттанулық және гуманитарлық пәндер арасында басымды орын алады, өйткені ол қазіргі заман мәдениетін түсүнуіне ықпал етеді. «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәнін оқу бұқаралық мәдениет феномендерін талдау, ХХғ. Және қазіргі заман бұқаралық мәдениеттің түрлері мен өңін топтастыру дағдыларын дамытады. Қазіргі заман мәдениетін зерттеулердің негізгі тәсілдері – диахрония мен синхрония, мәдени релятивизм тәсілі, тарихилық тәсілі, контент-талдау тәсілі, және т.б.
Тақырып 2 Мәдени модернизмнің теориялары

Таңдаулы (элитарная), халықтық және көпшілікке ұнамды(популярная) мәдениет туралы түсінік. Бұқаралық мәдениет туралы түсінікпен арасалмақ. Бұқаралық мәдениеттің қалыптасу бастаулары. Бұқаралық мәдениет пен бұқаралық өнер теорияларының қалыптасуы. Дж.Бентамның бұқаралық қоғам туралы теорисы және оның мәдени модернизм теориялары құрастырылуына тиген ықпалы. Қоғамның индустияланыру мен урбанизациялануы бұқаралық мәдениеттің қалыптасу негізі ретінде. Жеке адамның әлеуми және моральды атомизациялануы. Лебона айқындамасы. Біртектіліктің үш себебі. Бұқаралық қоғам және бұқараның қалыптасуы. Ф.Ливис және оның «Массовая цивилизация и культура меньшинства» деген еңбегі – бұқаралық мәдениетті ұнатпаушылық және әдеби модернизмнің манифесті. Мәдениеттің американдылықтануы және бір үлгіге салу процесстері. Кино – девальвацияланған эмоциялардың маңызды рекреакция түрі ретінде. Көзбен шолуына акцент қою – эмоционалды әсер етудың ең қарапайым әдісі ретінде. «Тарзан» фильмі. Кинофильмдер – енжарлық қабылдау және бір үлгіге салудың өңдеуы ретінде. Ұйыту мен көз шолу бұқаралық мәдениет тәжірибесіндегі әсер ету түрлері: газеттер, бестселлерлер, жарнама.


Тақырып 3 Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау

Мәдениеттің алып сатарлықтану феномені. Көпшілікке ұнамды триллер, қызық оқиғалық және эротикалық романдар. Өндіруші мен тұтынушы арасындағы мәдени келісім. Х.Ортега-и-Гассет және оның бұқаралық қоғам туралы айқындамасы. «Восстание масс» шығармасы және бұқаралық мәдениеттәң талдауы. Бұқаралық адамның негізгі сипаттамасы. Халық санының өсуі, кәсіпшілік мамандану бұқаралық мәдениеттің қалыптасуының факторы. Бұқаралық мәдениет бұқаралық адамның мәдениет ретінде. Х.Ортега-и-Гассеттің «Дегуманизация искусства» еңбегін талдау және оның бұқаралық мәдениетті теоретикалық талдау үшін маңыздылығы. Бұқаралқ мәдениеттің бұқараның мәдени шығармашылығына деген мәдени қауыпы. «Адамшіліқтан» бас тарту- бұқаралық мәдениеттің өзгешелік белгісі. О.Хаксли және оның «Искусство и банальность» деген мақаласы. Бұқаралық мәдениеттің табыстылық себебінің талдауы. Бұқаралық мәдениеттің халықтық және элитарлық мәдениеттерге «қарсылығы» мәселесі. Бинарлық оппозиция. П.Бурдье зерттеулерінде бұқаралық мәдениетпен элитарлық мәдениет. Мәдени диспозиция және мәдени хабардарлық.


Тақырып 4 Бұқаралық мәдениеттің марксистік талдауы

Бұқаралық мәдениет буржуазиялық қоғамның феномені ретінде. Марксистік философшылардың зерттеулерінде бұқаралық мәдениетті талдау барысында идеологияның басымы. Бұқаралық мәдениеттің класстық сипаты. Бұқаралық мәдениеттің апологетикалық сипаты. Бұқаралық мәдениет идеологиялық қондырма ретінде. Бұқаралық мәдениет капиталистік қоғамның рухани дағдарысының көрінісі ретінде. Бұқаралық мәдениеттің халыққа, гуманизмге қарсы сипаты. Бұқаларық өнер шығармаларының тұтыну мінезі. Бұқаралық мәдениет мәдени «американизмнің» экспансия ретінде. Бұқара үшін батыр-кейіпкер. Аса күшті батыр мінездемелері. Аса күшті батырға аса ерік берілілу мен жазаға тартылмауы. Тілек пен рақат машинасы. Рақат алу индустриясы. Зәре феномені. Зәре адамның «еркін малтып» жүрген мазасындануының объективациясы ретінде. Зәре эффектілері. Мәдениет тауар ретінде.


Тақырып 5 Бұқаралық мәдениеттің психоаналитикалық талдауы

Классикалық психоанализ және бұқаралық психология мәселелерін жете зерттеу. Бұқаралық психологияның негізгі сипаттамалары. Идентификация және еліктеу. Санасыздық және и либидоздық. Бұқаралық психологияның либидоздық мінезі. Қағыну және орнын баса тұру. Бұқаралық психологияға санасыздықты ығысытру. Психоаналитикалық айқындаманың бұқаралық мәдениет тәжірибесінің қалыптасуына ықпалы. Бұқаралық мәдениеттің эротизация мен сексуализация ығысытру және орыны баса тұру механизмы. Бұқараның негізгі бет ілпеті: қозғыштық, сынсыздық, ассоциативтік, иланушылық. Классикалық психоанализ әдістемесінің бұқаралық мәдениеттің теоретикалық зерттеулеріне тигізген ықпалы. Бұқаралық мәдениет феномендерінің психоаналитикалық талдау.


Тақырып 6 Франкфурт мектебінің теориялары және бұқаралық мәдениет феномені

Франкфурт мектебінің философтарының копшілікке ұнамды және бұқаралық мәдениеттің эмпирикалық талдауы. Бұқаралық мәдениет конформизм, инфантилизм, манипуляция механизмі. «Ағартушылық» жобасын сынау – мәдени индустрияны сынау ретінде. Мәдени индустрияны бақылау. Тауарлық фетишизм мәдени индустрияның маңызды сипаты. Өнердің коммерциаландауы. В.Беньямин және механикалық репродуцияландыру идеясы. Бұқаралық мәдениет өнер шығармаларын механикалық түрде ұдайы өндіру ретінде. Шығармашылық индустрия ХХ ғ. қол тумасы. Бұқаралық мәдениет және бірөлшемді адам феномені. ХХ ғ. батыс технократиикалық қоғамның иесіздендіру және заттандыру феномені. Г.Маркузе бұқаралық мәдениетті жалған қажеттілік өндіретін индустрия ретінде қарастыруы. Үндестіру және бір үлгіге салу. Франкфурт мектебінің мәдениеттанушылық зерттеулерінің бұқаралық мәдениет зерттеуінде мағынасы.


Тақырып 7 Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы

Структурализм және мәдени құбылыстардың талдауының негізгі қағидалары. Бұқаралық мәдениеттің структуралистік зерттеулері. У.Эконың Я.Флемингтің Джеймс Бонд туралы романының семиотикалық талдауы. Инвариантты ережелерді анықтау. Бұқаралық мәдениет өнімінің оппозиция және инвариантты құрылымдар сипаттамасы. Романның нарративті машинасы. Оппозицялардың талдауы. Джеймс Бонд туралы романдар мен фильмдердің табыстылық себбептері. Бонд және «батырлар туралы ертегілер» сюжеттердің универсалдылығы. Бұқаралық өнер қарапайым примитивизм ретінде.


Тақырып 8 Феминизм және бұқаралық мәдениет феномені

Феминистік қозғалыс және бұқаралық мәдениетті талдау. Масс-медиа мәдениетінде әйелдерді ұсыну түрлері. Гендерлік теңсіздік пен қысым әйелді маргиналды жан ретінде әділетсіз репрезентациялау. Бұқаралық мәдениетті феминизмнің сынау көзбен талдау. Бұқаралық мәдениет тәжірибесінде әйел жанын маргиналдық пен тривиалдық тұрғыдан пайдалану. Бұқаралық мәдениет тәжірибесінде «әйелді рәміздік ретінде жою». Медиа әйел бейнесін әлеуметтендіру және стереотиптеу агенті ретінде. Ер адамен әйел адамның жарнама, кинода репрезентациялау. Т.Модлески зерттеулері. «Еркек» мәдениеттің биік сферасы ретінде. «Әйел» бұқаралық мәдениеттің сферасы ретінде. Элитарлық мәдениет және еркектікті жоғарлату. Бұқаралық мәдениет және феминдіктікті маргинализациялау.


7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 Кіріспе

 1. Оқу пәннің зерттеу Оқу пәннің заты бұқаралық мәдениеттің

 2. «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәні студенттерге бұқаралық мәдениеттегі негізгі рәміздер мен мифтердің орны мен рөлін анықтауға,

 3. Қазіргі заман мәдениетін зерттеулердің негізгі тәсілдері – диахрония мен синхрония, мәдени релятивизм тәсілі, тарихилық тәсілі, контент-талдау тәсілі, және т.б.

Әдебиет:

1. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2005

2. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

3. Хоркхаймер М., Адорно Т. Культуриндустрия.Просвещение как обман масс // Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.-СПб., 1997.


Тақырып 2 Мәдени модернизмнің теориялары

 1. Таңдаулы (элитарная), халықтық және көпшілікке ұнамды(популярная) мәдениет туралы түсінік. Бұқаралық мәдениет туралы түсінікпен арасалмақ.

 2. Бұқаралық мәдениеттің қалыптасу бастаулары. Бұқаралық мәдениет пен бұқаралық өнер теорияларының қалыптасуы.

 3. Дж.Бентамның бұқаралық қоғам туралы теорисы және оның мәдени модернизм теориялары құрастырылуына тиген ықпалы.

 4. Лебона айқындамасы. Біртектіліктің үш себебі. Бұқаралық қоғам және бұқараның қалыптасуы.

 5. Ф.Ливис және оның «Массовая цивилизация и культура меньшинства» деген еңбегі – бұқаралық мәдениетті ұнатпаушылық және әдеби модернизмнің манифесті.

 6. Кинофильмдер – енжарлық қабылдау және бір үлгіге салудың өңдеуы ретінде. Ұйыту мен көз шолу бұқаралық мәдениет тәжірибесіндегі әсер ету түрлері: газеттер, бестселлерлер, жарнама.

Әдебиет:

1. Костина А. Культурология. Издательство: КноРус, 2010г.

2. Барт Р. Миф – это слово. Миф как семиологическая система. Форма и понятие. Значение. Чтение и дешифровка мифов. Миф как похищение языка // Барт Р. Мифологии. М.,1996. С.233-264.
Тақырып 3 Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау


 1. Мәдениеттің алып сатарлықтану феномені.

 2. Х.Ортега-и-Гассет және оның бұқаралық қоғам туралы айқындамасы. «Восстание масс» шығармасы және бұқаралық мәдениеттәң талдауы.

 3. Бұқаралық адамның негізгі сипаттамасы.

 4. Бұқаралық мәдениет бұқаралық адамның мәдениет ретінде.

 5. Х.Ортега-и-Гассеттің «Дегуманизация искусства» еңбегін талдау және оның бұқаралық мәдениетті теоретикалық талдау үшін маңыздылығы.

 6. О.Хаксли және оның «Искусство и банальность» деген мақаласы. Бинарлық оппозиция. П.Бурдье зерттеулерінде бұқаралық мәдениетпен элитарлық мәдениет. Мәдени диспозиция және мәдени хабардарлық.

Әдебиет:

1. Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. №22. 1996. С.33-65

2. Эко У. Роль читателя: исследования по семиотике текста. СПб, 2005.

Тақырып 4 Бұқаралық мәдениеттің марксистік талдауы 1. Бұқаралық мәдениет буржуазиялық қоғамның феномені ретінде. Марксистік философшылардың зерттеулерінде бұқаралық мәдениетті талдау барысында идеологияның басымы.

 2. Бұқаралық мәдениеттің класстық сипаты. Бұқаралық мәдениеттің апологетикалық сипаты.

 3. Бұқаралық мәдениет идеологиялық қондырма ретінде.

Әдебиет:

1. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2005

2. Массовая культура. Учебное пособие / К.З. Акопян и др. М., 2004
Тақырып 5 Бұқаралық мәдениеттің психоаналитикалық талдауы


 1. Классикалық психоанализ және бұқаралық психология мәселелерін жете зерттеу.

 2. Бұқаралық мәдениеттің эротизация мен сексуализация ығысытру және орыны баса тұру механизмы

 3. Бұқаралық мәдениет феномендерінің психоаналитикалық талдау.

Әдебиет:

1. Бодрийяр Ж. Реклама // Система вещей. М., 1995. Стр. 135-168.

2. Барт Р. Пеномоющие средства. Операция «Астра». «Глубинная» реклама // Мифологии. М., 1996

3. Дебор Ги. Комментарии к Обществу спектакля // Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000.

4. Десмонд Дж., МакДонах П. и др. Контркультура и потребительское общество // Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.

5. Левинсон А. Заметки по социологии и антропологии рекламы // Новое литературное обозрение. №22. 1996.


Тақырып 6 Франкфурт мектебінің теориялары және бұқаралық мәдениет феномені

 1. Франкфурт мектебінің философтарының копшілікке ұнамды және бұқаралық мәдениеттің эмпирикалық талдауы.

 2. В.Беньямин және механикалық репродуцияландыру идеясы. Г.Маркузе бұқаралық мәдениетті жалған қажеттілік өндіретін индустрия ретінде қарастыруы.

 3. Франкфурт мектебінің мәдениеттанушылық зерттеулерінің бұқаралық мәдениет зерттеуінде мағынасы.

Әдебиет:

1. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2005

2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

3. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. – М., 2011.


Тақырып 7 Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы

 1. Структурализм және мәдени құбылыстардың талдауының негізгі қағидалары. Бұқаралық мәдениеттің структуралистік зерттеулері. У.Эконың

 2. Я.Флемингтің Джеймс Бонд туралы романының семиотикалық талдауы. Инвариантты ережелерді анықтау.

 3. Бұқаралық өнер қарапайым примитивизм ретінде.

Әдебиет:

1. Барт Р. Миф – это слово. Миф как семиологическая система. Форма и понятие. Значение. Чтение и дешифровка мифов. Миф как похищение языка // Барт Р. Мифологии. М.,1996. С.233-264.

2. Барт Р. Мир, где состязаются в кетче // Мифологии. С. 59-69.

3. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. М., 1998.

4. Эко У. Роль читателя: исследования по семиотике текста. СПб, 2005.
Тақырып 8 Феминизм және бұқаралық мәдениет феномені


 1. Феминистік қозғалыс және бұқаралық мәдениетті талдау. Масс-медиа мәдениетінде әйелдерді ұсыну түрлері.

 2. Гендерлік теңсіздік пен қысым әйелді маргиналды жан ретінде әділетсіз репрезентациялау.

 3. Бұқаралық мәдениет тәжірибесінде әйел жанын маргиналдық пен тривиалдық тұрғыдан пайдалану. Бұқаралық мәдениет тәжірибесінде «әйелді рәміздік ретінде жою».

 4. Т.Модлески зерттеулері. «Еркек» мәдениеттің биік сферасы ретінде. «Әйел» бұқаралық мәдениеттің сферасы ретінде.

Әдебиет:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.

2. Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996.

3. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.,1994; или М, 2000.

4. Эрнер Г. Жертвы моды. М., 2009.
8. Өзіндік оқуға арналған тақырыптар

Тақырып 1 Кіріспе

Сұрақтарға жауап беру: 1. Оқу пәннің зерттеу Оқу пәннің заты бұқаралық мәдениеттің

 2. «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәні студенттерге бұқаралық мәдениеттегі негізгі рәміздер мен мифтердің орны мен рөлін анықтауға,

 3. Қазіргі заман мәдениетін зерттеулердің негізгі тәсілдері – диахрония мен синхрония, мәдени релятивизм тәсілі, тарихилық тәсілі, контент-талдау тәсілі, және т.б.

Тақырып 3 Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау

Сұрақтарға жауап беру:

Доклад жазуға тақырыптар:


 1. Мәдениеттің алып сатарлықтану феномені.

 2. Х.Ортега-и-Гассет және оның бұқаралық қоғам туралы айқындамасы. «Восстание масс» шығармасы және бұқаралық мәдениеттәң талдауы.

 3. Бұқаралық адамның негізгі сипаттамасы.

 4. Бұқаралық мәдениет бұқаралық адамның мәдениет ретінде.

 5. Х.Ортега-и-Гассеттің «Дегуманизация искусства» еңбегін талдау және оның бұқаралық мәдениетті теоретикалық талдау үшін маңыздылығы.

 6. О.Хаксли және оның «Искусство и банальность» деген мақаласы. Бинарлық оппозиция. П.Бурдье зерттеулерінде бұқаралық мәдениетпен элитарлық мәдениет. Мәдени диспозиция және мәдени хабардарлық.

Тақырып 7 Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы

Сұрақтарға жауап беру: 1. Структурализм және мәдени құбылыстардың талдауының негізгі қағидалары. Бұқаралық мәдениеттің структуралистік зерттеулері. У.Эконың

 2. Я.Флемингтің Джеймс Бонд туралы романының семиотикалық талдауы. Инвариантты ережелерді анықтау.

 3. Бұқаралық өнер қарапайым примитивизм ретінде.


10. СОӨЖ кеңеснамаларының кестесі

(СОӨЖ СӨЖ-дың 25%-ын құрайды)
Оқу түрлері

дүйсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сұрақтары бойынша кеңес беру2.

Тәжірибе тақырыптары бойынша кеңес беру3.

СӨЖ тапсырмаларының сұрақтары бойынша кеңес беру4.

Докладты орындау бойынша кеңес беру

16.00

17.00

5.

Тест тапсырмаларының сұрақтары бойынша кеңес беруБарлық сұрақтар бойынша кеңеснамалар ағымдағы семестрдің МОӨЖ кестесіне сәйкес іске асырылады
11. Студенттердің білімін тексеру кестесі

Дәріс пен тәжірибелік сабақтарға қатысу 0-100 балл бағаланадыПән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі
Жұмыс түрлері

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат

« Қазақ ойшылдары мораль хақында »
4 жұма4-ші жұма

2

Реферат

« Жеті Жарғы және оның қазіргі замандағы өзектілігі»
2 жұма
6-шы жүма

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2коллоквиум

8-шы жұма

4

Реферат

«Абайдың шығармашылығындағы адамгершілік мәселесі»
3 жұма
11-ші жұма

5

Реферат

«М.Ж.Көпеевтің шығармашылығындағы этика мен эстетика»
2 жұма
14-ші жұма

6

Межелікбақылау

Модуль 3,4коллоквиум

15-ші жұма

12. Студенттердің білімін тексеру критерилері


Пәннің игерілуі жыл өткен мәліметті құрайтын аралас түрде (тест+ауызша) өтетін емтиханмен аяқталады. Емтиханға жіберу шарты ретінде бағдарламада қарастырылған барлық тапсырмалардың орындалуы міндетті шарт ретінде қарастырылады.

Әрбір тапсырма 0-100 балл негізінде бағаланады.

Жіберу рейтингісі ағымдағы сабақтардағы барлық тапсырмалардың орындалуының (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, МӨЖ бойынша тапсырмалар, тәжірибе бойынша тапсырмалар және т.с.с., өтпелі бақылау) орташа арифметикалық жиынынан анықталады.

Қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының (барлық зертханалық жұмыстардың, МӨЖ бойынша жұмыс пен тапсырмалардың орындалуы мен тапсырылуы) барлық талаптарын орындаған және жіберу рейтингісін алған (50 баллдан кем емес) магистранттар жіберіледі.

Әрбір пән бойынша магистранттардың білім жетістіктерінің деңгейі (оның ішіндеМЕ қорытынды бақылау түрі бар пәндер бойынша да) қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Ол МБ мен ҚБ (емтихан, дифференциалды есеп немесе курстық жұмыс/жоба) бағаларынан олардың таразылық үлестерін (МБТҮ мен ҚБТҮ) ескере отырып есептелінеді.

Қ = МБ*0,6 + ҚБ*0,4

Таразылық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және де МБ үшін 0,6-дан артық емес, ал ҚБ үшін 0,3-тен кем емес болуы тиіс.

КЖ/КЖ комиссия алдында қорғалады. Баға көрсетілген білімге сәйкес және жетекшінің түйіндемесін есепке ала отырып қойылады.

Пән бойынша қорытынды баға тек егер де жіберілу рейтингісі бойынша және де сонымен бірге қорытынды бақылауы бойынша жағымды бағаларға ие болған кезде ғана есептелінеді. Қорытынды бақылауға себепсіз жағдайлармен келмеу «қанағаттанарлықсыз» бағасына сәйкес келеді. Емтихан мен аралық аттестацияның қорытындысы магистарнттарға сол күні немесе егер де жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткізілген жағдайда екінші күні хабарландырылады.

Магистранттың межелік бақылау (рейтингі) мен қорытынды емтихандағы білімінің қорытынды бағасының дұрыс есептелуі мақсатында олар пайыздық мөлшерде 0-ден 100%-ға дейінгі аралықта бағаланады.

Межелік бақылаудың бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылаудың бағасынан есептелінеді.

Магистранттардың білімін бағалау.

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйедегі баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Хорошо

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

13. Оқытушының талаптары, саясаты мен рәсімі

Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 3 балл алынып тасталынады.

Үй тапсырмасын орынағандарға ең жоғарғы сандық 11 балл қойылады, сөннымен қатар тәжірибелік сабақты болмағанға (белгісіз себептермен) – 0 балл, үй тапсырмасы орындалмай қолғандықтан – минус 1 балл. Осы жіберілген сабақтарды магистрант қайыра орындап шыққан жағдайда ең жоғарғы 10 баллдың орнына 5 балл қатылады, алайда тәжірибе сабағында белгілі себептермен қатыса алмай қалған жағдайда 11 балл қоямын. Магистранттардың өздін жұмысы орындалса 1 балл, орындалған жағдайда 0 баллмен өлшенеді.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс. Сіздің дайндығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Дәрістік және тәжирибелік сабақ барысында белсенділік танытқан магистрант марапатына 3 балл қосылады. Белсенділікке жауап берген магистранттың айтарына қосымша тың материалдар ұсыну.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға не баласыз.

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. – М., 2011.

 2. Московичи С. Век толп. – М., 2010.

 3. Лебон Г. Психология толп. – М., 2011.

 4. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 2010.

 5. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. – М., 1999.

 6. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». – М., 2010.

Қосымша

 1. Барт Р. Мифологии. – М., 2009.

 2. Барт Р. Пеномоющие средства. Операция «Астра». «Глубинная» реклама // Мифологии. М., 1996

 3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

 4. Бодрийяр Ж. Реклама // Система вещей. М., 1995. Стр. 135-168.

 5. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.

 6. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.,1994; или М, 2000.

 7. Дебор Ги. Комментарии к Обществу спектакля // Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000.

 8. Десмонд Дж., МакДонах П. и др. Контркультура и потребительское общество // Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.

 9. Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996.
 1. Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. №22. 1996. С.33-65

 2. Круглов А. Массовая культура // Здравый смысл. – 2009. – № 5

 3. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2005

 4. Левинсон А. Заметки по социологии и антропологии рекламы // Новое литературное обозрение. №22. 1996.

 5. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 2009.

 6. Массовая культура. Учебное пособие / К.З. Акопян и др. М., 2004

 7. Молчанов В.В. Миражи массовой культуры. – Л., 2009.

 8. Фромм Э. Душа человека. – М., 2010.

 9. Фромм Э. Анализ человеческой деструктивности. – М., 2010.

 10. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. – М.; СПб, 2010.

 11. Шапинская Е.Н. Формирование эстетического сознания в контексте современной массовой культуры (некоторые западные теории последних лет) // Современные концепции эстетического воспитания. – М., 2010.

 12. Эко У. Роль читателя: исследования по семиотике текста. СПб, 2005.

 13. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. М., 1998.

 14. Эрнер Г. Жертвы моды. М., 2009.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет