Пәндердің элективті каталогыбет5/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Істей алу керек:

- интеллектуалдық іс-әрекеттер мен нарыққа шығарылған зерттеу нәтижелерінен пайда алудың негізгі үлгілерімен студенттерді таныстыру;Дағдысы болу керек:

- интеллектуалдық іс-әрекеттер нәтижелеріне аудит жүргізудің, бизнес-идеяларға талдау мен іріктеуді орындаудың негізгі кезеңдерін меңгеру;


- фирма іс-әрекеттерінің маңызды бағыты болып саналатын бизнес-жоспарлау туралы түсінік қалыптастыру

48, 49

МТМ 1.7 Жұмыс орындарындағы және өндірістегі қауіпсіздік ( 5 кредит)

Жұмыс орындарын аттестациялау және өндірістерді паспортизациялау

БП/ ТК

ARMPP 4224

2

1/0/1/2

2

 

Пререквизиттер: «ТҚН», «еңбекті қорғау», «өндірістік санитария және еңбек гигиенасы», «Эргономика».
постреквизиттер: «радиациялық қауіпсіздік негіздері», «Өртке қарсы қауіпсіздік», «Өндірістік жарақат»,

Мақсат: адамның еңбегiнiң жағдайы, организмға, гигиеналық мөлшерлеу, лабораториялық бақылау әдiстерiнiң олардыңның пайда болуы көздерi, қолайсыз әсер өндiрiстiк зиянды факторлар туралы бiлiмдердiң студентiмен игеру
Мазмұн: Кiрiспе. Зат, есеп және тәртiптiң мазмұны. Еңбектiң жағдайы бойымен негiзгi тағайындау және жұмыс орындарының аттестацияның есебi. Ұйым және жұмыс орындарының аттестацияның өткiзуiн әдiстеме. Еңбектiң жағдайы негiзгi өндiрiстiк зиянды факторлар. Шу, вибрация, ультрадыбыс, инфра дыбыс: жұмыс ортасы және тұрмыста, организм, гигиеналық мөлшерлеу, әдiстер және қорғаудың қаржысына әсер жiктеу, негiзгi көздер. Жарық және жарық арқылы ортасының сипаттамасы.

Білу керек:

- еңбектiң жағдайы бойымен жұмыс орындарының аттестациясын өткiзуге икемi болу,


Істей алу керек:

- жұмысқа қабiлеттiлiктiң сақтауы және адамның өнiмдiлiктiң артуы және еңбектiң тиiмдiлiк қамтамасыз ететiн денсаулық бағытталған нақты техникалық шешiмдердi қабылдап негiздеу.


Дағдысы болу керек:

-Еңбектiң процесiнде денсаулықтың сақтауы және адамның жұмысқа қабiлеттiлiгiнiң қамтымы, кәсiпорында жұмыс орындарының аттестацияның өткiзуiнiң жаттығу дағдыларын еңбектi қорғауды басқару жүйесте негiздердiң зерттеуi және алу сонымен бiрге ал.14,15

Потенциалды қауіпті технологиялар және өндірістер қауіпсіздігі

ПП/

ТК


BPOTP 4313

3

2/0/1/3/3

3

К/Ж

Пререквизиттер «Математика», «Физика», «Химия», Постреквезиттер «ТҚН», «ТЖ кезіндегі математикалық моделдеу процессі», «аварийялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу»

Мақсаты: Еңбек қорғау, өмір тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, адамды жеке қорғану құралдары, биологиялық және химиялық қауіпсіздік, құтқару ісінің негіздері, өрт қауіпсіздігі
Адамның қоршаған ортамен қауіпсіз ара қатынасы мен ТЖ –дан өндірістік кәсіпорындарды, халықты қорғау.
Мазмұны: Қазақстан Республикасының еңбек қорғау және техника қауіпсіздіктің облысындағы ұлттық саясаты. Кәсіпорында еңбек қорғау жағдайын бақылау және қадағалау қызметін ұйымдастыру. Еңбек қорғау бойынша шараларды жоспарлау және қаржыландыру. Кәсіпорынның әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті арасындағы ұжымдық келісім. Еңбек қорғау бойынша негізгі заңды актілер және нормативтік құжаттар. Еңбек қорғауды басқару жүйесі. Басқару органдарының негізгі қызметтері мен міндеттері. Мемлекеттік қадағалау органдары, еңбек қорғау бойынша ведомостволық өне қоғамдық бақылау.

Білу керек:

Өндірістердегі болатын және болуы мүмкінІстей алу керек:

- ТЖ қауіпсіздіктің, зиянсыздықтың негіздерін және жұмыскердің максимум өнімділігін қамтамасссыз етудің еңбек және ТЖ қауіпсіздік деңгейін,Дағдысы болу керек:

- өндірістердегі ТЖ салдарын жылдам жою іс-шараларын бағалаудың теориялық және практикалық негіздерін білу.22, 23

Білім траектория - Қоршаған ортаны инженерлік қорғау 

МТМ 2.1 Қоршаған ортаны қорғау негіздері (6 кредит)

Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері Альжанова каз

БП/ ТК

TOZOS 2217

3

2/0/1/3/3

6

 

Пререквизиттер: Экологиялық тұрақты даму, Химия,

Постреквезиттер Геоэкология. постреквезиттер: Атмосфералық ауаны қорғау, Ауыз суын санитарлық- гигиеналық тазалау

Мақсат: Қоршаған ортаның ластану көздердi өңдерi. Тазартудың әдiстерi және тазарту құрылыстарының өңдерi. Құрғақ механикалық шаң тұтқыштарда, сүзгiлер, ылғалды шаң тұтқыштарда, электрофильтрлердегi газ тазарту. Тұмандардың ұстауы. Екпiндердi рекуперация.
Мазмұн: Сiңiрмелiк. Азот тотықтар, күкiрттiң диоксидi, галогендер және олардыңның қосулары, күкiрт сутек және сероорганикалық қосулар, сынаптың буларынан газ тазарту. Газдардың азот тотықтарынан қатты фаза катализатормен тазалау. Газдардың күкiрттiң диоксидi, органикалық заттар, көмiртектiң оксидiнен катализатормен тазалау. Газдардың жоғары температуралы зиянсыз етуi. Сутарды қасиет және жiктеу. Айналмалы сумен жабдықтау. Технологиялық су және қалдық сулар. Сүзу және қорғау. Фильтрлеу. Орталықтан тепкiш күштердi әрекетпен салмағы өлшенген бөлшектерiнiң алып тастауы және сығумен. Коагуляция және флокуляция. Флотация. Сiңiрмелiк. Ионды алмасу. Сығынды. Керi осмос және ультрасүзу.

Білу керек:

- ластануларданғы қазiргi өндiрiстер және қоршаған ортаны қорғаудағы еңбектiң нормалы жағдайларын қамтамасыз ету;


- озық аз қалдықты және табиғи қорды өте толық және тиiмдi пайдалануға мүмкiндiк беретiн қалдықсыз технология әзiрлеу бойымен өлшемдi өндеп жүзеге асыруға үйрету;
Істей алу керек:

- тазарту құрылыстарының құрылымын сипаттау; шегiнетiн газдар, сұйық және қатты қалдықтарды тазарту бойымен жабдықтарды өңдi сипаттасын және олардыңның тазартуының процестерiн әдiстер;


- шаруашылықтың объектiлерiнiң қарқынды және қазiргi өндiрiстiк белсендiлiгiнiң жанында қоршаған ортаны ластану көздердi негiзiн зерттеу

11,22

Атмосфералық ауаны қорғау

ПП/

ТК


OAB2217

2

1/1/0/2/2

6
Пререквизиттер антропогендік қалдықтардың атмосфераға жағымсыз әсерін алдын алу және ескерту;
- ластаушы заттардың атмосфераға таралуын алдын алуы
Постреквезиттер атмосфералық ауаны қорғау, жауапты жетекші өндірісте шара қолданғанда білімді көрсету

Мақсаты: Ғылыми-техникалық прогресс жағдайындағы атмосфералық ауаның жағдайын бағалау және оның қоршаған ортаға әсері; табиғат қорғау іс-шаралар және олардың атмосфералық ауаны таза қалпында сақтаудағы ролі. Пәнді үлгерімді меңгеруге және тиісті білім мен біліктілікті алуда «физика», «химия», «экология», «өнеркәсіптәк экология» пәндерінен алған білім көмектеседі.
Мазмұны: Ластаушы заттардың жіктелуі және олардың қоршаған ортадағы әсері. Ортаның түрлі факторларының тірі ағзаның, өсімдік әлемінің және биосфераның күйіне әсері. Атмосфералық ауаның ластануын алдын алу жолдары.

Білу керек:

Атмосфералық ауаның заманауи және болашақтағы биосфераның жай-күйіндегі басты ролін білу;


адамның табиғатпен өзара әрекетінің негізгі жолдарын игеру;
Істей алу керек:

- ғылыми-техникалық прогресстің жағымды және жағымсыз тұстарымен танысу.


- ластаушы заттардың жіктелуі және олардың қоршаған ортадағы әсері;

Дағдысы болу керек:

-ортаның түрлі факторларының тірі ағзаның, өсімдік әлемінің және биосфераның күйіне әсері;


- атмосфералық ауаның ластануын алдын алу жолдары.

5,15

Ауыз суын санитарлық- гигиеналық тазалау

ПП/

ТК


 

1

1/1/0/2

6

 

Пререквизиттер: Химия. Инженерлік жүйе.

постреквизиттер:


«ТҚН, экология

Мақсаты: Қазақстан Республикасының су заңының мақсат және есебi. Сутың тазартуы үшiн технология және жабдық қазiргi күй. Iшiрлiк сумен қамтамасыз ету, ауыз су.

Мазмұн: Су су, сапаға қойылатын талабы сапа көрсеткiштерi. Су физикалық және тазалаудың химиялық әдiс. Сүзiлу дәндi жүктеулер арқылы және кеуектi далда арқылы. Жарғақшаларға тазартудың мембрана әдiстерi, талап. Сутың хлорлау және йодтауы. Хлорлаудың әдiстерi жiктеу. Озонатор қоюларын сутың хлорлауы, пайдалану үшiн қоюларды түрлер. Ультракөгiлдiрдiң суын өңдеу.

Білу керек:

- әдiс және ауыз судың тазартуын технология қазiргi күй бiлу;


Істей алу керек:

- тазартылатын су, сутың сүзiлуiнiң қазiргi және аса тиiмдi өлшегiш аспаптар және қоюларымен әзiрлеу сапаны бақылау экспресс-бiлу;Дағдысы болу керек:

- шалағай және жер асты суларды тазартудың технологиясы бiлу;


- табиғи суда қоспаны анықтау.

6,18

МТМ Природоохранные нормативы (6 кредит)

Экологиялық сараптама және аудит

БП/ ТК

EEA4218

3

2/0/1/3

7

 

Пререквизиттер Экологиялық құқық негізі, табиғатты пайдалануды ұйымдастыру және басқару, кәсіпорындағы экологиялық құжаттар Постреквезиттер «ТҚН, экология

Мақсаты: экологиялық сараптама және аудит өткізуде экологиялық бағаның барлық сатысы жөнінде;
білу керек: құжаттарды дұрыс жүргізу, сараптауға арналған құжаттарды сапалы және жан-жақты жүргізе білу ҚР заңды-құқықтық базасын
Мазмұны: Экологиялық сараптаманың әдістері, қағидалары, міндеттері мен мақсаты, объектісі мен субъектісі. Экологиялық сараптама ауданында ҚР мемлекеттік органдарының хабардарлығы. Экология сараптама органдарының құрылысы және олардың қызмет істеуінің негізгі бағыты.
Мемлекеттік экологиялық сараптама. Мемлекеттік сараптама өткізудің формасы мен сатысы. Мемлекеттік экологиялық сараптама өткізудің мерзімі.

Білу керек:

Экологиялық сараптама және аудит өткізудетүйінді мәселе жағдайында сарапшы бағасын беруді ұйымдастыру,Істей алу керек:

- барлық қайшы және жағымсыз экологиялық аспект қызметінің өзара байланысына кешенді қарастыру жүргізу;


Дағдысы болу керек:

-тәжірибелік дағдының қалыптасуы: жобаға экологиялық баға беру және экологиялық сараптама жүргізу, қоршаған ортаға әсер ететін факторларды анықтау, табиғи ортаны қорғауға арналған шаралар өткізу;22,16

Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду

БП/ ТК

OWOSS4218

2

1/0/1/2

7

 

Пререквизиты: «Экология», «Экологиялық мониторинг», «Табиғатты пайдалану негіздері», «Экожүйе анализі»
постреквизиттер: метрология, стандартизация және сертификация.

Мақсат: Қоршаған ортаға жасанды әсердi баға. ҚОАӘБ-ғы есеп және мақсаттар. Қоршаған ортаға әсер басқаруда ҚОАӘБ-дың рөлі және орын.

Мазмұн: ҚОАӘБ-тың процедураларының арналуы. Қазақстандық экологиялық заң. Сәйкестiгiнде Қазақстаны негiзгi заңнамалық актiлер қай ҚОАӘБ-ты өндiредi. Заңда қоршаған табиғи ортаны қорғаудың негiзгi қағидаттары “Қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы”. Аумақтарды заңда категориялау “Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы”. Олардыңның қолдануы және қорғаудың жер қойнауларының геологиялық зерттеуiмен байланыс пайда болатын қатынастарын заңда реттеу “Жер қойнаулары туралы”.

Білу керек:

- көрсетiлетiн экологиялық бағалауларға талаптарының ерекшелiктерiнiң есебi бар Қазақстанында жасанды әсерi бағалау рәсiм туралы бiлiм.


Істей алу керек:

- қоршаған ортаға жасанды әсердi бағаның негiздерi бойымен бiлiмдер.13,12

МТМ 2.3 Қоршаған ортаны қорғау техникасы және технологиясы (6 кредит)

Расчет природоохранной техники

БП/ ТК

KRPT4219

2

1/0/1/2

7

 

Пререквизиттер: геоэкология, қоршаған ортаға антропогендік әсер етуді бағалау, қоршаған орта мониторингі және қадағалау. постреквизиттер: қоршаған ортаны қорғау саласындағы инновациялық технологиялар, табиғатты қорғау нысандарын жобалау

Мақсат: Қоршаған ортаға ластайтын заттар, энергиялар және әсердiң басқа факторларын шығару көздердi анықтау. Тастаулар және ластайтын заттардың шығулары реттеу жүйесi.
Мазмұн: Ластайтын заттар, энергия және қоршаған ортаға әсердiң басқа факторларын шығару көздердi анықтау. Тастаулар және ластайтын заттардың шығулары реттеу жүйесi. Өнеркәсiптiк өндiрiстердiң экологиялық қауiпсiздiктiң жоғарылатуы бойымен өнеркәсiптiк кәсiпорындар қоршаған ортаға, тазарту және қалдықтарды қайта өңдеу орналастыру, өңдеу немесе қалдықтарды көмудi жүйе, қаржы және бақылау және әсердiң бақылауының әдiстерiн қоса.
Жаттығу: негiзгi және қосалқы табиғи ортаны қорғау жабдығын таңдап алу және есептеу, маңызды аппаратуралық сұлбаны әзiрлеу.

Білу керек:

- антропогендiк факторларды әсермен табиғи ортаның деградациясының болдырмауы үшiн әдiстi және технологияны өндеп, жобалап жетiлдiру;


Істей алу керек:

- кәсiпорында табиғи ортаны қорғау жұмысымен ұйымдастырып басқару;


- жобалар, технологиялар және өндiрiстердiң сараптамасын өткiзу.

11, 19

Инновационные технологий в области защиты окружающей среды

БП/ ТК

ITOZOS4219

2

1/0/1/2

7

 

Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Информатика, Техника и технология
қауіпсіздігі
постреквизиттер: Безопасность техники и технологии, Экологиялық құқықтың ұлттық және халықаралық аспектілері

Мақсат: әзiрлеу жоғары бiлiктi маман қазiргi деңгейде әдiстер және тәсiлдемелердi ендi қару-жарақ қоймасының қолдануымен қоршаған ортаны қорғау тиiмдi мәселенi шешуге қабiлеттi.
Мазмұн: түлек табиғатты пайдалану, қорғау және қоршаған ортаны қорғау ойдағыдай саласында жұмыс iстеуге мүмкiндiк беретiн жалпы мәдениеттi, жалпы ғылыми, аспапты және жүйелiк компетенцийлердi қалыптастыру,
- алған бiлiмдер және құзырды тәжiрибеде өткiзу, белсендiлiктiң әр түрлi өңдерiмен шұғылдана, ақпараттық программалық өнiмдердiң әдiстемелер, әзiрлеуi әдiстердiң қазiргi аспаптар және жүйелер, өткiзуi және жасау жаңа және қызмет ету әзiрлеу сондай және экономиканың әр түрлi бағыттары үшiн көп басқа.

Білу керек:

- терең бiлiмдермен ие болсын және бақылау және қоршаған ортаны қорғау үшiн жүйе информациялық-өлшегiш ғылыми тұрғыдан негiздеумен, жобалаумен, жасаумен және қолданумен сабақтас ғылыми, технологиялық және өндiрiстiк белсендiлiк салада қоршаған ортаны қорғаудың облысында кәсiби дағдыларды алу;Істей алу керек:

-қоршаған ортаның объектiлерiнiң ластанудың бақылауының әмбебап будандасқан талдау әдiлердi негiзiнде кешендi аналитикалық бақылау өткiзуге мүмкiндiк беретiн қазiргi технологиялардың қолдануымен:Дағдысы болу керек:

- халықаралық деңгейде де, ұлттыққа да табиғи және қалдық сулар, топырақ,техногендi апаттар, террорлық актiлердi ескертудi мақсаты бар ахуал, тиiстi талаптар13,28

Табиғатты қорғау нысандарын жобалау

ПП/

ТК


PPPO4309

2

1/0/1/2

7

 

Пререквизиттер Экология. Соңғы саясаттардан хабардар және ТЖ табиғаттық, экологиялық жағдайлардан хабардар болуы керек Постреквезиттер психология, экология, химия, биология, химиялық және биологиялық қауіпсіздігінің негіздері.
еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, құтқару ісінің енгіздері.

Курс мақсаты: студенттерге аталған бейін маманы ретінде, іс-тәжірибе және жұмыс орындарын сипаттау;
- бар болатын өндірістерде еңбектің қалыпты жағдайын және ластанудан қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етуге үйрету.

Мазмұны: Табиғи қорларды толығымен және тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін, прогрессивті азқалдықты және қалдықсыз технолгияларды жасау бойынша шаралар жасауға және іске асыруға үйрету. Тазарту ғимараттарының құрылымдарын сипаттау. Аластатылатын газдарды, сұйық және қатты қалдықтарды тазарту бойынша жабдықтар түрлерін және оларды тазарту процестерінің әдістерін сипаттау. Шаруашылық объектілерінің қарқынды және қазіргі өндірістік қызмет кезінде қоршаған ортаны ластау көздерінің негіздерін зерделеу.

Білу керек:

-табиғи қорларды толығымен және тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін, прогрессивті азқалдықты және қалдықсыз технолгияларды жасау бойынша шаралар жасауды және іске асыруды толығымен меңгереді.Істей алу керек:

-қоршаған ортаның объектiлерiнiң ластанудың бақылауының әмбебап будандасқан талдау әдiлердi негiзiнде кешендi аналитикалық бақылау өткiзуге мүмкiндiк беретiн қазiргi технологиялардың қолдануымен:22,2

МТМ 2.41 Геоэкология және өмір-сүру ортасы (6 кредит)

Адамның өмір-сүру ортасының қауіпсіздігі

БП/ ТК

BSOCh2220

3

2/0/1/3/3

3

 

Пререквизиттер «Экология», «Химия», «Экологиялық құқық», «ЕҚ». Постреквезиттер «Геоэкология», гидросфералық білім».

Мақсаты: «Адамның өмір сүру ортасының қауіпсіздігі» денсаулық сақтау және экономиканың басқа салаларының барлық медициналық қызметкерлерін төтенше (ерекше) жағдайларда іс-әрекет жасауды оқып біледі. Мазмұны:«Адамның өмір сүру ортасының қауіпсіздігі» пәнін оқудың маңыздылығы. Курстың негізгі мақсаты мен міндеттері. Курстың техника және технология бакалаврын дайындау жүйесінде орны мен оның 551730 – «Катастрофалар медицинасы» мамандығының басқа профильдік пәндерімен байланысты. Адамның өмір сүру ортасының қауіпсіздігі сипаттамасы. Өрт-жарылыс қауіпті объектілерде апаттардың медициналық-техникалық сипаттамасы. Су тасқындарының медициналық-тактикалық сипаттамасы. Радиациялық қауіпті объектілерде апат кезінде радиоактивті ластанған аймақтардың медициналық-тактикалық сипаттамасы.

Білу керек:

- Эргономиканың зерттеуi - адамға еңбектiң жағдайын тетiгi туралы ғылым, оныңның заты еңбек жолы болып табылады, объект ал - адам, орта, бұйым. Адам пiкiрден зерттейдi:Істей алу керек:

-қоршаған ортаның объектiлерiнiң ластанудың бақылауының әмбебап будандасқан талдау әдiлердi негiзiнде кешендi аналитикалық бақылау өткiзуге мүмкiндiк беретiн қазiргi технологиялардың қолдануымен:

(өсу, салмақ) физиологиялық; (iлтипат, қызу тұрақтылық) психикалық; (әсерлiлiк, ұзын құлақ, дәм, көз) психофизиологиялық.

Дағдысы болу керек:

-жұмыс аспап қандай болмасын мiндеттi түрде жүзеге асырылады. Оныңды мiнездейдi: қалып, тала, (жұмыс аспаппен бұнына) қимыл.22,3

Геоэкология

БП/ ТК

KEB2220

2

1/0/1/2/2

3

 

Пререквизиттер экология, математика, химия. Постреквезиттер Қоршаған ортаны инженерлік қорғау, Қоршаған орта мониторингісі және бақылау.

Мақсаты: Студенттерді геосфералар мен қоғамды біріктіру туралы, адамның атмосфераның, гидросфераның, литосфераның, биосфераның жағдайына әсері туралы, Жер геосфераларының кұрылымы және сапалы-сандық құрамы туралы ғылымның негізгі бөлімдері мен бағытгары бойынша теориялык даярлау.

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog
files -> Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы
files -> Мазмұны кіріспе
files -> Есеп комитеті қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының 2013 жылғы 1-тоқсандағы бақылау қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Инструкция по эксплуатации Производитель : «Prestige Medical Ltd»
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
katalog -> Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
katalog -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет