ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жалпы химиялық технология» курсын оқытудың әдістемелік аспектілері» «6М011200 – Химия» мамандығы үшін ОҚУ-Әдістемелік материалдарыбет10/10
Дата25.04.2016
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Қандай реакцияда хлордың тотығу дәрежесі +1 ден 0 дейін өзгереді?

 • I-, Br-, Cl- иондарына қандай ион сапалық болып саналады?

 • Күміс атомының электрондық формуласын анықтаңыз. Мыс атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде неше s – электрон орналасады?

 • І топтың қосымша топша элементтері қосылыстарында қандай тотығу дәрежелерде бола алады?

 • Неге күміспен алтынның атомдық радиусы бірдей?

 • Реакция теңдеуінің өнімі қандай зат : CuO + H2O + CO2? (коэффициенттер көрсетілмеген). Түзілген заттың түсі қандай?

 • Қатты қыздырғанда мыс оттегімен әрекеттесіп қандай затты түзеді?

 • Мыстың орташа сұйытылған азот қышқылымен әрекеттесу реакциясының теңдеуін көрсетіңіз?

 • Мыс концентрлі күкірт және концентрлі азот қышқылдарымен әрекеттескенде қандай газдар бөлінеді?

 • Қандай реакцияда Си+ ионы тотықсыздандырғыш қасиеттерімен сипатталады?

 • 376 г мыс нитраты ыдырағанда неше литр оттегі бөлінеді? Қосымша қандай газ бөлінеді?

 • Қандай реакцияда СиО тотықтырғыш қасиеттерін көрсетеді? Негіздік қасиеттерін?

 • 135 г мыс (ІІ) хлоидімен толық әрекеттесу үшін неше моль натрий гидроксиді қажет? Қандай зат және неше грамм тұнбаға түседі?

 • Cu(OH)2 ыстық концентрлі натрий гидроксидінің ерітіндісімен әрекеттескенде қандай зат түзіледі?

 • Мыс (ІІ) оксиді тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай қасиеттермен сипатталады?

 • Ауада қандай зат болғанда күміс тотығады? Күмістің қандай қосылысы бұл жағдайда түзіледі?

 • Күміс сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай газ бөлінеді? 1 моль күміс әрекеттессе неше литр газ бөлінеді?

 • Қандай реакцияда сұйытылған азот қышқылы қолданады? Қандай қасиеттерді бұл реакцияда күміс көрсетеді?

 • 340 г AgNO3 сілтімен әрекеттескенде қандай зат және неше грамм тұнбаға түзіледі?

 • Реакция теңдеуін аяқта: Au + NaCN + O2 + H2O→?

 • 1 моль алтынды патша суында еріткенде қандай газ және неше литр бөлінеді?

 • Алтын (ІІІ) хоридінен 2 моль алтынхлорлысутекті қышқылды алу үшін неше грамм тұз қышқылы қажет болады? Затты атаңыз?

 • II топтың қосымша топша элементтінің қайсысы тұрақты тотығу дәрежемен сипатталады? Ол нешеге тең?

 • 4Zn + 10HNO3(өте сұйытылған)→4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O.

  Реакциядағы қатені табыңыз?

  1. 1 моль мырыш сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай газ және неше литр бөлінеді?

  2. Zn(OH)2 + NH3→ (коэффициенттер көрсетілмеген) реакцияның өнімдерін атаңыз?

  3. 1 моль мырыш оксидін натрий гидроксидімен балқытқанда неше литр су түзіледі? Қандай зат тағы түзіледі?

  4. Қандай реакция Cd2+ ионына сапалық болып саналады?

  5. 6 моль сынап концентрлі азот қышқылымен және сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде қандай газ және неше моль бөлінеді?

  6. Сынап концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде (сынап артық мөлшерде алынған) қандай өнімдер түзіледі?

  7. Hg2(NO3)2 + NaOH → Сынаптың қандай қосылысы түзіледі? Түзілген қосылыстағы сынаптың тотығу дәрежесі және валенттілігі нешеге тең болады?

  8. Сынаптың гидроксидтегі тотығу дәрежесі нешеге тең болады? Валенттілігі?

  9. Амальгама дегеніміз не?

  10. Қандай металды сулы ерітіндісін электролиздегенде алуға болады?

  11. Қандай тотығу дәрежелер хром үшін ең тұрақты? Вольфрам үшін?

  12. Қандай реакция теңдеуінде қате жіберілген?

  13. 224 кг хромды темірді толық тотықсыздандырғанда қанша темір және хром

  түзілелі?

  1. Қандай реакцияда сілтімен хромның балқыту кезінде әрекеттесуы

  көрсетілген?

  1. 1 моль аммоний дихроматы ыдырағанда неше моль аммиак түзіледі? Реакция

  өнімдегі хромның тотығу дәрежесі қандай?

  1. Қандай реакция теңдеуі хром (ІІІ) гидроксидінің негіздік және қышқылдық

  қасиеттерін дәлелдемейді?

  1. 2 моль CrO2 тұз қышқылымен әрекеттескенде (қыздырғанда) неше литр хлор

  бөлінеді? Хром қандай қосылысқа айналады?

  1. Реакцияны аяқта: K2Cr2O7 (қаныққан) + H2SO4(конц.) →?

  2. Қандай ортада хроматтар тұрақты? Дихроматтар?

  3. Калий дихроматы аммоний сульфидімен қышқылдық ортада (H2SO4)

  әрекеттескенде қандай затқа айналады? Бейтарап ортада? Сілтілік ортада

  (KOH)?


  1. Хромпиктың құрамына қандай заттар кіреді?

  2. ҮІІ топтың қосымша топша элементінің қайсылары кернеу қатарында

  сутегінен кейін орналасқан?

  1. Марганец (ІІ) сульфатының сулы ерітіндісін электролиздегенде қандай

  өнімдер түзіледі?

  1. 1 моль MnCl2 натрий гидроксидімен әрекеттескенде неше грамм Mn(OH)2

  түзіледі?

  1. MnSO4 қандай қасиеттермен сипатталады? Қышқылдық ортада MnSO4 PbO2

  мен әрекеттескенде марганецтің қандай қосылысы түзіледі?

  1. 89 г марганец (ІІ) гидроксидін судың қатысуымен толық тотықтыру үшін

  неше литр оттегі қажет? Қандай зат бұл жағдайда түзіледі?

  1. Mn (YI) оксидіне қандай қышқыл сәйкес болады? Оның тұздары қандай

  ортада тұрақты?

  1. Егер рН>7; рН=7; рН<7 перманганат ион тотықсыздандырғышпен

  әрекеттескенде қандай иондар түзіледі?

  1. Калий перманганатын термиялық ыдыратқанда қандай заттар түзіледі?

  2. Минералдың құрамында FeO*Cr2O3 болса ол қалай аталады?

  3. Хром және темір қандай металдарға жатады?

  4. Cr (II) – Cr(III) – Cr(YI) қатарда қасиеттер қалай өзгереді?

  5. Mn(II)- Mn(IY)-Mn (YII) қатарында қасиеттер қалай өзгереді?

  6. Темір (N=26) және палладий (N=46) атомдарының сыртқы электрондық

  деңгейлерінің формуласын анықтаңыз?

  1. Темір, кобальт, никель үшін қандай тотығу дәрежелер тән болады? Осмийдің

  максимальді тотығу дәрежесін көрсет.

  1. Судың қатысумен ауада темір тотығып қандай затты түзеді? 56 г темір толық

  тотыққанда неше грамм айтылған зат түзіледі?

  1. Реакция өнімдерін атаңыз: Fe+Cl2→?; Fe+HCl→? (коэффициенттер

  көрсетілмеген)

  1. 28 г темір тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай газ және неше литр

  бөлінеді?

  1. 1 моль темір сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде қандай зат және

  неше грамм түзіледі?

  1. Темірдің угарлы газбен комплекстері қалай аталады? Бұл қосылыстарда

  темірдің формальді тотығу дәрежесі нешеге тен болады?

  1. Темір (ІІ) сульфатының термиялық ыдырауының реакция теңдеуін көрсет?

  2. 456 г күкірт қышқылымен қышқылданған темір (ІІ) сульфатының ерітіндісіне

  концентрлі азот қышқылын қосқанда қандай газ және неше литр бөлінеді?

  1. Fe2+ ионына сапалық реакция өткізгенде қандай затпен қолданады? Тұнбаға

  түсетін затты атаңыз?

  1. Келтірілген қандай реакция теңдеуі Fe(OH)3 қышқылдық-негіздік қасиетін

  сипаттамайды?

  1. Көлемі 1 литр 1 М темір хлоридінің (FeCl3) ерітіндісінен темірді толық

  тұндыру үшін калий роданидінің неше граммы қажет? Түзілген тұнба қандай

  түсті болады?  1. Fe3+ ионына сапалық реакция өткізгенде қандай затпен қолданады? Тұнбаға

  түсетін затты атаңыз?

  1. Шойын өндірісіндегі шихта құрамына не кіреді? Көміртегінің мөлшері

  шойында көп бола ма, алде болаттама?

  1. Қандай газды платиналық металдар жақсы адсорбциялайды?

  2. Натрий гидроксидінің қатысында осмий бертолет тұзымен әрекеттескенде

  қандай өнімдер түзіледі?

  1. Натрий гидроксидінің қатысында 1 моль рутений натрий нитратымен

  әрекеттескенде неше моль су түзіледі? Қандай қосылысқа рутений айналады?

  1. Платиналық металдардың қайсысы патша суында ерімейді?

  2. Pt (II) қандай комплекстерді түзе алады? Мысалы келтір.

  3. Pt (IY) гидроксиді қандай қасиеттермен сипатталады?

  4. Қандай металл мырышталған темірдің коррозиясында бұзылады?

  5. 2,6 г темір 2,8 г күкіртпен әрекеттескенде неше грамм темір сульфиді түзіледі?

  6. Темір (ІІІ) оксидінде темірдің массалық үлесі нешеге тең болады?

  7. Fe+O2→? Реакция бойынша қыздыру барысында темірдің қандай оксиді

  түзіледі?

  1. Өнеркәсіпте темірді қандай әдіспен алады?

  2. Қалыпты жағдайда 5,6 г темір тұз қышқылымен әрекеттескенде неше литр газ

  бөлінеді?  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
  umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
  umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
  umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
  umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
  umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
  umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
  umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
  umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
  umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  ©netref.ru 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет