Пiкiр жазЈандар: Ќыраубаева А.Ќ., филология ЈылымдарыныЎ докторы, профессор


“Биология, география ж„не химия” журналыбет3/9
Дата25.04.2016
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Биология, география ж„не химия” журналы

Ѕазајстан Республикасы Јылым ж„не Бiлiм министрiлiгiнiЎ “Ѕґрмет” ордендi Јылыми-„дiстемелiк, педагогикалыј “Ѕазајстан мектебi” журналыныЎ јосымшасы ретiнде Ѕазајстан РеспубликасыныЎ баспас†з ж„не бґјаралыј ајпарат iстерi ж†нiндегi µлттыј агенттiгiнде 1996 жылдыЎ 15- наурызында тiркелiп, осы жылдыЎ шiлде айынан бастап “Биология ж„не химия” журналы †з бастауын алды.

Ал, 1998 жылдыЎ 13-шi ајпанында осы агенттiкке јайта тiркелiп, журнал атын “Биология, география ж„не химия” деп †згерттi. Екi айда бiр шыЈатын журналдыЎ жылына тґрајты тҐрде алты н†мiрi жарыј к†редi.

РеспубликаныЎ саяси, „леуметтiк, экономикалыј †мiрiндегi кҐрт †згерiстер мен жаЎалыјтар бiлiм беру жҐйесiне де Ґздiксiз Ґлкен мiндеттер жҐктеуде. …лемдiк †ркениетке жетудiЎ бiрден-бiр жолы бiлiмде десек, сапалы бiлiм берiп, саналы ґрпај т„рбиелейтiн негiзгi буын - мектеп, ал мектеп тiрегi –бiлiктi маман. Педагогикалыј басылымныЎ негiзгi мајсаты – мектеп мґЈалiмдерiне „дiстемелiк к†мек к†рсетiп, бiлiктiлiгiн арттыру болса, осы биiк мiндеттi “Биология, география ж„не химия” журналы †зiне алады.

Аталмыш журналдыЎ редакция алјасына тојталатын болсај, журнал јґрылЈанынан бастап, бас редактор ретiнде Сайраш …бiшјызы, јосымша редакторы ГҐлназ Балабекова, ал техникалыј редакторы болып Ѕазына Елшiбаева јызмет iстеуде.

Бексайын ЅґрманЈазы 1996-1999 ж.ж., Ѕайым Ѕабдiлрашид 1996-1999 ж.ж., Салыјбек …бдiлдабек 1996-2000 ж.ж., аралыЈында бас редактордыЎ орынбасары јызметiн атјарды. Бґлардан басја редакция јґрамында ШаЈыр Ѕайырбек (1996-2000ж.), Жолдас Сарманґлы (1999-2000 ж.), Ѕґлт†леу Мґјашев (1996-1998 ж.) болды.

Редакциялыј алја сияјты журналдыЎ ајылдастары кеЎесiнiЎ јґрамы „р жыл сайын †згерiп отырады. Басылым жарыј к†рген уајыттан бастап кеЎес јґрамында тґрајты:


  • Бейсенбаева …лия – география ЈылымдарыныЎ докторы, ЅР µ¤А корр. мҐшесi;

  • Едiл ЕрЈожин – химия ЈылымдарыныЎ докторы, академик, Мемлекеттiк сыйлыјтыЎ лауреаты;

  • µлжалЈас Есназаров – географиядан республикалыј атаулы мектеп жетекшiсi, мґЈалiм;

  • Иман„лiк НґЈыманґлы – педагогика ЈылымдарыныЎ докторы, профессор;

  • Рысбай С„тiмбеков – биология ЈылымдарыныЎ кандидаты, доцент, ојулыјтар авторы;

  • ДҐйсен Шардарбеков – Алматы облысыныЎ мамандар к„сiбiн дамыту институтыныЎ кабинет меЎгерушiсi. Ал, јалЈан белдi адамдар ајылдастар кеЎесi јґрамында екi-Ґш жылдыЎ к†лемiндей Јана уајытта болЈан.

ЖурналдыЎ „р таралымы кей мерзiмдi басылымдар сияјты жыл сайын емес, „р н†мiр сайын †згерiп отырады. Д„лiрек айтсај, “Биология, география ж„не химия ” журналыныЎ „р саны „р тҐрлi таралыммен шыЈады. Осыны д„лелдеу Ґшiн 1999 жылЈы журнал таралымына јарасај:

№ 1-4. 501 дана

№ 2-4. 722 дана

№ 3-4. 586 дана

№ 4-3. 746 дана

№ 5-3. 757 дана

№ 6-3. 911 дана шыјјандыЈына к†зiмiз жетедi. Ал, осы

жылЈы журналдыЎ алЈашјы саныныЎ таралымы – 5360 данаЈа дейiн барды. Аталмыш журналдыЎ таралымы тґрајты болмай, айнымалы болып тґруыныЎ бiр ґшы јаржы тапшылыЈына келiп тiрелсе, екiншi ґшы – журналдыЎ тапсырыс санына байланысты деуге болады. ‡йткенi, тапсырыс саны да „р н†мiр сайын †згерiп отырады.

“Биология, география ж„не химия” журналыныЎ тґрајты айдарлары: “Бiлiм негiзi - мектепте”, “…дiстемелiк ж„не „дiскерлiк т„жiрибеден”, “Экологиялыј тазалыј – тiршiлiк кљзi” , “Ѕосымша бiлiм ж„не бiлiм бастаулары”, “¤ылым ж„не мектеп”, “Тiршiлiк „лемiнде”, “Ојулыј ж„не оју јґралдары”, “Ѕазај мектебi жаЎа кезеЎде”, “П„н мґЈалiмi - сiз Ґшiн”, “Есеп бґрышы”.

1996-1997 жылдыЎ “Мектептерде ЅазајстанныЎ физикалыј географиясы” жеке п„н ретiнде ојытылуына байланысты саЈат саны к†бейiп, саромондыј жґмыстар „дiстемесi, тапсырмасы берiлетiн болды. Мысалы: ЅазајстанныЎ еЎбек сiЎiрген јызметкерi, биология п„нiнiЎ мґЈалiмi Г.ЅасымованыЎ “Саромондыј жґмыстарды ґйымдастыру” (№1, 1998) деген тајырыппен биология п„нiнен саромондыј жґмыстарды ґйымдастыру сабаЈын к†рсетедi немесе “68 саЈат б†лдiм” (№1, 1998) деген тајырыпта химия п„нiнен 10-шы сыныпја арналЈан авторлыј саромондыј баЈдарламаны химия ЈылымдарыныЎ кандидаты Темiрболатова …лия ґсынады.

“Биология, география ж„не химия” журналында сонымен јатар, тґрајты болмаса да, жыл сайын жаратылыстану Јылымдары бойынша †ткен олимпиада жеЎiмпаздары, онда берiлген сґрајтар жайлы мајалалар журналдыЎ “Бiлiм сайысы” деген айдарымен берiледi.

“Биология, география ж„не химия” журналы “Ѕазајстан мектебi” журналына јосымша болЈандыјтан, мґЈалiмдерге сабај берудiЎ т„жiрибелi-„дiстемелiк Ґлгiлерiн кеЎiнен јамтиды. Оны “П„н мґЈалiмi – сiз Ґшiн” деген айдар iшiндегi “…дiстемелiк ж„не „дiскерлiк т„жiрибеден”, “ТанысыЎыз: сабајтаЈы жаЎалыј”, “Халыјтыј педагогика сабај мазмґнында”, “ТанысыЎыз: озыј т„жiрибе” деген тармајтарынан к†руге болады.

“Бухгалтер бюллетенi” журналы

Бґл журнал Алматы јаласынан 1992 жылдыЎ желтојсан айынан бастап шыЈып тґрады. “Д„уiр” баспасында басылады. Негiзгi јґрылтайшысы – “Бико” баспа Ґйi. Тiркеу ку„лiгi №929.

Аталмыш журнал алЈашјы жылдары айына бiр рет јана шыЈып тґрЈан. Кейiн заман талабына сай јажеттiлiктердi †теу мајсатында 1994 жылдан бастап айына екi рет шыЈады. 1995 жылы айына Ґш рет шыјјан басылым, 1996 жылдан бастап айына т†рт рет шыЈа бастады.

ЖурналдыЎ к†лемiне келсек, алЈашјыда 15-16 беттiк болса, кейiн 23-26 бетке жеттi. Таралым к†рсеткiшi де 22 000 данадан 24 800-ге дейiн †скен. ЖурналдыЎ тајырыптыј мазмґнына келер болсај, тґрајты јозЈалып, к†бiнде экономикалыј мазмґндаЈы материалдар к†птеп басылады. …сiресе, салыј т†леу, кiрiс жинау, шыЈыс к†лемi туралы тереЎ зерттелген мајалалар ојырмандар назарына ґсынылып отырады. ЖурналдыЎ алЈашјы беттерiнде јаржы-экономика саласына байланысты ресми јґжаттар, хабарлар берiледi. ЖурналдыЎ айдарлары ауыспалы болЈанымен, к†бiнде “Аудит”, “Бухгалтерлiк есеп”, “Салыј есебi”, т.б. м„селелер жиi „Ўгiме арјауы болады.

“Бухгалтер бюллетенi” журналыныЎ †зiндiк ерекшелiгiне жататын айдардыЎ бiрi – “Ојырмандар сауалдары” деп аталады. Мґнда редакцияЈа келiп тҐскен ојырмандардыЎ к†кейкестi сауалдарына најты тҐрде мамандар жауап бередi. Осы айдардан сауда, салыј м„селелерi ж†нiнен к†птеген м„лiметтер алуЈа болады. Журнал алЈашјы шыјјан кезiнен бастап А-4 форматы к†лемiнде, 2-шi сорттаЈы сары јаЈазбен шыЈады.

“Бухгалтер бюллетенi” журналыныЎ редакторларына тојталар болсај:

1992-1995 жылдары - Т.Забелина

1995-1996 жылдары - Е.Окаев

1996 жылЈы бiрнеше санына Л.Вишнякова редактор болса, 1996 жылдан бастап јайтадан бґл јызметтi Т.Забелина жалЈастыруда.Каталог: bitstream -> handle -> data
data -> Оқулық Астана, 2012 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
data -> Меңдігүл Бұрханқызы Шындалиева
data -> МЕҢдігүл шындалиева қазақ очеркінің поэтикасы (монография)
data -> Бейсенбай Кенжебаев алаш туы астында (мақалалар мен зерттеулер)
data -> Шындалиева М. Б. ф.ғ. к., доцент
data -> Алаш зиялылары және «Қазақ» газеті
data -> А Б. Кенжебаевтың өмірі мен шығармашылығы
data -> М. Б. Шындалиева Филология ғылымдарының докторы, профессор
data -> Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет