Поэк 042-18-10 08/01-2014 2014 №2 басылымДата17.05.2020
өлшемі230.9 Kb.ПОЭК 042-18-10.1.08/01-2014

« » 2014 №2 басылым

беттің беті
КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-10.1.08/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған «Теoриялық бейорганикалық химия» пәні бағдарламасы


« » 2014ж.

№ 2 басылым


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Теориялық бейорганикалық химия»

5В072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014


 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

ҚҰРАСТЫРУШЫ: ________ «__29___» ____08_______ 2014 ж.


К.К.Кабдулкаримова, химия ғылымдарының кандидаты, доцент

«Химия» кафедрасы
 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
  1. «Химия» кафедрасы отырысында

« 29 » ___ 08_______ 2014 ж. № 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі Б.Х.Мусабаева
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
«____» __________ 2014 ж. № ___ хаттама

Төрайымы __________________ С.С.Толеубекова


3.БЕКІТІЛДІ :
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған « » ____ 2014 ж., № ____ хаттама

ОӘК төрайымы _______________ Г.К.Искакова


4 18.09.2013жылғы №1 басылым орнына енгізілгенМАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Пәннің мазмұны (модульдің мазмұны)

 5. Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиет 1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ


5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша білім алушыларының «Теориялық бейорганикалық химия» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген оқытушыға арналған пән бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Теориялық бейорганикалық химия» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.346 – 2006, № 779 ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және 23.12.2005 бекітілген;

- 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042- ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042- 1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 «Теориялық бейорганикалық химия» пәнінің қысқаша мазмұны:
«Теориялық бейорганикалық химия» пәнінде химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен түсініктері, периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер, комплексті қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады. Олардың қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық теория тұрғысынан баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі. Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті байланыс ВБТ мен МОТ тұрғысынан түсіндіріледі, сондықтан күрделі материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.

3.2 Пәнді оқудың мақсаты:

Бұл фундаментальды пәннің теориялық негіздерін білу және оларды практикада (химия өндірісінде, ауыл шаруашылығы облыстарында, экологияда, денсаулық сақтау саласында, фармакологияда, мұнай-химия өндірісінде, тағам өндірісінде т.б.) пайдалана білу.
3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеттер:
- студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;


 • қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;

 • химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын түсіндіру;

 • бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.

3.4 Оқып- білудің нәтижесінде студент мыналарды:

 • химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;

 • негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;

 • зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;

 • зертханалық тәжірибелерді істей алуы;

 • концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;

 • зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі, графиктер мен диаграммалар сала білуі;

- заттың молекулалық формуласын есептеу, зат молін массаға (грамм) немесе атом, ион, молекула сандарына айналдыруға бағытталған есептер шешуі, химиялық теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді қолдана білуі;

- периодтық заңды пайдалана отырып, периодтық кесте құрылымдарының арасындағы байланыс себептерін аша білуі;

- атомдар ішіндегі электрондардың орналасуын сипаттай білуі;

- периодтық жүйедегі орналасу орнына, Паули принципіне байланысты, Хунд, Клечковский ережелерін пайдалана отырып, кез-келген элементтің электрондық конфигурациясын жаза білуі ;

- химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі теория дамуының негізгі ережелерін білуі;

- «Тотығу», «тотықсыздану», «тотығу-тотықсыздану реакциясы» терминдерінің мәнін түсініп, тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіре білуі;

- реакцияның жүру бағытына орай, энергия түрлерін және олардың өзара бір-біріне айналуын айыра білуі, сонымен қатар, тепе-теңдік константасымен байланысты есептерді шығара білуі, жылдамдықты, жылдамдық константасын немесе реагенттердің тепе-теңдік концентрацияларын берілген жылдамдық теңдеуі бойынша есептеуді меңгеруі тиіс.
3.5 Курстың пререквизиттері:
Курсты меңгеру үшін студент мектепте оқығанда «Бейорганикалық химия», «Физика», «Математика» курстарын терең білуі қажет.

3.6 Курстың постреквизиттері:


3.6.1 Бұл пәнді оқығаннан алынған білім физика пәнінде (газ заңдары, идеал газ күйінің теңдеуі, рентген сәулесі. өткізгіштер, жартылай өткізгіштер, диэлектриктер, кристалдық күйлер, кристалл ерекшеліктері, изоморфизм, полиморфизм);

3.6.2 Органикалық химия пәнінде (молекулалар стериохимиясы, гибридизация түрлері, локализацияланған және локализацияланбаған байланыстар, атомдар орбиталдарының гибридизациясы);

3.6.3 Физикалық және коллоидты химия пәндерінде (реакция реті мен молекулалығы, ішкі энергия, энтропия, энтальпия, термодинамика заңдары, коллоидты жүйелер, суспензия, эмульсия, жоғары молекулалық заттар);

3.6.4 Бейорганикалық химияда (s-, p-, d-, f- элементтер қатары бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеруін, қосылыстарының қасиеттерін теориялық түрде сипаттау) қолданылады.


3.7 Оқу жоспарынан көшірме:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәріс

сағ.


Зертх.саб.

сағ.


Практ.

саб. сағ.БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Бақылау

түрі


1

1

3

15

15

15

15

75

135

Емтихан

4. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДЕР МАЗМҰНЫ)

2-кестеТақырыптың атауы және олардың мазмұны

Сағ. саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1. Атом-молекулалық ілім.

1.1 Химия ғылымы дамуының қысқаша тарихы;

1.2 Химияның негізгі заңдары

(Энергия және масса сақталу заңдары; эквиваленттер және Авогадро заңдары; құрам тұракт.,еселік қатынастар заңдары)

1.3 Газдардың негізгі заңдары.


3

Модуль 2. Атом құрылысы.

2.1 Атом құрылысы. Сутегі атомының Бор бойынша құрылысы. Квант сандары.

2.2 Паули принципі, Хунд, Клечковский ережелері.

2.3 Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және жүйесі. ЭТ, ИЭ, атомдар, иондар радиустары.2

Модуль 3. Химиялық процестердің жүру заңдылықтары.

3.1 Химиялық процестер энергетикасы;

3.2 Химиялық кинетика;

3.3 Химиялық тепе-теңдік3

Модуль 4. Ерітінділер

4.1 Ерітінділер, концентрациялары;

4.2 Электролиттер, диссоциация;

4.3 Тұздар гидролизі;

4.4 Бейэлектролиттердің сұйытылған ерітінділері


3

Модуль 5. Электрохимиялық процесстер

5.1 Тотығу-тотықсыздану реакциялары;

5.2 Гальваникалық элементтер, электродтық потенциалдар;

5.3 Электролиз, заңдары;

5.4 Коррозия, металдарды коррозиядан қорғау


2

Модуль 6. Координациялық қосылыстар

6.1 Химиялық байланыстар, қасиеттері;

6.2 Комплексті қосылыстар


2

Практикалық сабақтар

Модуль 1. Атом-молекулалық ілім.

1.2 Химияның негізгі заңдары

(Энергия және масса сақталу заңдары; эквиваленттер және Авогадро заңдары; құрам тұракт.,еселік қатынастар заңдары)

1.3 Газдардың негізгі заңдары.
2

Модуль 2. Атом құрылысы.

2.1 Атом құрылысы. Сутегі атомының Бор бойынша құрылысы. Квант сандары.

2.2 Паули принципі, Хунд, Клечковский ережелері.

2.3 Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және жүйесі. ЭТ, ИЭ, атомдар, иондар радиустары.2

Модуль 3. Химиялық процестердің жүру заңдылықтары.

3.1 Химиялық процестер энергетикасы;

3.2 Химиялық кинетика;

3.3 Химиялық тепе-теңдік3

Модуль 4. Ерітінділер

4.1 Ерітінділер, концентрациялары;

4.2 Электролиттер, диссоциация;

4.3 Тұздар гидролизі;

4.4 Бейэлектролиттердің сұйытылған ерітінділері


3

Модуль 5. Электрохимиялық процесстер

5.1 Тотығу-тотықсыздану реакциялары;

5.2 Гальваникалық элементтер, электродтық потенциалдар;

5.3 Электролиз, заңдары;

5.4 Коррозия, металдарды коррозиядан қорғау


3

Модуль 6. Координациялық қосылыстар

6.1 Химиялық байланыстар, қасиеттері;

6.2 Комплексті қосылыстар


2

Зертханалық сабақтар

Металдың эквивалентінің молярлы массасын аңықтау

1

Көміртегі диоксидінің молярлы массасын анықтау

1

Химиялық кинетика. Катализ

1

Химиялық тепе-теңдік

1

Химиялық реакциялардың (нейтралдау реакциясының) жылу эффектісін анықтау

1

Ерітінділер концентрациясын анықтау, ерітінділер дайындау

1

Электролиттік диссоциация, иондық реакциялар.Буфер ерітінділер

2

Тұздар гидролизі

1

Тотығу-тотықсыздану реакциялары

1

Гальваникалық элементтер

1

Металдар коррозиясы

1

Электролиз

1

Комплексті қосылыстар

2

5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


  1. Атом құрылысы. Элементтер қасиеттерінің атом құрылысына байланыстылығы;

  2. Химиялық байланыстар түрлері. Молекула аралық әрекеттесу;

  3. Химиялық реакциялар жүруінің негізгі заңдылықтары;

  4. Ерітінділер концентрацияларының түрлері және оларды дайындау үшін қажет есептеулер;

  5. Электролиттер ерітінділері: күшті және әлсіз электролиттер. Диссоциация дәрежесі және константасы;

  6. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер;

  7. Электролиттер ерітінділеріндегі алмасу реакциялары;

  8. Тұздар гидролизі;

  9. Тотығу-тотықсыздану реакциялары;

  10. Комплексті қосылыстар.6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертхана тақталары (стенд)

Өздік меңгерілетін сұрақтар

Бақылау нысанасы

Дәрістер

Зертханалық

сабақтар


Практикалық

(семинар)

сабақтар


1

2

3

4

5

6

Химияның негізгі заңдары(№1 такырып)

Заттың экви

валентінің молярлы массасын анықтау.№1 такырып

8.3.1, химиялық ыдыстар, реактивтер

Эквивалент заңын,Авогад

ро заңын, стехиометрия

лық заңдарды меңгеру


Есептер шығару

Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атомдар құрылысы (№2 такырып)

Көмірдегі диоксидінің молярлы массасын аңықтау

№2 такырып

8.3.1,

Кипп аппаратыАтом құрылысын меңгеру

Ауызша сұрау

Химиялық байланыс және молекулалар құрылысы (№3 такырып)

Химиялық кинетика

№3 такырып

8.3.1.,

Химиялық ыдыстар, реактивтер, термометрВБТ және МОТ меңгеру.

Ауызша сұрау, МО бойынша молекулаларға энергетикалық диаграмма құру

Химиялық кинетика және химиялық тепе-теңдік (№4 такырып)

Химиялық тепе-теңдік

№4 такырып

8.3.1,

Химиялық ыдыстар, реактивтерХимиялық кинетика негізін меңгеру

Ауызша сұрау, есептер шығару

Химиялық реакциялар энергетикасы.

Энтропия.Гиббс энергиясы. (№5 такырып)Химиялық реакциялар

дың жылу эффектісін анықтау№5 такырып

8.3.1,

Химиялық ыдыстар, реактивтер, калориметрЭнтропия, энтальпия, ішкі энергия,

Гиббс энергиясы, реакция бағыты тақырыптарын меңгеруАуызша сұрау, есептер шығару

Ерітінділер.Концентрациялар. (№6 тақырып)

Концентра

циялары белгілі ерітінділер дайындау№6 тақырып

8.3.3.;

8.3.5.;


Ареометр

лер, хим.реакив

тер


Ерітінділер концентрациялары такырыбын меңгеру

Есептер шығару

Электролиттік диссоциация, су диссоциациясы,рН,рОН.Диссоциация константасы, дәрежесі. (№7 тақырып)

Электро

литтік диссоциация, иондық реакциялар, буфер ерітінділер№7 тақырып

8.3.3;

8.3.5;


8.3.6, эл.өткізгіштікті өлшейтін құрал

Электро

литтік диссо

циация,

рН, рОН, диссоциация константасын, дәрежесін меңгеруЕсептер шығару

Тұздар гидролизі (№8 тақырып)

Тұздар гидролизі

№8 тақырып

8.3.3.;

8.3.6.;


Индикаторлар, универсал индикатор лар

Әлсіз электролиттер,

диссоциация константасы,

тұздар гидролизі тақырыптарын оқу


Тұздар гидролизі

нің теңдеулерін жазу, есептер шығаруТотығу-тотықсыздану реакциялары (№9 тақырып)

Тотығу-тотық

сыздану реакциялары№9 тақырып

8.3.2.;

Химиялық ыдыстар, реактивтерТотығу-тотықсыздану

реакциялары

ның теңдеуін жаза білу


Ауызша сұрау, есептер шығару

Электрохимиялық процесстер.Гальва

никалық элемент,

Сутектік электрод, электродтық потенциал (№10 тақырып)


Гальвани

калық элементтер.№10 тақырып

8.3.1.;

8.3.2.;


Гальваникалық элемент, ерітінділер

Гальваника

калық элементтер

дің кестесін құру, э.қ.к. есептеу.


Ауызша сұрау, есептер шығару

Электролиз, заңда

ры. Коррозия, металдарды коррозиядан қорғау (№11 тақырып)Металдар коррозиясы

№11 тақырып

8.3.2

Электроли

зер


Металдарды коррозиядан қорғау әдістерін білу

Ауызша сұрау

Комплексті қосылыстар (№12 тақырып)

Электролиз арқылы металл алу

№12 тақырып

8.3.4.;

8.3.5.


Химиялық реактив

тер


Комплекс қосылыстар

дың тұрақсыз дық константа сы.Комплекс тер тұрақтылы ғы. Комплекс қосылыстар изомериясы.Ауызша сұрау, есептер шығару

Комплексті қосылыстары

№12 тақырып

8.3.4.;

8.3.5,хим.

реактивтер


Катионды,

анионды, бейтарап комплекстерАуызша сұрау, есептер шығару7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

3- кестеОқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (сана)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

8.1.1

50

8

100

8.1.2

15

8

100

8.1.3

10

8

100

8.1.4

4

8

50

8.1.5

8

8

100

8.1.6

4

8

50

8.1.7

100

8

100

8.1.8

100

8

100

8.1.9

5

8

60

8.2.1

4

8

50

8.2.2

4

8

50

8.2.3

1

8

15

8.2.4

3

8

35

8.2.5

50

8

100


8. ӘДЕБИЕТ
8.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ

   1. Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 2005 – 638б. -50дана

   2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. Оқулық. Алматы. Санат,2003 – 560б. -15дана

   3. Омаров Т. Бейорганикалық химия. Алматы. Ассоциация вузов,2008. -360б. – 10дана

   4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с. – 4 дана

   5. Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және 486б – 8 дана

   6. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк.1997 – 518б- 2 дана; 2000 – 527б. – 4 дана

   7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия курсы бойынша есептер мен жаттығулар. Семей, 2012 – 138 б – 100 дана

   8. Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х. Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей,2007- 80 б.-100 дана

   9. Глинка Н.Л. Задач и упражнений по общей химии. Л.:Химия 1985-2001. – 264с. - 50 дана
  1. Қосымша әдебиеттер
   1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б - 4 дана

   2. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. М.: Высш.шк.,1986. – 332б. – 4 дана

   3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,1986. – 464б – 1дана

   4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б – 3 дана

8.2.5 Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Студенттің өздігінен орындауына арналған әдістемелік құрал.Семей, 2007, -39 б. – 50дана
8.3. Плакаттар

8.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі

8.3.2. Металдардың кернеу қатары.

8.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.

8.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.

8.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.8.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет