Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Домбровська Валентина Феодосiївна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностібет16/16
Дата17.05.2020
өлшемі1.02 Mb.
түріПоложення
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток


ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНКО»
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2017 року

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ


ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНКО» - ПАТ «ЕНКО» (далi «Товариство») є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство «ЕНКО» зареєстроване виконавчим комiтетом Луцької мiської ради 29 вересня 2010 року.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
• виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури;
• оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням;
• iншi види оптової торгiвлi;
• надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна.

Юридична адреса Товариства - Україна, 43020, вул. Електроапаратна, б.3, м. Луцьк, e-mail: leaz2006@gmail.com.


2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi, та є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Данi фiнансової звiтностi, складеної за 2016 рiк на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняльних даних для складання фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до МСФЗ за звiтний 2017 рiк.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Товариство функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi, яке пов’язане з полiтичною та фiнансовою нестабiльнiстю в Українi. Тому неможливо виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на безперервнiсть дiяльностi товариства в майбутньому. Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Нематерiальнi активи.
Придбанi нематерiальнi активи оцiнюються при первiсному визнаннi за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є в наявностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу – рiвномiрно протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi строки корисного використання аналiзуються в кiнцi кожного звiтного року, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання перевiряються на предмет знецiнення кожного року станом на 31 грудня, а також якщо iснують обставини щодо їх балансова вартiсть знецiнилася. Перевiрка на предмет знецiнення проводиться по кожному нематерiальному активу окремо.
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання чи вибуття не очiкується економiчних вигiд Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається до звiту про сукупнi доходи та витрати в момент списання.
Основнi засоби.
Основнi засоби облiковуються в Товариствi за собiвартiстю, згiдно якої об’єкт основних засобiв облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв визнається активом, коли:
- очiкується приплив економiчних вигiд на пiдприємство в результатi експлуатацiї активу;
- цю собiвартiсть можна достовiрно оцiнити.
Приплив економiчних вигiд забезпечується за рахунок того, що основнi засоби прямо або побiчно беруть участь у виробництвi продукцiї (товарiв, робiт, послуг). У кiнцевому пiдсумку при продажу такої продукцiї, товарiв, послуг в Товариство поступають активи у виглядi грошових коштiв.
Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його собiвартiстю, до складу якої входять:
- цiна придбання за вирахуванням торговельних знижок (у т. ч. iмпортнi мита та невiдшкодованi податки);
- прямi витрати (витрати на доставку i розвантаження, монтаж i наладку, виплати працiвникам у зв’язку зi спорудженням чи полiпшенням об’єкта).
Запаснi частини i допомiжне обладнання вiдображаються у складi основних засобiв, якщо пiдприємство збирається їх використовувати бiльше одного року, i вони можуть використовуватися виключно з певним об’єктом основних засобiв.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного використання об’єктiв основних засобiв, який визначається керiвництвом (постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю), виходячи з таких термiнiв:
- будiвлi - вiд 10 до 70 рокiв;
- машини та обладнання - вiд 2-х до 15 рокiв;
- меблi та приладдя - вiд 4 до 8 рокiв;
- офiсне обладнання - вiд 4 до 6 рокiв.
Оцiнка строку корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, i ґрунтується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос та умови, у яких експлуатуватимуться цi активи. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Разом iз визначенням строку корисного використання комiсiя визначає i лiквiдацiйну вартiсть об’єкта основних засобiв. У кiнцi кожного звiтного перiоду (тобто року) комiсiя переглядає строк служби об’єктiв та їх лiквiдацiйну вартiсть.
Амортизована сума – це первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачена сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того вiку i стану, якому iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого строку корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу. Амортизацiя об’єкта починається з дати, коли об’єкт стає придатним для експлуатацiї за призначенням. Амортизацiя припиняється з дня класифiкацiї основного засобу як активу, призначеного для продажу, або з дня його списання з балансу.
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i метод амортизацiї переглядається на кiнець кожного фiнансового року, а змiна їх розглядається як змiна облiкових оцiнок вiдповiдно МСФЗ 8, тобто в перспективi.
Усi витрати, що виникають у перiод експлуатацiї основних засобiв, пiдприємство роздiляє на 3 групи:
- витрати на поточний ремонт;
- витрати на капiтальний ремонт;
- витрати на полiпшення основних засобiв.
Витрати на поточний ремонт, який виконується для пiдтримки об’єкта основних засобiв в робочому станi (витрати на чищення, змащування, регулювання, замiну дрiбних деталей) списуються на поточнi витрати.
Витрати на капiтальний ремонт, що дозволяє продовжити строк експлуатацiї об’єкта, пiдлягають капiталiзацiї. При цьому при замiнi одного компонента основного засобу iншим, балансова вартiсть замiненого компонента вiднiмається вiд вартостi основних засобiв.
При модернiзацiї основних засобiв витрати на таку модернiзацiю капiталiзуються, а знос розраховується за допомогою нової балансової вартостi та строку служби, що залишився. Тобто, капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Балансова вартiсть об’єкта основних засобiв припиняє визнаватися:
- пiсля вибуття об’єкта;
- коли не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди вiд експлуатацiї об’єкта або його вибуття.
Прибуток або збиток, отриманий вiд припинення визнання основного засобу, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу чи списання активу i його балансовою вартiстю i визнається iншими доходами або iншими витратами, якi вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки у згорнутому виглядi.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл накладних витрат, що безпосередньо пов’язанi з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя будiвництва починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi та перебувають у станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Земля, що належить пiдприємству на правах власностi, не амортизується.
Довгостроковi необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть.
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин балансовою або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажом.
Нематерiальнi активи та основнi засоби, вiднесенi до необоротних активiв, призначених для продажу, не амортизуються.
Необоротнi активи та групи вибуття визнаються як утримуванi для продажу, якщо щодо них прийнято рiшення про продаж та/або складенi угоди про продаж, тобто якщо iснує тверда впевненiсть у продажi, а актив або група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму поточному станi, а операцiя з продажу очiкується протягом одного року з дати вiднесення об’єкту до такої групи.
Запаси.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид).
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх в теперiшнiй стан.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї залежно вiд того, яка з них менша. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу, за вирахуванням оцiночних витрат.
При вибуттi запасiв використовуються такi методи їх оцiнки:
- за середньозваженою собiвартiстю;
- за цiною продажу – при реалiзацiї товарiв у роздрiбнiй торгiвлi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi (готiвка) та поточнi рахунки у банках.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. При цьому резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi коригується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Виплати працiвникам.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля нарахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язань.
Доходи.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається в тому випадку, якщо iснує отримання економiчних вигiд, i якщо виторг може бути надiйно оцiнений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або пiдлягає отриманню винагороди з врахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв.
Дохiд вiд продажу товару визнається при доставцi товару, коли iстотнi ризики та вигоди переходять до покупця. Дохiд вiд визнання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду.
Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як податок на прибуток, що пiдлягає сплатi щодо оподатковуваного прибутку за звiтний перiод вiдповiдно до поданої до податкового органу декларацiї з податку на прибуток за ставками, визначеними законодавством України.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають нарахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань переглядається на кiнець кожного звiтного року.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Умовнi зобов’язання та активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi.
Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, яка застосовувалася на основi дiючих у 2017 роцi МСФЗ, за винятком нових стандартiв i iнтерпретацiй, якi вступили в дiю пiсля 31.12.2017 р. У випадку впливу на облiкову полiтику Товариства нових стандартiв та iнтерпретацiй планується здiйснити певнi коригування нерозподiленого прибутку та активiв чи зобов’язань.
4. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ
Невизначенiсть оцiнок.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства використовує свої судження та здiйснює оцiнки, користуючись основними принципами МСФЗ. Керiвництво робить припущення та оцiнки вiдносно балансової вартостi активiв i зобов’язань, якi не є очевидними з iнших джерел. Оцiнка та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i пов’язанi з ними допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.
Основнi припущення, якi стосуються майбутнього або iнших основних джерел виникнення невизначеностi оцiнок на звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, включають такi активи та зобов’язання.
Справедлива вартiсть основних засобiв.
В умовах нестабiльностi та вiдсутностi активного ринку, Товариство вирiшило застосовувати виключення вiд вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, передбаченi МСФЗ 1 для суб’єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та вiдобразила свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних засобiв не проводилася.
Оцiнка строкiв експлуатацiї основних засобiв вимагає застосування професiйного судження з урахування строкiв експлуатацiї подiбних активiв. Товариство оцiнює строки експлуатацiї основних засобiв вiдповiдно до їх поточного технiчного стану та оцiночного перiоду, протягом якого очiкується отримати вигоди вiд використання активiв. Однак технiчний та економiчний знос i старiння часто приводять до скорочення економiчних вигiд вiд активiв. Керiвництво переглядає строки експлуатацiї та збiльшує суму амортизацiйних вiдрахувань, якщо виявляється, що строки експлуатацiї активiв реально меншi вiд попередньо оцiнених.
Оподаткування.
Керiвництво Товариства вважає, що Товариство дотримувалось всiх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi в тiм, що податковi органи не iнтерпретують дотримання Товариством положень чинного законодавства в iнший спосiб, i що як наслiдок Товариству не будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пенi.
Первiсне визнання операцiй з пов’язаними сторонами.
В процесi своєї роботи Товариство проводить окремi операцiї з пов’язаними сторонами на загальних умовах.
Принцип безперервностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервно дiючої органiзацiї. Використовуючи це судження, керiвництвом Товариства враховувалися iснуючi намiри, прибутковiсть операцiй, наявнi матерiальнi i фiнансовi ресурси та вплив поточної економiчної ситуацiї на дiяльнiсть Товариства.
Застосування МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Управлiнський персонал розглянув умови, якi розцiнюються як початок застосування МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» та вирiшив не вiдображати у фiнансовiй звiтностi наслiдкiв гiперiнфляцiї, регламентованих МСБО 29.
5. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ

З 1 сiчня 2017 року набули чинностi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов’язковими для застосування в облiкових перiодах, починаючи з 01 сiчня 2017 року. Товариство не застосовувало цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.


При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво Товариства здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них.
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ЗВIТНОСТI
ОСНОВНI ЗАСОБИ
У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
Земля Будинки i споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 року 975 3202 32 345 4 4558
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2016 року 975 11221 3969 904 236 17305
Накопичений знос на 31 грудня 2016 року 8019 3937 559 232 12747
Надходження у 2017 роцi 128 127
Вибуття 26 32 5
63
Переведення в iншу категорiю
Амортизацiйнi вiдрахування 294 11 64 1 370
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 975 2908 21 409 3 4316
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2017 р 975 11195 3937 1032 231 17370
Накопичений знос на 31 грудня 2017 р. 8287 3916 623 228 13054
Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, тобто за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Товариство користується частиною основних засобiв, якi переданi їй при приватизацiї держмайна в Українi, зокрема виробничими та адмiнiстративними будiвлями.

Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо її володiння, користування та розпорядження вiдсутнi.


Оформлених у заставу основних засобiв немає.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає.
ЗАПАСИ
У фiнансовiй звiтностi товарно-матерiальнi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, їх первiсна вартiсть є реальною.
Готова продукцiя вiдображена у фiнансовiй звiтностi за виробничою собiвартiстю.
Уцiнка матерiальних запасiв не проводилася у 2017 роцi.

ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ


31 грудня 31 грудня
2016 року 2017 року
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 1780 5344
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2830 3000
Iнша дебiторська заборгованiсть 166 10
Мiнус резерв вiд знецiнення (52) (176)
Всього дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 4724 8178

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть не забезпеченi заставою.


ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
31 грудня 31 грудня
2016 року 2017 року
Кошти на банкiвських рахунках, у:
- гривнi 2386 1718
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 2386 1718
На залишки грошових коштiв в банках нараховуються вiдсотки. Фiнансовi доходи у 2017 роцi склали 216 тис. грн., у 2016 – 526 тис. гривень.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
За станом на 1 сiчня 2016 року статутний капiтал Товариства становив 11236680,00 гривень, що вiдповiдало 44946720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна акцiя має один голос при голосуваннi.
У 2017 роцi Товариство не здiйснювало додаткових емiсiй акцiй, а тому станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований статутний капiтал становить 11236680,00 гривень, що вiдповiдає 44946720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна.
Найбiльшою часткою акцiй ПАТ «ЕНКО» володiє юридична особа ТзОВ «Торговий дiм Любарт», що складає 75,69 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. Iншi фiзичнi особи володiють акцiями, що складає 24,3 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй.
КРЕДИТИ
ПАТ «ЕНКО» у 2017 роцi не користувалося кредитом.
ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31 грудня 31 грудня
2016 року 2017 року
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 3578 8429
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 325 5580
Iнша кредиторська заборгованiсть 7 3___
Всього кредиторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 3910 14012
Фiнансова кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть деномiнована в нацiональнiй валютi гривнi.
Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi є поточною заборгованiстю i її вартiсть приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ВИПЛАТАХ ПЕРСОНАЛУ
2016 рiк 2017 рiк
Залишок на початок року 47 27
Нараховано заробiтної плати 1650 2053
Виплачено заробiтної плати 1670 2017___
Залишок на кiнець року 27 63
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ПЕНСIЙНИХ ВИПЛАТАХ
Вiдповiдно до українського законодавства Товариство проводить вiдрахування на суми заробiтної плати внескiв до Пенсiйного фонду України.
Нижче наведено рух по нарахуванню та виплатах по пенсiйних виплатах
2016 рiк 2017 рiк
Залишок на початок року 7 (6)
Нараховано пенсiйних внескiв 355 462
Сплачено пенсiйних внескiв 368 448 _
Залишок на кiнець року (6) 8
РЕЗЕРВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам.
Нижче наведено нарахування та використання забезпечень
2016 рiк 2017 рiк
Залишок на початок року 22 73
Нараховано забезпечень - -
Використано (скориговано) забезпечень 51 (40) __
Залишок на кiнець року 73 33
ДОХОДИ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг складається iз таких компонентiв:
2016 рiк 2017 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 7853 10342
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 5 -
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 7444 6247 _
Всього дохiд вiд реалiзацiї 15302 16589

ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ


Iншi операцiйнi доходи складаються iз таких компонентiв
2016 рiк 2017 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 7745 6997
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 116 93
Iншi операцiйнi доходи - 194 _
Всього iншi операцiйнi доходи 7861 7284

За характером витрат операцiйнi витрати включенi до таких категорiй:


2016 рiк 2017 рiк
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 12493 13928
Адмiнiстративнi витрати 4366 4533
Витрати на збут 56 50
Iншi операцiйнi витрати_________________________________ __ _ __ 7225_____ _____ 6913___
Всього операцiйнi витрати 24140 25424

Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:


2016 рiк 2017 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 8793 11140
Собiвартiсть реалiзованої товарiв - -
Собiвартiсть наданих послуг 3700 2788__ _
Всього собiвартiсть реалiзацiї 12493 13928
За елементами здiйсненi операцiйнi витрати складаються iз таких компонентiв:
2016 рiк 2017 рiк
Матерiальнi витрати 10692 14544
Витрати на оплату працi персоналу 1650 2008
Пенсiйнi нарахування 357 462
Амортизацiя основних засобiв 373 370
Iншi операцiйнi витрати 4620 4392_____
Всього операцiйних витрат 17692 21776
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
У 2017 роцi Товариство застосовувало загальну систему оподаткування. У зв’язку iз зростанням витрат на оплату працi та здiйсненням значних витрат на поточний ремонт основних засобiв у звiтному роцi Товариством одержанi збитки в сумi 1343 тис. грн. та податок на прибуток не нарахований.
Витрати з податку на прибуток складаються iз таких компонентiв
2016 рiк 2017 рiк
Витрати з поточного податку на прибуток 17 -
Витрати з вiдстроченого податку на прибуток - -_ _
Витрати з податку на прибуток за рiк 17 -
Витрати з поточного податку на прибуток вiдповiдають даним декларацiй з податку на прибуток.
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов’язанi сторони ПАТ «ЕНКО» - акцiонери, що мають частку у статутному капiталi бiльше 20 вiдсоткiв та управлiнський персонал Товариства. У 2017 роцi здiйснено реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ТзОВ «Торговий дiм Любарт» на суму 24 тис. грн. та придбано вiд нього товарiв (робiт, послуг) на суму 769 тис. гривень……
7. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Судовi процедури.
……За станом на 31 грудня 2017 року Товариство виступає стороною судового спору з Луцькою об'єднаною державною податковою iнспекцiєю. Керiвництво Товариства, керуючись власною оцiнкою i внутрiшнiми професiйними консультацiями, вважає, що Товариство не зазнає суттєвих збиткiв у результатi судових позовiв, а тому вiдповiдний резерв у фiнансовiй звiтностi не створювався.
Податкове законодавство.
Українське податкове, митне та валютне законодавство часто змiнюється, а його суперечливi положення тлумачяться неоднозначно. Керiвництво Товариства вважає, що його тлумачення податкового законодавства є обґрунтованими, та всi податки вiдповiдно до законодавчих норм сплаченi. Але неможливо гарантувати, що при перевiрцi податковi органи не оскаржать нарахованi суми податкiв з метою збiльшення податкових надходжень до бюджету.
8. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову дебiторську заборгованiсть, торгову кредиторську заборгованiсть i грошовi кошти.
Основнi ризики включають ринковий ризик i ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками полягає у забезпеченнi належного функцiонування внутрiшньої полiтики, спрямованої на мiнiмiзацiю ризикiв.
Ринковий ризик.
Ринковий ризик пов’язаний iз загальними та специфiчними ринковими змiнами, якi керiвництво Товариства намагається постiйно контролювати. Але це не запобiгає виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик виникає у зв’язку з грошовими коштами, розмiщеними у банках, та заборгованiстю клiєнтiв. Для мiнiмiзацiї ризикiв Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами, а операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу, тобто проводиться аналiз непогашеної дебiторської заборгованостi за строками погашення та контроль прострочених залишкiв.

Ризик лiквiдностi.


Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi своїх фiнансових зобов’язань. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, тобто шляхом контролю залишкiв грошових коштiв i дебiторської заборгованостi та кредиторської заборгованостi з врахуванням витрат на капiтальнi iнвестицiї. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
9. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на забезпечення його подальшого функцiонування як безперервно дiючого пiдприємства. Метою Товариства є зростання рентабельностi капiталу за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити прибуток акцiонерам та безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво товариства здiйснює постiйний огляд структури капiталу та аналiзує вартiсть капiталу i притаманнi його складовим ризики.
10. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Товариство не має активiв та зобов’язань, що облiковуються за справедливою вартiстю. Керiвництво Товариства вважає, що справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, що вiдображаються за амортизованою чи первiсною вартiстю, станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2017 року приблизно дорiвнювала їх балансовiй вартостi.
11. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2017 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би негативно вплинути на фiнансовий стан Товариства. Тобто, Товариство працювало у звичайному режимi, нiяких судових процесiв, перевiрок контролюючих органiв, анулювання укладених договорiв, оголошення про припинення дiяльностi, суттєвого придбання чи продажу активiв, нiяких надзвичайних ситуацiй не вiдбулося.

Голова правлiння: __________________ Домбровська В. Ф.Головний бухгалтер : __________________ Рибак I. В.

Продовження тексту приміток


-

Продовження тексту приміток


-

Продовження тексту приміток


-
Каталог: files -> builders
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет