Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Домбровська Валентина Феодосiївна


III. Основні відомості про емітентабет2/16
Дата17.05.2020
өлшемі1.02 Mb.
түріПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Енко"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

2138

3. Дата проведення державної реєстрації

10.02.1994

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

11236680

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

50

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.12 Виробництво розподiльчої та контролюючою апаратурою

25.11 Виробництво металоконструкцiй

46.90 Оптова торгiвля апаратурою

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

303440

3) поточний рахунок

26004229857001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домбровська Валентина Феодосiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Енко", комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 3 роки

9) Опис

Змiн в звiтному роцi не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Голова правлiння має право вiдкривати рахунки в банкiвських установах, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та розпорядження, здiйснює розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначиних Статутом, рiшеннями Загальних зборiв. Права та обовязки голови правлiння визначаються Статутом Товариства. Розмiр винагороди визначається контрактом, укладеним мiж Товариством та головою правлiння. Загальний стаж 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду голови правлiння ПАТ "Енко". Iншi посади на iнших пiдприємствах не займає

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння-головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибак Iрина Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередне мiсце роботи ПАТ "Енко", головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 3 роки

9) Опис

Змiн протягом звiтного року не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени правлiння здiйснюють керiвництво поточной дiяльностi Товариства та органiзовують виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Права та обов'язки членiв правлiння визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про правлiння. Винагороду за посаду не отримує.Загальний стаж 20 рокiв. Iншi посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевчук Iгор Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Енко", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 3 роки

9) Опис

Змiн протягом звiтного року не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени правлiння здiйснюють керiвництво поточной дiяльностi Товариства та органiзовують виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Права та обов'язки членiв правлiння визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про правлiння. Винагороду за посаду не отримує. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Iншi посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельничук Надiя Феодосiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Енко", начальник комплектацiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 3 роки

9) Опис

Змiн протягом звiтного року не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени правлiння здiйснюють керiвництво поточной дiяльностi Товариства та органiзовують виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Права та обов'язки членiв правлiння визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про правлiння. Винагороду за посаду не отримує. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Iншi посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Киця Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Мавекс" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 1 рiк

9) Опис

Змiн вiдбулися 20.04.2017р. за рiшенням загальних зборiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени наглядової ради здiйснюють контроль за дiяльнiстю правлiння та захищають права акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Посадова особа є представником акцiонера.Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – ТзОВ "Торговий Дiм Любарт" (без обмеження повноважень).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рак Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «ЕНКО», комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 3 роки

9) Опис

Змiн протягом звiтного року не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени правлiння здiйснюють керiвництво поточной дiяльностi Товариства та органiзовують виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Права та обов'язки членiв правлiння визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про правлiння. Винагороду за посаду не отримує. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Iншi посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Супрун Богдан Федорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Торговий дiм «Любарт», директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 1

9) Опис

Змiни вiдбулися 20.04.2017р.за рiшенням зборiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени наглядової ради здiйснюють контроль за дiяльнiстю правлiння та захищають права акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду голови наглядової ради не отримує. Загальний стаж роботи 44 роки .Посадова особа є представником акцiонера .Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – ТзОВ "Торговий Дiм Любарт" (без обмеження повноважень).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крамар Володимир Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЕНКО", головний енергетик

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 1 рiк

9) Опис

Змiни вiдбулися 20.04.2017р. за рiшеннм загальних зборiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени наглядової ради здiйснюють контроль за дiяльнiстю правлiння та захищають права акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує.Загальний стаж роботи 36 рокiв. Посадова особа є представником акцiонера.Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – ТзОВ "Торговий Дiм Любарт" (без обмеження повноважень).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Якимчук Наталiя Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Луцькийелектроаппарат", головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 1 рiк

9) Опис

Змiни вiдбулися 20.04.2017р. за рiшенням зборiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени наглядової ради здiйснюють контроль за дiяльнiстю правлiння та захищають права акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Посадова особа є представником акцiонера. Обрана до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – ТзОВ "Торговий Дiм Любарт" (без обмеження повноважень).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради-представник акцiонера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагаєв Володимир Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Змiн вiдбулися 20.04.2017р. за рiшенням зборiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Члени наглядової ради здiйснюють контроль за дiяльнiстю правлiння та захищають права акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Посадова особа не є акцiонером товариства.Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – ТзОВ "Торговий Дiм Любарт" (без обмеження повноважень).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 3

9) Опис

Члени наглядової ради регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.
Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi злочини посадова особа не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Домбровська Валентина Феодосiївна
3822

0.005

3822

0

0

0

Член Правлiння

Шевчук Iгор Петрович
16926

0.038

16926

0

0

0

Член правлiння-головний бухгалтер

Рибак Iрина Василiвна
0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Мельничук Надiя Феодосiївна
0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Рак Олександр Миколайович
0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Супрун Богдан Федорович
0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Киця Олександр Миколайович
0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Крамар Володимир Миколайович
0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Якимчук Наталiя Василiвна
0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Нагаєв Володимир Анатолiйович
0

0

0

0

0

0

Усього

20748

0.043

20748

0

0

0

Каталог: files -> builders
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет