Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Домбровська Валентина Феодосiївнабет5/16
Дата17.05.2020
өлшемі1.02 Mb.
түріПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

XI. Опис бізнесу


ВАТ "ЕНКО" створено на базi Луцького електроапаратного заводу , внаслiдок приватизацiї в сiчнi 1994 року.
Загальними зборами акцiонерiв 21.09.1010 року прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "ЕНКО" на Публiчне акцiонерне товариство "ЕНКО".

 

Емiтент має Виробничо-постачальну фiрму дочiрнє пiдприємство "Фахiвець", яке розташоване за адресою: м.Луцьк, вул.Електроапаратна,3 та створене з метою задаволення потреб пiдприємств, установ, органiзацiй та населення у товарах та послугах з високими споживчими якостями та технiчним рiвнем.Загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2017р. прийняте рiшення про закриття дочiрнього пiдприємства ДП ВПФ "Фахiвець" ПАТ "Енко", у зв.язку зi збитками i малими оборотами.

 

Середньооблiкова чисельнiсть:
- працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2017 року становить - 50 чол.
- позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -5 чол.
- працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 58 чол.
Фонд заробiтної плати у 2017 роцi становить 2008 тис. грн., що на 358 тис.грн бiльше порiвняно з попереднiм роком.
Постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

 

Товариство не входить до асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами

 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб товариству протягом року не надходило.

 

Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являється незмiнною. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог МСФЗ . Iнвентаризацiя майна та зобов'язань проводиться щорiчно, перед датою рiчного балансу ( крiм iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та обставин. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ). Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням щорiчних норм встановлених податковим кодексом : Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу
Облiкова полiтика є елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi й формується для того, щоб фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали всiм нормативно-правовим вимогам. Облiкова полiтика забезпечує розкриття найважливiших положень, якi застосовуються при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi i поданнi фiнансових звiтiв пiдприємства: звiту про фiнансовий стан (баланс), звiту про сукупнi прибутки та збитки, звiту про рух грошових коштiв, звiту про змiни у власному капiталi, примiток, шо мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, та iншi пояснювальнi примiтки. Примiтки до фiнансових звiтiв пiдприємства як сукупнiсть показникiв i роз'яснень забезпечують деталiзацiю i обгрунтованiсть статей фiнансових звiтiв та iншої iнформацiї, необхiдної користувачам фiнансової звiтностi для прийняття вiдповiдних рiшень, та мiстять бiльш детальний опис обраної облiкової полiтики.

 

Продукцiя ПАТ «ЕНКО» користується попитом у багатьох галузях вiтчизняної економiки, а саме: енергетичнiй, хiмiчнiй, транспортнiй, нафтовiй, газовiй промисловостi та сiльському господарствi i будiвництвi. Основною продукцiєю ПАТ є виробництво низьковольтних комплектних пристроїв та металовиробiв рiзного призначення, а також виробництво оснастки: штампiв i пресформ.
Протягом 2017 року обсяги виробництва склали 16589 тис.грн., що в порiвняннi з минулим перiодом зросли на 11 %.
З метою пiдвищення конкурентноздатностi продукцiї, розширення виробництва та укрiплення позицiй на ринку впроваджуються новi види продукцiї та новi технологiї виробництва. Особлива увага придiляється якостi продукцiї та безумовному виконаннi термiнiв поставки. Щорiчно пiдвищується квалiфiкацiйний рiвень персоналу.

 

Iнформацiя щодо суттєвих придбань або вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутня. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарьскою дiяльнiстю.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звiтного року не укладенi.
Аудиторами перевiренi вчиненi у звiтному перiодi акцiонерним товариством правочини в процесi поточної господарської дiяльностi. Вiдповiдно до Закону "Про акцiонернi товариства" акцiонерне товариство зобов'язане обов'язково узгоджувати вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi Компанiї за даними її останньої рiчної звiтностi.
Проведеною перевiркою встановлено, що у 2017 роцi Товариством не було вчинено правочинiв, якi перевищують його граничну сукупну вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 10 i бiльше вiдсоткiв.

 

Основнi засоби:
будiвлi, споруди, транспортнi засоби, верстати, станки.
Мiсцезнаходження основних засобiв м. Луцьк, вул.Електроапаратна,3

 

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є нестача оборотних коштiв, вузький ринок збуту податковий тиск, нестабiльнiсть цiн на сировину, енергоносiї, низька купiвельна спроможнiсть населення. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена.

 

В звiтному роцi штрафнi санкцiї, пеня, неустойка та компенсаця за порушення законодавства до Товариства не застосовувались.

 

Товариство перебуває на повному сомофiнансуваннi.

 

Всi укладенi договори на кiнець року виконанi.

 

Товариство планує пiдвищити свiй фiнансовий стан за рахунок збiльшення обсягiв випуску та реалiзацiї продукцiї, а також розширення ринку збуту.

 

Товариство перебуває на повному госпрозрахунку.

 

За станом на 31 грудня 2017 року Товариство виступає стороною судового спору з Луцькою об'єднаною державною податковою iнспекцiєю.

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

Каталог: files -> builders
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет