Пояснювальна записка рівень вищої освіти другийбет1/105
Дата17.05.2020
өлшемі7.99 Mb.
түріПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _ інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації__

(повна назва)

Кафедра __ медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем_________

(повна назва)


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА

Пояснювальна записка

рівень вищої освіти ___________другий (магістерський)______________________________


_______________Дослідження методів просторово-часової обробки сигналів_______ _________________________________________літаючих роботів__________________________________
Виконав:

студент 2 курсу, групи АРТм-18-1 ,

_________________Рибников М.В. _________

(прізвище, ініціали)


Спеціальність 172 Телекомунікації та_______

_________________радіотехніка______________

(код і повна назва спеціальності)

Тип програми____освітньо-професійна_____,

(освітньо-професійна або освітньо-наукова)

Освітня програма __Апаратура радіозв’язку, ______радіомовлення та телебачення _______

(повна назва освітньої програми)

Керівник ______ проф. Карташов В.М ____

(посада, прізвище, ініціали)


Допускається до захисту

Зав. кафедри ___________ ____Карташов В.М.___

(підпис) (прізвище, ініціали)
2019 р.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації .

Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем .

Рівень вищої освіти другий (магістерський) /

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка .

(код і повна назва)

Тип програми освітньо-професійна ,

(освітньо-професійна або освітньо-наукова)

Освітня програма Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення .

(повна назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ______________

(підпис)


«_____»________________ 20 ___ р.
ЗАВДАННЯ

НА АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУстудентові

Рибникову Миколі Володимировичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту)

Дослідження методів просторово-часової обробки сигналів

літаючих роботів
затверджена наказом по університету від

«

04

»

11

2019 р. №

1643 Ст
2. Термін подання студентом роботи до екзаменаційної комісії _______ 16.12.2019 р._______
3. Вихідні дані до роботи __Виконати експериментальні дослідження акустичного випромінювання безпілотних літальних апаратів і алгоритмів їх просторово – часової пеленгації. Дослідження алгоритмів просторово-часової обробки широкосмугових сигналів виконати також методом математичного комп’ютерного моделювання в середовище MATLAB.4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх потрібно розробити)
Вступ

1 Методи просторової фільтрації

2 Обробка широкосмугових сигналів

3 Розробка алгоритму і програми моделювання

4 Аналіз експериментальних результатів

Висновки

Перелік посилань

Додатки
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, плакатів)
1. Обробка вузькосмугових просторово-часових сигналів 1 арк.

2. Обробка широкосмугових просторово-часових сигналів 1 арк.

3. Просторово-частотна характеристика сигналів з результатів моделювання 2 арк.

4. Просторово-частотна характеристика з результатів експерименту 2 арк. ..
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАННазва етапів роботи

Термін

виконання етапів роботи
Примітка

1

Аналітичний огляд літератури

04.11.19–10.11.19
2

Розробка методики досліджень

11.11.19–17.11.19
3

Розробка алгоритму і тексту програм

18.11.19–24.11.19
4

Запис сигналів

25.11.19–1.12.19
5

Вимірювання АЧХ і ФЧХ

2.12.19–8.12.19
6

Обробка результатів досліджень

25.11.19–8.12.19
7

Графічна частина проекту

25.11.19–8.12.19
8

Перевірка керівником

9.12.19-10.12.19
9

Перевірка на академічний плагіат

11.12.19
10

Перевірка завідувачем кафедри, рецензування

12.12.19–14.12.19
Дата видачі завдання _______________04.11.2019 р._______________


Студент ___________________________________

(підпис)


Керівник роботи (проекту) ___________________ ______проф. Карташов В.А.______

(підпис) (посада, прізвище, ініціали


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до атестаційної роботи: 84 сторінок, 31 рисунків, 1 таблиці, 15 джерел.

Об'єкт дослідження – пеленгаційні та спектральні характеристики випромінювання безпілотних літальних апаратів.

Предмет дослідження – методи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Мета роботи – вибір і визначення характеристик методу придушення завад з використанням адаптивних антенних решіток, що дозволяє значно знизити або повністю виключити заваду, за рахунок відмінності просторових або часових характеристик сигналу.

В роботі виконано аналіз методу знаходження просторово-частотної характеристики, приведенні графіки просторово-частотної характеристики з використанням вузькосмугових і широкосмугових сигналів.

Досліджені основні методи та критерії, що дозволяють підлаштовувати вагові коефіцієнти АР, а також методи збору апріорних даних о корисному сигналі.

Розроблено, алгоритм адаптивної просторово-часової фільтрації широкосмугового сигналу, проведено дослідження та аналіз отриманих результатів моделювання.


БЕЗПІЛОТІ ЛІТАТЛЬНІ АПАРАТИ, КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ, АКУСТИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, АДАПТИВНА АТЕННА РЕШІТКА

Реферат
Пояснительная записка к аттестационной работы: 84 страниц, 31 рисунков, 1 таблицы, 15 источников.

Объект исследования – пеленгационной и спектральные характеристики акустического зондирования среды.

Предмет исследования – создание методик выявления беспилотных летательных аппаратов, на основе обработки записей акустического сигнала.

Цель работы – выбор и определение характеристик метода подавления помех с использованием адаптивных антенных решеток, что позволяет значительно снизить или полностью исключить помеху, за счет различия пространственных или временных характеристик сигнала.

В работе выполнен анализ метода нахождения пространственно-частотной характеристики, были приведены графики пространственно-частотной характеристики с использованием узкополосных и широкополосных сигналов.

Исследованы основные методы и критерии позволяющие подстраивают весовые коэффициенты, также исследованы методы сбора априорных данных о полезном сигнале, а также методов получения и формирования опорного сигнала.

Разработан, алгоритм адаптивной пространственно-временной фильтрации широкополосного сигнала, проведены исследования и анализ полученных результатов моделирования.


БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА, АКУСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, АДАПТИВНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА.

ABSTRACT
Explanatory note to the performance appraisal: 84 pages, 31 figures, 1 table, 15 sources.

The object of study is the directional and spectral characteristics of the acoustic sounding medium.

The subject of the study is the creation of techniques for detecting unmanned aerial vehicles based on the processing of acoustic signal recordings.

The purpose of the work is to select and determine the characteristics of the interference suppression method using adaptive antenna arrays, which can significantly reduce or completely eliminate interference due to the difference of the spatial or temporal characteristics of the signal.

The analysis of the method of finding the spatial-frequency characteristic is performed in the work, the graphs of the spatial-frequency characteristic using narrow-band and wide-band signals were presented.

The basic methods and criteria for adjusting the weighting factors are studied, as well as the methods of collecting a priori useful signal data, as well as the methods of obtaining and generating a reference signal.

The algorithm of adaptive space-time filtering of the broadband signal is developed, the research and analysis of the obtained simulation results are carried


UNMANNED AIRCRAFT, CORRELATION MATRIX, ACOUSTIC RADIATION, ADAPTIVE ANTENNA ARRAY

ЗМІСТ
ВСТУП 9

1. МЕТОДИ ПРОСТОРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 11

1.1 Класифікація ААР 13

1.2 Огляд критеріїв ефективності просторової обробки 33

2 ОБРОБКА ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ 41

2.1 Широкосмугова реалізація ААР 41

2.2 Принципи обробки широкосмугової сигналів 45

2.3 Просторово-часова обробка широкосмугових сигналів 48

3. РОЗРОБКА АЛГОРИТМА І ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 56

3.1 Вибір середовища моделювання 56

3.2 Математичне співвідношення 61

3.3 Алгоритм і програмне моделювання 65

4. АНАЛІЗ ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 72

4.1 Запис акустичних сигналів 72

4.2 Обробка реальних акустичних сигналів 76

ВИСНОВКИ 83

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 84

ДОДАТОК А Графічний матеріал 85

ДОДАТОК Б Відомість атестаційної роботи 93Каталог: bitstream -> document
document -> Харківський національний університет радіоелектроніки
document -> Атестаційна робота пояснювальна записка
document -> Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий
document -> В. Н. Бурцев, Ю. В. Гнусов, А. Л. Ерохин
document -> Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий
document -> О построении фрагмента концептуальной классификационной модели проблемной области чрезвычайных ситуаций
document -> Н. О. Шушляпина, М. М ященко, О. Г. Авру нин е. В. Демина, Н. А юревич (харьков, украина) совершенствование обучающих технологий в медицине
document -> Моделирование кинетических процессов


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет