{Правильный ответ}=В $$$бет1/6
Дата17.05.2020
өлшемі425.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Скачано с сайта www.kaztest.ucoz.ru

01_01_.
$$$001

География єылымы зерттейді.

А) Ґнеркјсіп пен ауыл шаруашылыєын.

В) Жердіѕ табиєатын, халќын, оныѕ шаруашылыєын.

С) Табиєат денелері мен ќўбылыстарды.

D) Жер бетініѕ жеке аймаќтарын.

Е) Жердіѕ Кїн жїйесіндегі орнын.

{Правильный ответ}=В

$$$002

«География» ўєымын енгізген

А) Аристотель

В) Эратосфен

С) Геродот

D) Страбон

Е) Платон

{Правильный ответ}=В

$$$003

География єылымыныѕ салалары.

А) Экономикалыќ,јлеуметтік.

В) Саяси, физикалыќ.

С) Физикалыќ, экономикалыќ.

D) Аймаќтыќ, физикалыќ.

Е) Рекреациялыќ, экономикалыќ

{Правильный ответ}=С

$$$001

Жер Кїннен ... орналасќан?

А) 1-ші

В) 2-ші


С) 3-ші

D) 4-ші

Е) 5-ші

{Правильный ответ}=С

$$$002

Жердіѕ шар тјріздес болуыныѕ географиялыќ мјні.

А) Кїн сјулелері јркелкі таралады.

В) Кїн сјулелері бірдей тїседі.

С) Жердіѕ дјл картасы жасалады.

D) Жер бедеріне јсер етеді.

Е) Ешќандай мјні жоќ

{Правильный ответ}=А

$$$003

Жер бетінде жыл маусымдарыныѕ ауысу себебі.

А) Жер білігініѕ обитасына тік орналасуы.

В) Кїнніѕ Жерді зор тарту кїші.

С) Жыл мезгілдері ауыспайды.

D) Кїн сјулесініѕ тїсу бўрышы мен тїсу уаќытыныѕ ўзаќтыєы.

Е) Жердіѕ ґз ґсінен айналуынан

{Правильный ответ}=D

$$$004

Жер ґз білігін айналып ґтеді

А) 21 саєатта

В) 22 саєатта

С) 23 саєатта

D) 24 саєатта

Е) 25 саєатта

{Правильный ответ}=D

$$$005

Жердіѕ білігі орбита кеѕістігіне орналасќан

А) 23,5є

В) 33,5є


С) 65є

D) 66,5є


Е) 86,5є

{Правильный ответ}=D

$$$006

Оѕтїстік жарты шарда жаз айлары

А) Маусым, шілде, тамыз

В) Ќыркїйек, ќазан, ќараша

С) Желтоќсан, ќаѕтар, аќпан

D) Наурыз, сјуір, мамыр

Е) Ќазан, ќараша, желтоќсан

{Правильный ответ}=С

$$$001

Беларусь Республикасыныѕ машина жасау ґнеркјсібі маманданєан

А) Радиоэлектроникаєа

В) Ауыл шаруашылыєы машиналары жјне трактор жасауєа

С) Автомобиль жасауєа

D) Электрондыќ есептеу машиналарын жасауєа

Е) Тўрмыстыќ техника жасауєа

{Правильный ответ}=C

$$$002

Украинадаєы еѕ ірі ќара металлургия орталыєы

А) Киев, Львов, Харьков

В) Донецк, Кривой Рог, Запорожье

С) Днепродзержинск, Одесса, Николаев

D) Полтава, Херсон, Ужгород

Е) Мариуполь, Углегор, Керчь

{Правильный ответ}=В

$$$001

Несие-ќаржы ќатынастардыѕ атќаратын ќызметі

А) Ќарыз жјне несиелер беру

В) Экономикасы дамыєан елдердіѕ дамушы елдерге ќаржылай кґмек кґрсетуі

С) Экономикалыќ аќпараттар алмасу

D) Дамушы елдердегі еуропалыќ банк жїйесініѕ жасалуы

Е) Аймаќтыќ валюталар жїйесініѕ ќарќынды дамуы

{Правильный ответ}=А

$$$001

Јуе кґлігі еѕ кїшті дамыєан ел

А) Ресей

В) Ќытай


С) Жапония

D) АЌШ


Е) Їндістан

{Правильный ответ}=D

$$$002

Теѕіз жолыныѕ ежелден дамыєан ауданы

А) Тыныќ мўхиты

В) Їнді мўхиты

С) Атлант мўхиты

D) Солтїстік Мўзды мўхиты

Е) Балтыќ теѕізі

{Правильный ответ}=С

$$$001

«Жасыл революция» басталды

А) ХХ єасырдыѕ 40-шы жылдары

В) ХХ єасырдыѕ 50-шы жылдары

С) ХХ єасырдыѕ 60-шы жылдары

D) ХХ єасырдыѕ 70-шы жылдары

Е) ХХ єасырдыѕ 80-шы жылдары

{Правильный ответ}=C

_$$$001

Урбандалу деѕгейі кґрсетеді

А) Халыќтыѕ жалпы санындаєы ќала халќыныѕ їлесін

В) Экономикалыќ даму деѕгейін

С) Елдіѕ даму тарихын

D) Экономикадаєы ауыл шаруашылыєыныѕ їлесін

Е) Халыќтыѕ білім деѕгейін

{Правильный ответ}=А

$$$002

Саны жаєынан кґп тіл семьясы

А) Ќытай-тибет

В) Африка-азиялыќ

С) Нигер-кордофан

D) Їнді-еуропалыќ

Е) Алтай

{Правильный ответ}=D

$$$001

Дїние жїзініѕ саяси картасындаєы заѕдылыќтар мен ґзгерістерді зерттейді

А) Физикалыќ география

В) Экономикалыќ география

С) Јлеуметтік география

D) Саяси география

Е) Рекреациялыќ география

{Правильный ответ}=D

$$$001

Ќазаќстанныѕ еѕ ірі сауда серіктесі

А) АЌШ

В) ЖапонияС) Ќырєызстан

D) Ресей


Е) Ґзбекстан

{Правильный ответ}=D

15_01_ $$$001

Орталыќ экономикалыќ ауданда жаќсы дамыєан ґнеркјсіп саласы

А) Мўнай, газ ґндіру

В) Кґмір жјне металлургия

С) Тїсті металлургия жјне тамаќ

D) Ауыл шаруашылыєы

Е) Жеѕіл жјне тамаќ

{Правильный ответ}=В

$$$002

Шыєыс Ќазќаќстандаєы еѕ мол кенді пайдалы ќазба

А) Тас кґмір

В) Мыс


С) Полиметал

D) Мўнай


Е) Алтын

{Правильный ответ}=С

$$$003

Солтїстік Ќазаќстанда ґсірілетін негізгі даќыл

А) Бидай

В) Баќша даќылдары

С) Жїзім

D) Кїріш


Е) Кїнбаєыс

{Правильный ответ}=А

$$$004

Оѕтїстік Ќазаќстандаєы мал шаруашылыєыныѕ жетекші саласы

А) Ќой жјне ірі ќара мал

В) Тїйе жјне шошќа ґсіру

С) Ірі ќара мал жјне марал ґсіру

D) Ќўс жјне ара ґсіру

Е) Марал жјне ќой ґсіру

{Правильный ответ}=А

14_08_

$$$001

Ќазаќстандаєы жїк айналымыныѕ жетекші тїрі

А) Ќўбыр

В) Теміржол

С) Автомобиль

D) Јуе


Е) Су

{Правильный ответ}=В

$$$002

Кґліктіѕ маусымды тїрі

А) Ќўбырлар

В) Теѕіз

С) Темір жол

D) Ґзен

Е) Автомобиль

{Правильный ответ}=D

$$$001

Жеѕіл ґнеркјсіптегі басты сала

А) Тоќыма

В) Тігін


С) Маќта-мата

D) Былєары

Е) Тері илеу

{Правильный ответ}=А

$$$002

Тамаќ ґнеркјсібін орналастырудыѕ негізгі факторлары

А) Су жјне еѕбек

В) Шикізат жјне тўтынушы

С) Кґлік жјне еѕбек

D) Отын-энергетикалыќ жјне су

Е) Еѕбек жјне єылымды кґп ќажет ету

{Правильный ответ}=В

$$$003

Ауыл шаруашылыєы шикізатын ґѕдеуші ґнеркјсіп саласы

А) Машина жасау

В) Кґлік


С) Тамаќ

D) Мал шаруашылыєы

Е) Ґсімдік шаруашылыєы

{Правильный ответ}=C

$$$004

Ірі жеѕіл ґнеркјсіп орталыќтары

А) Арќалыќ, Ќостанай

В) Алматы, Шымкент

С) Ќызылорда, Астана

D) Кентау, Павлодар

Е) Аќтґбе, Аќтау

{Правильный ответ}=В

$$$001

Ќазаќстан жерініѕ кґп бґлігі ... маќсатта пайдаланылады

А) Ґнеркјсіп нысандарына

В) Ауыл шаруашылыєына

С) Ќала ќўрылысына

D) Жолдар салуєа

Е) Орман шаруашылыєына

{Правильный ответ}=В

$$$002

Ќазаќстандаєы егіншіліктіѕ басты саласы

А) Техникалыќ даќылдар

В) Дјнді даќылдар

С) Жемшґптік даќылдар

D) Бау-баќша

Е) Жїзім ґсіру

{Правильный ответ}=В

$$$003

Республикада ґсірілетін маѕызды техникалыќ даќылдар

А) Маќта, ќант ќызылшасы

В) Жеміс, жїзімдіктер

С) Кїнбаєыс, баќша даќылдары

D) Сўлы, жїгері

Е) Кїріш, тары

{Правильный ответ}=А

$$$001

Ќўрылыстаєы байланыстырушы материал

А) Аєаш

В) Цемент

С) Јктас

D) Ќўм


Е) Ќиыршыќ тас

{Правильный ответ}=В

$$$002

Цемент зауыттарын орналаластырудыѕ негізгі факторлары

А) Энергетикалыќ

В) Шикізат

С) Тўтыну

D) Су


Е) Экологиялыќ

{Правильный ответ}=В

$$$003

Ірі цемент зауыттарыныѕ Шымкент пен Семейде орналасуындаєы басты фактор

А) Еѕбек ресурстарына жаќын

В) Јк тастар мен цементті саз балшыќтарєа жаќын

С) Жол тораптары ќиылысќан жерде

D) Экологиялыќ таза аумаќта

Е) Тўтынушыєа жаќын

{Правильный ответ}=В

$$$004

Ќўрылыс материалдарыныѕ негізгісі

А) Бетон, темір-бетон

В) Ќўрылыс ќоспалары

С) Цемент, ўлутас

D) Асбест

Е) Аєаш

{Правильный ответ}=А

$$$001

Кен-химия ґнеркјсібініѕ орталыќтары

А) Аќсу, Екібастўз

В) Ќаратау, Жаѕатас

С) Павлодар, Арќалыќ

D) Аќтґбе, Атырау

Е) Семей, Шымкент

{Правильный ответ}=В

$$$002

Ќазаќстандаєы негізгі химияныѕ басты ґндірісі

А) Химиялыќ ќосылыстар

В) Минералды тыѕайтќыштар

С) Калий тўзы

D) Полимерлер ґѕдеу

Е) Тўрмыстыќ химия

{Правильный ответ}=В

$$$003

Фосфор тыѕайтќыштары ґндірісініѕ орталыќтары

А) Ќараєанды, Ґскемен

В) Аќтґбе, Арќалыќ

С) Тараз, Алєа

D) Балќаш, Жезќазєан

Е) Кґкшетау, Павлодар

{Правильный ответ}=С
$$$004

Тараз жјне Алєа суперфосфат зауыттарыныѕ орналасуындаєы басты факторлар

А) Жоєары сапалы фосфорит шикізаты

В) Кґлік ќатынасы жолдарына жаќын

С) Энергия кґздеріне жаќын

D) Еѕбек ресурстарына жаќын

Е) Тўтынушыєа жаќын

{Правильный ответ}=А

$$$005

Синтекикалыќ каучук зауыты орналасќан

А) Ґскеменде

В) Астанада

С) Теміртауда

D) Семейде

Е) Петропавлда

{Правильный ответ}=С

$$$001

Ауыл шаруашылыєы машиналарын жасауєа мамандандырылєан ќалалар

А) Астана, Павлодар

В) Ґскемен, Орал

С) Алматы, Орал

D) Талдыќорєан, Шымкент

Е) Петропавл, Тараз

{Правильный ответ}=А

$$$002

Электро жабдыќтарын жасау орталыќтары

А) Астана, Павлодар

В) Аќтґбе, Талдыќорєан

С) Ґскемен, Атырау

D) Ќараєанды, Петропавл

Е) Атырау, Аќтау

{Правильный ответ}=В

$$$003

Ќазаќстанныѕ машина жасау кешені

А) Кешенді сала

В) Маманданєан сала

С) Жоєары дамыєан сала

D) Жетекші сала

Е) Мїлде дамымаєан сала

{Правильный ответ}=А

$$$004

Трактор шыєаратын зауыт орналасќан ќала.

А) Ґскемен

В) Павлодар

С) Петропавл

D) Атырау

Е) Ќостанай

{Правильный ответ}=В

$$$001

Отын-энергетика кешенініѕ салалары

А) Кґмір, металлургия

В) Кґлік жјне ауыр ґнеркјсіп

С) Отын, энергетика

D) Энергетика, химия

Е) Металлургия, кґлік

{Правильный ответ}=С

$$$002

Ќазаќстандаєы негізгі отын базасы

А) Торєай алабы

В) Леѕгір алабы

С) Ќараєанды алабы

D) Майкїбі алабы

Е) Шўбаркґл алабы

{Правильный ответ}=С

$$$003

Ќазаќстандаєы еѕ алєашќы игерілген мўнай кен орны

А) Ќаламќас

В) Теѕіз


С) Ќашаєан

D) Ґзен


Е) Доссор

{Правильный ответ}=Е

$$$004

Ќазаќстанда мўнай ґѕдеу зауыттары орналасќан ќалалар

А) Ќостанайда, Петропавлда, Кґкшетауда

В) Семейде, Ґскеменде,Алматыда

С) Атырауда, Шымкентте, Павлодарда

D) Таразда, Ќараєандыда, Аќтґбеде

Е) Ќызылордада, Талдыќорєанда, Астанада

{Правильный ответ}=С

$$$005

Ґзіндік ќўны еѕ арзан кґмір алабы

А) Ќараєанды

В) Майкїбі

С) Екібастўз

D) Шўбаркїл

Е) Обаєан

{Правильный ответ}=С

$$$006

Ќазаќстанда еѕ ірі МАЭС орналасќан ќала

А) Атырау

В) Петропавл

С) Тараз

D) Алматы

Е) Екібастўз

{Правильный ответ}=Е

$$$007Ќазаќстанныѕ ірі су электр станциясы

А) Шардара

В) Ќапшаєай

С) Шарын


D) Бўќтырма

Е) Ґскемен{Правильный ответ}=D

$$$008

Кґмірді шахталыќ јдіспен ґндіретін алап

А) Ќараєанды

В) Майкїбі

С) Екібастўз

D) Шўбаркїл

Е) Обаєан

{Правильный ответ}=А

$$$009

Јлемдік нарыќтаєы стратегиялыќ шикізат

А) Кґмір

В) Мўнай


С) Газ

D) Боксит

Е) Полиметалдар

{Правильный ответ}=В

$$$001

Ќара металлургияєа ќажетті шикізат

А) Ферроќорытпа

В) Полиметалл кені

С) Темір кені

D) Металл бўйымдары

Е) Темір ќалдыќтары

{Правильный ответ}=С

$$$002

Толыќ циклді комбинат орналасќан ќала

А) Павлодар.

В) Ќараєанды

С) Аќтґбе

D) Теміртау

Е) Ќостанай

{Правильный ответ}=D

$$$003

Аќсу ќаласында ... орналасќан

А) Толыќ циклді комбинат

В) Ќайта балќыту зауыты

С) Ферроќорытпа зауыты

D) Кен байыту комбинаты

Е) Алюминий зауыты

{Правильный ответ}=С

$$$04

Ќазаќстандаєы мыстыѕ еѕ кґп мол ќоры

А) Оѕтїстік пен Шыєыста

В) Солтїстік пен Батыста

С) Шыєыс пен Орталыќта

D) Оѕтїстік пен Солтїстікте

Е) Батыс пен Шыєыста

{Правильный ответ}=С

$$$005

Ќазаќстандаєы титан-магний ґнер кјсібініѕ орталыєы.

А) Павлодар.

В) Ґскемен

С) Жезќазєан

D) Орал

Е) Шымкент

{Правильный ответ}=В

$$$006

Алюминий алу їшін ќажетті шикізат

А) Темір кені

В) Мыс кені

С) Боксит

D) Марганец

Е) Гипс

{Правильный ответ}=С

$$$007

Энергияны кґп ќажет ететін тїсті металлургия саласы

А) Алюминий

В) Ќорєасын-мырыш

С) Мыс

D) Баєалы металдарЕ) Ќара металлургия

{Правильный ответ}=А

$$$008

Алюминй ґндірісініѕ Павлодарда орналасуыныѕ себебі

А) Су жјне энергия кґзіне жаќын

В) Шикізатќа жаќын

С) Еѕбек ресурстарына жаќын

D) Ќолайлы кґлік ќатынасы

Е) Тўтынушы кґзіне жаќын

{Правильный ответ}=А

$$$001

1999жылєы дерек бойынша Ќазаќстан халќыныѕ саны (мыѕ адам)

А) 14953

В) 16465


С) 15135

D) 14684


Е) 13009

{Правильный ответ}=А

$$$002

Халыќ саны туралы наќты мјліметті береді

А) Табиєи ґсім

В) Халыќ санаєы

С) Аєымдаєы есеп

D) Јлеуметтік сауалнама

Е) Кґші-ќон бґлімдері

{Правильный ответ}=В

$$$003

Халыќтыѕ механикалыќ ќозєалысы дегеніміз.

А) Туу саны

В) Ґлім-жітім

С) Миграция

D) Ґлім мен туудыѕ айырмасы

Е) Жер аудару

{Правильный ответ}=С

$$$004

Ќазаќтыѕ демограф-єалымы

А) М. Ќозыбаев

В) Ј. Марєўлан

С) Ќ. Сјтбаев

D) М. Тјтімов

Е) С. Ердовлетов

{Правильный ответ}=D

$$$005

Ќазаќстандыєы еркектер їшін еѕбекке ќабілетті жас шегі

А) 16-59

В) 16-58


С) 16-62

D) 16-63


Е) 16-64

{Правильный ответ}=D

$$$006

Ќазаќстан халќыныѕ орташа тыєыздыєы /1 шаршы км/

А) 8,1 адам

В) 5,5 адам

С) 3,5 адам

D) 7,9 адам

Е) 14 адам

{Правильный ответ}=В

$$$007

Халыќтыѕ табиєи ґсуі

А) 1000 адамєа шаќќандаєы туу мен ґлгендер араќатынасы

В) Елге кґшіп келушілердіѕ бір жылда туєандар санына ќатынасы

С) Елден кґшіп кетушілердіѕ араќатынасы

D) Туу мен кґшіп келгендер ќатынасы

Е) Кґшіп келушілер мен елден кґшіп кетушілер кґрсеткіштері арасындаєы айырмашылыќ

{Правильный ответ}=А

$$$008

Ќазаќстан халќыныѕ орташа тыєыздыєы басым жер

А) Батыс жјне орталыќ аудандар

В) Солтїстіктегі егіншілік аудандар жјне оѕтїстіктегі тау бґктерлері

С) Шыєыс бґліктер

D) Оѕтїстік-батыс аудандар

Е) Оѕтїстік-шыєыс аудандар

{Правильный ответ}=В

$$$001

Ќазаќстанныѕ негізгі табиєи байлыќтары

А) Су ресурстары

В) Орман ресурстары

С) Жел энергиясы

D) Су энергетикалыќ ресурстар

Е) Минералдыќ ресурстар

{Правильный ответ}=Е
$$$002

Ґндірісте тікелей пайдаланылады

А) Табиєат жаєдайлары

В) Жер бедері

С) Пайдалы ќазбалар

D) Климат

Е) Кїн энергиясы

{Правильный ответ}=С

$$$003

Сарќылмайтын табиєи ресурстар

А) Топыраќ

В) Мўнай

С) Кґмір

D) Кїн энергиясы

Е) Табиєи газ

{Правильный ответ}=D

$$$004

Ќалпына келмейтін табиєи ресурстар

А) Пайдалы ќазбалар

В) Орман ресурстары

С) Жер ресурстары

D) Су ресурстары

Е) Жел энергисы

{Правильный ответ}=А

$$$005

Ќазаќстанныѕ пайдалы ќазбаларыныѕ экономикалыќ тўрєыдан басымдылыєы

А) Кенді емес тїрлердіѕ басымдыєы

В) Олардыѕ тау бґктерінде болуы

С) Барлыќ пайдалы ќазбалар орталыќта орналасќан

D) Жер бетіне жаќын жјне ќолайлы кешенді тїрде игерілуі

Е) Жазыќты аймаќтарєа шоєырлануы

{Правильный ответ}=D

$$$006

Мўнай кен орындары

А) Доссор, Теѕіз

В) Майкїбі, Кемпірсай

С) Ґзен, Екібастўз

D) Торєай, Ќоѕырат

Е) Ќўмкґл, Саяќ

{Правильный ответ}=А

$$$007

Ќазаќстанда ауыл шаруашылыєына жарамды жерлердіѕ кґп бґлігі

А) Жайылым жерлер

В) Жыртылєан жерлер

С) Ормандар

D) Егістік жерлер

Е) Жемшґп даќылдары

{Правильный ответ}=А

$$$001

Ќазаќстанныѕ экономикалыќ-географиялыќ жаєдайыныѕ ќолайсыз жаєы

А) Орталыќ

В) Транзиттік

С) Кґршілік

D) Ќўрлыќ ішілік

Е) Теѕіздік

{Правильный ответ}=D

$$$002

Ќазаќстандаєы облыстар саны

А) 12

В) 13


С) 14

D) 15


Е) 16

{Правильный ответ}=С

$$$003

Ќазаќстанныѕ јкімшілікке бґлінуініѕ еѕ жоєарєысы

А) Облыс

В) Ґлке


С) Округ

D) Аудан

Е) Ќала

{Правильный ответ}=А

$$$004

Республикалыќ дјрежедегі ќалалар

А) Петропавл, Павлодар

В) Атырау, Аќтау

С) Ќостанай, Аќтґбе

D) Алматы, Астана

Е) Шымкент, Тараз

{Правильный ответ}=D

$$$005

Ќазаќстан Каспий теѕізі арќылы шектесетін ел

А) Тїркия

В) Иран


С) Ауєанстан

D) Сирия

Е) Грузия

{Правильный ответ}=В

$$$006

Ќазаќстанмен шекарасы еѕ ўзын ел

А) Ресей

В) Ќытай


С) Ґзбекстан

D) Ќырєызстан

Е) Тїрікменстан

{Правильный ответ}=А

$$$001

Ќазаќстандаєы ќорыќтар саны

А) 6

В) 7


С) 8

D) 9


Е) 10

{Правильный ответ}=D

$$$002

Ќазаќстанныѕ «Ќызыл кітабы» жарыќќа шыќќан жыл

А) 1978.

В) 1979.

С) 1980.

D) 1981.


Е) 1982.

{Правильный ответ}=А.

$$$003

Ќазаќстандаєы сулы-батпаќты-шґлді ландшафт

A) Алакґл

B) Аќсу-Жабаєылы

C) Наурызым

D) Їстірт

Е) Ќорєалжын

{Правильный ответ}=Е

$$$001

Табиєат ерекшеліктеріне байланысты Ќазаќстан аумаєы табиєат аудандарына бґлінеді

А) 6

В) 7


С) 8

D) 9.


Е) 10.

{Правильный ответ}=D

$$$002

Каспий маѕы ойпаты кіретін жазыќ

А) Шыєыс Еуропа

В) Сарыарќа

С) Батыс Сібір

D) Тўран


Е) Солтїстік Ќазаќ

{Правильный ответ}=А

$$$003

Ќазаќстанныѕ оѕтїстігін батысынан шыєысына дейін алып жатќан жазыќ

А) Шыєыс Еуропа

В) Каспий маѕы

С) Батыс Сібір

D) Тўран


Е) Сарыарќа

{Правильный ответ}=D

$$$004

Солтїстік Ќазаќ жазыєыныѕ еѕ ірі ґзені

А) Сырдария

В) Есіл


С) Жайыќ

D) Ертіс


Е) Тобыл

{Правильный ответ}=D

$$$005

Сарыарќаныѕ еѕ биік тауы

А) Ќарќаралы

В) Ќызыларай

С) Шыѕєыстау

D) Баянауыл

Е) Кент

{Правильный ответ}=В

$$$006

Мўєалжар таулары пайда болды

А) Герцин ќатпарлыєында

В) Каледон ќатпарлыєында

С) Байкал ќатпарлыєында

D) Мезозой ќатпарлыєында

Е) Альпі ќатпарлыєында

{Правильный ответ}=А

$$$007

Алтайдыѕ ќазаќстандыќ бґлігініѕ климаты

А) Ќоѕыржай

В) Шўєыл континентті

С) Ќоѕыржай континентті

D) Ќоѕыржай теѕіздік

Е) Ќоѕыржай тропиктік

{Правильный ответ}=С

$$$001

Ќазаќстан аумаєы табиєат зоналарында орналасќан

А) Ылєалды экваторлыќ, Тайга, Сельвас

В) Тропиктік шґлдер

С) Саванналар,Кампос,Льянос

D) Орманды дала, дала, шґлейт, шґл

Е) Арктикалыќ шґлдер

{Правильный ответ}=D

$$$002

Орманды дала зонасында ґсетін аєаштар

А) Бал ќараєай, шырша

В) Сексеуіл, жыѕєыл

С) Ќайыѕ, кґктерек

D) Шырша, ќараєай

Е) Май ќараєай, тобылєы

{Правильный ответ}=С

$$$003

Ќазаќстан аумаєыныѕ % дала зонасы алып жатыр

А) 26

В) 27


С) 28

D) 29


Е) 30

{Правильный ответ}=D

$$$004

Шґлейт зонасыныѕ негізгі топыраєы

А) Ќара топыраќ

В) Ќызыл ќоѕыр

С) Ќоѕыр

D) Ашыќ ќара ќоѕыр

Е) Ќызєылт

{Правильный ответ}=D

$$$005

Ќазаќстан аумаєыныѕ 44%-н алып жатќан табиєат зонасы

А) Орманды зона

В) Дала зонасы

С) Орманды дала зонасы

D) Шґл


Е) Шґлейт

{Правильный ответ}=D

$$$001

Топыраќтану єылымыныѕ негізін салушы єалым

А) Ш.Ујлиханов

В) В.Докучаев

С) Ќ.Сјтпаев

D) Л.Берг

Е) И.Мушкетов

{Правильный ответ}=В

$$$002

Су, ауа, жылу, ґсімдік жјне тірі аєзалардыѕ нјтижесінде жер ќыртысыныѕ беткі ќабатында пайда болєан табиєи ќўрылым

А) Табиєат зонасы

В) Литосфера

С) Топыраќ

D) Тау


Е) Жазыќ

{Правильный ответ}=С

$$$003

Ќара топыраќты зона Ќазаќстанныѕ аймаєында тараєан

А) Солтїстік

В) Оѕтїстік

С) Шыєыс

D) Батыс


Е) Оѕтїстік-Батыс

{Правильный ответ}=А

$$$004

Топыраќ эрозиясы тїрлерініѕ саны

А) 1

В) 2


С) 3

D) 4


Е) 5

{Правильный ответ}=В

$$$001

Ќазаќстан ґзендері алаптарына жатады

А) Їнді, Атлант

В) Тыныќ мўхиты, Балхаш

С) Атлант мўхиты, ішкі тўйыќ кґлдер

D) Солтїстік Мўзды мўхит, ішкі аєынсыз

Е) Каспий, Арал, Атлант

{Правильный ответ}=D

$$$002

Ќазаќстанда ўзындыєы 1000 км-ден асатын ґзендер саны

А) 4.

В) 5.


С) 6.

D) 7.


Е) 8.

{Правильный ответ}=D

$$$003

Ќазаќстанныѕ су энергетикалыќ ресурќа бай ґзені

А) Сырдария

В) Тобыл


С) Ертіс

D) Іле


Е) Есіл

{Правильный ответ}=С

$$$004

Балќаш-Алакґл алабыныѕ ґзендері

А) Ќаскелеѕ, Жем

В) Тентек, Тобыл

С) Ертіс, Есіл

D) Іле,Ќаратал

Е) Сарысу, Шу

{Правильный ответ}=D

$$$005

Ќазаќстан аумаєында ірілі-ўсаќты ... кґл бар

А) 21 мыѕ

В) 17 мыѕ

С) 48 мыѕ

D) 70 мыѕ

Е) 85 мыѕ

{Правильный ответ}=С

$$$006

Ќазаќстанныѕ басты ќалдыќ кґлдері

А) Ќарасор

В) Теѕіз-Ќорєалжын

С) Балќаш-Алакґл

D) Зайсан, Марќакґл

Е) Каспий, Арал

{Правильный ответ}=Е

$$$007

Ќазаќстанда ќазіргі мўздыќтар таралєан аудандар

А) Шыєыс жјне оѕтїстік-шыєыс

В) Батыс жјне оѕтїстік

С) Оѕтїстік жјне солтїстік

D) Солтїстік жјне орталыќ

Е) Орталыќ жјне шыєыс

{Правильный ответ}=А

$$$001

Ќазаќстанныѕ климаты.

А) Теѕіздік континентті.

В) Шўєыл континентті.

С) Жерортатеѕіздік.

D) Ќўрєаќ.

Е) Ылєалды.

{Правильный ответ}=В

$$$002

Ќазаќстан аумаєына јсер ететін негізгі ауа массалары

А) Ќоѕыржай, тропиктік, экваторлыќ

В) Арктикалыќ, тропиктік, экваторлыќ

С) Арктикалыќ, ќоѕыржай, тропиктік

D) Арктикалыќ, ќоѕыржай, экваторлыќ

Е) Экваторлыќ, тропиктік, ќоѕыржай

{Правильный ответ}=С

$$$003

Ќазаќстан климатыныѕ шўєыл континенттілігініѕ себебі

А) Їнді мўхитыныѕ јсері

В) Циклондардыѕ енуінен

С) Мўхиттардан алыс орналасуынан

D) Тыныќ мўхиты јсерінен

Е) Солтїстік мўзды мўхиты јсерінен

{Правильный ответ}=С

$$$004

Ќазаќстан аумаєы орналасќан климаттыќ белдеу.

А) Экваторлыќ.

В) Тропиктік.

С) Арктикалыќ.

D) Ќоѕыржай.

Е) Субарктикалыќ.

{Правильный ответ}=D

$$$005

Ќазаќстандаєы жауын-шашын мол тїсетін жер.

А) Арал маѕы.

В) Каспий маѕы ойпаты.

С) Батыс Сібір жазыєы.

D) Кіші Їлбі ґзенініѕ жоєарєы аєысы.

Е) Орталыќ Ќазаќстан.

{Правильный ответ}=D

. $$$006

Ебі жјне Сайќын желі соєатын жер

А) Сарыарќа.

В) Торєай ќаќпасы.

С) Жоѕєар ќаќпасы.

D) Ќаратау жотасы.

Е) Батыс Ќазаќстан.{Правильный ответ}=С

$$$007

Ќазаќстанєа жауын-шашын јкелетін ауа массасы

А) Тропиктік ауа массасы

В) Арктикалыќ ауа массасы

С) Атлант мўхитынан келетін ауа массасы

D) Экваторлыќ ауа массасы

Е) Жерорта теѕіздік ауа массасы

{Правильный ответ}=С

$$$008

Ќазаќстанныѕ солтїстігіндегі ќаѕтардыѕ орташа температурасы

А) -40єC

В) -32єC


С) -24єC

D) -19єC


Е) -14єC

{Правильный ответ}=D

$$$009

Ќазаќстанда жауын-шашынныѕ еѕ кґп тїсетін жері

А) Арал маѕы

В) Балќаш маѕы

С) Батыс Алтай

D) Ќазаќстанныѕ оѕтїстігі

Е) Ќазаќстанныѕ батысы

{Правильный ответ}=С
$$$001

Пайдалы ќазбалар ... топќа бґлінеді

А) 1

В) 2.


С) 3.

D) 4.


Е) 5.

{Правильный ответ}=С.

$$$003

... кґмір бассейнінде кґмір ашыќ јдіспен ќазып алынады

А) Ќараєанды.

В) Екібастўз.

С) Обаєан.

D) Торєай.

Е) Шўбарќўдыќ.

{Правильный ответ}=В

$$$004

Темір рудасын ґндіретін негізгі кен орындары.

А) Ќандыаєаш,Бозшакґл,Баянауыл.

В) Соколов-Сарыбай,Ќашар,Лисаковск.

С) Майќайыѕ, Атасу, Ќалба.

D) Ќаражал, Байжансай, Созаќ.

Е) Талдыќорєан,Текелі,Ащысай.

{Правильный ответ}=В

$$$005

Шґгінді жыныстардан пайда болєан темір кен орындары

А) Ќашар

В) Соколов-Сарыбай

С) Атансор

D) Кентґбе

Е) Јйет, Лисаков

{Правильный ответ}=Е

$$$006

Фосфорит рудасы ґндірілетін тау жоталары

А) Кетпен, Ўлытау.

В) Маѕєыстау, Алтай.

С) Мўєалжар, Ќаратау.

D) Кґкшетау, Сарыарќа.

Е) Сауыр, Тарбаєатай.

{Правильный ответ}=С

$$$007

Ќазаќстанда алюминийдіѕ негізгі шикізаты

А) Апатит

В) Нефелин

С) Глинозем

D) Боксит

Е) Пирит

{Правильный ответ}=D

$$$008

Ќазаќстандаєы хромит кен орындары

А) Кеѕтґбе, Ќаратас

В) Риддер, Зырян

С) Аќсу, Майќайыѕ

D) Кемпірсай, Дґѕ

Е) Атасу, Жезді

{Правильный ответ}=D

$$$001

Єылымда тау жынысыныѕ жасын аныќтау јдістері

А) Салыстырмалы,абсолюттік.

В) Абсолюттік,жылдыќ.

С) Єасырлыќ,салыстырмалыќ.

D) Ондай јдіс жоќ.

Е) Єасырлыќ,жылдыќ.

{Правильный ответ}=А

$$$002

Ќазаќстан жеріндегі еѕ алєашќы тау жасалудыѕ басталуы

А) Байкал тау жасалуында.

В) Каледон тау жасалуында

С) Герцин тау жасалуында.

D) Мезозой тау жасалуында.

Е) Альпілік тау жасалуында.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Ќазаќстанныѕ физ. географиясы.Есназарова Ў, 2001ж.


$$$003

Сейсмология єылымы зерттейді

А) Жер сілкінуді

В) Жанартаудыѕ таудыѕ атќылауын.

С) Жер ќыртысындаєы баяу тербелістерді.

D) Литосфералыќ таќталардыѕ жылжуын .

Е) Геологиялыќ сыртќы кїштерді

{Правильный ответ}=А

$$$004

Протерозой эрасынан кейінгі эра

А) Архей

В) Мезозой

С) Палеозой

D) Кайнозой

Е) Антропоген

{Правильный ответ}=С

$$$005

Кайнозой эрасыныѕ дјуірлері

А) Тас кґмір, силур, антропоген

В) Палеоген, ордовик, девон

С) Палеоген, неоген, тґрттік

D) Бор, юра, пермь

Е) Силур, ордовик, кембрий

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$006

Каледон тау тїзілісі жїрген дјуірлер

А) Силур, девон

В) Кембрий, ордовик

С) Тас кґмір, палеоген

D) Палеоген, антропоген

Е) Неоген, бор

{Правильный ответ}=А

$$$007

Тектоникалыќ жјне эолдыќ процестердіѕ болу тїрі

А) Желдіѕ, мўздыќтардыѕ јрекеті

В) Жер сілкіну, тау жасалу

С) Жанартау, аєын су јрекеті

D) Жер сілкіну, желдіѕ јрекеті

Е) Желдіѕ, судыѕ јрекеті

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$008

Алматы ќаласында кїші 10 баллдыѕ жер сілкінісі болєан жыл

А) 1887 ж.

В) 1890 ж.

С) 1910 ж.

D) 1912 ж.

Е) 1990 ж.

{Правильный ответ}=А

$$$009

Мўздыќтардыѕ еруінен, ўзаќ жауатын нґсер жаѕбырдан болатын апатты жаєдай

А) Жер сілкінісі

В) Сел тасќыны

С) Жанартау

D) Дауыл


Е) Цунами

{Правильный ответ}=В

$$$001

Ќазаќстандаєы еѕ биік тау

А) Талєар.

В) Ўлытау.

С) Хан-Тјѕірі.

D) Аќсораѕ.

Е) Мўзтау.

{Правильный ответ}=С

$$$002

Хан-Тјѕірі шыѕыныѕ биіктігі

А) 1133м.

В) 6995м.

С) 1565м.

D) 4506м.

Е) 4973м.

{Правильный ответ}=В.

$$$003

Ќараќия ойысы ... орналасќан

А) Арал маѕында.

В) Алтайда.

С) Маѕєыстау тїбегінде.

D) Батыс Сібірде.

Е) Туран маѕы ойпатында.

{Правильный ответ}=С.

$$$004

Жер бедерініѕ басты ерекшелігін кґруге болады

А) Экономикалыќ картадан.

В) Јкімшілік-аумаќтыќ картадан.

С) Физикалыќ картадан.

D) Топыраќ картасынан.

Е) Климат картасынан.

{Правильный ответ}=С

$$$005

Республика аумаєыныѕ мўхит деѕгейінген еѕ тґмен орналасќан аймаєы

А) Тўран ойпаты

В) Батыс Сібір жазыєы

С) Каспий маѕы ойпаты

D) Балќаш-Алакґл ойпаты

Е) Солтїстік Ќазаќ жазыєы

{Правильный ответ}=С

$$$006

Ќазаќстандаєы жер бетініѕ биік таулы аймаєы

А) Шыєыс жјне оѕтїстік-шыєыс бґлігі

В) Солтїстік жјне батыс бґлігі

С) Оѕтїстік-шыєыс жјне орталыќ бґлігі

D) Солтїстік жјне орталыќ бґлігі

Е) Орталыќ жјне батыс бґлігі

{Правильный ответ}=А

$$$007

Ќазаќстан аумаєыныѕ 10% жерін алып жатќан жер бедері

А) Жазыќтар

В) Ойпаттар

С) Биік таулар

D) Таулы ќыраттар

Е) Їстірттер

{Правильный ответ}=С

$$$008

Батыс Сібір жазыєыныѕ Ќазаќстан аумаєына кіретін бґлігі

А) Солтїстігі

В) Оѕтїстігі

С) Шыєысы

D) Батысы

Е) Оѕтїстік-батысы

{Правильный ответ}=В

$$$009

Ќазаќстанныѕ оѕтїстігіндегі жазыќ

А) Тўран

В) Торєай

С) Мўєалжар

D) Батыс Сібір

Е) Шыєыс Еуропа

{Правильный ответ}=А

$$$010

Батыс Сібір мен Тўран ойпатын жалєастырып жатќан ќолаты

А) Жоѕєар

В) Торєай

С) Їстірт

D) Орал


Е) Каспий маѕы

{Правильный ответ}=В

$$$011

Каспий маѕы ойпаты мен Мўєалжар тауы аралыєындаєы їстірт

А) Бетпаќдала

В) Сарыарќа

С) Торєай

D) Жем


Е) Жалпы Сырт

{Правильный ответ}=D

$$$012

Ќазаќстанныѕ аласа таулы ґлкелері

А) Сарыарќа, Алтай, Сауыр

В) Мўєалжар, Маѕєыстау, Торєай

С) Сарыарќа, Мўєалжар, Маѕєыстау

D) Ќазаќтыѕ ўсаќ шоќысы, Жалпы Сырт

Е) Бетпаќдала, Ќаратау

{Правильный ответ}=С

$$$013

Ќазаќстанныѕ биік таулары

А) Алтай, Жоѕєар Алатауы, Ќаратау

В) Маѕєыстау, Тянь-Шань, Алтай

С) Алтай, Сауыр-Тарбаєатай, Жалпы Сырт

D) Тянь-Шань, Жоѕєар Алатауы, Алтай

Е) Сауыр-Тарбаєатай, Мўєалжар

{Правильный ответ}=D

$$$001

Ќазаќ жері туралы ерте кездегі географиялыќ маєлўматтарды еѕбектерінен кездестіреміз.

А) Птоломейдіѕ,Геродоттыѕ.

В) Јл-Масудидіѕ,Јл-Идрисидіѕ.

С) Јл-Истахридіѕ,Јл-Фарабидіѕ.

D) М.КарпинидіѕВ.Рубруктіѕ.

Е) М.Ќашєаридіѕ.

{Правильный ответ}=А

$$$002

Ќазаќ жерін зерттеген орыс єалымдары

А) П.П.Семенов-Тянь-Шанский,Н.Потанин,Н.Обручев,И.Мушкетов..

В) М.Поло,В.Докучаев,И.Черский,А.Бутаков.

С) В.Беринг,И.Рычков,Г.Карелин,А.Левшин..

D) Ќ.Жалаири,П.Паллас,Н.Северцов,В.Обручев.

Е) С.Челюскин,М.Сомов,С.Неуструев,А.Краснов.

{Правильный ответ}=А

$$$003

Ќ.Сјтпаев ашќан кен орындары

А) Ќарсаќпай, Жезді, Ќияќты

В) Теѕіз,Ќаламќас,Ќаражамбас

С) Дґѕ,Кемпірсай,Торєай,Текелі.

D) Майќайыѕ,Ащысай,Мырзаєалымсай,Шалќия.

Е)Алєа,Ќандыаєаш,Жетіќара

{Правильный ответ}=А

$$$004

ХVII єасырдаєы Ќазаќстан жері тїсірілген карта

А) Махмўд Ќашєаридыѕ

В) Птоломейдіѕ

С) Јл-Фарабидіѕ

D) «Сібірдіѕ сызба кітабы» атласында

Е) Ќадырєали Жалаиридыѕ

{Правильный ответ}=D

$$$005

Арал теѕізін алєаш зерттеген єалым

А) Ш. Ујлиханов

В) И. Мушкетов

С) П.П Семенов-Тяншанский

D) Л. Берг

Е) Н. Северцев

{Правильный ответ}=D

$$$006

Академик Ќ. Сјтбаевтыѕ зерттеген аумаќтары

А) Солтїстік Ќазаќстан

В) Орталыќ Ќазаќстан

С) Оѕтїстік Ќазаќстан

D) Шыєыс Ќазаќстан

Е) Батыс ќазаќстан

{Правильный ответ}=В

$$$007

Тянь-Шань тауларын зерттеген єалым

А) Ш. Ујлиханов

В) П.П Тян- Шанский

С) Ќ. Сјтбаев

D) П. Рычков

Е) А. Левшин

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$008

Іле Алатауы мен Жоѕєар Алатауын зерттеген єалым

А) Ш. Ујлиханов

В) Н. Северцев

С) П.П. Семенов-Тяншанский

D) Л. Берг

Е) С. Ремезов

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$009

Орталыќ Ќазаќстандаєы мыс кен орнын ашќан

А) Ш. Ујлиханов

В) И. Мушкетов

С) Ќ. Сјтбаев

D) Л. Берг

Е) П. Рычков

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$010

Хантјѕірі шыѕына дейін барєан зерттеуші

А) П.П Семенов-Тяншанский

В) Ќ. Сјтбаев

С) П. Паллас

D) Л. Берг

Е) Ш. Ујлиханов

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$011

Ќ. Жалайридыѕ географиялыќ мазмўндаєы кітабы

А) «Жылнамалар жиынтыєы»

В) «Орынбор топографиясы»

С) «Їлкен сызба»

D) «Арал теѕізі»

Е) «Диуани лўєат-ат-тїрік»

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет