Приказом Жамбылской одт филиал ао «Казахтелеком»бет5/5
Дата17.05.2020
өлшемі489.5 Kb.
1   2   3   4   5

Приложение 5к Тендерной документации

­­­­­­­ по повторному электронному тендеру по закупке 

_________________________________

(полное наименование тендера)


Форма договора

о закупках работ


 

ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРІНІҢ ШАРТЫ №

Тараз қ. «___» ___________ 2014 ж.


«Қазақтелеком» АҚ, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталады, «Қазақтелеком» АҚ 2013ж. “ ” № бас сенімхатының негізінде іс-қимыл жасайтын «Қазақтелеком» АҚ филиалы- Жамбыл ОТТ Бас директоры Сартбаев Д. А. атынан, бір жағынан, « » ЖШС бұдан әрі «Мердігер» деп аталады, Жарғы негізінде ісқимыл жасайтын (лицензия ) директоры атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» аталады негізінде осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты.

2-бөлім. Шарттың мәні

1.1. Шартқа сәйкес, Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша Мердігер Тапсырыс беруші берген Жамбыл ОТД-ның бас директорымен бекітілген жоспарлы-сметалық құжатқа (бұдан әрі ЖСҚ) сәйкес, Шартта белгіленген мерзімде « » объектісі бойынша жұмыстарын орындауға міндеттенеді.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1 тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстардың көлемін толық орындауға және Тапсырыс беушіге 5 баптың 5.2 тармағының негізінде мерзімде тапсыруға міндеттенеді.

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оларға ақы төлейді.2-бөлім. Жұмыстардың құны мен есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша), жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша жұмыстар құны__теңге

Ескерту. Тапсырыс беруші материалдарының құны ЖСҚ-ға сәйкес есептелінеді, сондықтан Жеткізушіден материалдарды нақты алғанда түзету болуы мүмкін.

2.2. Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің жеткізу материалдарының құнын есептеусіз, Мердігерге тапсырылатын жұмыс құнының 15 % мөлшерінде алдын ала төлеуді жүргізеді, Мердігерге тапсыру келісілген шот бойынша көрсетілген сома__ теңге.

2.3.Тапсырыс беруші ЖСҚ-ға сәйкес Мердігер орындаған және орындалған жұмыстарды қабылдау актілермен және олардың құны екі Тарап қол қойған күрделі құрылыстың (бұдан әрі - КҚ) 2-нысаны мен 3-нысаны бойынша расталған барлық жұмысқа ақы төлеу керек. Қолданылған материалдардға шот-фактураның көшірмесін тапсыру қажет.

2.4. Осы Шартқа Тараптардың қосымша келісімімен (сондай-ақ қосымша сметалармен) расталмаған жобалау көлемдері мен жұмыстар құнын Мердігердің көтеруін Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері негізінде мен тиісті кезеңдегі олардың құны Тараптар қол қойған 2-КҚ және 3-КҚ нысан бойынша берілген және орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қоя отырып, Мердігермен 30 күн ішінде есеп айырысуды жүргізеді. Шарттық бағаның 90%-дан аспайтыны төлеуге жатады, қалған 10% негізгі құралдарды жөндеуден алып-беру актіге қол қойғаннан кейін төленеді.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қосқанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте рәсімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Мердігер міндеттенеді:

3.1.1. Алған, бекітілген және келісілген ЖСҚ-ға және құрылыс нормалары мен ережелерге сәйкес Шартпен және оған қосымшалармен көзделген көлемде және мерзімде (1.2 тармақ және 5-бөлім) барлық жұмысты орындауға және қабылдау комиссиясының Актісі бойынша Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмыстарды өткізуге.

3.1.2. ЖСҚ-ға, шарттық бағаға, құрылыс нормалары мен ережелерге толық сәйкестікте және тиісті дәрежедегі сапада жұмыстарды жүргізуге.

3.1.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстарды қабылдаудың тиісті түрде рәсімделген актілерін және олардың құнын 2-КҚ және 3-КҚ нысан бойынша тексеру үшін және есеп беру айының 25 күніне дейінгі мерзімде келісу үшін беруге.

3.1.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттерді мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.1.5. Құрылыс алаңын және оған шектескен көше жолағының сақталуына және жиналуына жауапты болуға.

3.1.6. Тапсырыс берушіден жөнелтпе құжат пен сенімхат негізінде материалдарды алуға. Жұмыс жүргізу орнына дейін оларды тасымалдау Тараптардың келісуі бойынша жүзеге асырылады және шарттық баға ведомосында келісіледі.

3.1.7 Объектіні Тапсырыс берушіге Шарттың 1.2. тармағында белгіленген мерзімде өткізуге және «Қазақтелеком» АҚ-ның 24.09.2006 жылғы № 270 бұйрык» қажетті атқарушылық құжаттаманы беруге.

3.1.8. Әділет миністірлігінің талаптары бойынша, телефон канализациясының құрылысы біткен нысандарды (кешенді) жұмысқа қабылдау актісіне, "Архитектуралық, қала құрылысы және құрылыс қызметі жөніндегі" ҚР Заңына сәйкес барлық қабылдау комиссиясының мүшелерімен қол қою қажет..

3.1.9. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияның объектісін пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға.

3.1.10. Тұтастай объектінің күзетілуіне және Тапсырыс беруші материалдарының сақталуына жауапты болуға.

3.1.11. Мердігер кездейсоқ өлім немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.1.12. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, немесе ЖСҚ жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауларын орындау салдарынан Тапсырыс беру үшін қолайсыз болуы мүмкін және орындалатын жұмыстың тиісті сапасына залал әкелуі мүмкін болмаса, шартпен белгіленген мерзімде оны аяқтамау мүмкіншілігін жасайтын Мердігерге байланысты емес өзге де жағдайларды анықтаған жағдайда дереу Тапсырыс берушіге ескертуге және Тапсырыс берушіден нұсқаулар алғанға дейін құрылыс-монтаждау жұмыстарын тоқтатуға.

3.1.13. Құрылыс алаңына Тапсырыс беруші жеткізетін материалдардан, мен бұйымдардан басқа, қажетті материалдарды, жинақтама бұйымдарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар сапасы бойынша Тапсырыс берушінің талаптарына жауап беру керек.

3.1.14. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәтттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.1.15. Құрылыс аяқталғанға дейін кем дегенде 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей, Мердігер атынан объектіні өткізуге жауапты тұлғаны көрсетумен орындалған жұмыстардың қабылдауға дайындығы туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға.

3.1.16. Орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттау қаупін тартуға.

3.1.17. Жер жұмыстарын орындау барысында, жұмыстарды орындауға бір-біріне бағынысты мекемелер жүйесінің лайықты сатыларынан рұқсат алуға.

3.2. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

3.3. Жер жұмыстарын қазу кезінде, Мердігер ұйым заңды және жеке тұлғалармен келісімдеу жұмыстарын атқарады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттемелері

4.1. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.1.1. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күндік мерзімде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «Жұмыстар өндірісіне» ЖСҚ-ны Мердігерге беруге.

4.1.2. Шарттың 2-бөлімімен көзделген тәртіпте Мердігер орындаған жұмыстарға ақы төлеуді жүргізуге.

4.1.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдарды беруге.

4.1.4. Пайдалануға объектіні қабылдау үшін Мердігер беруі қажет осы Шартқа атқарушылық құжаттаманың тізбесін Мердігерге беруге.

4.1.5. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу барысына және сапасына техникалық қадағалуды жүзеге асыруға.

4.1.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерге жазбаша хабарлағаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға.

4.1.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге.

4.1.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес пайдалануға объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясының актісін рәсімдеуге.

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы:

5.2. Жұмыстардың аяқталуы:

6-бөлім. Кепілді міндеттемелер

6.1. Тараптардың объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойғаннан кейін объектіні пайдаланудың кепілді мерзімі 12 ай құрайды.

6.2. Егер объектіні пайдаланудың кепілді пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындаған объектіні қалыпты пайдалануға кедергі болатын ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және Тараптармен келісілген мерзімде жоюға міндетті.

6.3. Мердігер кепілдік береді:

6.3.1. Мердігер пайдалантын материалдардың, тиісті сапасына, олардың жобалау сипаттамаларына, мемлекеттік стандарттарға және техникалық талаптарға сәйкес келуіне, оларды тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа құжаттармен қамтамасыз етуге.

6.3.2. ЖСҚ-ға және қолданыстағы нормалар мен техникалық талаптарға сәйкес барлық жұмысты сапалы орындауға.

6.3.3. Жұмыстарды қабылдау кезінде және объекіні кепілді пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытында жоюға.

6.3.4. Объектіні қалыпты пайдалану жағдайында инженерлік жүйелер үздіксіз жұмыс істеуіне.

6.4. Анықталған ақауларды белгілейтін, оларды жою тәртібі мен мерзімін келісу актісін жасауға қатысу үшін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей Мердігер өз өкілін жіберуге міндетті. Кепілді мерзім бұл жағдайда ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

6.5. Анықталған ақаулар мен кемшіліктердің актісін жасаудан немесе қол қоюдан Мердігер бас тартқанда (оларды растау үшін) Тапсырыс беруші білікті сараптаманы тағайындайды, соның қорытындысы бойынша анықталған ақаулар мен кемшіліктерді және олардың сипаттамасын белгілейтін акті жасалады.

6.6. Мердігердің ақауларды уақытында жоймауы кезінде Тапсырыс беруші шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілді мерзім ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Ақы төлеу бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс беруші бұзғанда, ол Мердігердің пайдасына әрбір мерзімі өткен күн үшін мерзімі өткен міндеттеме сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ мерзімі өткен міндеттеме сомасының 5 % аспайтын өсімақыны төлеу керек. Осы тармақтың әрекеті алдын ала төлеу сомасына таратылмайды.

7.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін Мердігер бұзғанда, ол Тапсырыс берушінің пайдасына әрбір мерзімі өткен күн үшін Мердігерге тапсырылатын жұмыс құнының 0,01% мөлшерінде өсімақы төлеу керек. Мердігер 30 күннен аса жұмысты тапсыру мерзімін кешіктірген жағдайда Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 5 % мөлшерінде айыппұл төлеу керек.

7.3. Егер жергілікті құрам мөлшерін сақтамаған жағдайда Мердігер келісім шарттағы соммадан 5 % көлемінде, ары қарай әр 1% жергілікті құрамға 0,15% айыппұл төлейді. Бірақ келісім шарттағы соммадан 15 % аспауы тиіс.

7.4.Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ шығындардың орнын толтыру тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.5. Тараптар жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жинақтама бұйымдарға лицензиялар (сертификаттар) алумен және объектіні өз жеткізу көлемінде пайдаланумен байланысты барлық шығындарды өз бетінше көтеруге міндеттенеді.


8-бөлім. Шартты бұзу


8.1. Тапсырыс беруші біржақты тәртіпте Шартты бұзуға және мына жағдайларда шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы:

8.1.1. Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша құрылысты бастауды Мердігер кем дегенде 20 күннен аса кешіктіргенде.

8.1.2. Мердігердің жұмыстарды орындау мерзімін бұзғанда, осының нәтижесінде кем дегенде 30 күннен аса құрылысты аяқтау мерзімі жылжытылады.

8.1.3. Жұмыстар сапасына қойылатын талаптарды Мердігер жүйелі түрде сақтамағанда.

8.1.4. Құрылыс қызметінің лицензиялары күшін жойғанда, Шартта көрсетілген жұмыстарды жүргізуге Мердігердің құқығын айыратын Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде мемлекеттік органдардың актілері шыққанда.

8.1.5. Шартта көрсетілген мерзімде жұмысты аяқтамау мүмкіндігін анықтайтын Мердігердің жұмыстарды аса төмен орындау қарқыны.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,01 % мөлшерінде айыппұл төлеу керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

8.3.1. Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.

8.3.2. Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше жағдайлар


9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Мердігердің кінәсінен объекті құрылысының нәтижесінде үшінші тұлғаға келтірілген залалдың орнын Мердігер толтырады.

9.3. Шартта көзделген міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын басшылыққа алады.

10-бөлім. Дауларды шешу

10.1. Тараптар арасында Шартты орындау кезінде туындайтын барлық келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешілу керек. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда немесе Шартқа қатысты туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап болмаса, оның бұзылуы, тоқтатылуы немесе әрекетсіздігі Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген тәртіпте қаралатын болады.11-бөлім. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша жартылай немесе толық орындалмаған міндеттемелерден, егер бұл орындамау Шарт бойынша міндеттемелерді Тараптардың орындауына тыйым салатын немесе қандай да бір жағдайда кедергі жасайтын жер сілкіну, эмбарго, соғыс немес әскери әрекеттер, мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерді шығаруы сынды табиғи және техногенді сипаттағы дүлей күш жағдайының салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады.

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайлар басталғанда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Дүлей күш жағдайлары туындаған жағдайда, кез келген Тарап олардың пайда болу күнінен бастап 5 күн ішінде жазбаша нысанда басқа Тарапқа бұл жайлы хабарлауға міндетті, бұл ретте дүлей күш жағдайларының басталу фактісі мемлекеттік уәкілетті органдармен расталу керек.

11.4. Егер табиғи және техногенді сипаттағы дүлей күш жағдайлары ұзақ уақыт бойы жалғасса және оның тоқтау белгілері білінбесе, Шартты кез келген Тарап басқа Тарапқа жазбаша хабарламаны жіберу жолымен бұза алады, мұндай жағдайда Тараптар өзара есеп айырысуды жүргізеді.

12-бөлім. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңдық күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекен-жайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде рәсімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:
№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;

№2 қосымша – Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кестесі;


Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелері мен қолдары:
Тапсырыс берушінің Мердігердің

Жамбыл облыстық

Телекоммуникация

дирекциясы

Тараз қ., Абай көшесі, 124

тел.45-33-34, факс 43-11-74

ЖСК KZ229261301116416005

БСК KZKOKZKX


СТН 211500073836

«Казкоммерцбакнк» АҚ ЖФ


БЕК–16

БСН 021041001326


___________________ ___________________

САРТБАЕВ Д.А.


ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. Тараз «___»_________2014 г.


АО «Казахтелеком» в лице Генерального директора Жамбылской ОДТ - филиал АО «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сартбаева Д. А., действующего на основании генеральной доверенности № от « » 2013г., с одной стороны и ТОО « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора действующего на основании Устава (лицензия) с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, основании заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Раздел 1.Предмет договора

1.1. Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по объекту « » в соответствии с утвержденной Генеральным директором Жамбылской ОДТ проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в срок согласно п. 5.2 раздела 5.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение №1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет тенге

Примечание. Стоимость материалов Заказчика рассчитывается согласно ПСД, поэтому возможна корректировка при фактическом получении материалов от Поставщика.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере 15 % от стоимости работ, поручаемых Подрядчику согласно представленному счету в сумме тенге.

2.3.Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее - КС), подписанными обеими Сторонами. Представить копии счетов-фактур на используемые материалы.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами)

к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика


3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

3.1.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.1.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.1.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.1.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию согласно Приказу № 270 от 24.09.2006г.

3.1.8. По требованию министерство юстиции, при строительстве телефонной канализации, акт приемочной комиссии о приемке построенного объекта (комплекса) в эксплуатацию, подписать всем составом приемочной комиссии согласно закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".

3.1.9. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.1.10. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.1.11. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.1.12. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.1.13. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, поставляемых Заказчиком. Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.1.14. Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.1.15. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.1.16. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.1.17. При производстве земляных работ, получать разрешение на производство работ в соответствующих инстанциях.

3.2. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.3. При производстве земляных работ, Подрядчик производит согласование с юридическими и физическими лицами самостоятельно.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.1.3. В случае необходимости представить материалы, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

4.1.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.1.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.1.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.

4.1.8. Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ:

5.2.Окончание работ:

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Подрядчик гарантирует:

6.3.1.Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.3.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.

6.3.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.3.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем при условии нормальной эксплуатации объекта.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за

каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного местного содержания от общей стоимости договора, но не более 15 % от общей стоимости договора.

7.4. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора


8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

8.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

8.1.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.

8.1.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

8.1.4. Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.

8.1.5. Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

8.3.1. Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

8.3.2. Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия


9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

Раздел 10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.Раздел 11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

Раздел 12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневной срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Ведомость договорной цены;

Приложение №2 - График производства строительно-монтажных работ;Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Заказчика Подрядчика

Жамбылская областная

дирекция телекоммуникаций

г. Тараз, ул. Абая, 124

тел.45-33-34, факс 43-11-74

ИИК KZ229261301116416005

БИК KZKOKZKX

РНН 211500073836ЖФ АО «Казкоммерцбанк»

КБЕ – 16

БИН 021041001326__________________ ____________________

САРТБАЕВ Д.А.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет