Програма „учене през целия живот секторна програма «еразъм» Академична година 201…-201…г. № Sт /201… 201…Дата02.05.2016
өлшемі61.2 Kb.
түріПрограма
ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ПО МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
Секторна програма «ЕРАЗЪМ»
Академична година 201…-201…г.

SТ……………/201… – 201…


Днес, ................ г., се сключи настоящият договор между: Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, представляван от проф. дтн Петко Петков - Ректор, и Живка Жечева – гл.счетоводител, от една страна, и преподавателя, проф.д.т.н. ...............................................................

/научно звание, научна степен, трите имена/

..............................................................................................................................................................

/ЕГН, катедра, факултет/

...............................................................................................................................................................

/пълен домашен адрес/

сл. тел ............................., Е mail: ............................................, от друга страна.
Двете страни се договориха за следното:


 1. Предмет

Целта на този договор е да определи правата и задълженията на всяка от договарящите се страни по отпускането на индивидуална субсидия за участие на преподавателя в програма “Еразъм” на Европейския съюз – дейности преподавателска мобилност с цел преподаване; преподавателска мобилност с цел обучение. В една учебна година преподавателят има право само на едно участие в посочените дейности (преподаване или обучение), независимо от научното звание, степен и длъжност.


 1. Период на преподаване в чужбина

С настоящия договор преподавателят се задължава да проведе в чужбина ........................................... мобилност с цел обучение съгласно двустранния договор между Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас и приемащия университет, както следва:

От .................. г. до ............................ г.

Общо дни: учебни часове:

в

Приемащ

университет: .................................................
адрес: ..................................................................................................

страна: ............. договор № ..........

Област на знание: .......................................................

Специалност/учебна дисциплина: ..................................................

 1. Erasmus субсидия за преподавателска мобилност

Преподавателят ще получи субсидия за осъществяване на ................................. мобилност с цел обучение съгласно Финансовото споразумение на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас с Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/.

Преподавателят първоначално ще получи субсидия за преподавателска мобилност в размер:.................. (словом ...................................................)

Окончателната субсидия ще бъде уточнена с допълнение към този договор, след решение на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, по указание на ЦРЧР за разпределение на финансирането за учебната 2010/2011 година.

Преподавателят е съгласен да замине и да извърши договорената дейност, без да е получил предварително цялата субсидия.
 1. Плащане на субсидията

След получаване на средствата по програмата от ЦРЧР, Университет „Проф.д-р Асен Златаров” ще извърши плащане на субсидията на преподавателя чрез банков превод, само при приложен към договора банков документ по посочената от преподавателя банкова сметка във валута или (по изключение) в брой:
Име и адрес на банката:…………………………………………………………………………………………….…...

BIC код:…………………………………………………………………………………………………………...............

Номер на IBAN сметка:…………………………………………………………………………………………….....

Валута на сметката:евро

Титуляр на сметката:…………………………………………………………………………….............................


  1. В случай, че Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас заплаща билети за пътуване и/или застраховка на преподавателя, субсидията му се намалява с тяхната стойност (прилага се само в краен случай по преценка на ръководството на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”).

4.2. Всички банкови разноски, такси, комисиони, и др. разходи за получаване на субсидията са за сметка на получателя.

4.3. При неизпълнение на преподавателската мобилност по вина на преподавателя, същият възстановява пълният размер на субсидията, записан в договора.


 1. Използване на субсидията

Преподавателят декларира, че

- е информиран за условията за предоставяне на субсидията и ги приема;

- ще използва субсидията изключително за покриване на разходите за осъществяване на преподавателска мобилност с цел преподаване в приемащата институция;

- няма да получава други субсидии от Европейската комисия през същия период (например субсидии от други програми на Европейския съюз като “Леонардо да Винчи” и Пета, Шеста, и Седма рамкови програми; субсидии осигурявани по дейности, финансирани от фондове на Европейския съюз); субсидии, покривани от други източници: (двустранни културни споразумения, частни донори и международни организации и.т.н.).
 1. Отчетност

В 10-дневен срок от датата на приключване на преподавателската мобилност по програма Еразъм, преподавателят се задължава да представи в отдел “МС” на университета, следните отчетни документи :

 1. Отчет от преподавателя/работника на български и работния чужд език (по образец);

 2. Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и хорариума на обучението в приемащата институция (по образец);

 3. Разписка за размера на субсидията (по образец);

 4. Копия от документи: бордни карти (при авиотранспорт), билети (при авто-и ж.п. транспорт), отметки в паспорта с дати на излизане и влизане в Рбългария (при пътуване с лека кола), фактури от хотел/общежитие, договор за наем и др.)

В допълнение от преподавателя може да бъде изискано да изпрати своя отчет по електронна поща на следния адрес:iroffice@btu. bg


 1. Рискове и застраховки

Европейската комисия, ЦРЧР, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас и приемащият университет не поемат отговорност за инциденти, болести, наранявания и други рискове, свързани с преподавателя или неговото имущество през периода на използване на субсидията и действието на този договор.

Задължение на преподавателя е да направи всички необходими застраховки и осигуровки. 1. Прекратяване на договора

В случай на отлагане или неизпълнение от страна на преподавателя на някое от задълженията, произтичащи от този договор, Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас има пълното право да прекрати договора, без да прибягва към съдебна процедура.

 1. Възстановяване на субсидията

  1. Преподавателят се задължава да възстанови получените по настоящия договор средства – напълно или частично в следните случаи:

 • ако те не са използвани за целите, за които са отпуснати и в случай на неизпълнение на задължение по този договор;

 • ако договореният срок на преподаване в чужбина остане частично или напълно нереализиран;

 • ако не се представят изискваните документи в срок.

  1. Точка 9.1. не се прилага, ако преподавателят не е успял да изпълни планираната Програма за преподаване поради форс-мажорни или други обстоятелства, докладвани чрез координатора на двустранния договор и писмено одобрени от Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас и ЦРЧР.

  2. Преподавателят дава своето съгласие, освен в случай на форс мажорни обстоятелства:

 • да възстанови в двуседмичен срок пълната сума на получената субсидия или на част от нея, в случай на неизпълнение на задължение по този договор;

 • да възстанови в двуседмичен срок пълната сума на получената субсидия или на част от нея, в случай на прекратяване на този договор по негова вина;

 • да възстанови част от сумата на получената субсидия в случай, че документите, посочени в точка 6, не се представят в посочените срокове.

9.4. Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас установява необходимостта и определя сумата за възстановяване, като уведомява преподавателя в писмена форма чрез координатора на договора по програма “Еразъм” за Университета.

 1. Изменения на договора

Всяко изменение на този договор и/или неговите приложения трябва да бъдат уредени в писмена форма.


 1. Юрисдикция

Всички неуредени въпроси се решават съгласно правилата на Европейската комисия и според българското законодателство от компетентен съд в Република България.

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване между двете страни.

Настоящият договор се сключва в 3 еднообразни екземпляра – 2 Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас и 1 за преподавателя, и има валидност до ................................. г.

Приложения: Програма за преподаване; Декларация за защита на лични данниПреподавател: 1. Ректор:

……………………….. …………………………………………………(подпис) (проф. дтн П. Петков)
2. Гл.счетоводител:

…………………………………………………..

(Ж.Жечева)


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет