Програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напрямуДата18.05.2020
өлшемі0.76 Mb.
түріПояснювальна записка
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з позашкільної освіти

військово-патріотичного напряму

«Школа молодого отамна: початки лідерства»
Основний рівень

Один рік навчання


Сміла

2018

Автори:

Шевчук Віктор Володимирович, керівник гуртка «Школа молодого отамана» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області; тел.: 0681069347; E-mail: smila_otaman@ukr.net

Михайлова Алла Вікторівна, методист Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області; тел.: 0962050026; E-mail: smelalla@ukr.net
Рецензент:

Грива Анатолій Миколайович, голова громадської організації «Молодіжний клуб «Джура»» (м.Київ)

Зміст навчальної програми «Школа молодого отамана: початки лідерства» забезпечує формування в дусі української козацької традиції базових компетентностей, притаманних потенційному лідерові дитячого самоврядування, та забезпечує умови для набуття вихованцями досвіду суспільно орієнтованої діяльності.

Навчальна програма може реалізовуватись як у творчих об’єднаннях закладів позашкільної освіти, так і в закладах загальної сереньої освіти.

Напрям конкурсу: програми гурткової роботи (національно-патріотичне виховання).


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно з Концепцією Нової української школи випускник нової української школи — це цілісна всебічно розвинена, компетентна, продуктивна особистість, патріот і громадянин з активною соціальною позицією: інноватор, здатний навчатися впродовж життя. Формування лідерів у суспільстві – не стихійний процес, його потрібно організувати, і це необхідно зробити в процесі виховання і навчання молоді.

Підлітковий вік є особливо важливим періодом у процесі соціалізації та особистісного становлення молодої людини. Дедалі більш стійкими стають система переконань, судження про навколишній світ та про себе і своє місце в світі, визначаються нові потреби у визнанні, формуються інтереси та ідеали, що визначатимуть напрям життєвої активності, ставлення до оточення, самого себе, громадянських обов’язків.

Важливо, щоб підлітки оволоділи демократичною культурою, формами ефективної самоорганізації та управління, вирішення конфліктів, умінням спілкуватися і іншими якостями, необхідними для успішного життя.

Актуальність створення програми «Школа молодого отамана: початки лідерства» полягає в необхідності інноваційного методичного (програмного) забезпечення освітньої роботи в творчих об’єднаннях військово-патріотичного напрямку з урахуванням сучасних реалій Української держави та викликів, що постають перед нею.

Програму спрямовано на реалізацію законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641 та розроблено відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, з урахуванням вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, в освітніх галузях «Суспільствознавство», «Здоров’я та фізична культура».Мета та завдання: формування засобами гуриткової роботи базових компетентностей, притаманних потенційному лідерові; виховувати відповідальних і гідних громадян своєї країни, сприяти розвитку молодих людей для розкриття їх найбільш повного фізичного, інтелектуального, суспільного й духовного потенціалу.

Основні завдання гуртка «Школа молодого отамана: початки лідерства» полягають у формуванні лідерських рис, позиції та таких компетентностей:пізнавальної – забезпечує ознайомлення з духовними цінностями козацтва як історико-культурним феноменом українського народу, військовою організацією та військовим мистецтвом козаків, видатними козацькими постатями та гетьманськими столицями; з поняттями та знаннями, що стосуються теорії лідерства;

практичної – сприяє оволодінню організаторськими вміннями та лідерськими якостями на принципах козацької самоорганізації в умовах дитячого самоврядування, забезпечує оволодіння первинними навичками виживання у природі, основами туристсько-спортивної підготовки, фізичного загартування і розвитку вихованців;

творчої – забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння методикою колективно-творчих справ, практичного виконання колективних та індивідуальних проектів;здоров’язбережувальної – забезпечує формування дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, фізичне загартування, навичок здоров’язбереження і відновлення ресурсу (здатності керувати своїм внутрішнім станом, навички фізичної та емоційної релаксації, вміння застосовувати засоби саморегуляції в умовах конкретної ситуації);

соціальної – формування національно та суспільно спрямованих ціннісних орієнтирів, здатності до побудови життєвої програми, до самореалізації в сучасному українському соціумі; оволодіння навичками конструктивного спілкування та подолання конфліктів; розвиток навичок самоаналізу; досвід участі у самоврядних організаціях;

громадянської – сприяє самоідентифікації вихованцем себе як члена суспільства, громади, групи, формуванню активної позиції в реалізації прав та обов’язків гуртківця як члена суспільства, патріота, свідомого громадянина української держави;

саморозвитку – набуття особистого досвіду фізичного, інтелектуального й духовного саморозвитку і самовдосконалення на засадах козацького світогляду.

Навчальна програма розрахована на дітей 10-16 років і передбачає навчання на основному рівні упродовж одного року: 216 год. на рік (6 год. на тиждень).

На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання й виховання відповідно до віку вихованців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток набутих компетентностей), проблемно-пошукові. При проведенні практичних занять перевага надається сюжетно-рольовим, спортивним і рухливим іграм козацької тематики.

Перевірка рівня досягнення вихованцями прогнозованих результатів здійснюється під час виконання практичних завдань, а також у формі спортивних, інтелектуальних ігор, різноманітних конкурсів та змагань, виконання дослідницьких і творчих проектів.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва розділу, теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

теоре-тичних

прак-

тичних


Вступ

3

3

-

Розділ 1. Козак і козацтво

42

28

14

  1. Козацтво як становий та культурний феномен українського народу

8

6

2

  1. Козацьке Звичаєве Право і сучасна правова культура

6

4

2

  1. Козацтво як військово-релігійний орден

6

6

-

  1. Козак – носій національної культури, мови, традицій

12

5

4

  1. Військове мистецтво українського козацтва

24

10

14

Розділ 2. Принципи Козацької самоорганізації та сучасне дитяче самоврядування

32

20

12

  1. Козацтво як самоврядна чоловіча військова громада

4

2

2

  1. Запорозька Січ – козацька держава

6

4

2

2.3. Рада козацька як форма самоврядування демократичного козацького ладу

4

2

2

2.4. Обрана козацька старшина і козацьке братство

6

4

2

2.3. Демократичне управління в сучасних дитячих організаціях

12

8

4

Розділ 3. Лідер і лідерство

41

23

18

3.1. Соціально-психологічні основи лідерства

5

5

-

3.2. Розвиток комунікативної культури й ораторського мистецтва

8

4

4

3.3. Самоврядування

6

4

2

3.4. Лідерство як організація суспільно значущої громадської роботи

10

6

4

3.5. Організація громадських благодійних та екологічних акцій

6

4

2

3.6. Інформаційне забезпечення громадської діяльності

6

2

4

Розділ 4. Фізична та психологічна підготовка лідера

48

22

26

4.1. Загально-фізична підготовка та загартування організму

10

4

6

4.2. Туристсько-спортивна підготовка

12

6

6

4.3. Психологічна сила, рівновага і гармонія – первинна умова успіху лідера

12

8

4

Розділ 5. Масові заходи

46

14

32

Підсумок (Військово-спортивне свято)

4

-

4

РАЗОМ

216

112

104


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Перегляд фото- та відеоматеріалів за темою гуртка. Правила безпеки життєдіяльності під час проведення занять та екскурсій. Правила поведінки в навчальному кабінеті.

Практична частина. Анкета очікувань новачків. Гра «Знайомство».
Розділ 1. Козак і козацтво (42 год.)


  1. Козацтво як становий та культурний феномен українського народу (8 год.)

Теоретична частина. Козацтво як становий і культурний феномен українського народу. Козакування як побутове явище. Козак – вільний воїн. Причини виникнення козацтва та джерела його формування. Культ вільної особистості – духовна домінанта козацької психології. Козацтво як лицарський рух. Козак – носій національної культури, мови, традицій, захисник народу, рідної землі.

Практична частина. Екскурсійні поїздки по місцях козацької слави та/або інших учасників визвольних змагань за волю і незалежність України.

  1. Козацьке Звичаєве Право і сучасна правова культура (6 год.)

Теоретична частина. Важливість національних звичаїв для народів світу. Основні свята українського народу, їх зв’язок з природою, космосом. Відображення світогляду українського народу в національних святах, обрядах. Народний календар, суть українських обрядів, звичаїв. Український звичай – шлях у майбутнє. Мистецькі традиції козаків. Козацький Звичай і сучасність. Сучасні традиції козацтва.


Практична частина. Прослуховування, розучування й виконання козацьких пісень і дум. Вивчення обрядових і тренувальних пісень.

  1. Козацтво як військово-релігійний орден (6 год.)

Теоретична частина. Роль християнської віри в житті запорозьких козаків. Козаки-характерники. Запорізька Січ – колиска козацького Духу; побут і звичаї запорозького козацтва. Воїнська культура запорозького козацтва, її зв’язок з українською культурою. Формування запорозького козацтва як соціальної воїнської верстви; військові звичаї та побратимство запорозьких козаків. Запорізька Січ - Християнський Орден.


Практична частина. Зустрічі-бесіди з військовими капеланами.

  1. Козак – носій національної культури, мови, традицій (12 год.)

Теоретична частина. Кодекс козацько-лицарського виховання. Мовна й емоційна сфера козацьких пісень і дум. Видатні козацькі отамани. Козацькі отамани, загальна характеристика; вибір козацького отамана.

Байда Вишневецький – перший видатний козацький ватажок; гетьмани України та кошові отамани Запорозької Січі: П.Сагайдачний, Т.Трясило, Б.Хмельницький, І.Сірко. П.Калнишевський – останній отаман Запорозької Січі. Козацькі ватажки «пізньої» доби козацтва в Україні, Задунайської Січі; видатні козацькі отамани в період УНР.

Отаман – батько козаків, їхній духовний наставник.

Характерні козацькі казки – закарбований світогляд українського воїна. Давньоукраїнські казки, їх вплив на світогляд українського народу.

Воїнські казки українського народу, їх вплив на формування психології майбутнього воїна; важливість істинності казки, шкідливість перекручування переказу, казки. «Котигорошко» – казка-метода виховання козака-воїна.

Практична частина. Ознайомлення зі зразками козацької зброї, сучасною зброєю. Участь у реконструкції боїв. Козацька залога.


  1. Військове мистецтво українського козацтва (24 год.)

Теоретична частина. Тренувальні й бойові пісні та танці. Види козацьких єдиноборств. Тактика і стратегія ведення козаками бойових дій на суходолі і на морі. Бойові мистецтва на Запорозькій Січі.

Згадки істориків, сучасників про воїнську доблесть і вміння запорожців. Розклад дня запорозького козака; молодики, джури, козаки.

Козацькі роди – носії Бойового звичаю; січові школи, система навчання; змагання козаків на Запорозькій Січі. Характерництво запорожців, вплив характерників на Бойовий звичай козацтва. Пластуни – еліта запорозького козацтва.

Роди військ українського козацтва: піхота, кіннота, армата, флот. Допоміжні війська козацьких збройних сил: прообрази інженерних і саперних військ. Склад козацької артилерії: фальконети, армати, можжири. Форпостна служба українського козацтва.Бойове мистецтво козаків. Українські національні види боротьби на дужання. «Спас», «Гопак», «Метелиця» – системи вишколу українського воїна. Запорізький бойовий гопак як засіб фізичної і технічної підготовки козаків до рукопашного поєдинку, цілісна система прийомів двобою у військовому мистецтві запорозького козацтва. Спас (бойовий звичай) – бойове мистецтво українських козаків, походження терміну, особливості техніки.

Практична частина. Розучування елементів бойових мистецтв рукопашу «Спас», «Бойовий гопак», «Аркан». «Гойдок». Опанування елементами українського національного рукопашу: повзунці, голубці, тинки, пістоль, розніжка, шулик. Рухи та удари в Спасі – «через», «гуп», «вихлист», «вулик», «вкляк», «налигач», «клаксончик», «поцілунок», «здвиг» і «нишпорка». Козацька забава «Лава на лаву» («штовхач»).
Розділ 2. Принципи Козацької самоорганізації та сучасне дитяче самоврядування (32 год.)


  1. Козацтво як самоврядна чоловіча військова громада (4 год.)

Теоретична частина. Запорізька Січ – козацька республіка. Елементи військової демократії на Січі. Козацькі клейноди. Рада козацька як форма самоврядування демократичного козацького ладу. Обрана козацька старшина і козацьке братство. Права і обов’язки обраних очільників козацької республіки. Центр управління на Січі. Витоки козацького права. Козацька старшина: кошовий отаман, суддя, писар, осавула, обозний. Козацьке братство. Елементи військової демократії, козацьке побратимство.

Практична частина. Заняття з елементами тренінгу «Велике козацьке Коло». Посвята в козачата. Створення коша. Вибір козацької старшини. Розподіл доручень.

  1. Запорозька Січ – козацька держава (6 год.).

Теоретична частина. Державотворчі принципи організації та управління козацької республіки. Територія козацької держави – Земля Війська Запорозького або Вольності Війська Запорозького. Суспільно-політичний устрій Січі XVI – XVIII ст. Ознаки держави Запорозької Січі: контроль території степової України, свій уряд, військово-адміністративний устрій, суд, самостійні дипломатичні відносини з іншими країнами, правові звичаї, військо. Принципи найманої праці. Кордони Козацької держави.

Практична частина. Рольова гра: Виборча кампанія. Зміст понять «вибори» та «виборча кампанія». Положення про вибори. Функції та завдання виборчої кампанії. Передвиборчі програми. Передвиборча агітація.

  1. Рада козацька як форма самоврядування демократичного козацького ладу (4 год.).

Теоретична частина. Козацькі клейноди: Герб Війська Запорозького. Козацькі корогви (прапори). Бунчук. Булава. Каламар. Печатка. Литаври. Гармати. Пірнач. Українська символіка, як відображенням української національної ідеї. в ній залишили слід незабутні сторінки нашої історії, нашої культури. Сучасні державницькі символи нашої країни.

Практична частина. Заняття з елементами тренінгу «Велике козацьке Коло». Розробка козацької символіки. Конструювання й виготовлення прапора, герба, шевронів та інших атрибутів.

  1. Обрана козацька старшина і козацьке братство (6 год.)

Теоретична частина Права і обов’язки обраних очільників козацької республіки. Верховний орган управління Запорозької Січі – загальна військова рада (або коло). Уряд козаків – Кіш Запорозькій Січі. Вищий законодавчий, адміністративний та судовий орган Січі - Січова Рада. Кіш у військовому відношенні – 38 куренів. Уряд Запорізької Січі, Гетьман, Кошовий отаман, Суддя, Писар, Осавул, Обозний, Пушкар – права і обов’язки.

Практична частина. Заняття з елементами тренінгу «Велике козацьке Коло».

  1. Демократичне управління в сучасних дитячих організаціях (12 год.).

Теоретична частина. Демократичне управління в сучасних дитячих організаціях. Пласт і пластуни. Модель учнівського самоврядування. Структура і зміст роботи органів дитячого самоврядування. Статут козацької республіки (додаток 1).

Практична частина. Заняття з елементами тренінгу «Велике козацьке Коло». Підготовка до проведення виборів керівного складу органів дитячого самоврядування. Розподіл доручень.
Розділ 3. Лідер і лідерство (41 год.)
3.1. Соціально-психологічні основи лідерства (5 год.)

Теоретична частина. Поняття «лідер» і «лідерство». Теорії лідерства, стилі лідерства. Приклади лідерства – видатні постаті та типи лідера, якості лідера. Лідери та виконавці – запит суспільства.

Практична частина. Тест «Що ти знаєш про лідерство». Прийняття правил роботи в групі методом «Контракт», мозковий штурм «Лідер – це…».

3.2. Розвиток комунікативної культури та ораторського мистецтва (8 год.)

Теоретична частина. Культура лідерства і спілкування. Спектр емоцій і емоційний потенціал. Типи темпераменту. Людина та настрій. Мистецтво володіння собою та основи комунікативної культури. Конфлікт та його причини. Стратегії виходу з конфліктів.

Лідер як медіатор. Ефективне спілкування. Дискусія, полеміка, дебати. Перемовини. Ораторське мистецтво: знайомство з основними поняттями. Навчання мистецтва публічних виступів. Майстерність оратора. Вимоги до укладення та виголошення промови біля мікрофона.

Практична частина. Дискусія, диспут, дебати. Інформаційне повідомлення «Толерантна людина», вправа «Я вмію сказати «ні»». Тести, вправа «Павутина конфліктів», мозковий штурм, робота в міні-групах, метод «активне слухання». Обговорення, вправа «Мікрофон», бесіда, вправи на розвиток артикуляції, скоромовки.

3.3. Самоврядування в закладі освіти (6 год.)

Теоретична частина. Основні базові документи про права людини, дитини. Структура влади в Україні. Статут закладу освіти. Права та обов’язки вихованця закладу. Учнівська громада (учнівське самоврядування). Структура дитячого самоврядування. Основні принципи роботи дитячого самоврядування. Організаційна основа діяльності органів дитячого самоврядування. Перспективи розвитку дитячого самоврядування. Вибори органу дитячого самоврядування закладу освіти.

Практична частина. Активна лекція. Бесіда, дискусія «Статус і роль вихованця в навчальному закладі». Диспут, бесіда, мегаплан «Робота дитячого самоврядування», робота в групах.

3.3 Лідерство як організація суспільно значущої громадської роботи (10 год.)

Теоретична частина. Функції співробітництва, форми співпраці. Інтернет та його можливості. Пошук інформації в Інтернеті. Проектна діяльність та основи фандрайзингу. Планування та представлення громадської акції. Право на підприємницьку діяльність. Організації економічної самодопомоги.

Створення та реалізація проекту: дитяча громадсько-господарська акція або організація (на вибір).Практична частина. Мозковий штурм, бесіда «Співпраця – це…», робота в парах, диспут, метод «Обери позицію», вправа «Сліпий і проводир», метод проекту «Економічна гра», бесіда, метод SMART, робота в групах.
3.5. Організація громадських благодійних та екологічних акцій (6 год.)

Теоретична частина. Соціально-економічні та соціально культурні права людини як запорука її розвитку. Благодійні організації та фонди.

Волонтерська діяльність. Соціальні проблеми населення рідного міста/села та шляхи їх вирішення. Створення та реалізація проекту: благодійна акція. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Екологічні проблеми рідного краю Екологічні організації. Екологічні акції. Розроблення та реалізація проекту: дитяча екологічна акція.Практична частина. Метод проектів, робота в групах, бесіда. Мозковий штурм, бесіда «Яким я хочу бачити своє місто (село)», робота в групах.

3.6. Інформаційне забезпечення громадської діяльності (6 год.).

Теоретична частина. Право на інформацію. Сучасні засоби масової інформації. Інформаційні війни. Користування засобами інформації. Інформаційні тексти про громадські акції. Планування та проведення інформаційної кампанії.

Практична частина. Виконання творчого завдання: створення (написання) інформаційних текстів про дитячі громадські акції; розроблення проекту дитячої інформаційної кампанії громадської акції (тема на вибір); меморандум/угода про співпрацю між організаторами акцій/осередками дитячих громадських об’єднань.
Розділ 4. Фізична та психологічна підготовка лідера (48 год.)
4.1. Загальнофізична підготовка та гартування організму (10 год.)

Теоретична частина. Поняття фізичного самовиховання і самовдосконалення. Загальнофізичні вправи та ранкова гімнастика. Фізична культура та режим дня. Фізична культура і спорт. Особиста гігієна занять фізкультурою та спортом. Рухливі ігри на швидкість, спритність і силу. Загартування організму та його фізичне вдосконалення. Стройовий вишкіл.

Практична частина. Розвиваючі вправи для рук, ніг, шиї, тулуба. Утримання рівноваги. Біг зі зміною напрямку за сигналом, біг з перешкодами. Човниковий біг. Перехід з бігу на крок і навпаки. Зміна швидкості бігу. Техніка бігу по пересіченій місцевості.

Стрибки в довжину, висоту та зі скакалкою, потрійний стрибок, опорний стрибок. Комплексні силові вправи. Метання предметів в ціль та на відстань. Метання гранати, штовхання козацького ядра. Лазіння по канату (голоблі). Вправи на гімнастичних приладах: лаві, колоді, перекладині, гімнастичній стінці.

Спеціальні тренування в умовах походу (козацького рейду). Крос на пересіченій місцевості.

Самоконтроль фізичного стану.

Опанування елементами фізичного загартовування організму.

4.2. Туристсько-спортивна підготовка (12 год.)

Теоретична частина. Навички співжиття з природою і виживання в екстремальних умовах. Орієнтування в природі. Дії при втраті орієнтування. Аварійний азимут. Основні типи природних перешкод. Роль туристсько-спортивної підготовки в подоланні природних (штучних) перешкод. Характеристика технічних прийомів подолання природних перешкод. Специфіка пересування болотистою (багнистою) місциною. Пересування по трав'янистим схилах. Пересування по осипах. Пересування по снігу. Страхування і самострахування: самострахування в русі, самострахування при підготовці до руху чи при страхуванні, одночасне страхування, поперемінне страхування, організація точок страхування.

Поняття про тактику і техніку в туризмі. Основи техніки пішохідного туризму. Принципи і практика таборування. Туристський рюкзак: вміст і правила збирання. Харчування у поході. «Суп із сокири».Склад аптечки для походів і відпочинку. Перша медична допомога в походних (тренувальних) умовах: при кровотечах, мозолях, розтягуванні, вивихах, переломах, втраті свідомості, тепловому ударі, зневодненні, переохолодженні, травмі ока, укусах комах, змій, утопленні, при отруєннях, застудних захворюваннях, психологічному стресі.

Практична частина. В’язання вузлів (провідник, подвійний провідник, швейцарський провідник («вісімка»), булінь, брамшкотовий, прямий, академічний, зустрічний, схоплюючі (прусик, австрійський, Бахмана, стремено).

Проведення дистанції кросу-походу. Рейд-змагання за козацькою легендою. Встановлення біваку. Таборування. Розведення багаття. Очистка води. Утилізація сміття.

Відпрацювання навичок подолання перешкод: через болото по купинах, через канаву, струмок, ров за допомогою жердини; через хащі, завал, перехід річки вбрід шеренгою (стінкою), із жердиною, «таджицьким» способом, обличчям один до одного, рух по схилу (спуск, траверс, підйом) з опорою (списом, альпенштком).

Відпрацювання навичок подолання перешкод на заздалегідь обладнаних трасах (полігонах): переправа через річку вбрід з використанням поручнів; переправа через річку по навісній переправі, переправа по мотузці з поручнями, переправа через річку, яр.

Відпрацювання навичок надання першої медичної допомоги при травмах.4.3. Психологічна сила, рівновага і гармонія (12 год.)

Теоретична частина. Психологічне здоров’я – первинна умова успіху лідера. Вплив їжі на фізичне і на психічне здоров'я. «Ти є тим, що їси». Раціон харчування. Культура харчування. У здоровому тілі – здоровий дух. Взаємозв’язок фізичного здоров'я з психічним.

Характер і традиції спілкування. Формування взаєморозуміння та взаємодовіри. Успіхи і невдачі, інтерес до світу й уподобання, самооцінка, зміни настрою, мотиви вчинків, реакція на слово, вчинок, подію. Тактовність у стосунках, почуття міри. Важливість заохочення і підбадьорення, віри в життя.

Емоції, емоційний інтелект. Агресія, запальність, гарячкуватість та способи їх подолання.Практична частина. Психологічні ігри, тести, тренінги.
Розділ 5. Масові заходи (46 год.)

Теоретична частина. Історія виникнення світських та релігійних свят. Обрядовість і ритуал проведення свята. Канонічні та демократичні правила проведення святкових заходів.

Практична частина. Свята, конкурси, розваги. Ігри «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?». Мозкові штурми. Рольові ігри. Колективні творчі справи: «Добре діло», ведення гурткової книги. Походи, екскурсії. Таборування. Козацькі ігри, забави, ватри, гутірки, свята, конкурси, розваги. Ведення гурткової книги «Щоденник добрих справ». Участь в іграх, реконструкціях, змаганнях з техніки пішохідного туризму, спортивного орієнтування, в силових змаганнях та змаганнях за козацькою легендою.
Підсумок (4 год.).

Участь у військово-спортивному святі «Воїн – це не професія, а стиль життя». Показ елементів фізичної, тактичної, стройової, медичної підготовки. Подолання смуги перешкод. Воєнізована естафета за козацькою легендою. Теренова гра «Пластуни в дозорі».


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Назва розділу

Вимоги до рівня досягнень вихованців

Форма демонстрації досягнень вихованців

Вступ

У вихованців мають бути сформувані:

 • пізнавальна компетентність:

знання й розуміння мети, завдань і плану роботи гуртка на навчальний рік; видів і джерел небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках тощо;

 • практична компетентність: дотримання правил безпеки життєдіяльності під час навчальних занять і спортивно-масових заходів.
Розділ 1.

Козак і козацтво.

У вихованців мають бути сформувані:

 • пізнавальна компетентність: знання витоків та історії козацтва, визначних подій історії України в минулому та на сучасному етапі; родів козацьких військ та військ Збройних Сил України; видів козацької і сучасної зброї та її застосування.

 • практична компетентність: вміння застосовувати на практиці елементи козацьких бойових мистецтв;

Участь у виборах, реконструкціях боїв, козацьких іграх і забавахРозділ 2. Принципи Козацької самоорганізації та сучасне дитяче самоврядування

У вихованців мають бути сформувані:

 • пізнавальна компетентність: знання особливостей військово-демократичного самоврядування на Січі; вимог і принципів Звичаєвого права.

 • соціальної компетентності: вміння проводити вибори; розподіляти права та обов’язки між членами дитячої громади.

Організація виборів козацької старшини, розподіл обов’язків.

Розділ 3. Лідер і лідерство

У вихованців мають бути сформовані:

 • - пізнавальна компетентність: знання і розуміння понять «лідер», «команда», стилі лідерства, «ініціатива», «успіх», «конфлікт», «самоаналіз», «самооцінка», «самопізнання», «самовиховання»; знання основних якостей лідера;

методики роботи над колективною творчою справою;

основ конструктивного спілкування та публічного виступу; шляхів розв’язання конфлікту;- соціальної компетентності:

вміння працювати в команді задля досягнення спільної мети;

організовувати і реалізовувати колективні творчі справи і суспільно зораєнтовані проекти; конструктивно спілкуватись; працювати з різними джерелами інформації;


 • творча компетність: здатність генерувати ідеї; досвід творчої самореалізації під час роботи в органах дитячого і молодіжного самоврядування;

 • компетентність саморозвитку: вміння

визначати (на основі запропонованих методик) власні лідерські якості та організаторські здібності; планувати систему самовиховання.

Організація і проведення колективних творчих справ, розроблення, реалізація і представлення результатів проекти

Розділ 4. Фізична та психологіч-на підготовка лідера

У вихованців мають бути сформовані:

- практична компетентінсть: володіння первинними навичками виживання у природі, основами техніки пішохідного туризму, елементами бойового гопака і Спасу, фізичного загартування і розвитку; способами надання першої медичної допомоги;

 • здоровязбережна компетентність: розуміння засад здорового способу життя; застосування загальнофізичних вправ для фізичного самовдосконалення;

володіння навичками емоційної саморегуляції.

Тренувальні заняття, змагання, таборування; показові виступи.

Розділ 5.

Масові заходи

У вихованців має бути сформована

 • практична компетентність: вияв організаторських здібностей; застосування навичок виживання в природі; технік пішохідного туризму і надання першої медичної допомоги

 • соціальна компетентність: прояв лідерських якостей.

Участь в іграх, реконструкціях, таборуваннях, змаганнях з техніки пішохідного туризму, спортивного орієнтування, у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та військово-спортивному святі «Воїн – це не професія, а стиль життя»

Підсумок

У вихованців має бути сформована

- творча компетентність: вміння презентувати та оцінювати результати власної освітньої і творчої діяльності;- громадянська компетеність: вміння оцінити соціальну значущість діяльності творчого об’єднання.


Участь у громадському звіті «Таланти та їх шанувальники», відгук про роботу творчого об’єднання до ЗМІ


БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва // Книга статей про історичне буття українського козацтва / упоряд. О. Яремійчук. – К.: Веселка, 2009. – 719 с.: іл.

 2. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991. – 335 с.

 3. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). – С. 23-34.

 4. Бондарчук О.С. Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура». 3 роки навчання – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrjuntur.org.ua/

 5. Бондарчук О.С., Марченко Т.П. Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Козацько-лицарський гарт». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua\

 6. Ганопольський В.І. Уроки туризму. – К.: Шкільний світ. – 2004. – 128 с.

 7. Голобуцький Володимир. Запорозьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/holob/hol.htm

 8. Грушевський М.В. Історія України – Руси. – К.: Наукова думка. – 2000.

 9. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посіб. – К.: Альтерпрес. – 2008. – 280 с.

 10. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

 11. Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва: нариси історії козацьких полків. – К.: Стилос, 2002. – 396 с.

 12. Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти. Лист Міністерства освіти і науки України № 14.1/10-1685 від 05 червня 2013 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/36878/

 13. Спіжева Д.В. Програма гуртка «Лідерство – запорука успіху» // Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям / уклад. Л.М.Павлова. – Суми, Антей, 2005.

 14. Організація українських скаутів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skauty.org.ua/

 15. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

 16. Прожога В.М. Довідник туриста-початківця. – Черкаси, 2005.

 17. Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність. – К.: МАУП, 2007. – 384 с.

 18. Сич О. Пласт: нарис витоків, історії, сьогодення. – Івано-Франківськ, 1999. - 80 с.

 19. Скалій О.В. Основи туризму. Навч. посібник. – Т.: ТДПУ. – 2003. – 102с.

 20. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015.

 21. Субтельний Орест. Україна: історія / Пер. с англ. Ю.І.Шевчука. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.

 22. Формування командної роботи школи / упоряд. Л.Галіцина. – К.: Шк. світ, 2008.

 23. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.Сварника. – Л.: Світ, 1990.

ДОДАТКИ


Додаток 1

СТАТУТ

дитячої організації «Козацька республіка»

Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» Будинку дитячої та юнацької творчості

Смілянської міської ради Черкаської області
І.Загальні положення


 1. Дитяча організація «Козацька республіка» є добровільною, неприбутковою, місцевою, і об’єднує учнів загальноосвітніх та позашкільних закладів міста Сміли Черкаської області на основі добровільності та спільних інтересів, з метою виконання статутних завдань.

 2. Діяльність Козацької республіки поширюється в межах Центру «Смілянська Січ» і здійснюється на засадах добровільності, гуманізму, рівноправності її членів, самоврядування, демократичності, законності, гласності та відкритості.

 3. Козацька республіка будується на засадах ідейних, духовних, моральних, військово-патріотичних, господарських традицій батьків, дідів-пращурів, славного українського козацтва.

 4. Козацька республіка не пов’язана з діяльністю жодної партії чи релігійної організації, які існують на Україні та за її межами.

 5. Мова спілкування і діловодства в Козацькій республіці - державна, українська. Організація має власний герб, гімн, прапор, затверджені в установленому порядку.

1.6. Козацька республіка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Положенням про Центр НПВ «Смілянська Січ», цим Статутом.
ІІ. Мета та завдання Козацької республіки


 1. Основною метою діяльності організації є:

 • виховання у дітей віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до рідного краю, своєї держави.

 • утвердження примноження традицій та звитяг українського народу.

 • вивчення минулого свого народу, козацьких традицій та звичаїв.

 • збереження природи рідного краю.

 • формування свідомого ставлення та дотримання здорового способу життя.

 • розвиток співробітництва, дружніх,морально-етичних та правових стосунків між учасниками навчально-виховного процесу.

 • розвиток творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості.

 • залучення до різних видів мистецтва та культури.

 • надання необхідної інформації, допомоги членам організації.

2.2. Для досягнення мети організація вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

 • вивчення та примноження традицій козацтва та свого народу.

 • участь у заходах по охороні навколишнього середовища.

 • організація і проведення культурно-освітніх, спортивних та інших масових заходів.


ІІІ. Обов'язки та права членів « Козацької республіки».


 1. Членами Козацької республіки мають право бути учні віком від 7 до 18 років, які виявили себе як такі, що мають бажання бути її членами, погоджуються з її Статутом, пройшли посвяту і здійснюють виконання статутних завдань.

 2. Члени Козацької республіки за віком поділяються на вікові групи:

  • козачата - до 10 років.

  • джури - від 10 до 14 років.

  • молоді козаки - від 14 до 18 років.

Прийом у козачата здійснюється за згодою батьків, усі інші переходи та прийоми відзначаються урочисто, з відповідними посвятами за традиційними козацькими звичаями.

 1. Член Козацької республіки дотримується закону «Український козак - душа правдива, справедлива і незрадлива».

 2. Члени Козацької республіки мають право:

 • голосу на козацьких радах.

 • обирати та бути обраними до керівних органів Козацької республіки всіх рівнів.

 • виносити на розгляд Козацької ради питання про діяльність Козацької республіки.

 • отримувати козацькі звання та нагороди.

 • робити запити та одержувати відповідь на свої пропозиції і заяви до керівництва Козацької республіки.

 • працювати у структурах Козацької республіки.

 • отримувати від членів Козацької республіки моральну, духовну та іншу допомогу.

 • приймати участь у всіх заходах під проводом Козацької Ради.

 1. Члени Козацької республіки зобов'язані:

 • виконувати вимоги Статуту.

 • виконувати постанови та рішення Кошового отамана Козацької республіки, Козацької Ради, своїх отаманів.

 • дотримуватися здорового способу життя, піклуватися про Козацьку республіку, свій козацький кіш.

 • зберігати та розвивати українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь та гідність козацького імені, займатися суспільно корисною діяльністю, дотримуватись принципів і норм козацької моралі, козацької етики.

 1. Членство у Козацькій республіці припиняється:

 • за власним бажанням члена Козацької республіки, виявленим у формі письмової чи усної заяви. за рішенням Козацької ради.

 • за поведінку, не сумісну зі званням її членів.IV. Структура і органи управління Козацької республіки


 1. Первинною ланкою Козацької республіки є козацький рій на чолі з ройовим отаманом, обраним козацьким колом рою.

 2. У своїй діяльності рої керуються цим Статутом, рішеннями Козацької Ради, наказами Кошового, Курінного та ройового отамана.

 3. Курені створюються за рішенням установчих зборів роїв козачат, джур, козаків на основі їх вільного волевиявлення.

 4. Курені входять до складу Козацької республіки як її структурні ланки.

 5. Курені вирішують питання, які належать до їх компетенції, самостійно, в межах, що не суперечать Статуту.

 6. Курені:

 • мають свою назву, девіз, пісню.

 • приймають рішення про прийом у члени Козацької республіки та виключення з її членів.

 • вирішують питання участі в заходах відповідно до плану роботи організації.

 • вирішують питання внутрішнього життя куреня та його членів.

 • обирають терміном на один рік курінного отамана та писаря (заступника отамана).

 1. Вищим органом куреня є загальні збори. Вони проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і повноважні за присутності на них більш ніж половини членів куреня.

 2. Рішення на зборах куренів приймаються більшістю голосів від числа присутніх.

4.9. Курінний отаман:

 • підзвітний керівним органам Козацької республіки та загальним зборам куреня.

 • разом з представником від свого куреня представляє курінь на Козацький Раді, де має право вирішального голосу.

 • організовує виконання Статутних завдань в межах свого куреня.

4.10. Козацька Рада:

Є вищим керівним органом Козацької республіки, до якої входять: Кошовий Отаман, Осавул (заступник Кошового Отамана), Кошовий писар, Курінні отамани, и» та їх керівники, представники всіх козацьких куренів.

Козацька Рада скликається не рідше одного разу на місяць. Позачергове скликання Козацької Ради може бути здійснене на вимогу куренів або адміністрації Центру.

4.11. Козацька Рада:


 • визначає і затверджує принципи, завдання і напрямки діяльності Козацької республіки.

 • затверджує Статут Козацької Республіки, вносить до нього зміни та доповнення.

 • затверджує плани роботи куренів, роїв, символіку Козацької республіки, плани роботи організації, річні звіти.

4.12. Кошовий Отаман Козацької республіки:

Є вищої посадовою особою Козацької республіки. Обирається на Великій Козацькій Раді, шляхом відкритого прямого голосування усіх членів організації.
4.13. Кошовий Отаман має право:

 • представляти інтереси Козацької республіки в усіх органах представницької, виконавчої влади, в громадських та міжнародних організаціях.

 • має право першого підпису на всіх документах Козацької республіки.

 • накладає «вето» на рішення Козацької Ради та повертає його на повторний розгляд.

 • контролює виконання власних рішень через Осавула та Кошового писаря.

 • перевіряє діяльність Курінних отаманів, і в разі виявлення порушень Статуту призупиняє їх повноваження, порушує питання їх перебування на посадах.

 • видає накази на виконання статутних вимог і рішень Козацької Ради, затверджує плани роботи Ради, плани проведення заходів Козацької Ради.

4.14. Кошовий Отаман зобов'язаний:

 • організовувати діяльність Козацької республіки відповідно до Статуту та козацьких звичаїв.

 • звітувати і нести відповідальність за свою діяльність на Козацькій Раді та загальних зборах Козацької республіки.

4.15. Осавул (заступник Кошового Отамана):

 • обирається раз на рік на Великій Козацькій Раді Козацької республіки шляхом відкритого прямого голосування.

 • виконує обов'язки Кошового отамана в разі його відсутності.

 • звітує про свою роботу перед Кошовим Отаманом та Козацькою Радою.


4.16. Кошовий писар:

 • обирається строком на один рік на Великій Козацькій Раді Козацької республіки шляхом відкритого прямого голосування.

 • відповідає за ведення документації Козацької республіки.

 • звітує про роботу перед Кошовим Отаманом та Козацькою Радою.


V. Припинення діяльності Козацької республіки

 1. Припинення діяльності організації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

 2. Реорганізація Козацької республіки відбувається за рішенням Великої Козацької Ради, якщо за нього проголосувало 2/3 учасників зібрання.Додаток 2
БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ ПРОГРАМИ


 1. Козак – носій національної культури, мови, традицій.

 2. Українське Козацтво – суспільна формація, яка історично склалася на традиціях Запорозької Січі – військового духовно-лицарського ордену, що мав духовно-лицарські традиції. Козацтво завжди виступало на захист національних прав і свобод Українського народу, що базувалися на принципах демократизму, волелюбства, виборності, віротерпимості.

 3. Українська Держава – існування Української Держави в наш час затверджено Актом проголошення незалежності України (прийнятого Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року № 1427-XII).

 4. Українська козацька нація (українці) – автохтон Русі-України – єдина у світі козацька нація, яка проживає на території сучасної України.

 5. Козацько-лицарські традиції та звичаї – основна форма регулювання поводження, правила поведінки, які склалися внаслідок їх практичного застосування на протязі тривалого часу серед козаків.

 6. Українська козацька педагогіка – це частина народної педагогіки, яка формує у підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Це народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставила формування козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю.

 7. Козацько-лицарське виховання – це шлях досягнення ідеалу вільної та незламної в своїх прагненнях до свободи людини, яка розвиває рідну культуру й економіку, будує незалежну державу. Це козак-хлібороб – власник землі, її дбайливий господар у часи мирної праці, і одночасно козак-воїн – витязь нескореного духу, честі і звитяги у часи боротьби за волю свого народу.

 8. Козацька ідеологія кваліфікує забуття рідної мови, культури свого народу, Батьківщини як найтяжчий злочин. Цим самим гарантувалося самозбереження народу, ідея захисту його від переродженців, віровідступників, батькопродавців, яничарів.

 9. Кодекс козацько-лицарської честі:

 • Готовий і безкорисний – повсякчасно готовий виконати свій обов’язок Служіння Богові, Україні, іншим, Україну та службу їй ставить вище від усіх скарбів цього світу.

 • Чесний – ім'я козака носить чесно і ніколи не сплямить, дотримується високих вимог козацької моралі.

 • Дисциплінований – воїн підпорядкований і вірний аж до смерті Ідеї Служіння Богові, Україні, іншим, підпорядковується козацькому Звичаю. Він знає, що дисципліна - це основа організації і сила.

 • Активний і підприємливий – працює і бореться всіма силами для добра України. За думкою і словом іде чин. Кожну Ідею, організацію чи людину оцінює за ділами, а не за словами. Пасивності раба протиставляє творчу ініціативу та напружену активність борця-провідника.

 • Відважний – завжди відважно й безстрашно протиставляється всім перешкодам і небезпекам. Не знає страху, вдача боягуза йому чужа й гидка.

 • Витривалий – завжди бореться завзято й витривало; знає, що без витривалості, доведеної аж до впертості, нема перемоги.

 • Зрівноважений – завжди підтримує повну рівновагу духу. Життя козацьке повне трудів, перешкод і небезпек. Щоб їх побороти, треба насамперед опанувати себе. Тому український вміє по-лицарськи перемагати і по-геройськи вмирати.

 • Точний – завжди дотримується точності в житті, включно до дрібниць.

 • Здоровий – хоче бути здоровим, тому вправляє та поширює спорт, не нищить свого здоров'я вживанням наркотиків, не п'є алкогольних напоїв і не курить, і не веде розпусного життя.

 • Обережний – завжди дбає про безпеку (козацьку таємницю, безпеку занять).

 1. Лідерство:

 • самопізнання (системи «Я», «Свої», «Чужі», «Інші»), цінності, мотиви діяльності (матеріальні, пізнавальні);

 • самооцінка (адекватність, мотивація і установка на людину-переможця);

 • саморегулювання (Психологічна сила – запорука умова успіху, лідерства);

 • самоствердження без агресії (конкуренція без конфронтації);

 • самостійність (здатність до прийняття рішень та готовність нести за них відповідальність);

 • соціальні компетентності (вивчення соціальних ролей, розроблення командної тактики);

 • фізична сила та рівновага духу (пластунська школа виживання, український рукопаш «Спас»).

ЗМІСТ
Пояснювальна записка

3Тематичний план

7Зміст програми

9Прогнозований результат

21Бібліографія

26Додатки

29

6.1

Додаток 1. Статут дитячої організації «Козацька республіка» Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області

29

6.2

Додаток 2. Базові категорії програми

37

7

Зміст

40Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет