Программа вступного фахового іспиту з новогрецької мови для вступників на освітній ступеньДата28.04.2016
өлшемі174.44 Kb.
түріПрограмма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії

______________К.В.Балабанов

Программа вступного фахового іспиту

З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

для вступників на освітній ступень «Магістр»

непрофільних спеціальностей

Затверджено:

на засіданні вченої ради

факультету грецької філології

протокол № 8 від 20.03.2015 р.Затверджено :

на засіданні Вченої ради МДУ

Протокол № 6 від 25.03.2015 р.

МАРІУПОЛЬ – 2015
УДК 378.141.275:811.14’06(073)

ББК 74.58я73Програма вступного фахового іспиту з іноземної мови (новогрецької) для вступників освітнього ступеня «Магістр» непрофільних спеціальностей. – Маріуполь: МДУ, 2015. – 11 с.

Розробники: старший викладач Аліпа Р.А., к.філол.н., доц. Новицька О.А.

Затверджено на засіданні вченої ради факультету грецької філології
Протокол № 8 від 20.03.2015 р.

Програма містить положення та методичні рекомендації щодо проведення вступного іспиту з іноземної мови (новогрецької) для непрофільних спеціальносте. Надано перелік лексичних та граматичних тем, критеріїв оцінювання завдань. Програма розрахована на викладачів та студентів освітнього ступеня «Магістр».

 Кафедра грецької мови та перекладу

 МДУ, 2015Зміст

Пояснювальна записка ....................................................................................................... 4

Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови (новогрецької)………………..…….4

Структура та зміст вступного екзамену з іноземної мови (новогрецької)………..….. 5

Критерії оцінювання вступного екзамену з іноземної мови (новогрецької) ……..…..9

Інтервальна шкала балів……………………………………………………………..…...10

Список рекомендованої літератури………………………………………………..….....10

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного іспиту для студентів, які зараховуються на освітній ступень «Магістр» непрофільних спеціальностей денної форми навчання, розроблена колективом викладачів кафедри грецької мови та перекладу з урахуванням державного стандарту щодо підготовки фахівців з напряму 0203 Філологія, навчального плану спеціальності «Переклад (новогрецька)», освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми.

Вступний іспит є формою визначення рівня готовності студентів до продовження навчання. У відповідності до вимог програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», готовність студентів, які зараховуються, визначається рівнем практичних та теоретичних знань з дисципліни «Іноземна мова (новогрецька)».

Програма вступного іспиту побудована у відповідності до вимог обов’язкового мінімуму підготовки бакалавра і за структурою містить такі блоки: пояснювальна записка, перелік орієнтовних питань, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури.

Мета програми – визначити рівень знань з програми теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів, які зараховуються на освітній ступень «Магістр».

Програма вступного іспиту характеризується професійною спрямованістю, поєднанням усіх аспектів викладання мови. Абітурієнт повинен мати високий рівень підготовки, володіти широким спектром лексичних одиниць. Під час іспиту він має продемонструвати вміння та набуті навички щодо: • володіння лексикою та вмінням використовувати адекватні граматичні структури під час написання лексико-граматичного тесту;

 • рівня розуміння письмового мовлення;

 • реферування українською мовою текстів різної тематики.

Вступний іспит проводиться у липні-серпні. Рівень підготовки абітурієнтів визначає комісія, яка складається із голови комісії та трьох екзаменаторів. Вступний іспит для студентів, які зараховуються на освітній ступень «Магістр» непрофільних спеціальностей, є письмовим.


 1. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НОВОГРЕЦЬКОЇ)

Екзамен з іноземної мови (новогрецької) визначає рівень знань іноземної мови (від початкового до професійно-спрямованого) та перевіряє комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.

Студент повинен продемонструвати:


 • володіння новогрецькою мовою у професійних, наукових та інших цілях;

 • знання 4 видів мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • знання синтаксичних, семантичних, фонетичних правил і закономірностей новогрецької мови;

 • впевненість і позитивну мотивацію у користуванні новогрецькою мовою.

 1. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НОВОГРЕЦЬКОЇ)

Екзаменаційний білет містить 3 завдання: 1. лексико-граматичний тест з наданими варіантами відповідей (для перевірки знань з граматики); 2. текст із запитаннями до нього (для перевірки рівня розуміння письмового мовлення); 3. статтю з лексичними одиницями суспільної тематики із завданням реферування такої українською мовою. Перше завдання оцінюється у межах 40 балів, два останні – по 30 балів за кожне.Час на виконання завдань – 1,5 години.
Перелік тем з граматики

(для непрофільних спеціальностей)


 1. Означений, неозначений артикль. Правила вживання.

 2. Особові займенники.

 3. Дієвідмінювання дієслова «бути» у теперішньому, минулому та майбутньому часі.

 4. Кількісні числівники від 1 до 1000000.

 5. Дієвідмінювання дієслів І дієвідміни у теперішньому часі.

 6. Відмінювання рівноскладових іменників чоловічого роду з закінченням –ας,–ης, –ος.

 7. Відмінювання рівноскладових іменників жіночого роду із закінченням – α, -η, -ος.

 8. Відмінювання рівноскладових іменників середнього роду із закінченням – ο, -ι, -μα.

 9. Відмінювання нерівноскладових іменників чоловічого роду на –ης (-ηδες), -ας (-αδες), -ες (-εδες), -ους (-ουδες).

 10. Відмінювання іменників чоловічого роду на - εας.

 11. Відмінювання нерівноскладових іменників жіночого роду на – ου, -α.

 12. Відмінювання іменників середнього роду на – ος, -εας, -ως, -ός, -όν, -αν, -εν, -ύ.

 13. Відмінювання іменників середнього роду на -σιμο, -ξιμο, -ψιμο.

 14. Відмінювання прикметників із закінченнями –ος, -η, -α.

 15. Відмінювання прикметників із закінченнями –ος, -α, -ο.

 16. Відмінювання прикметників із закінченнями –ος, -ια, -ο.

 17. Відмінювання прикметників із закінченнями –υς, -ια, -υ.

 18. Відмінювання прикметників із закінченнями –ής, -ιά, -ύ.

 19. Відмінювання прикметників із закінченнями –ης, -α, -ικο.

 20. Відмінювання прикметників із закінченнями –ης, -ης, -ες.

 21. Відмінювання прикметників πολύς, πολλή, πολύ.

 22. Дієвідмінювання дієслів стягненої форми (ακούω, λέω, φταίω, καίω, κλαίω, πάω, τρώω) в теперішньому, минулому та майбутньому часі.

 23. Дієвідмінювання дієслів активного стану І дієвідміни у теперішньому часі.

 24. Дієвідмінювання дієслів активного стану І дієвідміни у минулому часі доконаного виду.

 25. Дієвідмінювання неправильних дієслів активного стану І дієвідміни у минулому часі доконаного виду.

 26. Дієвідмінювання дієслів активного стану І дієвідміни у минулому часі недоконаного виду.

 27. Дієвідмінювання дієслів активного стану І дієвідміни у майбутньому часі недоконаного виду.

 28. Дієвідмінювання дієслів активного стану І дієвідміни у майбутньому часі доконаного виду.

 29. Залежний спосіб дієслів активного стану І дієвідміни. Залежний спосіб дієслів активного стану І дієвідміни з займенниками.

 30. Наказовий спосіб дієслів активного стану І дієвідміни. Наказовий спосіб дієслів активного стану І дієвідміни з займенниками.

 31. Дієвідмінювання дієслів активного стану ІІ дієвідміни у теперішньому часі (І та ІІ клас).

 32. Дієвідмінювання дієслів активного стану ІІ дієвідміни в минулому часі недоконаного виду.

 33. Дієвідмінювання дієслів активного стану ІІ дієвідміни в минулому часі доконаного виду.

 34. Дієвідмінювання дієслів активного стану ІІ дієвідміни в майбутньому часі недоконаного виду.

 35. Дієвідмінювання дієслів активного стану ІІ дієвідміни в майбутньому часі доконаного виду.

 36. Дієвідмінювання дієслів активного стану ІІ дієвідміни в теперішньому часі.

 37. Залежний спосіб дієслів активного стану ІІ дієвідміни.

 38. Значення та вживання прийменників σε, από, ως, παρά, με, μετά, ύστερα, κατά, χωρίς, για, πριν, μέχρι.

 39. Ступені порівняння прикметників та прислівників у новогрецькій мові.

 40. Утворення ступенів порівняння прикметників із закінченнями –ος, -α, -ο.

 41. Утворення ступенів порівняння прикметників із закінченнями –ος, -ια, -ο.

 42. Утворення ступенів порівняння прикметників із закінченнями –υς, -ια, -υ.

 43. Утворення ступенів порівняння прикметників із закінченнями –ης, -α, -ικο.

 44. Утворення ступенів порівняння прикметників із закінченнями –ης, -ης, -ες.

 45. Утворення неправильних ступенів порівняння прикметників.

 46. Утворення ступенів порівняння прислівників.

 47. Утворення неправильних ступенів порівняння прислівників.

 48. Складні перфектні часи дієслів активного стану І та ІІ дієвідміни (Συντελεσμένοι χρόνοι):

 • Теперішній завершальний час (Παρακείμενος).

 • Минулий завершальний час (Υπερσυντέλικος).

 • Майбутній завершальний час (Τετελεσμένος μέλλοντας).

 • Υποτακτική παρακειμένου.

 1. Вживання складних часів з прямим додатком – займенником.

 2. Вживання складних часів з непрямим додатком – займенником.

 3. Δυνητική. Πιθανολογική. Ευχετική.

 4. Умовні реальні речення.

 5. Умовні нереальні речення.

 6. Дієвідмінювання дієслів І дієвідміни пасивного стану (Συντελεσμένοι χρόνοι):

 • Теперішній завершальний час (Παρακείμενος).

 • Минулий завершальний час (Υπερσυντέλικος).

 • Майбутній завершальний час (Τετελεσμένος μέλλοντας).

 1. Утворення наказового способу дієслів доконаного виду.

 2. Утворення наказового способу дієслів недоконаного виду.

 3. Дієприкметники І дієвідміни теперішнього часу.

 4. Дієприкметники І дієвідміни минулого часу.

 5. Ступені порівняння дієприкметників І дієвідміни.

 6. Неправильні дієприкметники І дієвідміни пасивного стану.

 7. Дієприслівники І, ІІ дієвідміни.

 8. Дієприслівник із займенником.

 9. Пасивні та активні конструкції.

 10. Дієвідмінювання дієслів ІІ дієвідміни пасивного стану (Συντελεσμένοι χρόνοι):

 • Теперішній завершальний час (Παρακείμενος).

 • Минулий завершальний час (Υπερσυντέλικος).

 • Майбутній завершальний час (Τετελεσμένος μέλλοντας).

 • Минулий час доконаного виду.

 • Минулий час недоконаного виду.

 1. Утворення наказового способу дієслів ІІ дієвідміни пасивного стану недоконаного виду.

 2. Утворення наказового способу дієслів ІІ дієвідміни пасивного стану доконаного виду.

 3. Дієприкметники теперішнього часу ІІ дієвідміни.

 4. Дієприкметники минулого часу ІІ дієвідміни

 5. Ступені порівняння дієприкметників ІІ дієвідміни.

 6. Μέσα ρήματα.

 7. Μέσα αλληλοπαθή ρήματα.

 8. Μεταβατικά, αμετάβατα ρήματα.

 9. Ουδέτερα ρήματα.

 10. Αποθετικά ρήματα.


Перелік лексичних тем

для непрофільних спеціальностей напряму Філологія


 1. Знайомство.

 2. Моя родина.

 3. Мій будинок.

 4. Мій університет.

 5. Пошта. Листування.

 6. Мій друг (подруга).

 7. Пори року.

 8. Відпочинок в Греції.

 9. Свята Греції.

 10. Вільний час. Розваги. Хобі.

 11. Одяг.

 12. В супермаркеті. На базарі.

 13. У лікарні.

 14. Частини тіла людини.

 15. Їжа українців та греків.

 16. У готелі.

 17. Київ – столиця України.

 18. Атени – столиця Греції.


Перелік лексичних тем

для непрофільних спеціальностей

 1. Проблеми наркоманії, алкоголізму.

 2. Забруднення навколишнього середовища.

 3. Дружба. Людські стосунки.

 4. Освіта Україні, Греції.

 5. Невербальні засоби спілкування.

 6. Пошук роботи.

 7. Дружні стосунки.

 8. Мова молоді.

 9. Економіка України.

 10. Економіка Греції.

 11. Європейський Союз.

 12. Економічна криза.

 13. Пластикові картки.

 14. Державний устрій України.

 15. Державний устрій Греції.

 16. Судова система України.

 17. Судова система Греції.

 18. Влада. Права та обов’язки людини. 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НОВОГРЕЦЬКОЇ)

Шкала оцінювання дорівнює 100 балів. Прохідний бал дорівнює 25. Згідно цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають від 0 до 24 балів демонструють низький рівень володіння предметом та не допускаються до участі у конкурсному відборі.


  • Перше завдання оцінюється у 0-40 балів: абітурієнт отримує вищий бал, якщо під час складання лексико-граматичного тесту він продемонстрував високий рівень знань з граматики новогрецької мови, використавши адекватні граматичні структури;

  • Друге завдання оцінюється у 0-30 балів: абітурієнт отримує вищий бал, якщо дає точну відповідь на запитання після прочитання та аналізу даного йому тексту;

 • Третє завдання оцінюється у 0-30 балів: абітурієнт отримує вищий бал, якщо він спроможний зробити адекватне реферування тексту суспільної та економіко-політичної тематики на новогрецькій мові літературною українською мовою.


100-90 балів – Абітурієнт виконав усі завдання в повному обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх для виконання практичних завдань. Абітурієнт уміє самостійно аналізувати, узагальнювати навчальних матеріал, приймати рішення щодо використання адекватних граматичних структур під час написання лексико-граматичного тесту.

89-74 балів – Абітурієнт виконав усі завдання в повному обсязі, продемонстрував достатньо високий рівень розуміння письмового мовлення, продемонстрував високий рівень володіння лексикою та вміння використовувати граматичні структури під час написання тесту, з незначними неточностями зробив реферування тексту українською мовою.

73-57 балів – Абітурієнт виконав завдання, під час написання лексико-граматичного тесту зробив незначну кількість помилок при виборі адекватних граматичних структур, продемонстрував середній рівень розуміння письмового мовлення, із значними неточностями зробив реферування тексту українською мовою.

56-41 балів – Абітурієнт виконав завдання, але має нижчий задовільного рівень розуміння письмового мовлення, зробив значну кількість помилок в граматичних структурах, в реферуванні тексту українською мовою.

40-25 балів – Абітурієнт має низький рівень володіння лексичними одиницями, не вміє адекватно використовувати граматичні структури, зробив елику кількість помилок в граматичних структурах, в реферуванні тексту українською мовою.

24-0 балів – Абітурієнт не допускається до участі у конкурсі та не має права повторного складання екзамену.

Інтервальна шкала балів


Рівень знань за шкалою

Відмінно

100-90

вищий

Добре

89-74

достатній

Добре

73-57

середній

Задовільно

56-41

задовільний

Задовільно

40-25

низький

Незадовільно

24-0

найнижчий


Рекомендована література
Підручники

 1. Αντωνοπούλου Ν. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Επίπεδο Α΄. - Θεσσαλονίκη, 2001. – 75 σ.

 2. Αρβανιτάκης Κ. Επικοινωνήστε ελληνικά / Κ. Αρβανιτάκης. – Αθήνα: Νέα Σμύρνη, 2004. – 287 σ.

 3. Αρβανιτάκης Κ. Επικοινωνήστε ελληνικά 2/ Κ. Αρβανιτάκης. – Αθήνα: Νέα Σμύρνη, 2004. – 309 σ.

 4. Βογιατζίδου Σ. Τα νέα ελληνικά για ξένους βιβλίο ασκήσεων / Σ. Βογιατζίδου. – Θεσσαλονίκη, 1982. – 190 σ.

 5. Γεωργογιάννης Π. Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα / Π. Γεωργογιάννης. Τόμος Ι. - Πάτρα, 1997. – 50 σ.

 6. Γεωργογιάννης Π. Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα / Π. Γεωργογιάννης. Τόμος ΙΙ. - Πάτρα, 1997. – 51 σ.

 7. Δήμητρα Δ. Ελληνικά τώρα 1+1 / Δ. Δήμητρα. Τόμος Ι. - Αθήνα, 1992. – 323 σ.

 8. Δήμητρα Δ. Ελληνικά τώρα 2+2 / Δ. Δήμητρα. Τόμος ΙΙ. - Αθήνα, 1992. – 325 σ.

 9. Κυριακίδη Β. Χρηστική νεοελληνική γραμματική. – Α: Εκδοτικός οίκος «Β.Κυριακίδης», 2000. – 367 σ.

 10. Μπαμπινιώτης Γ. Ελληνική γλώσσα / Γ. Μπαμπινιώτης. - Αθήνα, 1993. – 375 σ.

 11. Μπρίσιμη – Μαράκη Р. Νεοελληνική γραμματική. Κανόνες, πίνακες, ασκήσεις και βοηθητικό υλικό. – Α: Έκδοση Καστανιώτη, 2002. – 300 σ.

 12. Σαπφώ Τ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. Νέα ελληνικά. Τ.1. – Αθήνα, 1992. – 188 σ.

 13. Σαπφώ Τ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. Νέα ελληνικά. Τ.2. – Αθήνα, 1993. – 160 σ.

 14. Σιόντης Χ. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα / Χ. Σιόντης. Τόμος Ι. - Ιωάννηνα, 2001. – 350 σ.

 15. Σιόντης Χ. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα / Χ. Σιόντης. Τόμος ΙΙ. - Ιωάννηνα, 2001. – 255 σ.

 16. Хориков И.П. Учебник новогреческого языка / И.П. Хориков // Том 1. - Афины, 1993. – 329 σ.

 17. Хориков И.П Учебник новогреческого языка / Хориков И.П. // Том 2. - Афины, 1993. – 331σ.Додаткова література

 1. Δεδουσόπουλος Α. Αρχές οικονομίας. Α΄ τάξη ενιαίου λύκειου / Α.Δεδουσόπουλος. – Αθήνα, 2006. - 200 σ.

 2. Ιωαννίδης Φ. Μαθαίνω ελληνικά. Τάξη Ε / Φ.Ιωαννίδης –Λευκωσία: ΕΥΠΚ, 1992. - 142 σ.

 3. Ιωαννίδης Φ. Μαθαίνω ελληνικά. Τάξη Στ’/ Φ.Ιωαννίδης. –Λευκωσία: ΕΥΠΚ, 1992. - 142 σ.


Словники

 1. Иоаннидис А. Русско–новогреческий словарь / А. Иоаннидис . – М., 1982. – 576 с.

 2. Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Чернухін Є.К. Новогрецько-український словник / Н.Ф. Клименко, О.Д. Пономарів - К.: Українська енциклопедія, 2005. - 432 с.

 3. Сальнова Г.И. Новогреческо–русский, русско–новогреческий словарь / Г.И.Сальнова. – М.: 1997. - 592 с.

 4. Хориков И.П. Новогреческо–русский словарь / И.П. Хориков. - М.: 1994. - 854 с.

 5. Βακαλοπούλου Α., Ιορδανίδου Α. Λεξικό του Δημοτικού / Α. Βακαλοπούλου. – Αθήνα, 2003. - 854 σ.

 6. Επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του μαθητή. -Α.: Έκδοση Εξαντάς, 1992. - 693 σ.

 7. Καμπάνα Η. Μονοτονικό Λεξικό της δημοτικής. Ορθογραφικό. Ερμηνευτικό. Ετθμολογικό / Η. Καμπάνα . – Αθήνα, 1982. - 826 σ.

 8. Κραντίνος Χ. Το λεξιλόγιο του Δημοτικού. Ορθογραφικό – Ερμηνευτικό – Ετυμολογικό / Χ.Κραντίνος . – Α.: Εκδόσεις Σπονδή, 1996. - 432 σ.

 9. Κριαράς Εμμ. Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Γραπτής και προφορικής. – Α.: Εκδοτική Αθηνών, 1995. -15876 σ.

 10. Λεξικό όρων. Οικονομίας & διοίκησης. Αγγλο–ελληνικό & ελληνο–αγγλικό (με λεπτομερείς επεξηγήσεις). – Α.: Εκδόσεις Ι. Φλωρος. - 894 σ.

 11. Λεξικό της Κοινής νεοελληνικής. Θ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών (ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), 2002. - 1532 σ.

 12. Μπαμπινιώτης Γ.Δ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας / Γ.Δ. Μπαμπινιώτης. – Α.: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 1998. - 2063 σ.

 13. Νέο Λεξικό της ελληνικής . Ερμηνευτικό. Ορθογραφικό. Κύριων ονομάτων. Πληροφορικής. -Α.: Εκδόσεις Σταφυλίδη, 1992. - 1198 σ.

 14. Σακελλαρίου Χ. Λεξικό της Νεοελληνικής (Δημοτικής) / Χ.Σακελλαρίου . – Αθήνα, 2001. - 942 σ.

 15. Σακελλαρίου Χ. Λεξικό συνώνυμων. Αντιθέτων, παράγωγων, συνθέτων και επιθέτων της δημοτικής διορθώσεις δοκιμιών Δ. Πολίτης. - Όγδοη έκδοση / Χ. Σακελλαρίου. - Ι.Σιδερής, 2000.- 794 σ.

 16. Σύγχρονο ρωσοελληνικό λεξικό. Επιμέλεια: Τ. Παπαδοπούλου, Δ. Σπάτη.- Δ..: Μandeson, 1996. - 1374 σ.

 17. Τεζόπουλος–Φυτράκης. Μικρό ελληνικό λεξικό / Τεζόπουλος–Φυτράκης . - Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 1995. - 1034σ.

 18. Χρυσοβιτσιώνη Ι. – Σταυρακοπούλου Ι. Λεξικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό. Εμπορικών ορών / Ι.Χρυσοβιτσιώνη . - Α.: Εκδόσεις Παπαζήση, 2001. - 1390 σ.


Перелік CD та аудіо матеріалів

 1. Διάφορα ελληνικά (1)

 2. Διάφορα ελληνικά (2)

 3. Διάφορα ελληνικά (3)

 4. Ελληνικά τώρα 1+1.

 5. Ελληνικά τώρα 2+2.

 6. Λογομάθεια + (1) σειρά μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας

 7. Λογομάθεια + (2) σειρά μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας

 8. Λογομάθεια + (3) σειρά μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας

 9. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα Χρήστου Γ. Σιόντη

 10. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Κατανόηση προφορικού λόγου. Α’ επίπεδο. 2002.

 11. Ταξίδι στην Ελλάδα. Ελληνικά για ξένους. Β’ επίπεδο.

 12. Аудіокурс «Ελληνικά για ξένους».

 13. Аудіокурс «Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα».

 14. Аудіокурс «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα».

 15. Аудіокурс «Επικοινωνήστε ελληνικά».

 16. Аудіокурс «Ελληνικά κείμενα και γραπτές ασκήσεις».

 17. Аудіокурс «Linguaphone» 1-10.Список додаткових матеріалів


 1. Аудіокурс «Ελληνικά για ξένους»

 2. Аудіокурс «Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα»

 3. Аудіокурс «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»

 4. Аудіокурс «Επικοινωνήστε ελληνικά»

 5. Аудіокурс «Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας»

 6. Аудіокурс «Ελληνικά κείμενα και γραπτές ασκήσεις»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет