Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіДата25.04.2016
өлшемі172.7 Kb.
түріРабочая программа

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/29


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қазақ филологиясы кафедрасы6

М020500 - "Филология" мамандығының магистранттарына арналған

"Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы "


ПӘНІНІҢ

оқу-әдістемелік кешені

Павлодар

Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы
6

М020500 - "Филология" мамандығының магистранттарына арналған

"Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы "

ЖҰМЫС оқу БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ГПФ факультетінің деканы

_________ Ж.Т.Сарбалаев

2012 ж. « ___» ___________


Құрастырушы: ф.ғ.д., профессор Н.Қ.Жүсіпов__________


Қазақ филологиясы кафедрасы

« "Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы "


пәні бойынша
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 6М020500 - "Филология" мамандығының магистранттарына арналған

Жұмыс бағдарламасы 6М020500 - "Филология" мамандығының оқу жұмыс жоспары және элективті пәндер каталогы негізінде дайындалды және С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді. «___»_________________20__ж. №_____хаттама.
Кафедра мәжілісінде ұсынылды. «___»____20__ж. №_____хаттама


Кафедра меңгерушісі_______________________Н.Қ. Жүсіпов


Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған____ 20_ж. «_____»____________ №____ ХаттамаОӘК төрағасы ___________________ Темиров Қ.Ө.
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ГПФ ________ Ж.Т.Сарбалаев 20_ж. «_____»________ (факультет атауы) (қолы) (аты-жөні)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ Е.Н._Жаманқұлова 20__ж. «_____»_______

(қолы) (аты-жөні)
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама
1 Пәннің мақсаты:

Ежелден тарихы тағдырлас, тілі туыс, әдет-ғұрпы мен салт-санасы өзара жақын болып келетін түркі тектес халықтар: ұйғыр, әзербайжан, башқұрт, тәжік түркімен, қарақалпақ, өзбек, қырғыз, татар әдебиеттерінің өзара байланысын, дәстүр жалғастығын, бір-біріне әсері, шығармаларының идеялық, көркемдік ерекшелігі, дамуы.


Пәннің міндеттері:

 • Түркі тілдес халықтар әдебиетінің байланысын анықтауда, ортақ шығармаларының көркемдік ерекшелігін танытуда, ақын-жазушыларының дүниелерін әдеби процесте талдап, таразылауға баулу.

 • Түркі тектес халықтар әдебиетін терең білгізу;

 • Шығармашылық байланысын таныту;

 • Әдебиеттердің даму бағытын;

 • Түркі халықтары әдебиетін мәтін тұрғысынан оқи білуге;

 • Ортақ әдеби шығармалардың стилін, көркемдігін тануға;

 • Түркі әдебиетіндегі дәстүр жалғастығын, байланысын, қайнар бұлағын зерттеу.


Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттардың:

- Магистранттар бұл курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы кәсіби қызметтерінде, ғылыми-зерттеу жұмысында пайдаланады. Әр ақын -жазушының шығармаларынан (норматив жоспары бойынша) үзінділерді жатқа оқуға, ғылыми талдау жасауға үйрету;

- Шығарманың жанры мен стиліне, тақырыбы мен сюжетіне, композициясы мен тіл көркемділігіне ерекше назр аудара отырып, ой толқыны мен образдар бедері берілуіне, ақын позициясының тұтастығын танытуда ғылыми пацйымдаулар жасауға баулу.

2 Пререквизиттер

- Қазақ әдебиетінің тарихы

- Шетел әдебиетінің тарихы

- Түркі халықтары әдебиетінің тарихы;

- Әдебиет теориясы
3 Постреквизиттер

- Қазақ әдеби тілінің тарихы

- Тіл мәдениеті

4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

МӨЖ

1.

Кіріспе.Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.

1

1

-

-

-

16

2

XIII-XVI ғ.ғ Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет.


2

2


16

3

Рабғузи Н., М.Хорезми, Құтыб, Сараи, Әбілғазы, Жалайыри тарихы шығармалары

Дулати М.Х. "Тарихи- Рашиди", "Бабыр-наме".
3

3


16

4

Әзербайжан әдебиеті

Жазба әдебиетінің қайнар бұлағы.

Низами Гәнжауи шығармашылығы.

Вагиф, Мырза Ахундов, С.Вургун, М.Ибрагимов.
3

216

16


5

Башқүрт әдебиеті М.Үмітбаев-ағартушы, әдебиетші.

Ш.Бабич, Ғ.Ибрагимов, М.Ғассури шығармашылықтары.
3

2


16

6

Қарақалпақ әдебиеті Қарақалпақ халқының ауыз әдебиеті. /"Қырық қыз" эпосы/.


4

2


16

7

Кеңес дәуіріндегі қарақалпақ әдебиеті.


3

2


16

8

Қырғыз әдебиеті. Аңыз, ертегілері

3

2


16

9

ХХ ғ. қырғыз әдебиеті: А.Тоқамбаев, Т.Үмбеталиев, Ж.Бөкенбаев, Т.Сыдықбеков, К.Жантолиев, Ш.Айтматов т.б. шығармашылығы

4

2


16

10

Өзбек әдебиеті Ұлықбек-әлемдік ғылым мен мәдениетке үлесі.

Қ.Бекзад ғазалдары, дастандары.

Ә.Науаи шығармашылығы.

М.Бабыр шығармашылығы.
3

2

-

-

-

16

11

Ұйғыр әдебиеті. Ұйғыр халқының ауыз әдебиеті: эпостары, дастандары, поэмалары, аңыздары.

3

2

-

-

-

16

16

Қазіргі ұйғыр әдебиеті: Х.Абдуллин, З.Сәмеди, И.Бәхтия, И.Саттаров, М.Хамраев т.б.3

2


16

13

Татар әдебиеті. Татар әдебиетінің туыстас халықтар әдебиетіне ықпалы, өзара байланысы.

ХХғ. басындағы қазақ әдебиеті мен мәдениетіне, баспасөзіне қосқан үлесі3

2

-

-

-

16

14

.1920-40ж.ж. татар әдебиеті.

Қазіргі татар әдебиеті /поэзиясы, прозасы, драматургиясы-1960-2000ж./
3

2


16

15

Түркімен әдебиеті. Түркімен ауыз әдебиетіндегі "Көрұғлы" дастаны. Мақтымұлының ерлік, елдік, махаббат, табиғат лирикалары. Бердлі Кербабаевтың "Шешуші қадам" романы.


4

2

-

-

-

16

БАРЛЫҒЫ:

45

30

-

-

-

3754.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1-тақырып. Кіріспе.

 1. Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.

 2. IV-IX ғ. көне түрік әдебиет ескерткіштері: Күлтегін, Тоныкөк; Білге қаған туралы жырлар.Оғызнаме, Әбу Насыр әл-Фараби.

 3. X-XII ғ.әдебиет.

 4. XIII-XVI ғ.ғ Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет.

 5. Рабғузи Н., М.Хорезми, Құтыб, Сараи, Әбілғазы, Жалайыри тарихы шығармалары

 6. Дулати М.Х. "Тарихи- Рашиди", "Бабыр-наме".

2-тақырып.

 1. Әзербайжан әдебиеті. Азербайжан ауыз әдебиеті.

 2. Жазба әдебиетінің қайнар бұлағы.

 3. Низами Гәнжауи шығармашылығы.

 4. Вагиф, Мырза Ахундов, С.Вургун, М.Ибрагимов.


3-тақырып.

 1. Башқұрт әдебиеті. Башқұрт халқы туралы жылпы мәлімет.

 2. Ауыз әдебиет үлгілері:аңыздар, ертегілер, жырлар, эпостар.

 3. М.Үмітбаев-ағартушы, әдебиетші.

 4. Ш.Бабич, Ғ.Ибрагимов, М.Ғассури шығармашылықтары.

 5. С.Құдаш- башқұрттың ірі қоғам қайраткері./"Салтанат", "Республика жырлайды"/ Мағжан Жұмабаевқа арналған "Жастық шақтың ізімен" атты повесі.


4-тақырып.

 1. Қарақалпақ әдебиеті. Қарақалпақ халқының ауыз әдебиеті. /"Қырық қыз" эпосы/.

 2. XVIII ғ. қарақалпақ жазба әдебиеті.

 3. Жиен жырау Тоғай ұлы "Күйзелген халық" дастанындағы қарақалпақ халқының Хорезмге аууы ахуалы. Қазақ жырауларымен салыстыру.

 4. Бердақ Шайыр дастандары /Аманкелді, Шежіре, Ақымақ патша, өлеңдері./

 5. Кеңес дәуіріндегі ақындары: А.Мұсаев, С.Мәжитов, А.Аймұрзаев /"Арал" поэмасы, "Бердақ", "Айгүл-Абат", "Раушан" пьесалары/, Т.Қайыпбергеновтың "Бақытсыздар" романы, "Мұғалімге рахмет" повесі.

 6. Қарақалпақ әдебиетінің соңғы жылдарына шолу.

5-тақырып.

 1. Қырғыз әдебиеті. Қырғыз халқы туралы, ауыз әдебиеті жайлы жалпы түсінік. "Манас" эпикалық туындысын қазақ батырлар жырларымен салыстыру.

 2. Тоғалақ молда, Т.Сатылғанов қырғыз халық ақыны.

 3. ХХ ғ. қырғыз әдебиеті: А.Тоқамбаев, Т.Үмбеталиев, Ж.Бөкенбаев, Т.Сыдықбеков, К.Жантолиев, Ш.Айтматов т.б. шығармашылығына шолу.

 4. А.Тоқамбаев- қырғыз халық ақыны.

 5. Т.Сыдықбеков- халық жазушысы.

 6. Ш.Айтматов-халық жазушысы, қоғам қайраткері. /"Алғашқы ұстаз", "Ақ кеме", "Жан пида", "Боранды бекет" т.б./

6-тақырып.

 1. Өзбек әдебиеті. Өзбек халқы және ауыз әдебиеті туралы пікір. Эпостық мұралары, аңыздарығ прозасы, поэзиясы, драматургиясы.

 2. Ә.Бируни, Ә.Сина, З.Восифий т.б. белгілі адамдары жайлы мағлұмат.

 3. Ұлықбек-әлемдік ғылым мен мәдениетке үлесі.

 4. Қ.Бекзад ғазалдары, дастандары.

 5. Ә.Науаи шығармашылығы.

 6. М.Бабыр шығармашылығы.

 7. Өзбектің классикалық әдебиеті: Фурқат, Аваз, Мұқыми, Айбек, Ғ.Нулям, Х.Ниязи, П.Қадыров шығармашылықтары.

7-тақырып.

 1. Ұйғыр әдебиеті. Ұйғыр халқының ауыз әдебиеті: эпостары, дастандары, поэмалары, аңыздары.

 2. Ұйғыр әдебиетінің Қазақстанда, Қытайда өріс алуы.

 3. ХІІІ ғ. А.Хаминнің, Ниязидің, Қасымидің тарихи шығармалары.

 4. ХІХ ғ. А.Низари, Гәрбий, Назугум, Назым, Палуан, Шакир.

 5. Қазіргі ұйғыр әдебиеті: Х.Абдуллин, З.Сәмеди, И.Бәхтия, И.Саттаров, М.Хамраев т.б.


8-тақырып.

 1. Татар әдебиеті. Татар халқының ауыз әдебиеті: эпостық, аңыз, ертегі, дастандары.

 2. Татар әдебиетінің туыстас халықтар әдебиетіне ықпалы, өзара байланысы.

 3. ХХғ. басындағы қазақ әдебиеті мен мәдениетіне, баспасөзіне қосқан үлесі.

 4. Татар халқы зиялыларына /Гаспринский, Ибрагимов т.б./ мұсылман ілімін таратаушылық еңбегі.

 5. Ғ.Тоқай шығармашылығы және Абай. М.Жәлел шығармашылығы және Қ.Аманжолов, Б.Бұлқышев, Ж.Саин, М.Ғабдуллин шығармаларымен салыстыру.

 6. 1920-40ж.ж. татар әдебиеті.

 7. Қазіргі татар әдебиеті /поэзиясы, прозасы, драматургиясы-1960-2000ж./

9-тақырып.

 1. Түркімен ауыз әдебиетіндегі "Көрұғлы" дастаны. Мақтымұлының ерлік, елдік, махаббат, табиғат лирикалары. Бердлі Кербабаевтың "Шешуші қадам" романы.


4.3 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны
1-тақырып.

IV-IX ғ. көне түрік әдебиет ескерткіштері: Күлтегін, Тоныкөк; Білге қаған туралы жырлар.Оғызнаме, Әбу Насыр әл-Фараби шығармаларын оқу. Рабғузидің "Қиссас-ул-анбия" атты пайғамбарлар тарихы туралы кітабын Құранмен салыстырып оқу.2-тақырып.

Низамидің "Жеті ару" поэмасындағы Бахрам бейнесін талдау. Жеті ертегінің тәрбиелік мәнін ашу.3-тақырып.

Сайфи Құдаштың "Жеті шақтың ізімен" повесін идеялық-көркемдік жағынан талдау. Башқұрт ауыз әдебиеті үлгілерін оқу.4-тақырып.

Т:Қайыпбергеновтың "Бақытсыздар" романын, "Мұғалімге рахмет" повесін идеялық -көркемдік тұрғыдан талдау.5-тақырып.

Ш.Айтматовтың "Алғашқы ұстаз", "Ақ кеме" повестерін, "Жан пида" романын М.Әуезовтың "Көксерек" әңгімесімен салыстыру, "Жәмилә" әңгімесіндегі Жәмилә, Сейіт, Данияр бейнелерін ашу. Әңгімені Д.Исабековтың "Гауһартас" повесімен салыстыру.6-тақырып.

Ғафур Ғұламның "Тентек" ("Озорник") повесін идеялық-көркемдік тұрғыда талдау және Б.Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" повесімен салыстыру. Абдолла Қаһардың "Шынашақтай шымшық" повесін талдау.

7-тақырып.

Зия Сәмедидің "Маймыхан" романын идеялық-көркемдік тұрғыда талдау.8-тақырып.

Ғабдолла Тоқайдың "Картоп", "Тісі жаман сүлуға", "Ақын" өлеңдерін талдау. "Тісі жасан сұлуға" өлеңін Сұлтанмахмұттың "Сүйген сұлуға" өлеңімен салыстыру.9-тақырып.

Мақтымқұлының "Өкінішпен өтіпсің", "Налу", "Боларсың", "У ішкенне барабар", "Селменен", "Сұрақ-жауап" өлеңдерін талдау.


4.4 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 МӨЖ түрлерінің тізімі
МӨЖ мазмұныМӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

45

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30 (2х15)

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген қосымша материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)145

7

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

20

Барлығы:

240

4.4.2 Магистранттарға өздігінен оқуға берілетін тақырыптар 1. Ш.Айтматовтың "Тавро Кассандры" романын оқу.

 2. Ш.Айтматовтың әңгімелерін оқу.

 3. Қарақалпақ елінің "ҚЫрық қыз" дастанын оқу.

 4. Ә.Науаидің "Ескендір наме" дастанын оқу.

 5. Ш.Айтматовтың "Құс жолы" повесін оқу.

 6. М.Жәлелдің "Маобит дәптерін"оқу.

 7. Қырғыздың "Манас" эпосы.


5 Әдебиеттер тізімі

:

Негізгі:

 1. Әлем әдебиетінің тарихы, М. 1972.

 2. Бердібаев Р. Шығыс қазынасы. A:1970

 3. Зарубежная литература. М: 1982

 4. Келімбетов, Канафин, Түркі халықтарыы әдебиеті. А:1996

 5. Қобыланов А. Шетел әдебиетінің тарихы. А:2003

 6. Краткая литературная энциклопедия. 2-том. 1966

 7. КСРО халықтары әдебиеті. А:1976

 8. Литература Народов СССР.М, 1970

 9. СССР халықтар әдебиетінің хрестоматиясы. А:1976/

Қосымша әдебиеттер:


 1. Вургун С. Таңдамалы. А: 1959

 2. Дербісалин Ә.Жарық жұлдыздар.А: 1993

 3. Құдаш С.Жастық шақтың ізімен. А:1996

 4. Науаи.Таңдамалы шығармалары. А:1998

 5. Низами. М:1966

 6. Сейітов С. Жақын жағалаулар. А:1979Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


6М0120500 - "Филологияі" мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы - "Қазақ әдебиеті мен түркі халықтар әдебиетінің байланысы "Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша магистранттар жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)МӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

МӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыМОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

6

300

60

60

3

-

-


-

3


4


60

45


15

-

240

60

Кафедра меңгерушісі ______ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «___» ________(қолы)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет