Құрастырушы: аға оқытушы, х.ғ. к. Колпек А. Кбет2/4
Дата25.04.2016
өлшемі0.51 Mb.
1   2   3   4

8 Пәннің мазмұны


8.1 Пәннің тақырыптық жоспары


р/р


Тақырыптардың аттары

Сағаттар саны

Дәр.

Зерт.

Тәж.

ОСӨЖ

1

2

3

5

6

7

1.

Кіріспе. Жалпы химия. Негізгі заңдар.

1

2

1

3

2.

Атом құрылысының қазіргі теориясының эксперименталдық негізі.

1

-

1

3

3

Химиялық байланыс.

1

-

1

4

4.

Химиялық реакциялардың жылдамдығы және оны анықтаушы факторлар.

1

2

1

4

5.

Ерітінділердің жалпы қасиеттері.

1

2

1

4

6.

Тұздар гидролизі.

1

2

-

4

7.

Координациялық қосылыстар.

-

-

1

4

8.

Негізгі топша элементтерінің химиясы. Сутек. Оттек.

1

-

1

4

9.

Галогендер.

1

-

-

4

10.

Күкірт тобының элементтері. Азот тобының элементтері.

1

-

-

4

11.

Фосфордың оттекті қышқылдары мен олардың тұздары.

-

-

1

4

12.

Көміртек тобының элементтері.

-

-

1

4

13.

Бор тобының элементтері.

-

-

1

4

14.

S-элементтер. S-элементтерге жалпы сипаттама.

-

-

1

4

15.

Ауыспалы элементтер химиясы.

-

-

-

4

16.

Органикалық химия. Кіріспе.

1

-

-

4

17.

Көмірсутектер. Көмірсутектердің галогентуындылары.

-

2

1

4

18.

Спирттер мен фенолдар.

1

2

1

4

19.

Альдегидтер мен кетондар.

1

2

1

4

20.

Карбон қышқылдары және оның функционалды туындылары.

1

1

1

4

21.

Окси-, оксо- және амин қышқылдары. Ақуыздар.

1

-

-

4

22.

Көмірсулар.

1

-

-

4

23.

Нуклеин қышқылдары.

-

-

-

4

Барлығы:

15

15(30)

15

90


8.2 Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырып 1. Кіріспе. Жалпы химия. Негізгі заңдар.

Табиғатта және көптеген жасанды жағдайларда барлық

жаратылыстану ғылымдарының бір-бірімен өзара байланысып
жататындығын байқауға болады (физика, химия, биология, геология,
математика т.б.). Химия, физика, биология ғылымдары физика ғылымының
нәтижесінде пайда болған әдістер мен үғымдарды немесе химия, математика,
биологияның қатысуымен мүмкін болатын күрделі биологиялық түзілімдерді
ажыратады. Химия ғылымының пайда болуы жеке химиялық процестерді
қолдан жасай білуге негізделген. Мысалы, металды балқыту, сыра ашыту,
тері илеу және оны бояу тәрізді процестер. Химия ғылымында да
практикалық білім теориядан бүрын туған.

Атом-молекулалық ілім негіздері. Негізгі химиялық ғылымдар: атом, молекула, жай зат, химиялық қосылыс. Химиялық элемент. Изотоптар. Атомдық және элементтік массалар. Молекулалық масса. Моль, молярлық масса, заттың молярлық концентрациясы.

Заттар массасының сақталу заңы, еселі қатынас заңы, қүрам түрақтылық заңы, көлемдік қатынастар заңы. Авогадро заңы. Қүрамы түрақты жөне ауыспалы қосылыстар. Газ жүйелер. Газ заңдары. Идеал газ. Газ түрақтысы. Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Газдардың салыстырмалы тығыздығы.

Тақырып 2. Атом қүрылысының қазіргі теориясының эксперименталдық негізі. Ядро және электрон қауызы. Атомның планетарлық моделі және Бор постулаттары, модельдердің қарама қайшылықтары. Атомның квантмеханикалық моделі. Квант сандары, олардын өозгеру шектері. Квант сандарының мәні. Атомдық орбитальдар. s-, р-, d-, f- атомдық орбиталдар түрлері. Атомдардың электрон қауызын толтыру. Паули принципі мен Хунд ережесі. Валенттік электрон. Электрон қауызының құрылысының периодтылығы. Элементердің электртерістіктері. Периодтық заңның мазмұны. Д.И.Менделеевтің белгісіз элементтердің қасиеттерін алдын-ала болжап айтуы. Периодтық заңның қәзіргі интерпретациясы.

Тақырып 3. Химиялық байланыс. Химиялық байланыстар табиғаты. Валенттік байланыс. Атомдық орбиталдардың бүркесу қабілеттіліктері және байланыстар, байланыс реті. Химиялық байланыстар сипаттамалары – энергиясы, үзындығы, полюстілігі. Донорлы - акцепторлы әрекеттесу. Химиялық коваленттік байланыстың бағытталуы мен қанымдылығы. Иондық байланыс.Сутектік байланыс. Молекула аралық әрекеттесу. Ван-дер-Ваальс күштері. Химиялық реакцияның жүруінің негізгі зандылықтары. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термохимия. Энтальпия туралы ұғым. Эндо- және экзотермиялық реакциялар. Гесс заңы. Реакцияның жылу эффекттерін есептеу. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия үғымы. Гиббс энергиясы.

Тақырып 4. Химиялық реакциялардың жылдамдығы және оны анықтаушы факторлар. Реакция жылдамдығының реагенттердің концентрациясына тәуелділігі. Вант-Гофф ережесі. Химиялық тепе-тендік. Қайтымды және қайтымсыз химиялық реакциялар. Химиялық тепе-теңдік константасы өзгеруіне орай химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Ле-Шателье принципі.

Тақырып 5. Ерітінділердің жалпы қасиеттері. Еріткіш және еритін зат. Ерігіштік. Қаныққан, қанықпаған, аса қаныкдан, сүйытылған және концентрлі ерітінділер. Идеалды ерітінді туралы ұғым. Осмос. Судың молекуласының электрондық құрылысы мен құрылымы. Электролиттердің сулы ерітінділері. Еріген заттардың электролиттік диссоциациясы. Әлсіз және күшті электролиттер. Электролиттің константасы және диссоциациялану дәрежесі. Сүйытылу заңы.

Тақырып 6. Тұздар гидролизі. Гидролиздену константасы мен дәрежесі. Тотығу-тотықсыздану процестері -электрондарды тасымаддау реакциялары. Тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар. Ерітінділер мен балқымалардың электролизі.

Тақырып 7. Координациялық қосылыстар. Комплексті қосылыстардың құрылысы. Номенклатурасы.

Тақырып 8. Негізгі топша элементтерінің химиясы. Сутек. Оттек

Сутек. Сутектің жалпы сипаттамасы. Периодтық жүйедегі сутектің орны. Атом құрылысы. Валенттік және атомдардың тотығу дәрежелері. Сутектің физикалық және химиялық қасиеттері. Негізгі физикалық қасиеттері. Сутек - тотыксыздандырғыш. Сутектің табиғатта болу түрлері. Бос күйіндегі сутекті зертханада және өнеркәсіпте алу әдістері. Сутектің колданылуы.

Оттек. Жалпы сипаттамасы. Периодтық жүйедегі оттектің орны, атомы мен молекуласының құрылысы Оттектің физикалық және химиялық қасиеттері. Оттектің лабораторияда және өнеркәсіпте алыну жолдары. Озон, молекула құрылысы, оның қасиеттері және практикалық маңызы. Сутектің оттекпен манызды қосылыстары. Сутек пероксиді. Молекула құрылысы, алынуы, қасиеттері және практикалық маңызы.

Тақырып 9. Галогендер. Топ элементтеріне жалпы сипаттама. Атомдар құрылысы. Топ бойынша элементтердің атомдық радиустары, электрон тартқыштары, электртерістіктерінің өзгеруі. Валенттік және атомдардың тотығу дәрежелері. Атомдардың ең жоғары тотығу дәрежелеріне сай келетін қосылыстарының түрақтылығының топ бойынша өзгеруі. Галогенсутектер. Физикалық, химиялық қасиеттері. Фторсутек қышқылының ерекшеліктері.

Тақырып 10. Күкірт тобының элементтері. Азот тобының элементтері. Топ элементтеріне жалпы сипаттама. Атомдар құрылысы. Топ бойыиша элементтердің атомдық радиустары, электрон тартқыштары, электртерістіктерінің өзгеруі. Валенттік және атомдардың тотығу дәрежелері. Жай заттардың химиялық касиеттері. Тотықтырғыштық және тотықсыздандырғыштық касиеттері. Н2Э типті қосылыстары. Молекулаларының құрылысы. Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттер. Оксидтер. Элементтердід (IV, VI) оксидтері. Күкірт қышқылдарының қасиеттері. Олеум. Күкірт диоксидінің тотыгу реакциясының термодинамикалық сипаттамасы. Күкірт қышқылының халык шаруашылығында қолданылуы. Сульфаттар. Сульфидтер.

Топ элементтеріне жалпы сипаттама. Атомдар құрылысы. Топ бойынша элементтердің атомдық радиустары, электрон тартқыштары, электртерістіктерінің өзгеруі. Валенттік және атомдардың тотығу дәрежелері. Қосылыстардағы химиялық байланыстардың сипаты. Жай заттардың химиялық қасиеттері. Молекулалык және атомдық азоттың, ақ және қызыл фосфордың реакцияға қабілеттілігі. Элементтердің табиғатта кездесетін формалары. Қазақстан фосфориттері. Жай заттардың алыну принципі мен қолданылуы. Аммиак. Аммиактың тотығу реакциялары. Аммиактың қолданылуы. Азот (I, II, III, IV, V) оксидтері. Молекулалар құрылысы. Азот оксидтерінің улылығы және оның қоршаған ортаға әсері. Азотты қышқыл. Азотты қышқыл молекуласының және нитрит-ионның құрылысы. Нитриттер. Нитриттер улылығы. Азот қышқылы. Нитраттер. Концентрлі және сүйытылған азот қышқылдарының тотықтырғыштық қасиеттері. Азот қышқылынын өнеркәсіпте алынуының технологиялық ерекшеліктері. Патша сүйығы. Азот қышқылының қолданылуы. Ауадан азотты фиксациялау.Тақырып 11. Фосфордың оттекті қышқылдары мен олардың тұздары. Фосфорлы қышқыл және фосфиттер. Ортофосфор қышқылы және оның тұздары. Фосфор қышқылдары молекулаларының құрылысы. Қасиеттері.

Тақырып 12. Көміртек тобының элементтері. Топ элементтеріне жалпы сипаттама. Атомдар құрылысы. Топ бойынша элементтердің атомдық радиустары, электртерістіктерінің өзгеруі. Валенттік және атомдардың тотығу дәрежелері. Жай заттар. Көміртектің аллотропиялық езгерістері. Кұрылысының ерекшеліктері. Элементтердің табиғатта кездесетіп формалары. Қазақстандағы темір, мүнай, газ, жанғыш қазбалар, қорғасын. Көміртек(ІІ) оксиді, алынуы. Тотықсыздандырғыштық қасиеттері. Көміртек(ІУ) оксиді. Молекула құрылысы, алынуы, колданылуы. Карбонаттар, гидрокарбонаттар, негіздік карбонаттар. Көмірқышқыл газының қоршаған ортаға әсері. Кремний (II,IV) оксидтері. Кремний диоксиді. Кремний қышқылдары. Қөміртектің азотпен қосылыстары. Циансутек. Циансутек қышқылы. Цианидтер. Циансутек пен цианидтердің улылығы.

Тақырып 13. Бор тобының элементтері. Топ элементтеріне жалпы сипаттама. Атомдар құрылысы. Қосылыстардағы химиялық байланыстардың сипаты. Катионды және анионды форма түзуге, комплекс түзуге бейімділігі. Бор, алюминийдің ерекше қасиеті. Қазақстандағы бормен алюминийдың кендері. Химиялық қасиеттері. Элементтер(Ш) оксидтері. Алюминий оксиді. Химиялық қасиеттері. Элементтер(Ш) гидрооксидтері. Қышқылдар мен сілтілерге қатынасы.

Тақырып 14. S-элементтер. S-элементтерге жалпы сипаттама. Атомдар
құрылысының ерекшеліктері. Валентік және атомдардың тотығу
дәрежелері. Жай заттардың қасиеттері. Басқа металдармен салыстырғандағы
сілтілік металдардың физикалық қасиеттерінің ерекшеліктері. Металдардың
химиялық активтілігі және оның литий-цезий қатарында өзгеруі. Гидридтер.
Құрылымы. Қасиеттері. Алу принципі. Оксидтер. Гидрооксидтер.

Қасиеттері. Литий-цезий гидрооксидтері қатарында негіздер күшінің өзгеруі. Сілтілермен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздіктің алдыналу шаралары. Натрий және калий хлоридтері. Карбонаттар. Кальциленген, кристалдық, ас тұздары. Сақар. Глаубер тұзы. Тұздардың қолданылуы.Тақырып 15. Ауыспалы элементтер химиясы

Марганец, темір, хром, мыс, мырыш, кадмий, сынап, күміс, алтын.


Элементтерге жалпы сипаттама. Қазақстандағы кен орындары. Атомдар
құрылысы. Валенттік және атомдардың тотығу дәрежелері.

Қосылыстарындағы химиялық байланыстардың сипаты. Топ бойынша


химиялық қасиеттің өзгеруі. Жай заттардың физикалық және химиялық
қасиеттері. Қышқылдық-негіздік және тотықтырғыштык-

тотықсыздандырғыштық қасиеттері. Алыну принциптері.Тақырып 16. Органикалық химия. Кіріспе. Органикалық химия пәні, оның биология және медицинамен байланысы, негізгі бағыттары. Табигаттағы органикалық қосылыстар алуандалағының арасындағы көміртек атомының алатын орны және ерекшелігі. Молекуланың кеңестік құрылысы туралы түсінік. Химиялық байланысының электрондық теориясы. Органикалық қосылыстардағы байланыс түрлері. Гибридтену түрлері, қосарлыну, молекулярлы орбитальдар туралы түсінік. Электртерістік, электронды эффекттілер, молекуладағы атомдардың озара осері. Органикалық қосылыстардың классификациясы және номенклатура негіздері. Органикалық реакциялар механизмі, байланыстың гетеролиттік және гомолиттік ыдырау түрлері, нуклеофилді және электрофилді реагенттер туралы түсініктер. Орталық бөлшектер түрлері: карбокатион, карбанион, радикалдар, карбендер және комплекстер туралы түсінік. Бүрыштық және конформациялық кернеу.

Тақырып 17. Көмірсутектер. Көмірсутектердің галогентуындылары. Көмірсутектердің номенклатурасы мен изомериясы (қүұрылымдық, кеңестік цис-, транс-изомериясы). С-Н және С-С, қос ((-байланыс), диенді, үш байланыстарының табиғаты. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік көміртек атомдарындағы байланыстың беріктілігінің айырмашылығы. Ашық және түйық қосарланған жүйелер. Ароматтылық критерийлері. Алкандардың, алкендердің, алкадиендердің, алкиндердің және арендердің химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтар мен үқсастықтары. Көмірсутектердің кейбір өкілдерінің биологялык ролі. Мүнайдан алынатын дәрілік заттар. Галогентуындыларының классификациясы. Көміртек-галоген байланысының полярлану сипаты. Нуклеофильді орын басудың жалпы зандылықтары. SN1 және SN2 механизмдар туралы түсінік. Элиминирлеу реакциялары. Қаныққан, қанықпаған және ароматты галогентуындыларының химиялық қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы, галогеннің жылжымалдығымен байланыстыру.

Тақырып 18. Спирттер мен фенолдар. Спирттердің классификациясы (бір-, екі- және үш атомды). Сутектік байланыс, оның пирттердің физикалық қасиеттеріне және табиғи құрылымдардың түрақтылығына әсері. Бір атомды спирттердің химиялық қасиеттері. Көп атомды спирттер - этиленгликоль, глицерин, осы спиртгердің ерекше қасиеттері.

Фенолдар. Бір-, екі- және үш атомды фенолдардың маңызды өкілдері. Ароматы сақина және гидроксил топтың әсері. Салицил препарттарды, антиоксиданттарды, инсектицидтарды, дезинфекциялаушы заттар алуда фенол мен оның туындыларын колдану.Тақырып 19. Альдегидтер мен кетондар. Альдегидтер мен кетондардың классификациясы. Карбонил топтың құрылысы, полярлығы мен полярлануы. Карбонил- қосылыстардың химиялық қасиеттері. Окстоптыңреакциялық қабілеттілігінің

карбонилқұрамдас қосылыстардың құрылысымен байланысы. Оксотопқа (-орында орналасқан донорлы және акцепторлы орынбасарлардың альдегидтер мен кетондардың химиялық касиеттеріне әсері (альдольды-кротонды конденсация, галогендеу). Глицерин альдегиді және оның моносахаридтердің, амино- және оксиқышқылдадың абсолютты конфигурацияларын анықтаудағы ролі.Тақырып 20. Қарбон қышқылдары және оның функционалды туындылары. Карбоксил топтың және карбоксилат- анионның құрылысы. Қышқылдар ассоциациясы. Қышқылдардың реакциялық қабілеттілігінің жалпы сипаттамасы. Карбон қышқылдарының функционалды туындылары; тұздар, галогенангидридтгер, қышқылдар ангидриді, нитрилдер, амидтер, күрделі эфирлер. Дикарбон кышқылдары. Екі негізді қанықпаған қышқылдар. Фумар және малеин қышқылдары. Олардың құрылыстарындағы өзгешелік және қасиеттері. Ароматты карбон қышқылдары (бензой, корич қышқылдары). Фенол қышқылдары (галл, протокатехты). Жоғары карбон қышқылдары (пальметин, стеарин, арахидон және т.б.). Бейтарап липидтер, фосфолипидтер, олардың биологиялық ролі.

Тақырып 21. Окси-, оксо- және амин қышқылдары. Ақуыздар. Окси-, оксо- және амин қышқылдарының классификациясы, олардың маңызды екілдері. Ауыстырылатын және ауыстырылмайтын аминқышқылдары, сүт, пирожүзім қышқылдары. Биологиялық ролі. Оксиқышқылдардың стереохимиясы. Окси- және амин қышқылдарының дегидратациясы, нәтиженің окси-, амино және карбокситоптың өзара орналасуынан байланыстығы. Окси-, оксо- және амин қышқылдарының химиялық қасиеттері мен алу жолдары. Пептидті байланыс, оның құрылысы. Ақуыздардың құрылысы мен құрамы туралы түсінік (біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік құрылысы).

Тақырып 22. Көмірсулар. Табиғатта таралуы, фотосинтез, табиғаттағы ролі. Классификациясы. Моносахаридтердің құрылысы, олардың стериоизомериясы. Д-,L- қатарлар. Ашық және түйық түрлері. Сақиналы — тізбекті таутомерия. Фишер формуласынан Хеуорс формулаларына өту. Конформациялары: "кресло" және "ванна". Аксилді және эквоториалды байланыстар. Гликозидтер, агликондар, олардың табиғатта таралуы. Моносахаридтердің химиялық касиеттсрі. Тотыксыздандыратын және тотықсыздандырмайтын дисахаридтер (лактоза, сахароза, мальтоза и целлюлоза). Полисахаридтер. Крахмал, клетчатка, пектиндар. Олардың құрылысы туралы түсінік. Биологиялық ролі.

Тақырып 23. Нуклеин қышқылдары. Нуклеозидтер, нуклеотидтер, нуклеин қышқылдары. Классификациясы, құрылысы, РНҚ жоне ДНҚ-ның биологиялық ролі. ДНҚ молекуласының түрақтылығына гетероциклды негіздердің арасындағы сутектік байланыстың әсері. Ақуыз биосинтезі.
8.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны және тізімі

1) Тақырып 1. Кіріспе. Жалпы химия. Негізгі заңдар.

Атом-молекулалық ілім негіздері. Негізгі химиялық ғылымдар: атом, молекула, жай зат, химиялық қосылыс. Химиялық элемент. Изотоптар. Атомдық және элементтік массалар. Молекулалық масса. Моль, молярлық масса, заттың молярлық концентрациясы.

Заттар массасының сақталу заңы, еселі қатынас заңы, қүрам тұрақтылық заңы, көлемдік қатынастар заңы. Авогадро заңы. Қүрамы түрақты жөне ауыспалы қосылыстар. Газ жүйелер. Газ заңдары. Идеал газ. Газ түрақтысы. Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Газдардың салыстырмалы тығыздығы.

2) Тақырып 2. Атом қүрылысының қазіргі теориясының эксперименталдық негізі. Атомдардың электрон қауызын толтыру. Паули принципі мен Хунд ережесі. Электрон қауызының құрылысының периодтылығы.

3) Тақырып 3. Химиялық байланыс. Химиялық байланыстар табиғаты. Валенттік байланыс. Атомдық орбиталдардың бүркесу қабілеттіліктері және байланыстар, байланыс реті. Химиялық байланыстар сипаттамалары – энергиясы, үзындығы, полюстілігі. Донорлы - акцепторлы әрекеттесу. Химиялық коваленттік байланыстың бағытталуы мен қанымдылығы. Реакцияның жылу эффекттерін есептеу.

4) Тақырып 4. Химиялық реакциялардың жылдамдығы және оны анықтаушы факторлар. Химиялық тепе-тендік. Қайтымды және қайтымсыз химиялық реакциялар. Химиялық тепе-теңдік константасы өзгеруіне орай химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Ле-Шателье принципі.

5) Тақырып 5. Ерітінділердің жалпы қасиеттері. Еріткіш және еритін зат. Ерігіштік. Қаныққан, қанықпаған, аса қаныкдан, сүйытылған және концентрлі ерітінділер. Электролиттің константасы және диссоциациялану дәрежесі.

6) Тақырып 7. Координациялық қосылыстар. Комплексті қосылыстардың құрылысы. Номенклатурасы.

7) Тақырып 8. Негізгі топша элементтерінің химиясы. Сутек. Оттек Сутектің негізгі физикалық қасиеттері. Сутек - тотыксыздандырғыш.

Оттектің физикалық және химиялық қасиеттері. Озон, молекула құрылысы, оның қасиеттері және практикалық маңызы. Сутектің оттекпен манызды қосылыстары. Сутек пероксиді.8) Тақырып 11. Фосфордың оттекті қышқылдары мен олардың тұздары. Фосфорлы қышқыл және фосфиттер. Ортофосфор қышқылы және оның тұздары. Фосфор қышқылдары молекулаларының құрылысы. Қасиеттері.

9) Тақырып 12. Көміртек тобының элементтері Көміртек (ІІ) оксиді, алынуы. Көміртек (ІУ) оксиді. Молекула құрылысы, алынуы, колданылуы. Карбонаттар, гидрокарбонаттар, негіздік карбонаттар. Кремний (II,IV) оксидтері. Кремний диоксиді. Кремний қышқылдары. Қөміртектің азотпен қосылыстары. Циансутек. Циансутек қышқылы. Цианидтер.

10) Тақырып 13. Бор тобының элементтері. Атомдар құрылысы. Катионды және анионды форма түзуге, комплекс түзуге бейімділігі. Бор, алюминийдің ерекше қасиеті.

11) Тақырып 14. S-элементтер. S-элементтерге жалпы сипаттама. Металдардыңхимиялық активтілігі және оның литий-цезий қатарында өзгеруі. Гидридтер.Құрылымы. Қасиеттері. Алу принципі. Оксидтер. Гидрооксидтер. Натрий және калий хлоридтері. Карбонаттар. Кальциленген, кристалдық, ас тұздары.

12) Тақырып 17. Көмірсутектер. Көмірсутектердің галогентуындылары. Көмірсутектердің номенклатурасы мен изомериясы (құрылымдық, кеңестік цис-, транс-изомериясы). Алкандардың, алкендердің, алкадиендердің, алкиндердің және арендердің химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтар мен үқсастықтары.

13) Тақырып 18. Спирттер мен фенолдар. Спирттердің классификациясы (бір-, екі- және үш атомды). Бір атомды спирттердің химиялық қасиеттері. Көп атомды спирттер - этиленгликоль, глицерин, осы спиртгердің ерекше қасиеттері.

14) Тақырып 19. Альдегидтер мен кетондар. Альдегидтер мен кетондардың классификациясы. Карбонил- қосылыстардың химиялық қасиеттері. Окстоптың реакциялық қабілеттілігінің карбонил құрамдас қосылыстардың құрылысымен байланысы.

15) Тақырып 20. Қарбон қышқылдары және оның функционалды туындылары. Қышқылдардың реакциялық қабілеттілігінің жалпы сипаттамасы. Карбон қышқылдарының функционалды туындылары.

8.4 Зертханалық жұмыстардың мазмұны


ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫр/с

Тақырыптардың аттары

Зертханалық жұмыстардың мазмұны

Сағаттар саны

1

Кіріспе. Жалпы химия Негізгі заңдар.

1. Техника қауіпсіздік ережелері.

2. Мырыштың эквиваленттік массасын анықтау2

2

Химиялык реакциялардың жылдамдығы және оны анықтаушы факторлар.

Химиялық кинетика. Химиялық реакциялардың жылдамдығы

2

3

Ерітінділердің жалпы қасиеттері.

Әртүрлі концентрациядағы ерітінділерді даярлау әдістері

2

4

Тұздар гидролизі.

Тұздардың әртүрлі ортадағы гидролизге ұшырауын анықтау

2

5

Көмірсутектер. Көмірсутектердің галогентуындылары.

Қаныққан және қанықпаған көмірсутектерді алу және қасиеттері

2

6

Спирттер мен фенолдар.

Спирттерді алу және қасиеттері

2

7

Альдегидтер мен кетондар.

Альдегидттер мен кетондарды алу және қасиеттері

2

8

Карбон қышқылдары және оның функционалды туындылары.

Карбон қышқылдарын алу және қасиеттері

1

Барлығы:

15 (30)8.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

8.5.1 СӨЖ түрлерінің тізімі


СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабақтарға қатысу

10

2

Зертханалық сабақтарға дайындық

Қажетті кестелерді және т.б. дайындау.

ЛЖ лұқсат алу

20

3

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Есептерді шығару және жаттығуларды орындау

Қорғау

15

4

Үйге берген тапсырманы орындауға

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

5

Семестрлік тапсырмаларды дайындау

Есеп

Қорғау

15

Бақылау іс – шараларға дайындық
МБ 1, МБ 2, аралық бақылау және т.б.

10

Барлығы:

90

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет