Реферат обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 100 сторінок, які включають в себе 5 розділів, 21 таблиць, 22 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань. Ключові словабет1/37
Дата17.05.2020
өлшемі4.53 Mb.
түріРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
РЕФЕРАТ

Обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 100 сторінок, які включають в себе 5 розділів, 21 таблиць, 22 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань.Ключові слова. радіоелектронна боротьба, радіоелектронний захист, радіопротидія, передавачі завад.

Актуальність теми дослідження. В наш час радіоелектронний захист займає особливе місце, його розвиток за останні роки різко зріс. Тому розробка методу швидкого формування поля завад є актуальною темою на сьогодні. На підставі проведеного аналізу, який дає змогу оперативно захищати об’єкти від нападів противника, за рахунок несподіваного і скритного використання поля завад. Наш метод є безшумним, тому що, аеростати мають не великий розмір і вони укомплектовані передавачами завад. Тобто противник не бачить на радіолокаційній станції об’єкт, який є прикритим завдяки лінійним або переривчастим полем завад.

Мета та завдання. Оперативне формування поля завад для прикриття територіально розташованих стаціонарних та рухомих об’єктів. Підвищення ефективності радіопротидії та зменшення уразливості об’єктів прикриття.

Об’єкт дослідження. Комплекс радіопротидії на базі угруповання вільних та прив’язних аеростатів.

Предмет дослідження. Поля завад, утворені передавачами одноразового та періодичного використання.

Методи дослідження. В роботі використовувалися методи різних побудов, в бар’єрній зоні, лінійних і переривчастих поля завад за допомогою вільних, прив’язних аеростатів і розрахунки або вибір елементів засобу радіопротидії.

Наукова новизна одержаних результатів: Складена модель розміщення засобів радіопротидії, проведено системно-інформаційний аналіз процесу радіопротидії та розглянуто можливість аеростатів, метод на відмінно від існуючих відрізняється швидкістю реалізації і безшумністю.

Практичне значення одержаних результатів.

  1. Розроблено метод який дає не тільки можливість оперативно маневрувати засобами завад, а і скритність та несподіваність перерозподілу засобів завад та відволікаючі дії.

  2. Конфігурація з лінійних і переривчастих або різні форми завад дають найбільш завадо-захищеність нашій території.

  3. Зроблено вибір і розрахунок елементів каскаду одноразового та періодичного передавача. Отримані результати дають змогу реалізувати метод в реальний час.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації та основні положення, отримані в роботі, представлялися: міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали та системи» (м. Київ, 2019); XІІ науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Радіоелектроніка в XXI столітті» (м. Київ, 2019); Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 41, м. Тернопіль, 2019).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 3 тез доповідей.

Annotation

The volume of the explanatory note of the master's thesis is 100 pages, which include 5 sections, 21 tables, 22 bibliographic names according to the list of sources of links.Key words: electronic warfare, radio electronic protection, radio counteraction, noise transmitters.

Relevance of the research topic. In our time, electronic protection has a special place, its development has grown dramatically in recent years. Therefore, the development of the method of rapid formation of the interference field is an urgent topic today. Based on the analysis, which allows you to quickly protect objects from enemy attacks, due to the unexpected and secret use of the field of interference. Our method is silent because the balloons are not large in size and are equipped with noise transmitters. That is, the enemy does not see on the radar an object that is obscured by linear or intermittent interference fields.

Purpose and tasks. Prompt formation of a field of interference to cover territorially located stationary and moving objects. Increase the effectiveness of radio resistance and reduce the vulnerability of cover objects.

Object of research. Complex of radio-resistance based on the grouping of free and bound balloons.

Subject of research. Interference fields created by single and periodic transmitters.
Scientific novelty of the obtained results. The model of placement of radio counteraction means is made, the system-information analysis of the process of radio counteraction is made and the possibility of balloons is considered, the method differs from the existing speed and silence.

The practical significance of the results obtained.

1. A method has been developed that provides not only the ability to quickly maneuver the means of interference, but also the secretiveness and unexpectedness of the redistribution of means of interference and distracting actions.

2. Configuration of linear and intermittent or different types of interference give the most interference-protection of our territory.

3. Selection and calculation of elements of cascade of single and periodic transmitter are made. The results obtained make it possible to implement the method in real time.Testing the results of the thesis. The materials of the dissertation and the main provisions received in the work were presented to: international scientific and technical conference "Radio engineering fields, signals and systems" (Kyiv, 2019); XII Scientific and Technical Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists "Radioelectronics in the XXI Century" (Kyiv, 2019); International Scientific Internet Conference on "Information Society: Technological, Economic and Technical Aspects of Becoming" (Issue 41, Ternopil, 2019).
Publications. According to the results of the dissertation, 3 abstracts were published.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до магістерської дисертації
на тему: Метод оперативного формування поля завад

Київ — 2019 року

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Метанарративы национальной идентичности в современной массовой литературе россии
123456789 -> Учебно-методическое пособие для политологического отделения минск 2012 г
123456789 -> Лекция Научное познание как предмет методологического анализа 4 Методы научного познания 5
123456789 -> I. Пояснительная записка Основой целью изучения учебной дисциплины «Гидроэкология»
123456789 -> А. А. Шавель абсурд в драматургии а. Казанцева
123456789 -> Пространство, время, стиль (пространственно-временной концепт в архитектуре и искусстве, 1850 1900)
123456789 -> Костромичева Мария Васильевна
123456789 -> А. В. Данильченко Регистрационный № уд /р. История Словакии (специальный курс) Учебная программа
123456789 -> Лекция Понятие об авиамоделировании. Виды авиамоделей. Свободнолетающие авиамодели. Схематические модели планеров
123456789 -> Вопросы к экзамену по курсу «Ландшафтоведение» для студентов дневного отделения


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет