Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгiбет2/2
Дата17.05.2020
өлшемі197 Kb.
1   2

Р2, %

1. Каппаров Н.

15

30

-10

55

44

25

40

3520

30

205

80

2. Исаев А

18

40

4020

118

94

20

45

4020

-

243

95
Идеал. студент

20

45

4020

125

100

25

45

4020

-

255

100

Егер студент ауырып немесе орында себептермен сабақ босатып және белгіленген мерзімінде аралық бақылауды тапсыра алмаса, соны растайтын құжаты болса, онда ол аралық бақылауды жеке өткізуге құқлы. Бұл жағдайда факултет деканы емтиханды семестрдің алдында, көрсетілген құжаттарға сәйкес аралық бақылауды тапсырудың жеке мерзімін белгілейді және студентке жеке рейтингтік ведомость береді.

Студент, пән бойынша қортынды бақылауға, егер оның семестр бойындағы рейтингтік баллы 50% тең немесе жоғары болғанда жіберіледі. Пән бойынша қортынды баға шкала (кесте) бойынша анықталады.

1.2- кесте. Студенттердiң бiлiмi келесi жүйеде бағаланады.Баға

Әрiп.эквивалент

%

балл

Өте жақсы

А

А-


95-100

90-94


4,00

3,67


Жақсы

В+

В

В-85-89

80-84


75-79

3,33

3,00


2,67

Қанағаттандырарлық

С+

С

С-Д+

Д


70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

2,33

2,00


1,67

1,33


1,00

Қанағаттанды-

ралықсыз


F

0-49

0,00


5.Пән мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу.

2-кесте. Пән мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу.Тақырып


Сағат саны

Дәріс

ТЖ

ЗЖ

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

Негізгі түсініктер. Жазық иінді механизмдер түрі.

1


0,5

1

2

Механизмдердің құрлымдық талдауы және синтезі.

Механизмдердің құрлымдық формуласы10,5

1

Жазық механизмдердің классын анықтау.
1
0,5

1

Механизмдердің кинематика-

лық сұлбасын құрастыру

және құрлымдық талдауы.
2

1

1

3

Жазық механизмдердің

кинематикалық зерттеуі.10,5

1

Жылдамдықтар жобасы бойы-

нша механизмдерді зерттеу.


2
1

1

Иінді механизмдердің құрлымдық талдауы және синтезі.2

1

1

4

Жазық механизмдердің

кинематикалық зерттеуін де графикалық және аналитика-

лық әдістерді қолданыу.


10,5

1

Үдеулер жобасы бойынша

механизмдерді зерттеу.


2
1

1

5

Механизмдердің күштік

талдауы.


1


1

Механизмдердің күштік талдауы.Теңгеруші күштерді анықтау.
2
1

1

6

Үйкеліс.Пайдалы әсер коэффи-

центі.


10,5

1

Буынтықты берлістің пайдалы әсер коэффицентін анықтау2

1

1

Винтті жұптың пайдалы әсер коэффицентін анықтау.2

1

1

7

Механизмнің берілген күш әсерінен қозғалысы.

10,5

1

Маховикнің инерция моментін

анықтау.

2
1

1

8

Механизмдерді теңестіру.

Статикалық және динамикалық

теңестіру.


10,5

1

Айналмалы қозғалтқыш бөлш-

ектерді ротарларды динамика-

лық теңестіру.
2

1

1

9


Механизмдерді синтездау

дың жалпы әдістері.

Жазық механизмдердің

синтезі.


10,5

1

10

Тісті механизмдердің синтезі

Тісті берлістердің ілісу теория-

сы.


10,5

1

Тісті берлістерді жобалау.
2
1

1

Айналдыра ою әдісмен эволь-

вентті тісті дөңгелектерді жасау.

2

1

1

Аспаптардың көмегімен тісті дөңгелектердің негізгі өлшемін анықтау.2

1

1

11


Күрделі тісті механизмдер.

Планетарлы механизмдер.
10,5

1

Бір сатылы планетарлы

механизмді жобалау.


2
1

1

Тісті механизмдердің кинемат-

икалық талдауы.

1

0,5

1

12

Жұдырқшалы механиздердің синтезі.

10,5

1

Жұдырқшалы механизмді жобалау.
2
1

1

13

Манипуляторлар және робтар синтезі.

1
0,5

1

14

Өндірістік роботтар және манипуляторлар. Оларды мең-

геру әдістері.10,5

1

15

Дірілден қорғау.

10,5

1

Барлығы

15

15

15

22,5

15

6. ЖСӨЖ және СӨЖ мазмұны .

Кредиттік жүйемен оқу кезінде студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру сапасын арттыруға жоғары талаптар қойылады, оған үй тапсырмаларын орындауда кіреді.

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы – бұл кредиттік жүйемен оқу кезінде оқу жұмысының бір түрі, онда диалогтық тәртіпте аудиториялық сабақ түрінде өткізіледі, сонымен бірге аудиториядан тыс кеңес түрінде жүргізіледі.

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысының мазмұны және студенттердің өздік жұмысы кесте 4 кестеде келтірілген.

4 -кесте. ЖСӨЖ және СӨЖ жоспары.ЖСӨЖ

СӨЖ


аудиториялық

аудиториядан тыс

Кинематикалық жұптардағы жергілікті артық байланыстар.


Артық байланыстардың машиналардың жұмыс-

істеу қабілетіне және

сенімділігіне әсері.


Кіріспе. Машиналар және механизмдердің негізгі түсінігі.

Жазық иінді механиз-

Мдердің кинематика-

лық берліс функцияла-

рын анықтауда анали-

тикалық әдістерді пайдалануда ЭЕМ қолданыу.


Кеңістіктегі механизмде-

рдің кинематикалық сип-

атамасы.


Кеңістіктегі механизм-

дердің құрлымдық тал-

даудың классификация-

сы.


Қалыптаспаған тәртіп механизмдердің жыл-

дамдығының өзгеру

заңы.


Иінді механизмдердің есептеуінің аналитика-

лық әдістері.
Механизм звеноларына әсер ететін күштер.

Механизмдердің теңгермеу түрлері.

Роторлардың теңгермеу және олардың түрлері.
Машиналардағы және механизмдердегі үйке- ліс түрлері.

Кинематикалық жұптар -дың элементерінің тозу-

ын есептеу.Айналмалы кинматика-

лық жұптардағы үйкеліс

тер.


Механизмдердің күштік талдауында үй-

келіс түрі.Үйкеліске энергияның шығындануы.

Статикалық теңгеріу тәсілі.

Машиналардың дірілак-

тивтігі және дірілден қорғау.Механизм звенолары ның инерция күштерін тенгеріу.

Төмен жұпты механ измді кинематикалық сұлбасын синтездау.

Жоғарғы жұпты механ измді синтездау.


Синтездің негізгі міндеті.

Тербелісті динамика лықтүрде өшіру.

Машина мен механ- змдердің динамикалық моделдері.

Роботармен манипуля-

торлардың механизм-

дері.


Планетарлық механизм-

дердің сұлбасын таңдап

алыу.


Планетарлы берлістер-

дің кинематикасы.Эвольвентті пішінді тісті берлістерден қысқаша мәлемет.

Тіс профилін түзету.

Модул шамасын және тістердің санын таңдап алыу.


Конусты тісті берлістер.

Гиперболоидты тісті берлістер.

Тістер профилінің қиылуы.

Планетарлық механиз-

мдердің тістер санын таңдап алыу.Планетарлы берлістердің тіс санын анықтау

Конспект

Ілгермелі қозғалыста- ғы төменгі кинематика

лық жұптардағы үйкеліс.Бұранда жұптардағы үйкеліс.

Жоғарғы кинематикалық жұптардағы үйкеліс.

Үздікті қозғалыстағы механизмдер.

Цилинрлі жұдырқшалы механизмдер.

Механизмдер жүйесінің

циклограммасы.

7. «Машиналар және механизмдер теориясы» пәнінің күнтізбелік

жоспары


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ЗЖ1

ОСӨЖ1

СӨЖ1


ОСӨЖ2

ЗЖ2


СӨЖ2

СӨЖ3


ОСӨЖ3

СӨЖ4

ЗЖ4

ОСӨЖ4

ЗЖ5

ЗЖ6

СӨЖ5

СӨЖ6

Балл

30

10

30

10

30

30

30

10

30

30

10

30

30

30

30

Барлығы балл

30

10

30

10

30

30

30

10

30

30

10

30

30

30

30

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет