Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


Къде? География на ефективното местно развитие (въпрос 3)бет5/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Къде? География на ефективното местно развитие (въпрос 3)

Според образеца на договора за партньорство, всеки фонд трябва да набележи географията на предизвикателствата, с които иска да се справи и да определи къде те са концентрирани във форми, които могат да бъдат решени на местно ниво по последователен и ефективен начин. Изисква се общо посочване на видовете области, например градски, селски, трансгранични, области със специфични характеристики по отношение на плътност на население или вид населено място и/или области със силно риболовно измерение.

От гледна точка на тематичната област, те могат да бъдат, например, концентрация на проблемни местни пазари на труда и/или на уязвими групи като роми или мигранти, конкретни клъстери на икономическа дейност, физически проблеми, като жилищни или транспортни или екологични проблеми като речни басейни, планински вериги и така нататък. Географията на тези предизвикателства и идеалният мащаб за справяне с тях могат да съвпадат или да не съвпадат. Могат да бъдат свързани с работа на ниво само на един квартал в града, или на няколко квартали от един и същ тип, на нивото на малък град и околните му селски райони или в границите на по-голям град и крайградските зони, или около устието на река, езеро или речен басейн (вж. следващия раздел за описание на възможните видове и форми на района).

Ако държавата-членка желае да реализира ВОМР на цялата си територия, това трябва да се посочи в споразумението за партньорство.

Специално внимание следва да се обърне на въпроса за бедността, тъй като от държавите-членки се очаква да представят в техния договор за партньорство интегриран подход за решаване на специфичните потребности на географските райони, най-засегнати от бедност или на целевите групи с най-висок риск от дискриминация или изключване със специална насоченост към маргинализираните общности. Ако държавите-членки изберат териториален подход, те трябва да се отразят потенциалния принос на ВОМР.

  1. Кой фонд за какво е? (въпрос 4)

За да се реши кой фонд за какво е и колко средства са отпуснати за ВОМР е важно да погледнем кой вече работи по съответните, в какъв мащаб и дали съществуващите ресурси и техния обхват на интервенция са достатъчни (за например, на силните и слабите страни на групите по ЛИДЕР или местни организации, финансирани от други фондове). Само тогава е възможно да се идентифицират областите, в които ВОМР може да има най-голямо въздействие и да се обсъди как да се постигне най-доброто взаимодействие между фондовете.

Някои от най-важните въпроси, които държавите-членки трябва да решат, са например следните: дали ЕФРР и ЕСФ ще програмират ресурси за ВОМР извън градските райони, дали на ЕЗФРСР ще обхваща също и малки градове и рибарски пристанища, и дали ЕФМДР ще бъде ограничен до крайбрежните области или ще се намесва и при езера и реки във вътрешността.

  1. Как да се работи съвместно? (въпрос 5)


Държавите-членки трябва да посочат в договора за партньорство общата административна уредба, създадена за ВОМР, като например: общи структури и административни мерки, примерен брой на потенциални местни групи за действие и очакваната бюджетната рамка за стратегиите, които ще бъдат подпомагани; както и общи критерии за подбор и процедури за МГД, където е приложимо, и т.н.

Желателно е държавата-членка да създаде възможно най-гъвкава и изчерпателна рамка, която да позволи пълна интеграция на местното развитие и да остави на МГД вземането на следните решения: • изборът дали да се изработи местна стратегия с използване на няколко фондове или единствен фонд, включително точната територия, която стратегията ще покрива;

 • избор на целите и дейностите, които ще бъдат включени в стратегията: изборът на подкрепящите фондове ще бъде естествено следствие от характера на стратегията;

 • в случай на стратегия, която е подкрепена от повече от един фонд, трябва да бъде решен въпросът дали ще бъде определен водещ фонд за съответната местна стратегия.

В договора за партньорство трябва да бъде описан вида на подготвителната подкрепа (включително изграждане на капацитет), която ще бъде осигурена на местните участници, включително възможните мерки между фондовете да предложат единна схема и планирани видови дейности.

Член 5 от РОР гласи, че тези и други точки в договора за партньорство трябва да бъдат подготвени в „партньорство” с широк обхват от заинтересовани страни, включително „компетентните регионални, местни, градски и други публични органи, икономическите и социалните партньори; иструктурите, представляващи гражданското общество ...”. Тези заинтересовани страни трябва също „да бъдат привлечени в изготвянето на доклади за напредъка на работата и в целия процес на подготовка и изпълнение на програмите, включително чрез участие в комисии за мониторинг по програмите...“ В контекста на ВОМР се препоръчва принципът на партньорството да се прилага посредством участие в съществуващите мрежи на МГД и представители на местните общности, които потенциално може да се ползват от финансирането по ВОМР.
 1. Как да се определят ефективните стратегии, силните партньорства и съгласуваните райони. Ключови структурни елементи на програмите

 • Увод

 • Разработване на висококачествени местни стратегии, които дават резултати

 • Мобилизиране на главните участници и изграждане на партньорство

 • Избор на подходящите видове, размери и форми на районите


  1. Увод


Образците за договорите за партньорство и за програмите, изготвени от Комисията, определят основната информация, която държавите-членки следва да представят, за да се съобразят с правилата и да им бъдат одобрени програмите. Това включва16:

 • принципите за определяне на районите, в които ВОМР ще се изпълнява в съответствие с договорите за партньорство;

 • описание на мерките за избор, одобряване и финансиране на стратегии за ВОМР и местни групи за действие;

 • индикативното разпределение на финансовите средства за подпомагане на ВОМР от въпросния фонд.

За да се постигнат най-добри резултати с ВОМР, държавите-членки следва да вземат предвид следните насоки за стратегии, партньорства и райони:
  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет