Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


Как да изберем между възможностите за осъществяване? Един фонд или смесено финансиране?бет8/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Как да изберем между възможностите за осъществяване? Един фонд или смесено финансиране?

 • Увод

 • Стратегии за местно развитие, подпомагани само от един фонд

 • Стратегии за местно развитие, подпомагани от няколко фонда

 • Координиране между припокриващи се райони на МГД и при двете възможности за осъществяване


  1. Увод


Има две основни възможности за осъществяване на ВОМР:

 • държавата-членка / регионът могат да решат да подкрепят стратегии, финансирани само от един фонд;

 • държавата-членка/регионът могат да решат да използват възможностите, предоставени за ВОМР и да предложат гъвкава подкрепа, която може да комбинира финансиране от няколко фонда в единна стратегия по интегриран начин. Това ще изисква координирани управленски структури на избраните фондове със съвместни покани за подаване на предложения и процедури за подбор. Тази рамка следва да бъде представена в договора за партньорство.

Изборът на стратегия, финансирана от един или няколко фонда (ако има такава възможност), ще се извършва от самите МГД, като се вземе предвид по-широкия обхват от възможности, открити с интеграцията на финансиране, както и с по-високото ниво на сложност при изпълнението на такъв вид стратегия.

  1. Стратегии за местно развитие, финансирани само от един фонд


Държавите-членки или регионите може да решат да предложат рамка, използвайки само един фонд за подпомагане на ВОМР в конкретни видове райони.

Това решение от пръв поглед е по-просто от управленска гледна точка. Както видяхме, критериите за допустимост трябва да бъдат определени възможно най-широко спрямо тематичните цели на общата стратегическа рамка. Изпълнението се извършва чрез едностепенно администриране на национално или регионално ниво. Отчитането и финансовото управление следва единна процедура. Проверките са по-лесни и рискът от двойно финансиране е по-малък. Съгласуваността с други области на интервенция на фонда се осигурява по-лесно. На местно ниво, партньорството може да бъде по-ограничено, което води до по-малко вътрешни трудности. Екипът, който ръководи групата и подпомага проектите на място, може да бъде по-малък и по-лесен за управление.

Въпреки това, тази опция изключва по-широки стратегии и има ограничения при постигането на синергия между фондовете. По-малко вероятно е по-ограниченото партньорство да може да се справи с широки междусекторни предизвикателства. Следователно, не се постига пълният потенциал на разнообразни и приобщаващи местни стратегии за развитие. Бюджетът вероятно ще бъде по-малък, като се ограничава и размера на техническия екип за подкрепа на МГД, тъй като те ще има достъп само до максимум 25% от по-ограничен бюджет.

Следва да се отбележи, че този подход не освобождава държавите-членки и регионите от осигуряване на съгласуваност и координация с другите ЕСИ фондове (вж. каре 7).

В някои случаи стратегия за местно развитие, подпомагана само от един фонд, може да бъде пречка за създаването на териториално съгласувани стратегии. Например, през периодя 2007-2013, малките градове (например такива с над 30 000 жители) понякога са изключени от стратегиите по ЛИДЕР, ако не са част от определените от държавата-членка селски райони. Такива малки градове вече могат да станат част района, обхванат от стратегията, ако за тях се предостави финансиране за ВОМР от ЕСФ и ЕФРР. По този начин съгласуваността на района на интервенция на МГД може да бъде подобрена.

  1. Стратегии за местно развитие, подпомагани от няколко фондове


Чрез определянето на общ метод за всички ЕСИ фондове, разпоредбите на РОР дават възможност на държавите-членки да създадат рамка за ВОМР, която позволява пълна интеграция, т.е. интегрирани, многосекторни териториално базирани стратегии за местно развитие, разработени от широка група от партньори, представляващи голямо разнообразие от местни интереси. Така, местната група за действие на дадена територия, би могла да разработва и прилага стратегията като получава подкрепа от няколко ЕСИ фондове.

Стратегиите, подпомагани от няколко фондове: • позволяват по-широк обхват, тъй като стратегиите могат да се занимават с решаването на по-голям брой проблеми и да покриват повече сектори, и могат да бъдат по-добре адаптирани към специфичните териториални характеристики, като използват възможностите, предлагани от всички участващи фондове;

 • предполагат участие на по-широк кръг от партньори, които заедно могат по-добре да определят и да се справят с общи междусекторни предизвикателства;

 • подпомагат да се избегне изкуственото разграничаване или припокриване на стратегии, получаващи подкрепа от различните фондове;

 • позволяват рационализиране и опростяване на осъществяването на местната стратегия, като се възползват от хармонизирането на правилата за работа с отделните фондове;

 • увеличават общия бюджет за местно развитие, тъй като МГД ще има достъп до различни източници на финансиране.

На местно равнище, този избор изисква солиден опит в осъществяването на местно развитие и група от партньори с вече установени работни взаимоотношения. Решението дали да се избере стратегия, подкрепяна от няколко фондове или да се използва само един фонд за изпълнение на стратегията за местно развитие, трябва да се ръководи от следните съображения:

 • в идеалния случай трябва да се основава на индивидуалните потребности и възможности на съответния район;

 • важно е да се позволи на МГД сами да обмислят размера на територия, която желаят да покрият и вида и степента на интеграция, която желаят за техния район.

Стратегиите, подпомагани от няколко фонда, са по-сложни за разработване и изпълнение и може да се окажат трудно приложими за групи, които за първи път осъществяват местно развитие. От решаващо значение ще бъде да се анализира капацитета на МГД и да се избере подходящ разделение на задачите между МГД и органите, отговарящи за разработването и изпълнението на програмата (като се вземе предвид, че задачите на МГД, предвидени в член 34, параграф 4 от РОР са минимални задачи). Трябва да бъдат организирани солидни подготвителни действия и действия по изграждане на капацитет, за да се укрепи административния си капацитет.

Местното развитие отнема време. В предишните програмни периоди са направени значителни инвестиции на всички равнища за създаване на структури за изпълнение (както МГД, така и на нивото на администрацията) и за мобилизиране на местни участници около обща стратегия. Много е важно резултатите от тези инвестиции да бъдат защитени, включително съществуващата местна динамика. Създаването на всяка нова рамка трябва да вземе предвид съществуващите вече структури и стратегии.


  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет