Робоча програма навчальної дисципліни українська література ХХ століття І ключі до постколоніалізмубет1/3
Дата18.05.2020
өлшемі293 Kb.
түріРобоча програма
  1   2   3
Форма № Н - 3.04
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
Кафедра (циклова комісія)_____________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету _____________ __________________
“______”____________________ 20 ___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму _______

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань ___________________03 Гуманітарні науки________________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки________________035 Філологія _____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__Українська мова та література, Фольклористика, Прикладна лінгвістика (літературна творчість)________

(назва спеціалізації)

факультет, відділення _____________ Філологічний ____________________________

(назва факультету, відділення)

2017 – 2018 навчальний рікУкраїнська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 035 «Філологія». – Львів, 2017. – 24 с.
Розробники: Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Федорів Уляна Миколаївна

____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________________

_______________________________________________________________________________


Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (__________________)_____ _Ільницький М.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено Вченою радою факультету ________________________________________________

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова (______________) ______Пилипчук С.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Федорів, 2017 рік

Fedoriv, 2017 рік

1.Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни


«Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму»)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Напрям підготовки

___035 Філологія__

(шифр і назва)


За вибором студента


Модулів – 1
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


1-йКурсова робота – 0

Семестр

Загальна кількість годин - 90

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Магістр

16 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

58 год.

год.

ІНДЗ: -

Вид контролю: залік, поточне оцінювання


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,2

для заочної форми навчання -2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс за вибором «Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років. Зокрема, курс передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, соціології літератури тощо. Курс спонукає студентів замислитися над особливостями перепрочитання української літератури з точки зору постколоніальної критики. У його рамках увагу зосереджено на особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес тощо.
Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього колоніального/тоталітарного досвіду української літератури ХХ століття, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти підпорядкованого поля літератури з точки зору постколоніальної критики.
Завдання:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет